W związku z ogromem zmian jakie zachodzą obecnie na rynku energii

zebraliśmy najważniejsze w całość i przygotowaliśmy dla Państwa kolejną edycję seminarium,

które poprowadzą Eksperci mający wkład w kreowanie jak i funkcjonowanie rynku energii w Polsce:

 

ZMIANY NA RYNKU ENERGII 2023

– obowiązujące regulacje i oczekiwane zmiany,
wpływ na sytuację przedsiębiorstw

 

17 października 2023 I Warszawa

 

Celem szkolenia jest omówienie:

👉 najważniejszych zmian przepisów prawa krajowego jak i unijnego, które miały miejsce w 2022 r.

👉 ich wpływu na sytuację przedsiębiorstw w 2023 r.

👉jak również oczekiwanych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych w 2023 i w latach kolejnych

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 11:00

Rynek energii elektrycznej po zmianach

 

Ceny energii elektrycznej

 

➡ Wpływ Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2007) – ograniczenia wzrostu cen

➡ Likwidacja obliga a obrót energią elektryczną na TGE

➡ Wycofania i budowa nowych jednostek (badanie Prezesa URE dot. planów inwestycyjnych) – wpływ na rynek

➡ NABE

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 12:20

Rekompensaty

 

➡ Zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat

➡ Podmiot uprawniony

➡ Rekompensaty i ich rozliczanie

➡ Odpisy na fundusz

➡ Rola Zarządcy Rozliczeń

➡ Kompetencje Prezesa URE

12:20 - 13:20

Najważniejsze zmiany na rynku energii elektrycznej

 

➡ zmiany wynikające ze zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw U. 2023 poz. 1681

➡ zmiany wynikające z ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2023 poz. 1762

➡ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego U. 2023 poz. 819

13:20 - 14:00

Przerwa

14:00 - 15:30

Reforma rynku bilansującego

 

➡ rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819)

➡ zmiany Warunków dotyczących bilansowania

 

Planowane zmiany – Electricity Market Design

Prowadzący

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Arkadiusz Krakowiak

Arkadiusz Krakowiak

Ekspert ds. Rynku Energii
Doświadczony manager - praktyk z branży energetycznej
Wieloletni pracownik URE

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu marketingu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku energii oraz produktów powiązanych popartą 20 letnim doświadczeniem zawodowym w biznesie (w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla związanych z handlem energią). W latach 2008-2013 Członek Zarządu Spółki Wytwórczej ENEA Wytwarzanie odpowiedzialny za handel oraz Prezes Zarządu ELKO Trading. Koordynował i zarządzał całokształtem zagadnień związanych z obrotem energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz paliwami produkcyjnymi na potrzeby Spółek z GK ENEA (w tym spółek wytwórczych, spółki sprzedaży detalicznej, spółki dystrybucyjnej oraz działalności stricte tradingowej). Od 2018 roku pracownik URE. Obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Monitorowania Rynku.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WyskieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1890 Rynek energii 2023 Cena promocyjna: 1 890,00 PLN + VAT
  •  Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

            1 890,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej + przerwa kawowa + lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się:

   

  stacjonarnie

  Warszawie

  Pytania ? Zapraszamy do kontaktu :)

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Rynek energii 2023

  Jesteś zainteresowany zmianami na rynku energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu
   * pola wymagane