W dniu 14 lipca 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw – druk nr 2938 (numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów UD 207). Projekt dotyczy m.in. możliwości decydowania lokalnych społeczności o lokalizacji nowych inwestycji w lądowe elektrownie wiatrowe, a także zagwarantowania mieszkańcom, którzy zdecydują się uwolnić lokalizację okolicznych terenów pod zabudowę nowej infrastruktury wiatrowej, maksymalizację bezpieczeństwa eksploatacji tej infrastruktury oraz ograniczenia przez inwestorów oddziaływania elektrowni na środowisko przez wykorzystanie najnowszych technologii. W celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni wiatrowych, projekt wprowadza obowiązek wykonywania czynności i przeglądów serwisowych przez certyfikowany serwis, który uzyska wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa UDT. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązku korzystania z usług certyfikowanego serwisu powierzony został Prezesowi URE i obwarowany administracyjną sankcją karną.

Jednocześnie, z końcem 2022 r. do Sejmu wpłynęły kolejne poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tj. odpowiednio druk nr 2941 oraz druk nr 2942, które wraz z projektami druk nr 2939, a także 2940 stanowią próbę  korekty aktualnego stanu prawnego.     

W dniu 13 stycznia br. wszystkie te projekty zostały skierowany do I czytania w Komisjach – Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Chcąc kompleksowo przybliżyć Państwu zagadnienia problemowe związane z procedowanymi regulacjami, w tym szczegóły zaproponowanych rozwiązań, serdecznie zapraszamy na II edycję seminarium:

 

Ustawa odległościowa, a transformacja energetyczna Polski

14 marca 2023 I Warszawa & online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:15 - 9:30

Logowanie do systemu

9:30 - 11:00

I część seminarium

 

✅ Kierunkowe założenia nowelizacji, kluczowe definicje legalne:

 • całkowita wysokość elektrowni wiatrowej
 • eksploatujący elektrownię wiatrową
 • gmina pobliska
 • budynek o funkcji mieszanej;

 

✅ Elektrownie wiatrowe jako beneficjenci aukcyjnego systemu wsparcia – katalog wymogów formalnych – aktualny stan prawny:

 • 13 ust. 2a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – ważne pozwolenie budowlane – element procesu prekwalifikacji
 • sygnalizowane wątpliwości interpretacyjne, stanowisko GINB;

 

✅ Projektowane zasady lokalizowania elektrowni wiatrowych:

 • zasady ogólne
 • kryterium „minimalnej odległości”
 • lokalizowanie budynków mieszkalnych/budynków o funkcji mieszanej – podstawy lokalizacji – uwarunkowania ustawowe
 • lokalizowanie sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć – podstawy lokalizacji – uwarunkowania ustawowe
 • wymagania dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lokalizujących elektrownie wiatrowe
 • konsultacje MPZP – przesłanki, formy i tryb udziału społeczności lokalnych;
11:00- 11:20

Przerwa

11:20 - 13:00

II część seminarium

 

✅ Nowe obowiązki wytwórców w instalacjach wiatrowych:

 • zakres instalacji podlegających nowym obowiązkom serwisowym – kryterium mocy zainstalowanej elektrycznej
 • zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej
 • czynności i przeglądy serwisowe
 • rejestr przedsiębiorców wykonujących czynności i przeglądy serwisowe

– organ prowadzący rejestr

– procedura certyfikacji przedsiębiorcy – kwalifikacje personelu

– zakres wymagań formalnych

– zakres czynności i przeglądów serwisowych

– okres ważności wpisu do rejestru i zasady jego przedłużania

– definicja „certyfikowanego serwisu”;

 

✅ Katalog sankcji karnych za brak czynności i przeglądów serwisowych wykonywanych przez certyfikowany serwis:

 • organ uprawniony do orzeczenia kary
 • zasady wymiaru i miarkowania wysokości kary
 • przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary
 • analiza orzecznictwa w sprawach sankcji karnych wymierzanych przez Prezesa URE – kluczowe tezy i wytyczne kierunkowe;

 

Projekty ustaw o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – druki nr 2939, 2940, 2941 oraz 2942 – analiza głównych założeń projektów;

 

Rozstrzygnięcia aukcji z lat 2016-2022 – miejsce energetyki wiatrowej w systemie aukcyjnym – analiza porównawcza – wnioski i rekomendacje na przyszłość;

13:00 - 13:30

Podsumowanie, pytania i dyskusja

Prowadząa

 Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska
Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

ZielonaGospodarka.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1290 1490 Ustawa odległościowa, a transformacja energetyczna Polski 2023 Online: 1 290,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 490,00 przy zgłoszeniu do 21.02.2023 Stacjonarnie: 1 490,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 690,00 przy zgłoszeniu do 21.02.2023
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Online:  1 490,00 1 290,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 21.02.2023

           Stacjonarnie: 1 690,00 1 490,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 21.02.2023

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line / stacjonarnie: materiały szkoleniowe online + przerwa kawowa + lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się:

   

  Stacjonarnie w Warszawie

  oraz @online

  Pytania ? Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

   

   

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Ustawa odległościowa, a transformacja energetyczna Polski 2023

  Jesteś zainteresowany tematem ustawy odległościowej❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane