CEMEX wykorzysta energię słoneczną do wytworzenia zeroemisyjnego cementu

Firmy CEMEX i Synhelion opracowały innowacyjną technologię umożliwiającą eliminację emisji dwutlenku węgla (CO2) w procesie produkcji cementu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Emisje CO2 będą wychwytywane, a następnie przekształcane w paliwa syntetyczne przy użyciu technologii firmy Synhelion.

Współpraca CEMEX oraz Synhelion zaowocowała opracowaniem przełomowej technologii, która umożliwia pełną dekarbonizację procesu produkcji cementu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i stanie się ważnym elementem strategii CEMEX na rzecz ochrony klimatu. Synhelion, z siedzibą w Szwajcarii, jest globalnym prekursorem produkcji ekologicznych paliw z energii słonecznej i ciepła procesowego.

Podstawą nowatorskiego podejścia do produkcji cementu jest zastąpienie paliw kopalnych wykorzystywanych w cementowniach wysokotemperaturowym ciepłem słonecznym. Technologia przewiduje także wychwytywanie 100% emisji dwutlenku węgla, który następnie zostaje wykorzystywany jako surowiec do produkcji paliw. Takie rozwiązanie umożliwia bezemisyjną produkcję cementu. Jego skuteczność gwarantuje bardzo wysoki poziom ciepła słonecznego, wychwytywany przez technologię opracowaną przez Synhelion oraz pionierskie rozwiązanie firmy, polegające na przekształcaniu CO2 w syntetyczne paliwa typu drop-in, takie jak nafta, olej napędowy i benzyna.

Jest to pierwsze tego typu kompleksowe rozwiązanie związane z dekarbonizacją w przemyśle cementowym. Kolejnym krokiem we współpracy CEMEX i Synhelion, po ukończonych w marcu 2020 r. pracach badawczych, jest kilkuetapowe wdrożenie nowatorskiej technologii. Pilotażowa instalacja powinna zostać uruchomiona w jednej z cementowni CEMEX do końca 2022 roku. Docelowo cementownia ma się stać zakładem w pełni napędzanym energią słoneczną.

Nasz kolektor słoneczny umożliwia dostarczanie ciepła procesowego o temperaturze powyżej 1500°C. Jest to czyste źródło energii, w przeciwieństwie do spalania paliw kopalnych” – powiedział Gianluca Ambrosetti, Dyrektor Generalny Synhelion. „Emisje CO2 pochodzące z procesu produkcji cementu mieszają się z przenośnikiem ciepła w naszym odbiorniku słonecznym i w ten sposób są włączane do procesu. Ponieważ pracujemy w systemie zamkniętym, emisje CO2 można łatwo wyodrębnić. Następnie zamykamy obieg dwutlenku węgla, wykorzystując go do produkcji paliw”.

Jesteśmy świadkami całkowicie nowatorskiego sposobu zarządzania emisjami z produkcji cementu poprzez zaawansowane wykorzystanie ciepła słonecznego” – powiedział Davide Zampini, Globalny Dyrektor obszaru R&D i Zarządzania Własnością Intelektualną CEMEX. „Partnerstwo z Synhelion wzmocniło nasze zaangażowanie w dekarbonizację produkcji cementu i jest wynikiem długotrwałych prac badawczo-rozwojowych przy opracowywaniu ekologicznych rozwiązań, a także identyfikowaniu strategicznych partnerów – liderów innowacji. Synhelion podziela nasze zaangażowanie w zamykanie obiegu węgla. Współpraca między naszymi firmami jest bodźcem, który może przyspieszyć osiągnięcie przez CEMEX zerowej emisji CO2 do 2050 r.”.

O Synhelion
Synhelion jest globalnym prekursorem w obszarze produkcji ekologicznych paliw solarnych. Firma wyodrębniła się ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii (ETH Zurich) w 2016 roku. Synhelion wykorzystuje ciepło słoneczne o wysokiej temperaturze w celu dekarbonizacji procesów przemysłowych i przekształcenia CO2 w paliwo. Synhelion zapewnia najnowocześniejszą technologię przeciwdziałającą kryzysowi klimatycznemu. Więcej informacji na stronie: www.synhelion.com

O CEMEX
CEMEX to globalna firma produkująca materiały budowlane, która zapewnia wysokiej jakości produkty i niezawodne usługi. CEMEX posiada bogatą historię działań służących społecznościom lokalnym, realizowanych poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, niskoemisyjną produkcję i racjonalne gospodarowanie zasobami, a także projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Więcej informacji o CEMEX na stronie: www.cemex.com

źródło i zdjęcie: www.cemex.pl

PSE rozpoczęły konsultacje zmiany Regulaminu Ryku Mocy

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy, który 8 października 2020 r. został zamieszczony na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/karta-aktualizacji-nr-rrm/z/2/2020.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji polegają na doprecyzowaniu postanowień i wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych związanych z procesami: certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji, zastąpienia jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych, monitorowania umów mocowych, wykonywania obowiązku mocowego oraz rozliczeń na rynku mocy.

Zakres zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji obejmuje także dostosowanie Regulaminu rynku mocy do przepisów rozporządzeń Ministra Energii wydanych na podstawie art. 51 oraz 68 ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym.

PSE S.A., wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informują o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 22 października 2020 r.;
  • adresie poczty elektronicznej rynek.mocy@pse.pl, na które należy przekazywać uwagi.

Do pobrania projekt Karty aktualizacji Regulaminu rynku mocy wraz z załącznikami:

Uwagi do projektu Karty aktualizacji należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na załączonym powyżej formularzu. PSE S.A. zastrzegają, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać przez PSE S.A. pozostawione bez rozpatrzenia.

 

źródło: www.pse.pl

Dzień Efektywności Energetycznej

 

7 października 2020 obchodzimy Dzień Efektywności Energetycznej!

 

Dzień Efektywności Energetycznej to okazja ustanowiona przez kilkadziesiąt grup wspierających efektywność energetyczną – obchodzimy go co roku od 2016 roku w pierwszą środę października.

Hasłem przewodnim dnia jest: „Oszczędzaj pieniądze. Redukuj węgiel. Oddychaj łatwiej.”

Celem akcji jest dzielenie się wskazówkami, narzędziami i historiami, które promują wiele korzyści związanych z efektywnością energetyczną, od niższych kosztów po zdrowsze domy. Efektywność energetyczna jest najtańszym i najszybszym sposobem zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych, obniżenia rachunków i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. EE jest także motorem ekonomicznym, obsługującym tysiące miejsc pracy w całym kraju.

 

źródło: https://bimkal.pl/

Już za tydzień – Aktualne praktyki regulatora w taryfikacji ciepła

Już za tydzień 🔜 13 października 2020 spotykamy się wirtualnie na szkoleniu 🔝 Aktualne praktyki regulatora w taryfikacji ciepła.

Zatem jeśli Państwa przedsiębiorstwo będzie w najbliższym czasie ustanawiać nową stawkę taryfy dla ciepła i chcieliby Państwo zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w ostatnich miesiącach – zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu 👍

Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Bagiński – wieloletni praktyk w dziedzinie modeli biznesowych w energetyce oraz stanowienia cen w przedsiębiorstwie energetycznym.

Po szczegóły zapraszamy na www szkolenia: https://powermeetings.eu/taryfy-dla-ciepla/

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do poniedziałku 12.10.2020 do godziny 14:00.

Do wirtualnego zobaczenia🙋‍♀️

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Rynek mocy gotowy, ale nie do końca

Trzy miesiące przed terminem startu rynku mocy PSE zapewnia, że jest gotowe do uruchomienia go. Jednak dla zapewnienia pełnej przejrzystości mechanizmu konieczne będzie jeszcze znowelizowanie ustawy. Tymczasem TGE wskazuje na brak regulacji dotyczących wtórnego rynku mocy, które pozwoliłyby uruchomić go na giełdzie.

Jak poinformowało nas PSE, operator jest gotowy do uruchomienia rynku mocy w terminie. Trwają jeszcze ostatnie prace nad procedurami wewnętrznymi i prace rozwojowe w systemie informatycznym, związane w szczególności z usprawnieniem i automatyzacją działań po stronie pracowników PSE. Nie wpływa to jednak na możliwość uruchomienia procesów w pierwszym roku dostaw, czyli od stycznia 2021 r. – zaznaczył operator przesyłowy.

PSE wskazują jednocześnie, że zasadnicze znaczenie będzie jednak miało wcześniejsze wejście w życie nowelizacji ustawy o rynku mocy, nad którą od lata tego roku pracuje rząd. Ustawa ma m.in. usunąć znalezione dotychczas wątpliwości interpretacyjne, w tym rozbieżności pomiędzy obecną treścią ustawy a obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi. Dostosowuje ona również polski rynek mocy do rozporządzenia PE i Rady (UE) 2019/943. Dopiero wejście w życie tej ustawy zapewni uczestnikom rynku mocy pełną przejrzystość tego mechanizmu – ocenia operator.

Równolegle z pierwotnym, ruszy też wtórny rynek mocy, na którym uczestnicy będą mogli handlować obowiązkami mocowymi. Jak przypomniało PSE, ustawa przewiduje, że rynek wtórny ma funkcjonować w sposób zdecentralizowany – w formie kontraktów OTC – lub w formie scentralizowanej, organizowanej np. przez giełdę towarową.

Dla PSE nie ma to większego  znaczenia. Jak podkreśla operator ustawa o rynku mocy nie określa standardów umów zawieranych pomiędzy dostawcami mocy przy przenoszeniu obowiązku mocowego, czy w celu realokacji wolumenu. Operator sprawdza jedynie dopuszczalność danej transakcji w zakresie wymagań określonych w regulacjach prawnych. Tak skonstruowany mechanizm daje uczestnikom swobodę w zawieraniu umów oraz kształtowaniu rynku wtórnego – wskazują PSE.

Do wdrożenia drugiej formy, czyli scentralizowanego miejsca obrotu obowiązkami mocowymi gotowa jest Towarowa Giełda Energii. Prace nad tym TGE zaczęła w odpowiedzi na wyrażoną przez rynek potrzebę, a model był wypracowywany i konsultowany z uczestnikami rynku.

Giełda podkreśla, że mogłaby wykorzystać posiadaną infrastrukturę, która mimo wszystko wymaga dostosowania, chociażby w systemach informatycznych. Zorganizowany rynek wtórny mógłby funkcjonować wówczas równolegle do rynku OTC, dopuszczając możliwość zbycia wolumenu na rynku giełdowym lub w umowie bilateralnej, z uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania rejestrów rynku mocy po stronie PSE. Podejście takie nie faworyzuje żadnego z rynków i wydaje się optymalne dla uczestników posiadających obowiązek mocowy – zaznacza TGE.

Jednak dla Giełdy problemem, którego sama nie jest w stanie rozwiązać, jest brak odpowiednich przepisów, które regulowałyby zasady zawierania transakcji z udziałem TGE. W obecnie obowiązujących aktach prawnych TGE nie odnajduje odpowiednich podstaw – poinformowała nas Giełda.

Latem rząd zaczął prace nad nowelizacja ustawy o rynku mocy, ale tam nie ma zapisów pozwalających na utworzenie tego rynku na TGE. Zostało to zawarte w uwagach, przekazanych przez giełdę w ramach konsultacji publicznych.

Kluczowym dla TGE jest oprócz zmian przepisów, także dostęp do rejestru rynku mocy, co zapewni wymaganą automatyzację procesów, bez których nie mogą prawidłowo funkcjonować systemy transakcyjne.

Wychodzi więc na to, że rynek mocy co prawda wystartuje, ale elementu, którego oczekują jego uczestnicy – czyli scentralizowanego miejsca wtórnego obrotu obowiązkami – nie będzie, przynajmniej do czasu zmian ustawowych. Chyba, że właściwe przepisy znajdą się jeszcze w tworzonej nowelizacji.

 

źródło: www.wysokienapiecie.pl

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu