Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2021 wrzesień 2021

Kogeneracja Gazowa w przemyśle i ciepłownictwie wrzesień 2021

URE: nowe wzory wniosków o umorzenie zielonych i błękitnych świadectw pochodzenia za 2021 rok

Aby ułatwić przedsiębiorcom realizację ich obowiązków, Prezes URE przygotował  nowe, odpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu, wzory wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii z biogazu rolniczego (świadectwa błękitne) lub innych odnawialnych źródeł energii (tzw. świadectwa zielone).

Do pobrania: Informacja_Prezesa_URE_nr_45_2021

Do pobrania: Wzor_wniosku_o_umorzenie_swiadectw_zielonych_2021

Do pobrania: Wzor_wniosku_o_umorzenie_swiadectw_blekitnych_2021

Kto ma obowiązek umorzyć świadectwa pochodzenia lub uiścić  opłatę zastępczą?

Jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym lub handlującym energią elektryczną? A może jesteś odbiorcą przemysłowym i zużywasz co najmniej 100 GWh energii na rok? Możesz mieć obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Termin umorzenia świadectw za 2021 rok upływa 30 czerwca 2022 r.

Podmiotem zobowiązanym[1] jesteś, gdy działasz jako:

 • odbiorca przemysłowy wpisany na wykaz odbiorców przemysłowych publikowany przez Prezesa URE i w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyłeś nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej;
 • przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, którzy nie są odbiorcami przemysłowymi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej;
 • odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy i jednocześnie jesteś członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany. Na TGE lub rynku regulowanym zawierasz transakcje we własnym imieniu;
 • odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej – i jednocześnie jesteś członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych. Transakcje zawierasz poza giełdą towarową lub rynkiem regulowanym. Transakcje są przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową;
 • towarowy dom maklerski lub dom maklerski.

Podmioty zobowiązane[2] muszą uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium RP lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej. Takie podmioty ewentualnie mogą uiścić opłatę zastępczą do 30 czerwca każdego roku[3], za poprzedni rok kalendarzowy. Opłatę zastępczą za rok 2021 należy uiścić do 30 czerwca 2022 r.[4]

W jakim celu umarzasz świadectwo pochodzenia?

System umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wspierać ma producentów energii ze źródeł odnawialnych. Podmioty, które mają obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia, niejednokrotnie same nie wytwarzają energii z OZE. Zatem nie mogą one samodzielnie uzyskać świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, które następnie mogłyby umorzyć. Dlatego kupują one prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia zarejestrowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Następnie przedstawiają do umorzenia nabyte świadectwa pochodzenia. Natomiast producenci energii z OZE osiągają dodatkowy dochód w wyniku sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Wielkość udziałów ilościowych sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, na potrzeby realizacji obowiązku wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i w 2021 roku wynosi 0,5 proc. dla energii z biogazu rolniczego i 19,5 proc. dla energii z pozostałych rodzajów instalacji OZE.

Opłata zastępcza

Jeśli jesteś podmiotem zobowiązanym do realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia to – mimo zaistnienia podstaw do realizacji obowiązku ich umorzenia – możesz wnieść opłatę zastępczą. Warunkiem jest abyś wykazał, że składałeś w transakcjach sesyjnych zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze:

 • świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od 1 lipca 2016 r. oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego – ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabyłeś żadnych praw na 6 sesjach od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, do 31 maja roku następnego;
 • świadectw pochodzenia innych niż wymienione w powyższym punkcie – ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabyłeś żadnych praw na 6 sesjach od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, do 31 maja roku następnego;

– a na tych sesjach nie zawarto żadnych transakcji giełdowych sesyjnych, w których towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające z tych świadectw.

Złóż wniosek o umorzenie świadectwa pochodzenia

 • wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż do Urzędu Regulacji Energetyki;
 • dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia uzyskasz na Towarowej Giełdzie Energii. Giełda ta prowadzi rejestr świadectw pochodzenia oraz rejestr świadectw pochodzenia biogazu rolniczego;
 • dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o umorzeniu świadectwa pochodzenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 10 zł. Opłata powinna być uiszczonej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa (nr rachunku:  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070). Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie – zapłacisz 17 zł.

Kary za brak przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia

Jeżeli jesteś podmiotem zobowiązanym do umorzenia świadectwa pochodzenia i nie zrobisz tego do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczył obowiązek to zapłacisz karę. Wysokość kary finansowej nie może być wyższa niż 15 proc. przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym[5].

***

 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2021 dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2021
 • Wszystkie potrzebne informacje dotyczące procedury i wymaganych dokumentów dla podmiotów zobowiązanych do umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej dostępne są na stronie serwisu dla przedsiębiorców biznes.gov.pl. (nowe wzory wniosków pojawią się tam wkrótce).

źródło: www.ure.gov.pl


[1] Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.).

[2] Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy.

[3] Uiszczenie opłaty zastępczej musi nastąpić w terminie określonym w art. 68 ust. 2 ustawy OZE. Opłata musi być obliczona w sposób określony w art. 56 ustawy OZE, z zastrzeżeniem uwarunkowań wynikających z treści art. 47 ustawy OZE.

[5] Jeśli kara pieniężna jest związana z działalnością gospodarczą wykonywaną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej – wysokość kary nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z prowadzonej działalności koncesjonowanej albo regulowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Stanowisko UOKIK w sprawie możliwości skorzystania przez zmodernizowane jednostki kogeneracji z systemu premii gwarantowanej

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w kontekście decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2019 zatwierdzającej mechanizm wsparcia przewidziany w tej ustawie oraz w kontekście praktyki udzielania pomocy publicznej dla aktywów modernizowanych, Urząd Regulacji Energetyki wystąpił o opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli organu właściwego w kwestiach pomocy publicznej. Załączamy pismo, w którym regulator zwrócił się do urzędu antymonopolowego o opinię oraz pełną treść stanowiska UOKiK.

W ramach przygotowanego w URE zapytania zdefiniowane zostały dwie grupy przypadków.

Modernizacja jednostki a wsparcie dla kogeneracji

Regulator zapytał urząd antymonopolowy czy do wsparcia w systemie premii gwarantowanej (przyznawanej poza systemem aukcyjnym) można zakwalifikować wytwórców, którzy zwiększyli moce zainstalowane w istniejących jednostkach kogeneracji poprzez wymianę turbiny wraz z przekładnią oraz wymianę generatora lub poprzez wymianę zainstalowanych silników (wraz z generatorem).
W ocenie URE w świetle przepisów krajowych taka inwestycja powinna zostać zakwalifikowana jako modernizacja jednostki kogeneracyjnej.

UOKiK zauważył, że w wyniku opisanego działania dochodzi do zmiany parametrów technicznych/użytkowych istniejącej jednostki kogeneracji. Jeżeli działania te spełniają również warunek dotyczący czasu wyprodukowania zainstalowanych urządzeń (urządzenia zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce) nie ma przeszkód, aby uznać je za modernizację. Jednocześnie, w opinii UOKiK, z uwagi na fakt, że okres wsparcia przysługujący zmodernizowanej jednostce kogeneracji uzależniony jest od poziomu poniesionych kosztów inwestycyjnych odniesionych do kosztów wybudowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji taka modernizacja nie powinna skutkować bardzo istotnym zwiększeniem mocy instalacji kogeneracji i tym samym znacznym zwiększeniem kwoty otrzymanej premii gwarantowanej.

Premia gwarantowana, czy aukcja?

URE wskazał również, że w przypadku rozbudowy istniejącej jednostki kogeneracji o kolejne jednostki wytwórcze, które mogą być kwalifikowane jako odrębne jednostki kogeneracji, rozbudowa taka nie powinna być kwalifikowana jako modernizacja istniejącej jednostki kogeneracji, a w konsekwencji chcąc korzystać z systemu wsparcia nowa jednostka kogeneracji powinna uczestniczyć w aukcji.

W opinii UOKiK aukcyjny system wsparcia bezsprzecznie powoduje mniejsze zakłócenia konkurencji, niż wsparcie w postaci premii gwarantowanej. Motywem wprowadzenia systemu wsparcia w postaci premii gwarantowanej były argumenty świadczące za tym, że zestawienie obu rodzajów instalacji w jednej aukcji spowoduje osiągnięcie nieoptymalnych wyników, ponieważ oba rodzaje jednostek znajdują się w innej sytuacji faktycznej. Zatem UOKiK twierdzi, że interpretacja przepisów w analizowanym zagadnieniu powinna mieć charakter zawężający. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie powinno zostać uznane za modernizację działanie polegające na dobudowie nowych urządzeń, których celem byłoby jedynie zwiększenie mocy istniejącej jednostki kogeneracji. Jednocześnie nie powinno być również możliwe uznanie wielu jednostek o mocy 0,99 MW umieszczonych w jednej lokalizacji za samodzielne małe instalacje kogeneracji[1]. Oba wskazane działania mogą bowiem prowadzić do obejścia obowiązującego prawa w celu uzyskania wsparcia w formie premii gwarantowanej.

***

Wspieranie wysokosprawnej kogeneracji ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, ma także poprawić efektywność wykorzystania nośników energii. W tym celu ustawa CHP  wprowadziła cztery mechanizmy polegające na wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwórcom do ceny energii elektrycznej w ramach następujących systemów:

 • aukcyjny system wsparcia,
 • system wsparcia w formie premii gwarantowanej,
 • system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej (wysokość premii ustalana jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa URE),
 • system wsparcia w formie naboru (wysokość premii ustalana jest indywidualnie przez Prezesa URE).
źródło:www.ure.gov.pl


[1]O których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 144, z późn. zm.).


Chcesz wiedzieć więcej na temat kogeneracji, a dokładniej inwestycji w kogenerację gazową❓

Zapraszamy 🔜 21 lipca 2021 do Warszawy i online na seminarium:

Kogeneracja Gazowa w przemyśle i ciepłownictwie

Szczegóły: https://powermeetings.eu/kogeneracja-gazowa/