Polityka prywatności

Polityka Prywatności

powermeetings.eu Renata Kałużna

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe i ich przetwarzanie

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, np. zbieranie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie lub usuwanie. Jako administrator Pani/Pana danych osobowych przetwarzamy je w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. W zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania danych, podstawy prawne do ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Zastosowanie Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do przypadków, w których powermeetings.eu jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Realizujemy swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w Rozporządzeniu RODO zgodnie z tymi przepisami. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych przez powermeetings.eu jest:

powermeetings.eu Renata Kałużna z siedzibą: Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa, osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Renata Kałużna, inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt e-mail: baza@powermeetings.eu, telefon: +48 22 740 67 80.

Sposób, podstawy prawne i typ przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w organizowanych przez nas wydarzeniach:

  • Dla realizacji celów naszej działalności gospodarczej zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.

  • Uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń wypełniają w tym celu formularz zgłoszeniowy, a dane zbieramy i przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne w celu przekazania informacji o organizowanych wydarzeniach i/lub organizacji wydarzeń i/lub wykonania umów.

  • Uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń mogą drogą elektroniczną dokonywać płatności za przesłane zgłoszenia za pomocą dostępnych na stronie skrótów (linków) obsługiwanych przez integratora płatności elektronicznych (TPay). Dostep do regulaminu i klauzuli ochrony danych osobowych po stronie TPay znajduje się na stronie płatności pod odpowiednimi skrótami (linkami).

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z nami w celu uzyskania informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także kontaktujących się w celu zawarcia z nami umowy o współpracy:

  • Od osób kontaktujących się z nami w celu uzyskania informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także kontaktujących się w celu zawarcia z nami umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.

  • Dane pozyskane podczas rozmowy telefonicznej i/lub z korespondencji mailowej przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne w celu przekazania informacji o organizowanych wydarzeniach i/lub organizacji wydarzeń i/lub wykonania umów.

Przetwarzanie danych osobowych osób zamawiających, za pośrednictwem naszej strony internetowej www.powermeetings.eu, newslettery w celu uzyskania informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach:

  • Od osób zamawiających, za pośrednictwem naszej strony internetowej www.powermeetings.eu newslettery w celu uzyskania informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, zbieramy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.

  • Zamawiający newslettery wypełniają w tym celu formularz internetowy, a dane zbieramy i przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne w celu przekazania informacji o organizowanych wydarzeniach i/lub organizacji wydarzeń i/lub wykonania umów.

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgody wyrażone przez uczestników organizowanych przez nas wydarzeń, osób zainteresowanych naszymi wydarzeniami, osób mających za zadanie realizację zawartych umów oraz osób zamawiających newslettery, w celu organizacji wydarzeń i realizacji umów.

Dane osobowe mogą być ujawnione naszym pracownikom oraz współpracownikom stanowiącym nasze wsparcie organizacyjne i handlowe i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej i organizacji wydarzeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania przez nas danych osobowych:

1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę zainteresowaną.

2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

3) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych to maksymalnie 10 lat.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z innym podmiotem zapisujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako administrator danych osobowych mogą być:

nasi podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy przy organizacji naszych wydarzeń,

podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na naszą rzecz,

firmy windykacyjne,

audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,

organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

Dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu i/lub wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora danych.

Zmiany, aktualizacji i wycofania zgody / usunięcia danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: baza@powermeetings.eu.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Pytania, wątpliwości i skargi

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe prosimy o kontakt mailowy na adres baza@powermeetings.eu.

Dane adresowe:

powermeetings.eu Renata Kałużna

Al. Jerozolimskie 27

00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80

e-mail: baza@powermeetings.eu

Zobacz również:

Projekt rozporządzenia MKiŚ – obowiązek mocowy, rozliczanie, rynek wtórny

Certyfikacja KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów sierpień 2024

Certyfikacja KZR dla paliw biomasowych sierpień 2024

Magazynowanie energii elektrycznej – pierwszy raport Prezesa URE

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu