Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji cieszącego się dużym zainteresowaniem seminarium:

 

MAGAZYNY ENERGII

– usługi regulacyjne, rynek mocy, OZE, proces inwestycyjny, finansowanie

11 czerwca 2024 I Warszawa & online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 10:30

Magazyny energii w obecnym stanie prawnym

 • Stosowane definicje
 • Przyłączenie do sieci magazynu energii elektrycznej:

– Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

– Analiza wpływu na sieć

– Zaliczki i opłaty

– Odmowa wydania warunków przyłączenia

 • Opłaty sieciowe
 • Koncesja na magazynowanie
 • Rejestr magazynów energii
 • Magazyny energii współpracujące z OZE

 

Magazyny energii – usługi systemowe i rynek bilansujący

 • Agregacja
 • Świadczenie usług systemowych na rzecz operatorów
 • Nowe Warunki Dotyczące Bilansowania
 • Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
10:30 - 11:00

Możliwości dofinansowania dla magazynów energii

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:20

Magazyny energii w ustawie o OZE – najnowsze zmiany regulacyjne

 • Kluczowe definicje legalne
 • Magazyn energii elektrycznej jako fakultatywny element instalacji odnawialnego źródła energii
 • Magazyn energii jako element obowiązkowy hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii – wymogi formalne, konstrukcja, funkcja
 • Magazyny energii a klastry i spółdzielnie energetyczne
 • Systemy wsparcia, a wymogi w zakresie opomiarowania magazynów energii
 • Magazynowanie energii elektrycznej a prawo do pokrycia ujemnego salda
 • Magazyny energii a system ulg i benefitów dla członków klastra energii
 • Magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na rzecz operatora
 • Dotychczasowe doświadczenia regulacyjne, stanowiska i komunikaty Regulatora

Redysponowanie instalacji odnawialnego źródła energii oraz magazynów energii elektrycznej – ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Polecenie wyłączenia jednostki wytwórczej, polecenie zmniejszenia mocy wytwarzanej przez jednostkę wytwórczą, polecenie wyłączenia magazynu energii elektrycznej lub zmiany mocy pobieranej lub wprowadzanej przez magazyn – art. 9c ust. 7a – 7q ustawy – Prawo energetyczne:

– uprawnienia i obowiązki operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

– uprawnienia i obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

– cel przyjętych rozwiązań

– warunki uzasadniające wydanie polecenia

– sposób obliczania oraz wypłaty rekompensaty finansowej

 • Skutki redysponowania dla:

– obowiązku rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w aukcyjnym systemie wsparcia – warunki „uznania obowiązku za zrealizowany”

– rozliczenia wolumenu energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w aukcyjnym systemie wsparcia – zmiana brzmienia art. 83 ust. 2 ustawy OZE

 • System redysponowania – obowiązki informacyjne Zarządcy Rozliczeń S.A. – Prezesa URE – operatorów systemu elektroenergetycznego – wytwórców:

– zasady i terminy przekazywania danych na potrzeby wyznaczania jednostkowych kosztów wynikających z poleceń oraz rozliczeń za energię zredukowaną

– zakres danych podlegających przekazaniu OSD/OSP

– obowiązek aktualizacji danych

– dane podlegające zgłoszeniu przez wytwórcę – skutki niedopełnienia obowiązku – czynności OSE podejmowane w wyniku zgłoszenia

13:20 - 14:00

Przerwa

14:00 - 15:30

Magazyny energii w rynku mocy

 • Ogólne zasady uczestnictwa
 • Certyfikacja i aukcja
 • Okres wsparcia
 • Umowa mocowa
 • Wynagrodzenie
 • Odpowiedzialność

 

Magazyny energii – proces inwestycyjny

 • Decyzja środowiskowa
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Pozwolenie na budowę

Prowadzący

Sara Radzicka-Tolwaj

Sara Radzicka-Tolwaj

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.

Sara Radzicka-Tolwaj

Sara Radzicka-Tolwaj

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.

Od 2016 roku doradza podmiotom z sektora energetyki i gazownictwa w kwestiach regulacyjnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie energetycznym.

Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów wymagających złożonej analizy, w tym z obszaru rynku mocy, unbundlingu, odnawialnych źródeł energii oraz prawa unijnego.

Doradza na rzecz podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej m.in. w zakresie wydawania warunków przyłączenia, wypełniania obowiązków ustawowych przez OSD oraz obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa URE.

Bierze czynny udział w sporządzaniu i opiniowaniu umów dla podmiotów z branży elektroenergetycznej i gazowej. Przygotowuje m.in. propozycje zmian legislacyjnych dla największych spółek elektroenergetycznych w kraju. Przeprowadza badania due diligence projektów fotowoltaicznych i wiatrowych. Wspiera podmioty zainteresowane wejściem na rynek magazynowania energii czy wytwarzania biometanu.

Klienci cenią sobie jej pragmatyczne podejście do proponowanych rozwiązań, które uwzględnia zarówno specyfikę ich biznesu, jak również branży, w której działają.

Wojciech Korga

Wojciech Korga

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird

Wojciech Korga

Wojciech Korga

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2013 roku. Jest radcą prawnym z ponad ośmioletnim doświadczeniem w obsłudze firm z branży energetycznej, w tym jednej z największych spółek energetycznych w Polsce oraz naczelnego organu administracji publicznej.

Specjalizuje się w doradztwie prawno-regulacyjnym z obszarów prawa energetycznego, handlu i dystrybucji energii elektrycznej, tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia prawnego przy realizacji liniowych inwestycji elektroenergetycznych o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego. Brał udział w tworzeniu aktów prawnych kształtujących prawa i obowiązki przedsiębiorców z branży energetycznej i paliwowej.

Zajmował się analizą środowiska prawnego w zakresie praw przedsiębiorców paliwowych w kontekście prowadzonych w oparciu o przepisy Traktatu Karty Energetycznej postępowań arbitrażowych.

Tomasz Chabrzyk

Tomasz Chabrzyk

Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird

Tomasz Chabrzyk

Tomasz Chabrzyk

Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2016 r. Ma szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klientów z sektorów regulowanych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Wspiera polskich i międzynarodowych klientów zakresie zielonej transformacji gospodarki. Jego szczególny obszar specjalizacji stanowią regulacje związane z dekarbonizacją i emisjami (system EU ETS, CBAM, różne formy podatków węglowych).

Wspierał polskich i międzynarodowych klientów w określeniu wpływu wejścia w życie kluczowych inicjatyw wynikających z pakietu Fit for 55, w szczególności w zakresie rozporządzenia ustanawiającego CBAM oraz reformy systemu EU ETS. Uczestniczył w wielu projektach związanych z doradztwem w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Ma doświadczenie w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych. Brał udział w postępowaniach związanych z budową fabryki dla światowego lidera z branży elektromobilności. Doradzał także dużej organizacji branżowej w formułowaniu opinii i postulatów w procesie stanowienia prawa. Posiada doświadczenie w doradztwie regulacyjnym.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelarii związanej z tzw. „Wielką Czwórką”.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Iwona Poliwka

Iwona Poliwka

Doradca ds. finansowania inwestycji
Metropolis Doradztwo Gospodarcze

Iwona Poliwka

Iwona Poliwka

Doradca ds. finansowania inwestycji
Metropolis Doradztwo Gospodarcze

Ponad 13 lat doświadczenia jako Doradca ds. Finansowania Inwestycji w firmie METROPOLIS. Pomaga Klientom w znalezieniu optymalnego źródła finansowania inwestycji z różnych branż, w tym również tych z zakresu ochrony środowiska, energetyki, przemysłu drzewnego, przetwórstwa rolno-spożywczego. Przeprowadza Klientów przez zawiłe procedury pozyskania dofinansowania, od momentu aplikowania, poprzez rozliczenie dofinasowania aż po wypłatę środków na konto Klienta. Obsługuje przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie unijne jak i krajowe w postaci dotacji i pożyczek preferencyjnych. Jednocześnie nadzoruje realizowane przez Klientów projekty pod kątem rozliczenia pozyskanego wsparcia.

Partnerzy

Organizator

Industry-Events.eu

Organizator

powermeetings.eu

Partner Merytoryczny

Bird & Bird

Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną posiadającą 30 biur w 21 krajach świata. Polskie biuro Bird & Bird reprezentuje blisko 100 prawników o szerokim zakresie specjalizacji, obejmującym m.in.: prawo energetyczne, nieruchomości, fuzje i przejęcia, venture capital, prawo handlowe, prawo bankowe i ubezpieczeń prawo nowych technologii, prawo pracy, prawo własność intelektualną i znaki towarowe, postępowania sądowe i arbitrażowe czy ochrony konkurencji. Nasze doświadczenie doceniają klienci, jak i prestiżowe rankingi takie jak Chambers Europe, Legal 500 czy IFLR1000. Pracujemy dla spółek z wielu sektorów gospodarki, w tym branży energetycznej, nieruchomościowej czy finansowej. Doradzamy w zakresie corporate governance i compliance, nowych regulacji, w tym RODO, MIFID II i PSD2, przeprowadzamy audyty dokumentów korporacyjnych i przetwarzania danych, doradzamy w zakresie best practice dla zarządów i rad nadzorczych.

Partner Merytoryczny

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1890 1690 Magazyny energii 2024 – usługi regulacyjne, rynek mocy, OZE, proces inwestycyjny, finansowanie Stacjonarnie: 1 890,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 1 990,00 przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024 Online: 1 690,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 1 790,00 przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024 industry-events.eu z siedzibą ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa industry-events.eu jolanta.szczepaniak@industry-events.eu
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

   — Online: 1 790,00 1 690,00 PLN + VAT – cena promocyjna przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024

   — Stacjonarnie: 1 990,00 1 890,00 PLN + VAT – cena promocyjna przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, stacjonarnie: dodatkowo wyżywienie typu przerwa kawowa i lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy industry-events.eu/powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi ona zostać zaakceptowana.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty industry-events.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie  przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się hybrydowo:

  stacjonarnie w Warszawie

  oraz 

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Magazyny energii 2024 – usługi regulacyjne, rynek mocy, OZE, proces inwestycyjny, finansowanie

  Jesteś zainteresowany tematem magazynów energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej zanim dołączysz do uczestników seminarium❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
  ** wypełnienie poniższych danych nie jest obowiązkowe, chcesz przejść na stronę seminarium?
  zamknij formularz x-em
   * pola wymagane