Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE

W czwartek 7 czerwca 2018 Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem jest tym razem odblokowanie inwestycji w OZE poprzez poprawienie i wznowienie systemu aukcyjnego. Nowelizację poparli niemal wszyscy posłowie – także posłowie opozycji  mimo, że zgłaszane przez nich uwagi nie zostały przyjęte.

Wczoraj za przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE zagłosowało 430 posłów, tylko dwóch było przeciw (Leszek Korzeniowski z PO oraz poseł niezależny Jacek Wilk) i tylko jeden poseł wstrzymał się od głosu (Zbigniew Ziobro).

W przegłosowanej wczoraj ustawie znalazło się kilka nieprecyzyjnych sformułowań, których doprecyzowania nie chciało uwzględnić Ministerstwo Energii, aby nie opóźniać procedowania ustawy i wdrożenia nowych aukcji.

ME zapewnia jednak, że przyjrzy się zgłoszonym uwagom przy okazji kolejnej nowelizacji, a wczorajsza decyzja Sejmu daje szansę na przeprowadzenie kolejnych aukcji dla OZE jeszcze w tym roku.

Zwraca uwagę, że ustawę, która ma przyczynić się do uruchomienia nowych inwestycji w OZE poparł niemal cały Sejm. Pojawił się konsensus w kwestii konieczności wspierania inwestycji w zieloną energię – mimo, że posłowie opozycji zgłaszali w czasie sejmowego procedowania nowelizacji ustawy swoje poprawki, które nie zostały zaaprobowane przez ME i których nie poparł mający sejmową większość PiS.

Tuż przed wczorajszym wieczornym głosowaniem nad całą ustawą odrzucono poprawkę zgłoszoną przez PO, która – jak mówił poseł Andrzej Czerwiński – miała poprawić zapisy obecnej ustawy w zakresie zasady amortyzacji, aby nie premiować rozwiązań korzystnych dla instalacji używanych wiatraków.

Sejm nie poparł też innego apelu zgłoszonego wczoraj przez posła Czerwińskiego, który wzywał do poparcia regulacji umożliwiających uwzględnienie w ramach modernizacji elektrowni wiatrowych także możliwości zwiększenia ich nominalnej mocy. PiS tych rozwiązań jednak nie poparł.

Posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej wezwała do poparcia zgłoszonej przez jej partię poprawki, która rozszerzy nowe systemy wsparcia FiT i FiP na inne technologie – a nie tylko na wpisane do projektu ustawy elektrownie wodne i biogazownie. Sejm głosami PiS tą poprawkę odrzucił.

Sejm odrzucił też poprawki mające charakter wniosków mniejszości, które zgłosili posłowie Ireneusz Zyska, Robert Winnicki i Jan Klawiter, i które – jak mówił wczoraj w Sejmie poseł Winnicki – mają usprawnić wdrożenie ustawy. Chodziło m.in. o poprawki mające umożliwić migrację małych biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych do tworzonego w ramach nowelizacji systemu feed-in tariff i feed-in premium – poprzez – jak to określił wcześniej poseł Zyska – usunięcie zbędnej weryfikacji istniejących instalacji mogących wejść do nowego systemu. Chodziło ponadto o doprecyzowanie momentu rozpoczęcia rozliczeń w systemie aukcyjnym czy wydłużenie o 12 miesięcy okresu na budowę instalacji, które wygrały przeprowadzone dotąd aukcje, a także o zwiększenie ceny referencyjnej dla biogazowni o mocy do 500 kW do 660 zł/MWh.

Sejm głosami PiS odrzucił też poprawkę dotyczącą zasad termicznego przekształcania odpadów, które – jak wskazała wczoraj posłanka PO Gabriela Lenartowicz – mogą prowadzić do nieuzasadnionego wykorzystania pewnych rodzajów biomasy.

W ostatniej chwili w przyjętej wczoraj ustawie pojawiła się nowa definicja drewna energetycznego.

Zgodnie z poprawką zgłoszoną i przegłosowaną przez PiS, i zaaprobowaną wcześniej na wniosek Ministerstwa Środowiska przez Ministerstwo Energii, za drewno energetyczne uznaje się „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”.

Minister środowiska ma określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego, biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.

Podstawowym zadaniem przyjętych regulacji jest jednak poprawienie zasad systemu aukcyjnego, co umożliwi odblokowanie kolejnych aukcji i uruchomienie nowych inwestycji w OZE.

W uchwalonej nowelizacji znajdziemy przede wszystkim nową regułę kumulacji pomocy publicznej. – Jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Warunek ten stanowi tzw. regułę kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie –  udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia – zapewniał resort energii.

W celu zapewnienia rentowności instalacji, inwestorzy niekorzystający z pomocy inwestycyjnej muszą w ofercie aukcyjnej zawrzeć możliwie najwyższą cenę, podczas gdy inwestorzy korzystający z pomocy inwestycyjnej mogą kwotę tej pomocy wkalkulować w swoją ofertę, odpowiednio pomniejszając cenę ofertową i tym samym zwiększając swoje szanse na wygranie aukcji. Rozwiązaniem tego problemu ma być przyjęcie jako górnej granicy łącznej wartości pomocy parametru odnoszącego się do ceny ofertowej, a nie referencyjnej.

Resort energii zaproponował, aby pomoc publiczna na pokrycie nakładów inwestycyjnych pomniejszała cenę wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Oszacowaniu wartości pomocy inwestycyjnej ma służyć obliczenie tzw. ekwiwalentu dotacji brutto pomocy.

Przyjętej wczoraj regulacje to także zmiany w zasadach inwestowania w elektrownie wiatrowe oraz próba uporządkowania tych zasad po przyjętej w 2016 roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym poprzez uporządkowanie zasad opodatkowania wiatraków i przywrócenie stosowanej wcześniej, korzystniejszej dla inwestorów interpretacji.

Dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie. To sprzyja włączeniu energetyki wiatrowej do aukcji.

Inne regulacje dla energetyki wiatrowej mają chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania. Zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie pierwotnym po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Przygotowana przez Ministerstwo Energii ustawa zakłada też nowe mechanizmy wsparcia dla grupy małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w postaci tzw. feed-in tariffs (FiT) lub feed-in-premium (FiP). Chodzi o instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz).

Stała cena zakupu, obowiązująca w okresie 15 lat, w przypadku mechanizmów FiT i FiP ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji (biogazowni lub elektrowni wodnej) i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

Przyjęta wczoraj ustawa nie wprowadza zbyt wielu zmian w zakresie mikroinstalacji. Zmianie ulega ich maksymalna wielkość – z 40 kW do 50 kW, a także zasady podatkowe dotyczące rozliczeń w prosumenckim systemie opustów.

Teraz Senat

Po wczorajszym głosowaniu ustawa trafi do Senatu. Jeśli senatorowie zdecydują się na wprowadzenie poprawek, będą one następnie głosowane przez Sejm, a ustawa zostanie potem skierowana do podpisu prezydenta.

Wcześniej minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewniał, że aby wdrożenie aukcji zaplanowanych przez Ministerstwo Energii na ten rok było możliwe, nowelizację trzeba przyjąć jeszcze w czerwcu.

Po jej wejściu w życie pracę będzie musiał wykonać Urząd Regulacji Energetyki, który odpowiada za organizację aukcji. URE musi dostosować do znowelizowanych przepisów m.in. zasady działania Internetowej Platformy Aukcyjnej, która posłuży do przeprowadzenia aukcji w nowej formule.

Jak powtórzył wczoraj w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, szybkie procedowanie przyjętej wczoraj nowelizacji ma służyć przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020, a teraz Ministerstwo Energii ma od razu przystąpić do prac nad kolejnym projektem nowelizacji, biorąc pod uwagę zgłaszane ostatnio postulaty.

źródło: www.gramwzielone.pl

Więcej na temat w.w. nowelizacji dowiedzą się Państwo w trakcie organizowanego w dniu 11 lipca 2018 w Warszawie przez zespół powermeetings.eu specjalistycznego seminarium:

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018 – nowe systemy wsparcia, modyfikacje w obszarze zasad kalkulacji pomocy publicznej, aukcje w nowej odsłonie,

szczegóły: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/

 

Nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie już od lipca

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zadeklarowali przyjęcie w głosowaniu projektu po uwzględnieniu zgłoszonych poprawek.

Projekt m.in. dotyczy zapewnienia pełnej zgodności przepisów obowiązującego w Polsce prawa regulującego sektor odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej. (SA. 43697 (20 15/N) – Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych).

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane. Co do dwóch ostatnich proponowane zmiany dotyczą opodatkowania farm wiatrowych oraz ich budowy. Zaproponowane zmiany poprawiają też sytuacje rynkową energetyki z biomasy i biopaliw.

Prezentując projekt ustawy w imieniu rządu sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski podkreślił konieczność uchwalenia zmian w przepisach ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Powiedział, że „Realizacja przez Polskę celu 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2020 r. jest zagrożona, ale ale jeśli będziemy się zbliżać i pokażemy, że jesteśmy bliżej niż dalej, to na pewno będzie pozytywna ocena naszych działań „. Dlatego – zauważył wiceminister Tobiszowski – konieczne jest wprowadzenie w życie zmian proponowanych przez rząd, powinny „pozwolić zbliżyć się do tej wielkości. Po to uruchamiamy tę ustawę. Jest to związane przede wszystkim z aukcjami, które mają nam zdynamizować udział odnawialnej energii przez inwestycje w naszym systemie. Intencją jest, abyśmy zbliżyli się do 15 proc., aby aukcje przeprowadzone jeszcze w tym roku na podstawie znowelizowanej ustawy dały nam przyrost mocy odnawialnej energii o 2 GW”. Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że aby to osiągnąć, ustawa powinna wejść w życie 1 lipca br. Konieczne jest bowiem przygotowanie aukcji. Cały proces powinien być zdynamizowany, aby parametry, które mamy do osiągnięcia w 2020 r., były realne”.

Poseł sprawozdawca Dariusz Kubiak przedstawił w imieniu Komisji wniosek o uchwalenie ustawy. Występujący w imieniu klubów poselskich posłowie zadeklarowali poparcie dla ustawy i głosowanie za projektem. Przedstawiciel Klubu PO poseł Andrzej Czerwiński ocenił, że wprawdzie projekt ustawy nie spełnia wszystkich potrzeb sektora OZE, ale jest to „otwarcie furtki” dla rozwoju tego sektora po „trzech latach zahamowania”. Podobnie oceniła projekt posłanka Monika Rosa w imieniu Klubu „Nowoczesna”. Posłowie opozycji szczególnie podkreślali, że propozycje nowelizacji uwzględniają potrzeby energetyki wiatrowej, choć nie są – ich zdaniem – wystarczające. Po debacie poselskiej projekt został ponownie skierowany do Komisji Energii i Skarbu Państwa ponieważ przedstawiciele wszystkich klubów w toku debaty złożyli liczne poprawki wymagające opracowania i wniesienia do wersji ostatecznej projektu.

źródło: www.BiznesAlert.pl

Elektrownia Opole podpisała umowę na modernizację elektrofiltrów

Elektrownia Opole podpisała umowę na modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr 1-4. Inwestycja warta ok. 188 mln złotych pozwoli aż o połowę zmniejszyć stężenie emisji pyłu do atmosfery i przystosować instalacje do standardów emisyjnych zawarte w tzw. konkluzjach BAT.

Inwestycję w formule „pod klucz” realizować będzie firma Balcke-Dürr Polska. Podpisany 5 czerwca kontrakt przewiduje kompleksową wymianę i modernizację części technologicznej elektrofiltrów wraz z układami elektrycznymi, sterowania i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) oraz instalacji odprowadzania popiołu spod elektrofiltrów, a także uruchomienie oraz optymalizację pracy.

– Obecnie na terenie Elektrowni Opole realizujemy największą inwestycję w branży energetycznej, polegającą na budowie dwóch wysokosprawnych bloków energetycznych. Wykorzystane podczas budowy najnowocześniejsze technologie pozwolą na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej powyżej 45 proc. oraz umożliwią znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. Podpisana umowa na modernizację elektrofiltrów we wszystkich obecnie pracujących tu jednostkach wytwórczych sprawi, że Elektrownia Opole spełniać będzie najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska, które wejdą w życie w 2021 roku, a tym samym realnie wpłynie również na poprawę jakości powietrza w regionie – podkreśla Sławomir Zawada prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Jak podkreśla PGE GiEK modernizacja elektrofiltrów to wielkie przedsięwzięcie technologiczne i logistyczne, szczególnie z uwagi na konieczność wykonywania prac demontażowych i montażowych z użyciem ciężkiego sprzętu dźwigowego na terenie czynnego obiektu energetycznego. Prace rozpoczną się w grudniu tego roku i prowadzone będą podczas trwania remontów kapitalnych poszczególnych bloków, co sprawi, że w żaden sposób nie wpłyną one na bieżące funkcjonowanie elektrowni.

Zakończenie prac modernizacyjnych wszystkich czterech elektrofiltrów zaplanowane zostało na drugi kwartał 2022 r.

Obecnie na terenie Elektrowni Opole pracują cztery jednostki wytwórcze. W końcowej fazie budowy są dwa kolejne bloki energetyczne – nr 5 i 6 o łącznej mocy 1 800 MW. Po ich uruchomieniu Elektrownia Opole będzie trzecią pod względem zainstalowanej mocy elektrownią konwencjonalną w Polsce.

źródło: www.cire.pl
Więcej na temat dostosowywania jednostek do konkluzji BAT dowiedzą się Państwo w trakcie IV Forum IED, konkluzje BAT, MCP już 14 i 15 czerwca 2018 w Czeladzi

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia dot. wykonania obowiązku mocowego

W piątek 19 maja 2018 na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania transakcji na rynku wtórnym.

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji zawartej w przepisie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r., poz. 9). Zgodnie z upoważnieniem ustawowym rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowe warunki zawierania transakcji na rynku wtórnym, biorąc pod uwagę równoprawne i niedyskryminacyjne traktowanie dostawców mocy, stosowanie poziomu zachęt i kar zapewniających wykonanie obowiązków mocowych, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz sprawne przeprowadzanie transakcji, a także ograniczenie możliwości manipulacji i nadużywania pozycji rynkowej przez dostawców mocy.

Rozporządzenie określa:
1) standard bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych,
2) procedurę ogłaszania okresu zagrożenia oraz przypadki, w których operator może nie ogłaszać okresu,
3) dni i godziny w których może wystąpić okres zagrożenia,
4) sposób wyznaczania wielkości mocy dostarczonej w wyniku czasowego ograniczenia mocy pobieranej z sieci
elektroenergetycznej rzez jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania,
5) sposób dokonania demonstracji,
6) wymagania w zakresie rynku wtórnego,
7) sposób obliczenia jednostkowej stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego

 

Do pobrania:

Projekt rozporządzenia wykonanie obowiązku mocowego

OSR rozporzadzenie wykonanie obowiazku mocowego

Uzasadnienie rozporządzenia wykonanie obowiązku mocowego

 

Szczegółowe omówienie treści rozporządzenia będzie jednym z tematów zaplanowanej w dniach 30-31 sierpnia 2018
w Sopocie
konferencji: Rynek mocy w praktyce.

Konferencja odbędzie się z udziałem kluczowych osób, urzędów i instytucji, które wypracowały koncepcję wprowadzenia Rynku Mocy w Polsce.

Szczegóły: https://powermeetings.eu/seminarium-rynek-mocy-w-praktyce-2018/

Sejmowa komisja energii za projektem nowelizacji ustawy o OZE

Sejmowa komisja energii przyjęła we wtorek sprawozdanie podkomisji ws. rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE. Wprowadzono zmiany redakcyjne, konieczne poprawki legislacyjne mają być zgłoszone w II czytaniu. Zgłoszono też szereg wniosków mniejszości.
Zgodnie z sugestią ze strony Ministerstwa Energii komisja zdecydowała się nie wprowadzać poprawek merytorycznych do sprawozdania podkomisji. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powtórzył, że wszystkie pomysły i postulaty, które pojawiły się w trakcie prac nad projektem, zostaną przeanalizowane i zawarte w kolejnej propozycji nowelizacji, nad którą prace ruszą już wkrótce.

Projekt zakłada przede wszystkim wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej. Nowelizacja zezwoli też na modernizację turbiny wiatrowej pod warunkiem, że nie zwiększy to jej oddziaływania na środowisko. W praktyce oznacza to możliwość wymiany mechanizmów, takich jak wirnik, przekładnia, generator na nowocześniejsze i bardziej wydajne.

Projekt likwiduje też wątpliwości interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. Obecnie przepisy pozwalają na obłożenie tym podatkiem zarówno części budowlanej jak i technicznej turbiny, przy czym różne gminy w różny sposób interpretują przepisy. W rezultacie w niektórych gminach podatek jest wyższy, w innych niższy. Projekt zakłada ujednolicenie przepisów wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. w brzmieniu bardziej korzystnym dla podatnika – opodatkowana ma być tylko część budowlana.

Ministerstwo, powołując się na argumentację sądów, argumentuje, że wprowadzenie z mocą wsteczną zapisu, korzystnego dla podmiotu, którego przepis dotyczy jest jak najbardziej możliwe. Jak zauważył poseł Ireneusz Zyska (WiS), zna przypadek warmińsko-mazurskiej gminy, która przygotowuje już pozew przeciwko Skarbowi Państwa za to, że będzie musiała oddać część pobieranego wyższego podatku. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) mówił z kolei, że on zna „wiele takich gmin” i skala roszczeń może być duża. Wiceminister Tobiszowski odparł, że zawarte w projekcie zamiary rządu były znane od roku i gminy miały czas się z nimi zapoznać i uwzględnić w budżetach.

Zdecydowano, że konieczne poprawki legislacyjne, wskazane przez Biuro Legislacyjne Sejmu zostaną zgłoszone w II czytaniu. Odrzucono też wszystkie poprawki zgłoszone przez posła Zyskę. Dotyczyły one m.in. uproszczenia procesu migracji małych biogazowni i elektrowni wodnych z systemu aukcyjnego do wprowadzanych dla nich nowelizacją systemów taryf gwarantowanych typu Feed-in-Tariff i Feed-in-Premium. Zyska argumentował, że bez jego poprawki możliwość migracji pozostanie jedynie na papierze. Przepadły też poprawki, zakładające podniesienie ceny referencyjnej energii dla małych biogazowni oraz wydłużenie o rok czasu na budowę instalacji OZE, które wygrały pierwsze dwie aukcje. Wszystkie te pomysły Zyska zgłosił jako wnioski mniejszości.

źródło: cire.pl
Więcej na temat zmian w nowelizowanej ustawie o OZE dowiedzą się Państwo na organizowanym przez Zespół powermeetings.eu seminarium, które odbędzie się 7 czerwca 2018 w Warszawie.

Podkomisja przyjęła poprawki do nowelizacji ustawy o OZE

Podkomisja sejmowej komisji energii wprowadziła pakiet głównie redakcyjnych poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE. Poprawki nie zmieniają głównych założeń projektu. Ministerstwo Energii zapowiedziało już jednak kolejną nowelizację.

Podkomisja ds. projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii wniosła do niego głównie poprawki redakcyjne, zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Sejmu oraz kilka poprawek o charakterze merytorycznym, doprecyzowujących zapisy. Na początku dyskusji reprezentujący Ministerstwo Energii wiceminister Grzegorz Tobiszowski zadeklarował, że od razu po wejściu w życie tego projektu, resort chce zacząć prace nad kolejnymi zmianami ustawy o OZE, które – jego zdaniem – powinny zostać przedstawione do końca roku. Jak tłumaczył, ME chce przeanalizować wszystkie pomysły i propozycje, które padły przy okazji prac nad obecną nowelizacją i ewentualnie zgłosić te, z którymi się zgadza w kolejnej zmianie ustawy.

Z kolei prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando ocenił, że przepisy nowelizacji są „niewykonalne”, ponieważ nowelizacja nakłada na URE nowe obowiązki, a nie daje na to pieniędzy. Bando zaapelował więc o odpowiednie środki.

Posiedzenie odbyło się bez udziału części chętnych z branży OZE, którzy ze względu na ograniczenia w dostępie nie mogli wejść do budynków parlamentu. Przed rozpoczęciem posiedzenia komisji kilkadziesiąt osób przed Sejmem manifestowało poparcie dla odnawialnych źródeł energii. Posłowie opozycji apelowali o takie zorganizowanie posiedzenia, by przedstawiciele tego zgromadzenia mogli w nim uczestniczyć. Ostatecznie jednak podkomisja pracowała bez udziału tych gości, którzy nie mogli wejść do Sejmu.

Najważniejsze propozycje nowelizacji przewidują wydłużenie o dwa lata czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę. Inwestorzy mają na to czas do połowy 2021 r. Projekt rozwiązuje też problem stawiania budynków na terenach, które znalazły się w strefach ochronnych istniejących wiatraków. Wydłużono do połowy 2022 r. okres, w którym można zbudować budynek w tej strefie. Projekt przywraca wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. stare zasady opodatkowania turbin wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Oznacza to, że podatek będzie naliczany wyłącznie od części budowlanej. Dotychczasowe przepisy były przedmiotem różnych interpretacji, część organów stała na stanowisku, że podatek obejmuje też część techniczną instalacji.

Manifestujący przed Sejmem zwolennicy OZE domagali się przede wszystkim jak najszybszego uchwalenia nowelizacji. Zwracali uwagę, że jej projekt pojawił się rok temu, a dziś jest dopiero na etapie podkomisji. „Sama ustawa nie jest idealna, ale popieramy ją, podobnie jak najszybsze przeprowadzenie kolejnych aukcji dla energetyki odnawialnej, bo to gwarantuje spełnienie celów OZE na 2020 r.” – powiedział PAP Klaudiusz Kalisz z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Jak dodał, w dwóch pierwszych aukcjach dla fotowoltaiki co prawda rozdysponowano wsparcie dla ok. 360 MW instalacji, jednak przez rok ich budowa była w zasadzie w zawieszeniu, bo np. banki podchodziły do ich finansowania niechętnie, m.in. ze względu na brak notyfikacji KE. „Jest opóźnienie i jednym z naszych postulatów jest dodatkowe 12 miesięcy na uruchomienie instalacji, które wygrały te pierwsze dwie aukcje” – powiedział Kalisz.

„Projekt ma zalety i daje konkretne korzyści. Przede wszystkim przywraca poprzedni poziom opodatkowania farm wiatrowych, realizuje też wytyczne KE, które umożliwiają jasny i przejrzysty udział źródeł w systemie wsparcia. Wprowadza też ułatwienia dla energetyki wiatrowej na morzu i umożliwia modernizację działających wiatraków, ponieważ nowe technologie mają znacznie lepsze parametry i mniejszy wpływ na środowisko” – mówił z kolei PAP prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki.

Jak dodał, nie jest tajemnicą, iż Polska ma poważne problemy z zanieczyszczeniem środowiska, a rozwój źródeł odnawialnych ogranicza to zjawisko. „Każda megawatogodzina wyprodukowana przez źródła wiatrowe to o 950 kg mniej wyemitowanego CO2” – podkreślił Gajowiecki.

źródło: PAP

Certyfikacja: Obowiązek każdego operatora w rynku mocy

Urząd Regulacji Energetyki oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypominają, że na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest do współpracy z operatorem systemu przesyłowego w procesie certyfikacji, w sposób i w terminach określonych w regulaminie rynku mocy.

W ramach powyższego zobowiązania, OSD będą uczestniczyli w certyfikacji ogólnej poprzez bezpośrednią weryfikację danych dotyczących jednostek fizycznych przyłączonych albo planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, w tym m.in. danych dotyczących:

  • poprawności przypisania kodów PPE;
  • kompletności wskazanego układu zasilania danej jednostki fizycznej;
  • lokalizacji jednostki fizycznej;
  • wskazania mocy przyłączeniowej dla wszystkich PPE.

 

Pierwsza certyfikacja ogólna zostanie przeprowadzona w okresie od 3 kwietnia 2018 do 29 maja 2018 r. W procesach rynku mocy, OSD, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową (dalej: OSDn), współpracują z OSP za pośrednictwem OSD, z którego siecią są połączone, a którzy jednocześnie posiadają bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową (dalej: OSDp).

Zasady wymiany informacji pomiędzy OSDn a OSDp na potrzeby realizacji określonych zadań na rynku mocy, w tym terminy na ich wykonanie, zawarte są w pkt. 18.1.5 regulaminu.

Przed rozpoczęciem kolejnej certyfikacji (do aukcji głównej lub aukcji dodatkowych) OSD będą zobowiązani do wystawiania potwierdzeń spełniania przez układy pomiarowo-rozliczeniowe wymogów technicznych niezbędnych do prowadzenia rozliczeń. Pierwsza certyfikacja do aukcji głównej zostanie przeprowadzona w okresie od 5 września 2018 r. do 31 października 2018 r. Szczegóły w zakresie udziału OSDn w tym procesie określa pkt. 21.15 regulaminu.

Ponadto, OSD są zobowiązani do udziału w procesach prowadzenia testu redukcji zapotrzebowania (możliwość przeprowadzenia testu już w 2018 r.), w weryfikacji wykonania obowiązku mocowego oraz w procesie rozliczeń – poprzez przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych w trybie i terminach określonych w regulaminie. Wskazane procesy rozpoczną się od początku 2021 roku.

Dodatkowo, na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy, OSD pełnić będą funkcję płatnika opłaty mocowej i od października 2020 r. zobowiązani będą do pobierania opłaty mocowej i przekazywania jej do PSE S.A.

 

Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7439,Obowiazkowa-certyfikacja-ogolna-do-rejestru-rynku-mocy-od-3-kwietnia-do-29-maja-.html

 

Odpowiadając na potrzeby rynku i chcąc jak najlepiej przygotować Państwa do prawidłowej interpretacji nowych przepisów zespół powermeetings.eu organizuje II edycję specjalistycznego seminarium:


RYNEK MOCY W PRAKTYCE

– regulamin, certyfikacja ogólna i pierwsze wnioski; certyfikacja do aukcji głównych, przebieg aukcji, umowa mocowa, wykonanie obowiązku, testy, rozliczenie obowiązku,

które odbędzie się 17 kwietnia 2018 w Warszawie

 

W trakcie II edycji spotkania nasi Eksperci skupią się na praktycznych aspektach rynku mocy w Polsce, postarają się przybliżyć Państwu wszystkie najistotniejsze zmiany jakie czekają branżę jak również odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

 

Więcej informacji o seminarium: https://powermeetings.eu/konferencja/rynek-mocy-pakiet-zimowy/

Enea wróciła do planu modernizacji Elektrowni Połaniec

Grupa Enea podjęła decyzję o kontynuowaniu projektu Feniks, w ramach którego w ostatnich latach zwiększono sprawność i wydłużono żywotność pięciu bloków węglowych Elektrowni Połaniec – informuje Enea, która od roku jest jej właścicielem.

– Enea wróciła do zahamowanego planu modernizacji. Grupa Enea pracuje także nad rozwiązaniami dotyczącymi najstarszego, pierwszego, bloku elektrowni, który ma przed sobą w ramach derogacji jeszcze 4-5 lat pracy – czytamy w komunikacie spółki.

Rok temu Elektrownia Połaniec stała się częścią Grupy Enea. Zakup od francuskiego koncernu Engie największej elektrowni w południowo-wschodniej części kraju zwiększył potencjał wytwórczy Enei, w tym zielonej energii produkowanej z jednego z największych na świecie bloków biomasowych.

– Ostatni rok był dla Grupy Enea okresem dynamicznego rozwoju. Dzięki akwizycji Elektrowni Połaniec i nowemu blokowi Elektrowni Kozienice dysponujemy dziś 6,2 GW zainstalowanej mocy. Przez ostatni rok Enea Elektrownia Połaniec stała się ważnym ogniwem naszej Grupy. Dzięki postępującemu procesowi integracji możemy wykorzystywać potencjał obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec i z powodzeniem realizować naszą Strategię. Przewidujemy dalszy rozwój elektrowni, między innymi z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo RDF – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Enea zapowiada też, że jej moce wytwórcze zostaną dostosowane do wymogów środowiskowych dyrektywy BAT. Szacunkowo inwestycje na ten cel do 2023 r. mogą sięgnąć ok. 350 mln zł.

 

Enea jest Partnerem Strategicznym VII Forum Biomasy i Czystej Energii powermeetings.eu.

Drugiego dnia Forum zapraszamy do zwiedzania „Zielonego Bloku” w Elektrowni Połaniec – największego na świecie bloku energetycznego w 100% opalanego biomasą

Więcej na ten temat: https://powermeetings.eu/konferencja/forum-biomasy/

 

 

Więcej na ten temat Enea: https://media.enea.pl/pr/386588/rok-elektrowni-polaniec-w-grupie-enea

 

Ministerstwo Energii zapowiada w najbliższych dniach projekt ustawy o wsparciu kogeneracji

Większy udział Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii, sieci ciepłownicze oraz kogeneracja to rozwiązania resortu energii, które mają wesprzeć walkę ze smogiem. O planach resortu mówił na Pierwszym Kongresie Czystego Powietrza Piotr Czopek, naczelnik wydziału Departamentu Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa, Ministerstwa Energii – czytamy w BiznesAlert.pl.
Piotr Czopek powiedział, że ministerstwo zdaje sobie sprawę z potencjału OZE do walki ze smogiem. – Zakładamy wzrost generacji energii z OZE, rozwój energetyki rozproszonej oraz kogeneracji tak, aby wytwarzając energię produkować jednocześnie ciepło. Konieczny jest także rozwój sieci ciepłowniczej, bo to potencjał na walkę ze smogiem – powiedział. Dodał, że w w najbliższych dniach pojawi się projekt wsparcia kogeneracji – Projekt w najbliższych dniach pojawi się w konsultacjach społecznych – powiedział cytowany przez BiznesAlert.pl Czopek.

PGE Energia Odnawialna zbuduje magazyn energii na górze Żar

Celem projektu, który zostanie dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest opracowanie modelu świadczenia usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych średniego napięcia za pomocą magazynów energii, opartych o ogniwa litowo-jonowe.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzeby rynku energii elektrycznej. Obecnie można zaobserwować stały wzrost zainstalowanej mocy niestabilnych źródeł energii (energetyka wiatrowa, słoneczna), co wymaga opracowania nowych metod stabilizacji pracy sieci elektrycznych, a w szczególności sieci średniego napięcia.

Dlatego, aby obniżyć straty energii oraz koszty z tym związane stabilizacja pracy sieci powinna być realizowana jak najbliżej niestabilnych źródeł energii oraz dostosowywać się automatycznie do lokalnych warunków panujących w sieci.

Magazyn energii, wraz z zaawansowanym układem sterowania będzie zapewniał możliwość świadczenia  usług systemowych dostosowanych do wymagań użytkownika.

Projekt zakłada również opracowanie modelu rozliczeń z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD), pozwalających na skuteczne świadczenie tego typu usług.

Realizacja projektu badawczo-rozwojowego – „Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych” potrwa do końca lutego 2021 r.

 

Źródło: https://pgeeo.pl/Aktualnosci/PGE-Energia-Odnawialna-zbuduje-magazyn-energii-na-gorze-Zar

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu