27 września 2023 r. decyzją Prezesa URE częściowo zatwierdzone zostały nowe Warunki Dotyczące Bilansowania, opracowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Uczestnicy rynku mają czas na dostosowanie się do zmian do 14 czerwca 2024 r. – tego dnia bowiem decyzja wejdzie w życie.

Zatwierdzenie WDB to kontynuacja reformy rynku bilansującego, przewidzianej w Planie Wdrażania, który Polska musiała przygotować, jako państwo stosujące mechanizm zapewnienia wystarczalności mocy w postaci rynku mocy. Plan identyfikuje zakłócenia regulacyjne i niedoskonałości rynku, możliwości wprowadzenia usprawnień oraz przedstawia listę planowanych reform rynkowych.

Najnowsza decyzja Prezesa nie obejmuje zatwierdzenia postanowień dotyczących wyceny rezerwy operacyjnej. Ze względu na złożony charakter zmian i konieczność uwzględnienia przy rozpatrywaniu sprawy wszystkich okoliczności mających wpływ na sposób jej rozstrzygnięcia, postępowanie administracyjne w tej sprawie nie zostało zakończone.

 

Mając na uwadze powyższe już w maju 2024 spotykamy się w Warszawie podczas seminarium:

 

RYNEK BILANSUJĄCY w nowej odsłonie

 

Jest to kolejne z serii seminarium poświęcone zmianom na rynku energii. Tym razem skupimy się na rewolucyjnych zmianach jakie przechodzi obecnie rynek bilansujący.

Swoje wystąpienia potwierdzili najlepsi Eksperci mający wkład w kreowanie jak i funkcjonowanie rynku bilansującego w Polsce.

Po każdym wystąpieniu będą Państwo mieli czas na sesję Q&A z prowadzącymi co powoli na maksymalne – merytoryczne wykorzystanie czasu spotkania i obecności naszych Ekspertów.

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

I. Podstawy prawne zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego – dlaczego były konieczne

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania
 2. Decyzja KE z 7 lutego 2018 r. zatwierdzająca mechanizm zdolności wytwórczych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (rynek mocy) State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej Dz .U. UE L 158 s. 54 z dnia 14.06.2019
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2023 poz. 819

II. Wytyczne Dotyczące Bilansowania

 1. Zmiany wprowadzone w wyniku postępowania przed Prezesem URE
 2. Harmonogram wdrożenia i konsekwencje dla rynku

III. Szczegółowe zasady funkcjonowania RB po zmianach

 1. Funkcjonowanie na RB jako dostawca usług bilansujących (DUB) i jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie (POB)
 2. Rodzaje jednostek grafitowych – modele aktywnego udziału w RB
 3. Kwalifikacja do świadczenia usług bilansujących 
 4. Zgłoszenia danych handlowych i technicznych, szczególnie programy pracy
 5. Kontraktacja mocy bilansujących
 6. Bilansowanie systemu, w tym uwzględnianie programów pracy i zmian dyspozycyjności
 7. Wycena rezerwy operacyjnej
 8. Wycena energii bilansującej i niezbilansowania
 9. Rozliczenia energii 
 10. Rozliczenia mocy bilansujących
 11. Raporty handlowe
 12. Publikacja danych
 13. Testy / start produkcyjny

IV. Planowane zmiany WDB i wpływ na funkcjonowanie rynku

8:30 - 9:00

Rejestracja

9:00 - 11:00

I część seminarium

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:20

II i III część seminarium

13:20 - 14:00

Przerwa

14:00 - 16:00

III c.d. i IV część seminarium

Prowadzący

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Przedstawiciel PSE

Przedstawiciel PSE

W trakcie potwierdzania

Przedstawiciel PSE

Przedstawiciel PSE

W trakcie potwierdzania

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WyskieNapiecie.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1990 2090 Rynek bilansujący w nowej odsłonie Cena promocyjna: 1 990,00 PLN + VAT przy zgłoszeniu do 30 czerwca 2024 Cena standardowa: 2 090,00 PLN + VAT
  •  Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

  2 090,00 1 990,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 30 czerwca 2024

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, wyżywienie: lunch i przerwa kawowa
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się:

  w Warszawie

  Pytania? Zapraszamy do kontaktu:

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Rynek bilansujący w nowej odsłonie

  Jesteś zainteresowany zmianami na rynku bilansującym❓
  Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane