Rozpoczęło się VIII jesienne Forum Biomasy w Ciechanowie

W Ciechanowie rozpoczęła się VIII edycja najważniejszego jesiennego spotkania branży Forum Technologii w Energetyce i Ciepłownictwie – Spalanie Biomasy.

W trakcie dwóch dni obrad przedstawiciele rynku debatować będą nad perspektywami rozwoju polskiego sektora biomasy a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele przyszłych i obecnych wytwórców energii i ciepła z biomasy, producentów i dostawców biomasy, dostawców rozwiązań i technologii, jednostek certyfikujących, Lasów Państwowych jak również przedstawiciele urzędów regulujących rynek.

Już za 2 tygodnie „biomasowa” branża spotka się w Ciechanowie

Już za 2 tygodnie 18 i 19 października 2018 w Ciechanowie odbędzie się

VIII edycja najważniejszego jesiennego spotkania branży:

Forum Technologii w Energetyce i Ciepłownictwie – Spalanie Biomasy

 

Wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w Forum przypominamy, iż jeszcze tylko przez 2 dni do czwartku 4.10.17 można zgłosić swój udział w niższej cenie.

Zatem prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych bądź rezerwację miejsc mailowo na adres Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu lub telefonicznie pod numerem 22 740 67 80

 

Forum łączy zarówno wartości merytoryczne jak i możliwość spotkania się na neutralnym gruncie w miłej atmosferze z szerokim gronem specjalistów z branży.

Swoją obecność w Ciechanowie potwierdziło już wielu uczestników rynku w tym obecni i przyszli wytwórcy energii i ciepła z biomasy, producenci i dostawcy biomasy, dostawcy technologii, jednostki certyfikujące jak również przedstawiciele urzędów regulujących rynek.

Wystąpienia w trakcie Forum potwierdzili między innymi:

  • Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
  • Małgorzata Niestępska, Prezes Zarządu, PEC Ciechanów
  • Aleksander Kompa, Prezes, PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
  • Konrad Nowak, Prezes Zarządu, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
  • Sławomir Burmann, Wiceprezes Zarządu, Veolia Energia Łódź
  • Jacek Śniegowski, Dyrektor Techniczny, PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
  • Stefan Zaraś, Dyrektor Zakładu EC. Siekierki i C. Kawęczyn, PGNiG Termika S.A.
  • Tomasz Surma, Zastępca Dyrektora ds. Regulacji, Rynku i Ochrony Środowiska, CEZ Polska
  • Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Współzałożyciel, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze
  • Maciej Piszczałka, Prezes Zarządu, HERDING POLSKA

Drugiego dnia Forum zapraszamy na warsztaty „Biomasa w znowelizowanej ustawie o OZE”, jak również dzięki uprzejmości Gospodarza Honorowego Forum do zwiedzania PEC Ciechanów.

Szczegóły: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-energetyce-spalanie-biomasy-2018/

Rozpoczęło się seminarium na temat Aukcji OZE

W Warszawie rozpoczęło się seminarium na temat Aukcji OZE po nowelizacji ustawy A.D. 2018. W trakcie spotkania nasza Ekspertka – Pani Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. Systemów Wsparcia, Wieloletni Pracownik URE, przedstawia uczestnikom wszystkie najważniejsze zmiany w systemie aukcyjnym po ostatniej nowelizacji ustawy o OZE.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w kolejnej edycji spotkaniach zapraszamy 11 października 2018 do Warszawy.

Szczegóły: https://powermeetings.eu/seminarium-nowelizacja-ustawy-o-oze-2018/

Nowy regulamin aukcji OZE opublikowany

W czwartek 13 września br. Urząd Regulacji Energetyki opublikował nowy regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii na stronach Biuletynu Informacji Publicznej URE, Urząd ogłosił nowy regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Regulamin aukcji został ustalony przez Prezesa URE i zatwierdzony przez ministra energii.

Regulamin aukcji określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, w tym składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej oraz szczegółowe warunki techniczne składania wniosku.

Treść regulaminu można pobrać pod poniższym linkiem:
Regulamin_Aukcji_OZE_wrzesien_2018

Więcej na temat systemu aukcyjnego po nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2018 dowiedzą się Państwo w trakcie seminarium organizowanego przez Zespół powermeetings.eu w dniu 19 września 2018, które poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska.

Szczegóły znajdą Pastwo pod linkiem: https://powermeetings.eu/seminarium-aukcje-oze-po-nowelizacji-ustawy-2018/

Pierwsza aukcja mocy w Polsce już w listopadzie

Minister Energii podpisał wszystkie rozporządzenia niezbędne do przeprowadzenia pierwszych aukcji mocy w Polsce. Jak zapowiada resort pierwsza aukcja mocy odbędzie się w listopadzie 2018 r.
Jak poinformowało ministerstwo, aukcja mocy na rok 2021 odbędzie się 15 listopada 2018 r., na rok 2022 odbędzie się 5 grudnia br., a na rok 2023 odbędzie się 21 grudnia 2018 r. Aukcje będą poprzedzone certyfikacją, która rozpocznie się w najbliższą środę – 5 września 2018.

Jednocześnie ME poinformowało, że wydaniu kolejnego aktu wykonawczego do ustawy o rynku mocy – w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, które zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw

Wcześniej opublikowane zostały rozporządzenia w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym oraz w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023.
ME opublikowało również ostatnie z rozporządzeń do ustawy z dnia 8 grudnia 2017, w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych.
Treść rozporządzenia do pobrania jest z linku poniżej:
Tresc_rozporzadzenia_Ministra_Energii_w_sprawie_zabezpieczenia_finansowego_na_rynku_mocy_final
źródło: www.cire.pl

Startuje konkurs na dotacje na OZE

Przedsiębiorcy planujący inwestycje w odnawialne źródła energii od dzisiaj mogą składać wnioski na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach poddziałania 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”. Osobny budżet w ramach tego konkursu został wydzielony dla projektów realizowanych przez certyfikowane klastry energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzisiaj rozpoczyna przyjmowanie wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie inwestycji w energetyce odnawialnej z POIiŚ 2014-2020, z poddziałania 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” (konkurs POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18).

Dofinansowanie będzie mogło objąć projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

Możliwe jest pozyskanie dofinansowania ma budowę lub zwiększenie mocy zainstalowanej instalacji wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), a także energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth).

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy lub przebudowy danej instalacji.

Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz instalacje do współspalania biomasy z węglem zarówno w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie inwestycji w OZE w tym konkursie wyniesie w sumie 200 mln zł, w tym 50 mln zł wyodrębniono dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających certyfikat klastra energii wydany przez Ministerstwo Energii.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie preferencyjnej pożyczki, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1941).

Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0 proc., a wnioskodawca może liczyć na umorzenie pożyczki, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynieść od 5 proc. nawet do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu ustalono na nie więcej niż 85 proc., przy czym łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na dany projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Uruchomiony dzisiaj nabór wniosków będzie prowadzony do końca października br. Ocena formalna ma się zakończyć do lutego, a ocena merytoryczna do maja przyszłego roku. Publikację listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania zaplanowano do 17 maja, a zawarcie umów na dofinansowanie ma nastąpić do sierpnia przyszłego roku.

NFOŚiGW przeprowadził dotychczas trzy nabory dotyczące poddziałania 1.1.1, w ramach których wpłynęły 52 wnioski na kwotę dofinansowania 663,13 mln zł. Do chwili obecnej rozstrzygnięto dwa konkursy. Zawarto 9 umów na łączną kwotę dofinansowania 122 mln zł przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji rzędu 308,93 mln zł.

Dotychczas w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie programów proekologicznych, których realiazcję nadzoruje NFOŚiGW, zawarto 3550 umów na łączną kwotę 2,7 mld euro.

źródło: www.gramwzielone.pl

Rozpoczęła się konferencja Rynek Mocy w praktyce

W Warszawie rozpoczęła się konferencja Rynek Mocy w praktyce. Przedstawiciele branży z całej polski przez dwa dni debatować będą nad najważniejszymi aspektami rynku mocy tuż przed rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu certyfikacją do aukcji głównej na lata 2021-2023. Obecnie trwa wystąpienie Pana Marka Duka przedstawiciela PSE, które wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników o czym świadczy wiele zadawanych pytań.

 

Rozpoczęła się kolejna edycja seminarium na temat nowelizacji ustawy o OZE

Rozpoczęła się kolejna edycja specjalistycznego seminarium na temat zmian w znowelizowanej z dniem 7 czerwca 2018 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Nasza Ekspertka Pani Katarzyna Szwed – Lipińska przedstawia uczestnikom spotkania wszystkie najistotniejsze zmiany dotyczące systemów wsparcia OZE, które zaczęły obowiązywać w lipcu b.r.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w kolejnym spotkaniu zapraszamy już 18 września 2018 do Warszawy. Szczegóły: www.powermeetings.eu

Rozporządzenie w sprawie parametrów aukcji mocowych na lata 2021-2023 – opublikowane

Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, realizowanej na podstawie ustawy o rynku mocy, wyniesie 22.732 MW dla dostaw w 2021 r., 23.003 MW dla 2022 r. i 23.292 MW dla 2023 r. – wynika z opublikowanego w piątek 24 sierpnia 2018 rozporządzenia ministra energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023.

 

Pełną treść rozporządzania poprać można pod poniższym linkiem: Tresc_rozporzadzenia_Ministra_Energii_w_sprawie_parametrow_aukcji_glownych_na_lata_2021_2023

Projekt rozporządzenia w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy, które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60a ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 i 1276).

Z treścią rozporządzenia zapoznać się można pod poniższym linkiem:

Rozporzadzenie Ministera Energii w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego

Uzasadnienie i OSR do Rozporzadzenia ME w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego

Pismo konsultacje do Rozporzadzenia ME w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu