Projekt rozporządzenia MKiŚ – obowiązek mocowy, rozliczanie, rynek wtórny

 

Na stronach RCL został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym.

  

Najważniejsze zmiany w projektowanym rozporządzeniu względem dotychczasowego dotyczą poniższych obszarów:

1) zamieniono określenie „okres zagrożenia” na „okres przywołania” w związku ze zmianą wprowadzoną w art. 33 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 190, 834 i 859);

2) doprecyzowano sposób określania profilu bazowego, w tym dookreślono możliwość stosowania korekty dla jednostek redukcji zapotrzebowania;

3) zmieniono godzinę, do której dostawca mocy sporządza i przekazuje operatorowi plany dostaw energii elektrycznej z godziny 10:00 na 14:00;

4) zmieniono sposób wykazywania zdolności do wykonania obowiązku mocowego w przypadku jednostki rynku mocy wytwórczej;

5) doprecyzowano sposób wykazywania zdolności do wykonania obowiązku mocowego w przypadku jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania;

6) dookreślono kwestię złożenia wniosku o ogłoszenie testowego okresu przywołania na rynku mocy w przypadku, gdy dana jednostka rynku mocy, która nie była objęta obowiązkiem mocowym w okresie od początku danego kwartału do terminu na złożenie wniosku, nabyła później obowiązek mocowy.

Do pobrania: 

Projekt rozporządzenia ws wykonania obowiązku mocowego

OSR_Projekt rozporządzenia ws wykonania obowiązku mocowego

Uzasadnienie_Projekt rozporządzenia ws wykonania obowiązku mocowegoźródło: Rządowe Centrum Legislacji


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu

Certyfikacja KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów sierpień 2024

Certyfikacja KZR dla paliw biomasowych sierpień 2024

Magazynowanie energii elektrycznej – pierwszy raport Prezesa URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przygotował raport na temat magazynowania energii w Polsce. W rejestrach operatów sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych w naszym kraju funkcjonuje 12 magazynów energii o mocy co najmniej 50 kW. Regulator wydał pięć decyzji uznających magazyny energii elektrycznej za w pełni zintegrowane z siecią.Technologie magazynowania energii stanowią istotny element transformacji energetycznej. Pozwalają m.in. na zarządzanie zużyciem oraz bardziej efektywne wykorzystanie energii generowanej przez źródła odnawialne. Są również czynnikiem stabilizującym pracę sieci elektroenergetycznej oraz zwiększającym jej elastyczność, a także alternatywą dla droższych i bardziej czasochłonnych inwestycji w rozbudowę klasycznych linii i stacji elektroenergetycznych.

W związku z rozwojem rynku magazynów energii, a także ze względu na potrzebę oceny skuteczności wprowadzonych w 2021 r. przepisów regulujących kwestie budowy oraz zarządzania instalacjami tego typu[1], Prezes URE zainicjował prace nad raportem przedstawiającym obecny stan sektora magazynowania energii w Polsce. Badanie przedstawia stan rynku magazynów na maj 2024 r.

Do pobrania: Raport_magazyny_energii

Koncesje Prezesa URE dla magazynów o mocy powyżej 10 MW

Magazynowanie energii elektrycznej w magazynach o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 MW od 3 lipca 2021 r. jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania koncesji Prezesa URE[2].

Magazyny zintegrowane z siecią operatorów systemu elektroenergetycznego pozwalają na ograniczenia czasu przerw w dostawie energii elektrycznej, mają poprawiać parametry jakościowe dostarczanej energii, a także pozytywnie wpływać na współpracę sieci dystrybucyjnej z lokalnymi odnawialnymi źródłami energii.

W 2023 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw[3] zostały wprowadzone zmiany w prawie, zgodnie z którymi operator systemu elektroenergetycznego nie może być posiadaczem, nie może budować, obsługiwać magazynu energii ani nim zarządzać. W przepisach jednak wskazano przesłanki, które muszą być spełnione, aby operator systemu elektroenergetycznego po uzyskaniu decyzji Prezesa URE uznającej magazyn energii za w pełni zintegrowany element sieci, posiadał, budował, zarządzał nim lub obsługiwał magazyn, którego dotyczy decyzja.

Od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których do Prawa energetycznego wprowadzone zostały ww. regulacje, tj. od 28 lutego 2023 r.  do maja 2024 r., do URE wpłynęły wnioski od sześciu operatorów systemów dystrybucyjnych o wydanie decyzji uznających łącznie 41 magazynów energii za w pełni zintegrowane elementy sieci i wyrażenie zgody, by operator systemu elektroenergetycznego je posiadał, budował, zarządzał nimi lub je obsługiwał[4].

Do 10 maja br. Prezes URE wydał pięć decyzji uznających magazyny energii elektrycznej OSD za w pełni zintegrowane elementy sieci oraz jedną decyzję odmowną. Pozostałe wnioski są w trakcie rozpatrywania.

Magazyny w rejestrach operatorów sieci

Wspomnianą Ustawą z 2021 r. operatorzy systemu elektroenergetycznego zostali zobowiązani do prowadzenia elektronicznych rejestrów magazynów energii elektrycznej przyłączonych do ich sieci, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci. Wpisowi do takiego rejestru podlegają magazyny energii o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW[5], lecz nieprzekraczającej 10 MW mocy.

Z przeprowadzonego przez Prezesa URE monitoringu wynika, że magazyny energii zostały wskazane w rejestrach pięciu największych OSD oraz OSP. Ujęto w nich 12 magazynów energii o łącznej mocy zainstalowanej 1 464,5 MW.

Największymi, pod względem mocy zainstalowanej magazynami są elektrownie szczytowo-pompowe, których łączna moc zainstalowana stanowiła 85 proc. całkowitej mocy zarejestrowanych magazynów. Połowa magazynów wykorzystuje natomiast technologię opartą o baterie litowo-jonowe.Magazyny energii na rynku mocy

W ostatnim czasie instalacje magazynowe odgrywają coraz większą rolę na rynku mocy. Ich udział w aukcji głównej na 2028 r. wyniósł 15 proc. zakontraktowanej mocy, podczas gdy w poprzednich latach nie przekraczał 7 proc.

W wyniku aukcji głównych rynku mocy na lata 2021–2028 oraz aukcji dodatkowych na lata 2012–2025, zawarto kontrakty dla magazynów energii o łącznej mocy 9,5 GW, z czego 7,1 GW przypada na jednostki istniejące, 0,5 GW na jednostki modernizowane, a 1,9 GW na jednostki nowe, które powstaną w wyniku umów zawartych z operatorem rynku.

Wszystkie istniejące i modernizowane magazyny energii elektrycznej uczestniczące w aukcjach głównych na lata 2021-2026 i aukcjach dodatkowych to elektrownie szczytowo-pompowe (w tym z dopływem naturalnym), które przed 2021 r. funkcjonowały w oparciu o koncesję Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej[6]. Nowe jednostki, które pojawią się w wyniku aukcji głównych na lata 2027–2028, są z kolei magazynami energii wykonanymi w technologii akumulatorów elektrochemicznych.

Perspektywy rynku magazynowania energii

Dynamiczny rozwój magazynów jest powiązany z funkcjonowaniem rynku mocy. Wykorzystanie wsparcia, jakie w przypadku wygrania aukcji stanowi wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usługi na rynku mocy, wydaje się być obecnie kluczową zachętą do powstawania magazynów.

Zbyt krótki okres funkcjonowania nowych zasad rynku bilansującego (14 czerwca 2024 r. weszły w życie nowe Warunki Dotyczące Bilansowania) oraz niewielka liczba funkcjonujących magazynów, nie pozwalają na ocenę ich łącznego znaczenia dla funkcjonowania rynku bilansującego w Polsce. Można jednak założyć, że magazyny będą kluczowe dla funkcjonowania usług elastyczności.

źródło: www.ure.gov.pl


[1] Wprowadzonych ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093).
[2] Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2024.0.266 t.j.).
[3] Wprowadzone poprzez art. 3 pkt 2 ustawy z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295).
[4] Na podstawie art. 9d1 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.
[5] Zgodnie z art. 43g ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.
[6] W 2023 r. zakończono w URE proces koncesjonowania istniejących elektrowni szczytowo-pompowych w ich funkcji magazynowania energii elektrycznej. Te wielkoskalowe magazyny od lat funkcjonowały jako jednostki wytwórcze. Z chwilą wprowadzenia w 2021 r. zmiany przepisów elektrownie te, w zakresie pracy w cyklu szczytowo-pompowym, wpisały się w definicję magazynu energii elektrycznej i dla zachowania możliwości prowadzenia działalności zostały zobowiązane do uzyskania koncesji Prezesa URE w zakresie magazynowania energii. W Polsce funkcjonuje 6 takich elektrowni, z których 4 otrzymały koncesję w 2022 r. a jedna w 2023 r.


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu

FSC – nowy standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski

 

2 lipca opublikowany został nowy standard FSC dla Polski, który zastąpi standard z 2013 r. W jeszcze większym stopniu promuje on zrównoważone zarządzanie lasami, wzmacnia ochronę bioróżnorodności, a także dąży do poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w lasach. Nowe zasady wejdą w życie 1 października br., a okres przejściowy będzie obowiązywał do 30 września 2025 r.Lasy są domem dla ponad 80% lądowych gatunków roślin i zwierząt, co czyni je najbardziej różnorodnymi biologicznie ekosystemami lądowymi na naszej planecie. Odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu i ograniczaniu skutków zmiany klimatu, między innymi poprzez zmniejszenie wahań temperatury czy pochłanianie dwutlenku węgla. Nie bez przyczyny są nazywane „zielonymi płucami”, gdyż działają jak naturalne filtry, oczyszczając powietrze z zanieczyszczeń. Pełnią też bardzo ważną rolę w retencji wody i stabilizowaniu jej poziomów, ponieważ duże obszary leśne spowalniają spływ powierzchniowy. W Polsce lasy zajmują powierzchnię około 9,3 mln ha – to blisko 30% terytorium naszego kraju.

Certyfikacja gospodarki leśnej FSC potwierdza, że dany las jest zarządzany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie. Dzięki staraniom wielu zarządców lasów, certyfikacja FSC jest obecna w naszym kraju od ponad 25 lat, promując odpowiedzialną gospodarkę leśną. Wdrażanie standardów FSC potwierdzają coroczne, niezależne audyty, w których mogą uczestniczyć obserwatorzy, a raporty z przebiegu audytów są dostępne publicznie – podnosi to transparentność praktyk leśnych. Wraz ze zmieniającymi się warunkami przyrodniczymi i społecznymi, a także wzrostem poziomu wiedzy naukowej, rewizji poddawane są międzynarodowe i krajowe standardy FSC.

Obowiązujący w Polsce standard FSC z 2013 r. poddawany był rewizji od 2018 r.– na drodze przejrzystego, inkluzywnego procesu. Przeprowadzone zostały testy terenowe, liczne konsultacje publiczne oraz spotkania, które umożliwiły zaangażowanie interesariuszy reprezentujących wiele różnych środowisk i perspektyw. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele zarządców lasów, branży drzewnej, pracowników leśnych, społeczności naukowej, organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, a także osoby prywatne.

– Opracowanie standardu FSC dla gospodarki leśnej wymagało dużego zaangażowania po stronie wszystkich interesariuszy i naszej organizacji. Był to proces długotrwały, uwzględniał bowiem bardzo szerokie konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi, a także ekspertami. Dzięki zaangażowaniu wielu leśników we wdrażanie dobrowolnego systemu certyfikacji FSC, zaadaptowane do krajowych warunków wymogi dotyczące m.in. zachowania bioróżnorodności, ochrony praw pracowniczych i prowadzenia konsultacji z lokalnymi społecznościami sprawiają, że lasy certyfikowane w Polsce są i będą zarządzane zgodnie z najwyższymi wymogami międzynarodowego systemu, jakim jest FSC. Jednocześnie pozwolą zapewnić stabilne i zrównoważone źródło surowca dla przemysłu drzewnego.

– powiedziała Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce.

Zrównoważone zarządzanie lasami sprzyja zachowaniu trwałości tych ekosystemów. Unikatowym narzędziem w standardach FSC jest ochrona ekosystemów leśnych w ramach obszarów o szczególnych wartościach ochronnych (HCV – High Conservation Value). Zarządcy lasów certyfikowanych mają obowiązek identyfikować szczególne wartości ochronne i wyznaczać lasy o takich wartościach. Wartości te są podzielone na kategorie, w których można wyróżnić np.: znaczną koncentrację różnorodności biologicznej, gatunki zagrożone, obszary wodochronne i glebochronne, czy wartości kulturowe i religijne.

Oprócz działań dotyczących ochrony przyrody, w tym zachowania bioróżnorodności, nowy standard wprost odnosi się do praw pracowników leśnych, bo zawiera wymagania dotyczące m.in. zapewnienia godziwych warunków pracy i bezpieczeństwa.

– Dla pracowników firm leśnych nowy standard oferuje dodatkowe korzyści względem standardu aktualnie obowiązującego. Istotna zmiana polega na poszerzeniu definicji pracownika i obejmuje osoby zatrudnione w pracy leśnej na różne sposoby – od etatu po podwykonawstwo, czy pracę sezonową. Nowy standard wprowadza także pojęcie „płacy umożliwiającej utrzymanie”. Ważnym elementem standardu jest także wymóg dotyczący wyboru wykonawcy prac leśnych przy uwzględnieniu nie tylko ceny wykonania prac, ale i innych cech oferty.

– powiedział Marek Rzońca, Koordynator FSC ds. Leśnictwa.

Standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC może przyczynić się do bardziej zrównoważonego zarządzania lasami. Dzięki certyfikacji FSC lasy mogą być zarządzane w sposób, który chroni różnorodność biologiczną i ekosystemy, zapewniając jednocześnie stabilne źródło surowca dla przemysłu drzewnego. Promowanie godziwych warunków pracy i dialogu ze społecznościami lokalnymi przekłada się na lepsze relacje między zarządcami lasów a okolicznymi mieszkańcami. Z kolei wzrost świadomości konsumentów dotyczący certyfikacji FSC może zwiększyć popyt na produkty pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, co może dodatkowo zachęcić zarządców lasów do certyfikacji.

 

Nowy standard FSC dostępny jest do pobrania poniżej:

FSC-STD-POL-02-2024-PL-Przejściowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski

 

Strona poświęcona nowemu standardowi FSC: https://pl.fsc.org/pl-pl/certyfikacja-gospodarki-lesnej-fm/nowy-standard-fsc-dla-polski

 

źródło: FSC Polska


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego

Na stronach RCL ukazał się długo oczekiwany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego.

Funkcją rozporządzenia jest eliminacja,  zjawiska spalania w energetyce zawodowej drewna, które może zostać wykorzystane przemysłowo w inny, bardziej korzystny gospodarczo sposób. Projektowane rozporządzenie ma służyć racjonalizacji i optymalizacji gospodarki drewnem, a także odpowiadać społecznemu oczekiwaniu, aby drewno możliwe do wykorzystania w bardziej korzystny ekonomicznie sposób nie było spalane w energetyce zawodowej. 

Projektowane rozporządzenie przyjmuje, że za drewno energetyczne uznane zostanie drewno okrągłe lub drewno łupane o określonych cechach wymiarowych, które jednocześnie posiadać będzie przynajmniej jedną z cech jakościowych o oznaczonych parametrach, powodujących obniżenie wartości technicznej i użytkowej w stopniu powodującym niezasadność ekonomiczną przemysłowego wykorzystania: krzywiznę jednostronną lub krzywiznę wielostronną, zgniliznę miękką, brunatnicę, zaparzenie lub zwęglenie.

Do drewna energetycznego zakwalifikowany zostanie również surowiec drzewny, którego przemysłowe wykorzystanie jest nieuzasadnione ekonomicznie ze względu na jego obniżoną wartość techniczną i użytkową występujący jako: pozostałości drzewne z leśnictwa, pozostałości drzewne z produkcji rolniczej, a także produkty uboczne powstałe z przetworzenia drewna. W tym katalogu za drewno energetyczne uznane zostaną również odpady powstałe z przetworzenia drewna lub pochodzące z drewna, tym samym w odniesieniu do tych postaci drewna energetycznego zastosowanie będą miały również przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) jako ustawy określającej prawa i obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami.

Za drewno energetyczne rozporządzenie uznawać będzie także surowiec drzewny pozyskany z upraw energetycznych. W odniesieniu do takiego surowca kwalifikacja taka będzie możliwa po spełnieniu jakiejkolwiek cechy jakościowo-wymiarowej.

Wyznaczenie parametrów drewna energetycznego w rozporządzeniu pozwoli na zaakcentowanie priorytetu wykorzystania drewna w pierwszej kolejności na potrzeby przemysłowe, aby jako drewno energetyczne zaliczane było tylko drewno o obniżonej wartości technicznej i użytkowej, uniemożliwiającej jego przemysłowe wykorzystanie.

 

Do pobrania:

Drewno energetyczne – projekt rozporządzenia, 19.06.2024

Uzasadnienie – drewno energetyczne – projekt rozporządzenia 2024

OSR – drewno energetyczne – projekt rozporządzenia 2024

 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konsultacjach, które potrwają do 12 lipca 2024:

Drewno energetyczne – projekt rozporządzenia, pismo konsultacje

Drewno energetyczne – projekt rozporządzenia – tabela uwag

 

źródło: Rządowe Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386802/katalog/13067976#13067976


Więcej na ten temat będziemy mówić podczas 14 jesiennego Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle w dniach 24 i 25 października 2024 w Poznaniu

XIV edycja to już tradycja❗ Zatem już dziś zarezerwuj w swoim kalendarzu termin

📅 24 i 25 października 2024 i dołącz do nas w Poznaniu

>> Sprawdź szczegóły i zgłoś swój udział <<<

Już od 1️⃣4️⃣ lat nasze Forum to NAJWAŻNIEJSZE i NAJWIĘKSZE jesienne spotkanie branży ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy i RDF na cele energetyczne w trakcie, którego oprócz zdobywania wiedzy buduje się nowe i utrwala dotychczasowe relacje biznesowe 🤝 Zatem stało się już wydarzeniem typu MUST BE dla przedstawicieli rynku❗

Można do nas dołączyć na 3 sposoby w roli Partnera, Prelegenta oraz Uczestnika 🙂

A JAK BYŁO W ZESZŁYM ROKU❓ Obejrzyj relację wideo ⤵⤵⤵

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Jak co roku dwudniowe Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność ponad 200 przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Produkujesz lub dostarczasz surowiec, biomasę lub RDF?
Spotkasz swoich obecnych i przyszłych odbiorców

➡ Jesteś odbiorcą biomasy, RDF i usług?
Spotkasz wielu dostawców i będziesz miał okazję zapoznać się z ich ofertami aby wybrać tą najbardziej dla siebie odpowiednią

➡ Dostarczasz technologię?
Poznasz osoby chcące postawić nowe bloki lub zmodernizować swoje zakłady

➡ Budujesz nowy blok? Remontujesz lub modernizujesz stary?
Spotkasz dostawców technologii i usług

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Podsumowując: zaktualizujesz wiedzę, będziesz na bieżąco z tym co się dzieje w branży i porozmawiasz o biznesie w sprzyjającej atmosferze.

Szykujemy program merytoryczny na wysokim poziomie – wykłady, dyskusje, warsztaty i wizyta studyjna, ale pamiętamy również o atrakcjach i zapewnieniu pozytywnych wspomnień świętuj z nami 20 lat działalności powermeetings.eu

KOGO SPOTKASZ

👷‍♂️ Odbiorców paliw i usług (elektrownie, ciepłownie – zawodowe i przemysłowe).

👷‍♂️ Producentów i dostawców biomasy, pelletu i RDF.

👷‍♂️ Przedstawicieli przemysłu drzewnego m.in. tartaki

👷‍♂️ Odbiorców surowca drzewnego z zakładów przetwarzających drewno – producenci mebli, płyt i przemysł celulozowo-papierniczy.

👷‍♂️ Dostawców nowoczesnych technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, pelletu oraz RDF.

👷‍♂️ Przedstawicieli najważniejszych Ministerstw i urzędów regulujących rynek.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm logistycznych i transportowych.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.

UCZESTNICY FORUM – GDYNIA 2023

 

>Potwierdź swoją obecność na Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie,  Energetyce i Przemyśle w Poznaniu<<

 

W programie Forum między innymi:

👉 Najważniejsze trendy i aktualności z branży 

👉 Case studies z nowych i funkcjonujących instalacji

👉 Kolacja networkingowo-urodzinowa – będziemy świętować 20 lat działalności powermeetings.eu

👉 Warsztaty drugiego dnia Forum

👉 wizyty studyjne

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Biomasy i RDF powermeetings.eu❗

>>Dołącz do nas 24 i 25 października 2024 i bądź tam gdzie jesienią spotyka się cała branża<<

📢 Przypominamy, iż wcześniejsza rejestracja = niższa cena 👍

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Przygotowujemy super konferencję, na której warto być!

DO ZOBACZENIA W POZNANIU!


Najbliższe wydarzenia powermeetings.eu:

 

W Orzyszu działalność rozpoczyna nowa ciepłownia na biomase

W Orzyszu otwarto nowoczesną ekologiczną ciepłownię na zrębki, która stanowi krok milowy w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Nowa ciepłownia o imponującej mocy MW została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu oraz Gminę Orzysz.

Inwestycja o wartości milionów złotych to wynik współpracy pomiędzy wieloma instytucjami, które wspólnie dążyły do poprawy jakości życia mieszkańców Orzysza.

Jednym z głównych efektów nowej ciepłowni będzie wyłączenie z użytkowania około 1500 kominów w mieście. To znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co jest kluczowym elementem walki ze zmianami klimatycznymi.

W uroczystości otwarcia wziął udział Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Mateusz Szauer, który podkreślił znaczenie tej inwestycji zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnej społeczności. Gratulacje skierował do Burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego oraz Prezesa Grzegorza Sobotki za ich zaangażowanie i determinację w realizacji projektu.

Nowa ciepłownia to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim w przyszłość. Z jednej strony, dbałość o środowisko i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, z drugiej strony, realne oszczędności dla mieszkańców oraz poprawa jakości ich życia. Orzysz staje się przykładem dla innych miast, pokazując, jak można skutecznie łączyć rozwój technologiczny z troską o ekologię.

źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie


Więcej o doświadczeniach z istniejących instalacji oraz o nowych inwestycjach biomasowych będziemy mówić podczas 14 jesiennego Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle w dniach 24 i 25 października 2024 w Poznaniu

XIV edycja to już tradycja❗ Zatem już dziś zarezerwuj w swoim kalendarzu termin

📅 24 i 25 października 2024 i dołącz do nas w Poznaniu

>> Sprawdź szczegóły i zgłoś swój udział <<<

Już od 1️⃣4️⃣ lat nasze Forum to NAJWAŻNIEJSZE i NAJWIĘKSZE jesienne spotkanie branży ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy i RDF na cele energetyczne w trakcie, którego oprócz zdobywania wiedzy buduje się nowe i utrwala dotychczasowe relacje biznesowe 🤝 Zatem stało się już wydarzeniem typu MUST BE dla przedstawicieli rynku❗

Można do nas dołączyć na 3 sposoby w roli Partnera, Prelegenta oraz Uczestnika 🙂

A JAK BYŁO W ZESZŁYM ROKU❓ Obejrzyj relację wideo ⤵⤵⤵

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Jak co roku dwudniowe Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność ponad 200 przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Produkujesz lub dostarczasz surowiec, biomasę lub RDF?
Spotkasz swoich obecnych i przyszłych odbiorców

➡ Jesteś odbiorcą biomasy, RDF i usług?
Spotkasz wielu dostawców i będziesz miał okazję zapoznać się z ich ofertami aby wybrać tą najbardziej dla siebie odpowiednią

➡ Dostarczasz technologię?
Poznasz osoby chcące postawić nowe bloki lub zmodernizować swoje zakłady

➡ Budujesz nowy blok? Remontujesz lub modernizujesz stary?
Spotkasz dostawców technologii i usług

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Podsumowując: zaktualizujesz wiedzę, będziesz na bieżąco z tym co się dzieje w branży i porozmawiasz o biznesie w sprzyjającej atmosferze.

Szykujemy program merytoryczny na wysokim poziomie – wykłady, dyskusje, warsztaty i wizyta studyjna, ale pamiętamy również o atrakcjach i zapewnieniu pozytywnych wspomnień świętuj z nami 20 lat działalności powermeetings.eu

KOGO SPOTKASZ

👷‍♂️ Odbiorców paliw i usług (elektrownie, ciepłownie – zawodowe i przemysłowe).

👷‍♂️ Producentów i dostawców biomasy, pelletu i RDF.

👷‍♂️ Przedstawicieli przemysłu drzewnego m.in. tartaki

👷‍♂️ Odbiorców surowca drzewnego z zakładów przetwarzających drewno – producenci mebli, płyt i przemysł celulozowo-papierniczy.

👷‍♂️ Dostawców nowoczesnych technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, pelletu oraz RDF.

👷‍♂️ Przedstawicieli najważniejszych Ministerstw i urzędów regulujących rynek.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm logistycznych i transportowych.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.

UCZESTNICY FORUM – GDYNIA 2023

 

>>Potwierdź swoją obecność na Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie,  Energetyce i Przemyśle w Poznaniu<<

W programie Forum między innymi:

👉 Najważniejsze trendy i aktualności z branży 

👉 Case studies z nowych i funkcjonujących instalacji

👉 Kolacja networkingowo-urodzinowa – będziemy świętować 20 lat działalności powermeetings.eu

👉 Warsztaty drugiego dnia Forum

👉 wizyty studyjne

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Biomasy i RDF powermeetings.eu❗

>>Dołącz do nas 24 i 25 października 2024 i bądź tam gdzie jesienią spotyka się cała branża<<

📢 Przypominamy, iż wcześniejsza rejestracja = niższa cena 👍

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Przygotowujemy super konferencję, na której warto być!

DO ZOBACZENIA W POZNANIU!


Najbliższe wydarzenia powermeetings.eu:

W gdyńskiej elektrociepłowni powstanie instalacja biomasowa

Już wkrótce OZE w gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła zawarła umowę na budowę instalacji biomasowej w gdyńskiej elektrociepłowni. Dzięki nowej inwestycji, miejski system ciepłowniczy w Gdyni już w 2027 roku spełni kryteria wymagane dla systemu efektywnego energetycznie.

– W EC Gdynia realizowany jest obecnie Plan Dekarbonizacji źródeł wytwórczych, co pozwoli na zredukowanie do roku 2027 emisji CO2 o niemalże 200 tysięcy ton, czyli tyle ile osiągnęlibyśmy całkowicie zatrzymując transport drogowy w Gdyni na prawie 200 dni w ciągu roku. Na inwestycje w ramach transformacji w EC Gdynia, PGE Energia Ciepła w ciągu najbliższych 5 lat przeznaczy około 630 mln zł – powiedział Grzegorz Krystek, Prezes Zarządu  PGE Energia Ciepła.

Budowa instalacji biomasowej rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Warta ponad 150 mln zł inwestycja gotowa będzie na wiosnę 2027 roku, czyli rok wcześniej, niż wymaga tego dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej, w tym kierunków transformacji sektora ciepłowniczego. W wyniku wykorzystania biomasy jako odnawialnego źródła energii (OZE) gdyński system ciepłowniczy spełni warunek Dyrektywy EED wytwarzania ciepła co najmniej w 80% w technologii wysokosprawnej kogeneracji i udziału energii odnawialnej w systemie w ilości co najmniej 5%.

– Przed nami inwestycja, która jest niezwykle ważna dla gdyńskiego systemu ciepłowniczego z uwagi na spełnienie kryteriów dyrektywy EED o efektywności energetycznej. Pozwoli ona dalej rozwijać sieć ciepłowniczą i przyłączać do niej nowych odbiorców.  Gdyńska elektrociepłownia jest jedynym producentem ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej – dodała Ewa Barszcz, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Zawarta umowa obejmuje budowę nowej kompletnej instalacji do spalania biomasy bazującej na kotle wodnym o mocy 30 MWt wraz z zamkniętym placem na magazynowanie biomasy. W ramach inwestycji kocioł zostanie wpięty do systemu ciepłowniczego równolegle z pozostałymi źródłami ciepła, co umożliwi zarówno jego samodzielną pracę, jak i wspólnie z pozostałymi urządzeniami. Nowy kocioł na biomasę posiadać będzie odrębną instalację oczyszczania i wyprowadzenia spalin.

Podstawowym paliwem biomasowym spalanym w ilości 80-100% będą certyfikowane zrębki drzewne, trociny, kora w stanie naturalnym niepoddanym obróbce chemicznej. Paliwem uzupełniającym spalanym w ilości do 20% będą certyfikowane zrębki z wierzby energetycznej oraz certyfikowana biomasa agro w postaci zrębek drzewnych z upraw z sadów owocowych.

W ramach realizacji Planu Dekarbonizacji w Elektrociepłowni Gdyńskiej zlikwidowany został już największy ciepłowniczy kocioł węglowy, który zastąpiony został trzema kotłami o mocy 90 MW, zasilanymi olejem lekkim, a docelowo gazem. Trwa także realizacja umowy na budowę instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych. Warta ponad 380 mln zł inwestycja gotowa będzie na sezon grzewczy 2026/2027. Gaz w EC Gdynia dostępny będzie już w roku 2025 i wówczas będzie mogło rozpocząć się przepaliwowanie istniejących kotłów szczytowych olejowych na gaz.

Wykonawcą budowy instalacji biomasowej w EC Gdynia jest firma Energika Zbigniew Szamałek Sp. Komandytowa.

źródło i zdjęcie: www.pgeenergiaciepla.pl


Więcej o doświadczeniach z istniejących instalacji oraz o nowych inwestycjach biomasowych będziemy mówić podczas 14 jesiennego Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle w dniach 24 i 25 października 2024 w Poznaniu

XIV edycja to już tradycja❗ Zatem już dziś zarezerwuj w swoim kalendarzu termin

📅 24 i 25 października 2024 i dołącz do nas w Poznaniu

>> Sprawdź szczegóły i zgłoś swój udział <<<

 

Już od 1️⃣4️⃣ lat nasze Forum to NAJWAŻNIEJSZE i NAJWIĘKSZE jesienne spotkanie branży ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy i RDF na cele energetyczne w trakcie, którego oprócz zdobywania wiedzy buduje się nowe i utrwala dotychczasowe relacje biznesowe 🤝 Zatem stało się już wydarzeniem typu MUST BE dla przedstawicieli rynku❗

Można do nas dołączyć na 3 sposoby w roli Partnera, Prelegenta oraz Uczestnika 🙂

 

A JAK BYŁO W ZESZŁYM ROKU❓ Obejrzyj relację wideo ⤵⤵⤵

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Jak co roku dwudniowe Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność ponad 200 przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Produkujesz lub dostarczasz surowiec, biomasę lub RDF?
Spotkasz swoich obecnych i przyszłych odbiorców

➡ Jesteś odbiorcą biomasy, RDF i usług?
Spotkasz wielu dostawców i będziesz miał okazję zapoznać się z ich ofertami aby wybrać tą najbardziej dla siebie odpowiednią

➡ Dostarczasz technologię?
Poznasz osoby chcące postawić nowe bloki lub zmodernizować swoje zakłady

➡ Budujesz nowy blok? Remontujesz lub modernizujesz stary?
Spotkasz dostawców technologii i usług

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Podsumowując: zaktualizujesz wiedzę, będziesz na bieżąco z tym co się dzieje w branży i porozmawiasz o biznesie w sprzyjającej atmosferze.

 

Szykujemy program merytoryczny na wysokim poziomie – wykłady, dyskusje, warsztaty i wizyta studyjna, ale pamiętamy również o atrakcjach i zapewnieniu pozytywnych wspomnień świętuj z nami 20 lat działalności powermeetings.eu

 

KOGO SPOTKASZ

👷‍♂️ Odbiorców paliw i usług (elektrownie, ciepłownie – zawodowe i przemysłowe).

👷‍♂️ Producentów i dostawców biomasy, pelletu i RDF.

👷‍♂️ Przedstawicieli przemysłu drzewnego m.in. tartaki

👷‍♂️ Odbiorców surowca drzewnego z zakładów przetwarzających drewno – producenci mebli, płyt i przemysł celulozowo-papierniczy.

👷‍♂️ Dostawców nowoczesnych technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, pelletu oraz RDF.

👷‍♂️ Przedstawicieli najważniejszych Ministerstw i urzędów regulujących rynek.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm logistycznych i transportowych.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.

 

UCZESTNICY FORUM – GDYNIA 2023

 

>>Potwierdź swoją obecność na Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie,  Energetyce i Przemyśle w Poznaniu<<

 

W programie Forum między innymi:

👉 Najważniejsze trendy i aktualności z branży 

👉 Case studies z nowych i funkcjonujących instalacji

👉 Kolacja networkingowo-urodzinowa – będziemy świętować 20 lat działalności powermeetings.eu

👉 Warsztaty drugiego dnia Forum

👉 wizyty studyjne

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Biomasy i RDF powermeetings.eu❗

 

>>Dołącz do nas 24 i 25 października 2024 i bądź tam gdzie jesienią spotyka się cała branża<<

📢 Przypominamy, iż wcześniejsza rejestracja = niższa cena 👍

 

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Przygotowujemy super konferencję, na której warto być!

 

DO ZOBACZENIA W POZNANIU!

EUDR w przemyśle drzewnym – sprawdź czy Twój produkt jest na liście objętej rozporządzeniem

29 czerwca 2023 roku weszło w życie rozporządzenie EUDR (European Union Deforestation Regulation). Dotyczy ono wprowadzania na rynek unijny (w tym polski) i wywozu z UE (w tym Polski) niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów.

Rozporządzenie dotyczy odnośnych produktów / towarów t.j. soja, olej palmowy, kauczuk, bydło, kakao, kawa oraz drewno – w tym produkty wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby i zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r.Czy Twój towar/produkt będzie zobowiązany do nowych obowiązków po 1 stycznia 2025?
Poniżej znajdziesz listę obejmującą przemysł drzewny:

✔ 4401 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach;

✔ drewno w postaci wiórów lub kawałków;

✔trociny, odpady i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne postacie

✔4402 Węgiel drzewny, (włączając węgiel drzewny z łupin lub orzechów), nawet aglomerowany

✔4403 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione

✔4404 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne

✔4405 Wełna drzewna; mączka drzewna

✔4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna

✔4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

✔4408 Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm

✔4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

✔4410 Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi

✔4411 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych 9.6.2023 Dziennik Urzędowy PL Unii Europejskiej L 150/245 Odnośny towar Odnośne produkty

✔4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe

✔4413 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

✔4414 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane

✔4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna (materiały nieprzeznaczone do pakowania stosowane wyłącznie jako materiał do pakowania w celu wspierania, ochrony lub transportu innych produktów wprowadzanych na rynek)

✔4416 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami

✔4417 Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia z drewna

✔4418 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami

✔4419 Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z drewna

✔4420 Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94

✔4421 Pozostałe artykuły z drewna Ścier z drewna i papier określone w rozdziałach 47 i 48 Nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów z bambusa i produktów z odzysku (makulatura i odpady)

✔Książki, gazety, obrazki i pozostałe drukowane wyroby przemysłu poligraficznego, manuskrypty, maszynopisy i plany, z papieru ex

✔Siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet zmieniane w łóżka, oraz ich części, z drewna

✔Meble drewniane i ich części

✔Budynki prefabrykowane z drewna

 

Jeśli Twój towar/produkt jest na powyższej liście i chciał byś wiedzieć co i jak warto zrobić, żeby jako przedstawiciel przemysłu drzewnego i wyrobów z drewna przygotować się na nadchodzące zmiany to zapraszamy na wakacyjne edycje seminarium:

EUDR – wdrożenie oraz obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Do wyboru mamy 2 terminy 👉 26 lipca lub 28 sierpnia 2024 Lokalizacja -> Warszawa

 

W takcie wydarzenia swoją wiedzą podzielą się z Państwem:

👉 dr inż. Ilona OlsztyńskaEkspert w zakresie certyfikacji i audytów

👉Łukasz WróbelEkspert w zakresie gospodarki surowca drzewnego, wieloletni pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Szczegóły związane z wyborem terminu i rejestracją znajdują się na stronie wydarzenia: https://powermeetings.eu/szkolenie-eudr-wylesianie-przemysl-drzewny/

Kontakt z organizatorem:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu

kom.: +48 505 659 477
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu


Co organizujemy w najbliższym czasie?

EUDR to nowe obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Wylesianie i degradacja lasów postępują, co pogłębia zmianę klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Unia Europejska, która jest znaczącym konsumentem towarów powodujących wylesianie i degradację lasów, żeby zmniejszyć wpływ UE na wylesianie i degradację lasów na świecie po wieloletnich konsultacjach uchwaliła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z 31 maja 2023 r. (EUDR) w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010 z dniem 30 grudnia 2024 r. (EUTR).Krąg podmiotów objętych EUDR

Celem inicjatywy jest ograniczenie do minimum konsumpcji produktów z łańcuchów dostaw, z którymi wiążą się wylesianie lub degradacja lasów, oraz zwiększenie popytu w UE na legalne i „niepowodujące wylesiania” towary i produkty oraz rozwój handlu tymi produktami i towarami.

EUDR dotyczy wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku unijnym, a także wywozu z Unii odnośnych produktów wymienionych w załączniku I – łącznie 7 towarów związanych z ryzykiem leśnym: soję, olej palmowy, kauczuk, bydło, kakao, kawę oraz drewno – w tym produkty wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r.

Zatem bardzo szeroki jest krąg podmiotów objętych nowym rozporządzeniem, nakładającym na nie choćby obowiązek wystawiania Oświadczeń o należytej staranności przed wprowadzeniem towaru na rynek. W Rozporządzeniu określono system zbierania informacji, ocenę ryzyka, ograniczenie ryzyka, obowiązki poszczególnych podmiotów oraz zobowiązania dotyczące ustanowienia i prowadzenia systemów należytej staranności, sprawozdawczości i przechowywania zapisów. Nowe prawo ma za zadanie zapewnić konsumentom dostęp do produktów, które w procesach wytwarzania nie spowodowały dewastacji lasów i nie przyczyniły się do degradacji środowiska naturalnego, w szczególności z obszarów skąd pozyskano surowce do ich produkcji

Obowiązki branży drzewnej

– EUDR wprowadza nowe wyzwania dla przemysłu drzewnego, związane z jego wdrożeniem z końcem tego roku – mówi Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu – Dlatego organizujemy w Warszawie, w dwóch terminach: 26 lipca 2024 oraz 28 sierpnia 2024, jednodniowe seminarium przybliżające i wprowadzające w tematykę EUDR. Zapraszamy na nie przedstawicieli przemysłu drzewnego i firm związanych z handlem produktami drzewnymi. Zarówno z dużych jak i mniejszych firm, bo wszystkie w mniejszym lub większym stopniu zostały objęte nowymi przepisami.

O tym, co i jak warto zrobić, żeby przemysł drzewny i wyrobów z drewna oraz firmy handlowe przygotowały się do wdrożenia zapisów rozporządzenia, pod względem weryfikacji kompletności systemu należytej staranności oraz certyfikacji w systemach dotyczących łańcuchów dostaw produktów objętych zakresem EUDR mówić będą: Łukasz Wróbel, ekspert w zakresie gospodarki surowcem drzewnym oraz dr inż. Ilona Olsztyńska, ekspertka w zakresie certyfikacji i audytów, autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki.

Jak wdrożyć EUDR?

Prowadzący omówią zagadnienie wprowadzenia do deforestacji i degradacji lasów, mechanizmy zwalczania nielegalnego pozyskania drewna, wylesień i degradacji lasów na świecie oraz kompleksowo zaprezentują: cele i założenia rozporządzenia EUDR, co to jest EUDR i dlaczego w ten sposób UE chce dbać o lasy na świecie. Przybliżą również listę produktów, towarów i podmiotów objętych rozporządzeniem, dokonają syntetycznej analizy przepisów rozporządzenia, powiedzą czym jest system zasad należytej staranności oraz jakie z tego tytułu wynikają obowiązki dla podmiotów i podmiotów handlowych.

Opowiedzą o systemie informatycznym do składania oświadczeń o należytej staranności i o geolokalizacji, bo jest to jedno z istotnych wyzwań, które stawia przed podmiotami rozporządzenie.

Jak powinien w praktyce funkcjonować System Należytej Staranności, jak trzeba będzie dokonywać analizy ryzyka i jakie są narzędzia redukujące ryzyko oraz co grozi w przypadku niezastosowania się do rozporządzenia – to kolejne tematy, które zostaną kompetentnie omówione przez prowadzących.

 

Szczegóły związane z wyborem terminu i rejestracją znajdują się na stronie wydarzenia: https://powermeetings.eu/szkolenie-eudr-wylesianie-przemysl-drzewny/

Kontakt z organizatorem:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu

kom.: +48 505 659 477
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu