Przyspieszenie prac związanych z regulacjami oraz zachętami do rozwoju rynku biometanu stanowi podstawowy krok w kierunku „zazielenienia” gospodarki.

Wobec obecnych uwarunkowań geopolitycznych, produkcja biometanu stanowić będzie niewątpliwie jeden z kluczowych elementów dywersyfikacji i stabilizacji polskiego miksu energetycznego.

W tym kontekście niezwykle istotne jest stworzenie optymalnych uwarunkowań, z jednej strony do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji biometanu, z drugiej zaś, regulacji ukierunkowanych na wywołanie stosownego impulsu, gwarantującego opłacalność inwestycji.  

Aktualnie procedowane projekty legislacyjne tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (UC 110), a także projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99), stanowią próbę odpowiedzi na oba te postulaty.

Chcąc przybliżyć Państwu projektowane regulacje, serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium:

 

BIOMETAN
– zasady podejmowania i wykonywania działalności, projektowany system wsparcia

8 marca 2023  I  Warszawa & online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

Biometan – główne kierunki zmian

 • Europejski plan działania na rzecz rozwoju biometanu – cele REPower EU – redefinicja założeń „gotowi na 55” – główne projekty legislacyjne,
 • Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju biogazu i biometanu,
 • biometan w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040,
 • sektor biometanu w Polsce – główne zagadnienia problemowe – bariery rozwoju;

✅ Biogaz i biometan – regulacje projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw (UC99)

 

 • zakres regulacji – nowe i zmodyfikowane definicje ustawowe, w tym m.in. definicje:

– biogazu

– biogazu rolniczego

– biometanu,

– instalacji odnawialnego źródła energii

– odnawialnego źródła energii

– spółdzielni energetycznej,

 • wygaszenie systemu świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,
 • zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu,
 • rejestr wytwórców biogazu:

– procedura wpisu, elementy wniosku o wpis

– przedmiot wpisu – zakres uprawnień wytwórcy

– obowiązki sprawozdawczo-informacyjne – zakres wymaganej dokumentacji,

 • zasady zakończenia/zawieszenie działalności objętej wpisem,
 • przesłanki odmowy wpisu do rejestru wytwórców biogazu – przesłanki zakazu wykonywania działalności gospodarczej,
 • formy rozstrzygnięć Prezesa URE – procedura odwoławcza,
 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego – biometan wytwarzany z biogazu rolniczego – regulacje doprecyzowujące – zakres kompetencji Dyrektora Generalnego KOWR,
 • gwarancje pochodzenia dla biometanu – elementy wniosku – wymogi formalne – regulacje szczegółowe,
 • usługa przesyłania lub dystrybucji biometanu – projektowany art. 118 ustawy OZE,
 • zakres doprecyzowania regulacji karnych – art. 168 ustawy OZE,
 • zmiany w obrębie przepisów ustawy – Prawo energetyczne:

– rozszerzenie definicji paliw gazowych

– zasady przyłączania do sieci instalacji wytwarzającej biometan – „alternatywna lokalizacja przyłącza”,

 • przepisy przejściowe i intertemporalne:

– terminy sprawozdawcze

– termin na złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu

– termin na złożenie wniosku przez wytwórców biometanu z biogazu rolniczego (rejestr wytwórców biogazu rolniczego),

 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia
  2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. poz. 1899):

– parametry jakościowe biometanu podlegające badaniu

– zasady przeprowadzania pomiarów

– zakres odpowiedzialności podmiotu wytwarzającego biometan

– wymagania techniczne dla przyłączenia do sieci gazowej instalacji wytwarzających biometan;

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:00

System wsparcia biometanu – projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw (UC99)

 • mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie biometanu
  w instalacjach OZE:

– cel i zakres regulacji

– krąg potencjalnych beneficjentów

– przesłanki wejścia do systemu

– charakter uprawnień

– cena referencyjna biometanu – zasady jej kształtowania

– okres wsparcia,

 • system „FIP” dla instalacji wytwarzających biometan:

– uwarunkowania formalnoprawne – elementy deklaracji o zamiarze sprzedaży biometanu wprowadzonego do sieci gazowej – przebieg procedury aplikacyjnej

– obowiązek kumulacji pomocy inwestycyjnej – metodyka ustalania wartości pomocy

– cena skorygowana

– przesłanki odmowy wydania zaświadczenia o możliwości sprzedaży wytworzonego biometanu wprowadzonego do sieci gazowej

– prawo do pokrycia ujemnego salda – zasady wnioskowania

– obowiązki informacyjne i sprawozdawcze – sankcje karne;

13:00 - 13:30

Przerwa

13:30 - 15:00

System wsparcia biometanu – projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (UC110)

 • cel i zakres regulacji,
 • siatka pojęciowa – wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, z uwzględnieniem projektu nowelizacji dyrektywy RED II, w tym korekt zaproponowanych w ramach planu REPowerEU,
 • kluczowe definicje legalne, w tym definicje:

– biowodoru

– biometanu

– paliwa z biomasy

– paliwa gazowego z biomasy

– paliwa gazowego

– Narodowego Cel Wskaźnikowego,

– biokomponentów i biopaliw zaawansowanych,

 • Narodowy Cel Wskaźnikowy – istota obowiązku, sposób realizacji,
 • wymóg wykorzystania biometanu przez podmioty wytwarzające paliwa ciekłe w procesach rafineryjnych:

– krąg podmiotów zobligowanych

– zakres i przedmiot zobowiązania

– poziom obowiązku – lata 2025 – 2029

– sankcje karne – sposób ustalania podstawy wymiaru kary

 • wymóg zapewnienia minimalnego udziału biowodoru wytworzonego z biometanu w transporcie:

– krąg podmiotów zobowiązanych

– zakres i przedmiot zobowiązania

– sankcje karne – sposób ustalania podstawy wymiaru kary;

Prowadząca

 Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Partnerzy

Współorganizator

powermeetings.eu

Współorganizator

Industry-Events.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

ZielonaGospodarka.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1390 1590 Biometan – prowadzenie działalności i system wsparcia I marzec 2023 Online: 1 390,00 PLN + VAT Stacjonarnie: 1 590,00 PLN + VAT
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Online: 1 390,00 PLN + VAT

           Stacjonarnie: 1 590,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, stacjonarnie: dodatkowo wyżywienie typu przerwa kawowa i lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy industry-events.eu/powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi ona zostać zaakceptowana.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty industry-events.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie  przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się:

   

  Stacjonarnie w Warszawie

  oraz @online

  Pytania ? Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

   

   

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Biometan – prowadzenie działalności i system wsparcia I marzec 2023

  Jesteś zainteresowany tematem biogazu i biometanu❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu
   * pola wymagane