PSE S.A. zakończyły certyfikację ogólną w ramach rynku mocy

W okresie od 3 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r., PSE S.A. przeprowadziły pierwszą certyfikację ogólną zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

W ramach certyfikacji ogólnej złożono 1196 wniosków o wpis do rejestru, z których 1035 dotyczyło jednostek fizycznych wytwórczych oraz magazynów energii a 161 jednostek redukcji zapotrzebowania.

W przypadku 564 wniosków, PSE S.A. wezwały wnioskodawców do ich korekty. W związku z nieusunięciem wskazanych wad lub braków formalnych, PSE S.A. odmówiły wpisu do rejestru 38 jednostek.

W dniu 29 maja 2018 r. zakończył się proces rozpatrywania wniosków, w tym korekt i reklamacji. Ostatecznie, z uwzględnieniem pozytywnie rozpatrzonych reklamacji, do rejestru wpisano 1167 jednostek, w tym 1004 jednostki wytwórcze oraz magazyny energii oraz 163 jednostki redukcji zapotrzebowania.

W grupie jednostek fizycznych wytwórczych wpisano do rejestru:

  • 885 jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, w tym: 619 jednostek OZE, 248 jednostek konwencjonalnych i 18 jednostek będących magazynem energii elektrycznej,
  • 119 jednostek fizycznych wytwórczych planowanych, w tym: 48 jednostek OZE, 56 jednostek konwencjonalnych i 15 jednostek będących magazynem energii elektrycznej.

Struktura mocy osiągalnej netto jednostek fizycznych wytwórczych, które uzyskały wpis do rejestru, w podziale na wykorzystywane paliwo podstawowe, została przedstawiona w poniższej tabeli.

Paliwo podstawowe

Moc osiągalna netto [GW]

Jednostki fizyczne wytwórcze istniejące

Jednostki fizyczne wytwórcze planowane

Gaz

2,28

4,37

Węgiel

26,32

4,02

Pozostałe, w tym OZE

7,73

0,51

Suma

36,33

8,90

 

W grupie jednostek redukcji zapotrzebowania wpisano do rejestru:

  • 53 jednostki redukcji zapotrzebowania planowane,
  • 68 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej,
  • 42 jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną.

Różnica pomiędzy liczbą złożonych wniosków a liczbą jednostek wpisanych do rejestru rynku mocy wynika z niepoprawnego wyodrębnienia jednostek fizycznych w ramach jednego wniosku o wpis do rejestru oraz nieprawidłowego sklasyfikowania jednej jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania jako jednostka fizyczna wytwórcza, co zostało skorygowane w procesie uzupełnień.

Kolejnym procesem w ramach rynku mocy będzie certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021-2023, która rozpocznie się w dniu 5 września 2018 r. i potrwa do 31 października 2018 r.

 

źródło: www.pse.pl

 

Więcej na temat doświadczeń z certyfikacji ogólnej oraz o certyfikacji do aukcji głównych dowiedzą się Państwo w trakcie organizowanej przez Zespół powermeeting.eu w Warszawie w dniach 20 – 21 września 2018 III edycji konferencji Rynek mocy w praktyce.

szczegóły: https://powermeetings.eu/seminarium-rynek-mocy-w-praktyce-2018/

Systemy wsparcia OZE w nowej odsłonie

Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego

Rozpoczęło się seminarium: Biomasa w nowelizowanej ustawie o OZE

Rozpoczęło się seminarium na temat biomasy w nowelizowanej ustawie o OZE.

Celem spotkania jest przybliżenie zgromadzonym przedstawicielom branży z całej polski wpływu projektowanych zmian na funkcjonowanie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem jednostek wykorzystujących biomasę.

Seminarium prowadzi znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką spotkania Pani Aleksandra Świerczewska, Ekspert ds. Systemów Wsparcia, Wieloletni pracownik URE.

Rozpoczęło się IV Forum IED, konkluzje BAT, MCP w Czeladzi

W Czeladzi rozpoczęła się IV edycja Forum IED, konkluzje BAT, MCP. W dniu dzisiejszym poruszane zostaną najważniejsze tematy w ochronie powietrza z emisji przemysłowych a w dniu jutrzejszym odbędą się warsztaty na temat konsekwencji identyfikacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE

W czwartek 7 czerwca 2018 Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem jest tym razem odblokowanie inwestycji w OZE poprzez poprawienie i wznowienie systemu aukcyjnego. Nowelizację poparli niemal wszyscy posłowie – także posłowie opozycji  mimo, że zgłaszane przez nich uwagi nie zostały przyjęte.

Wczoraj za przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE zagłosowało 430 posłów, tylko dwóch było przeciw (Leszek Korzeniowski z PO oraz poseł niezależny Jacek Wilk) i tylko jeden poseł wstrzymał się od głosu (Zbigniew Ziobro).

W przegłosowanej wczoraj ustawie znalazło się kilka nieprecyzyjnych sformułowań, których doprecyzowania nie chciało uwzględnić Ministerstwo Energii, aby nie opóźniać procedowania ustawy i wdrożenia nowych aukcji.

ME zapewnia jednak, że przyjrzy się zgłoszonym uwagom przy okazji kolejnej nowelizacji, a wczorajsza decyzja Sejmu daje szansę na przeprowadzenie kolejnych aukcji dla OZE jeszcze w tym roku.

Zwraca uwagę, że ustawę, która ma przyczynić się do uruchomienia nowych inwestycji w OZE poparł niemal cały Sejm. Pojawił się konsensus w kwestii konieczności wspierania inwestycji w zieloną energię – mimo, że posłowie opozycji zgłaszali w czasie sejmowego procedowania nowelizacji ustawy swoje poprawki, które nie zostały zaaprobowane przez ME i których nie poparł mający sejmową większość PiS.

Tuż przed wczorajszym wieczornym głosowaniem nad całą ustawą odrzucono poprawkę zgłoszoną przez PO, która – jak mówił poseł Andrzej Czerwiński – miała poprawić zapisy obecnej ustawy w zakresie zasady amortyzacji, aby nie premiować rozwiązań korzystnych dla instalacji używanych wiatraków.

Sejm nie poparł też innego apelu zgłoszonego wczoraj przez posła Czerwińskiego, który wzywał do poparcia regulacji umożliwiających uwzględnienie w ramach modernizacji elektrowni wiatrowych także możliwości zwiększenia ich nominalnej mocy. PiS tych rozwiązań jednak nie poparł.

Posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej wezwała do poparcia zgłoszonej przez jej partię poprawki, która rozszerzy nowe systemy wsparcia FiT i FiP na inne technologie – a nie tylko na wpisane do projektu ustawy elektrownie wodne i biogazownie. Sejm głosami PiS tą poprawkę odrzucił.

Sejm odrzucił też poprawki mające charakter wniosków mniejszości, które zgłosili posłowie Ireneusz Zyska, Robert Winnicki i Jan Klawiter, i które – jak mówił wczoraj w Sejmie poseł Winnicki – mają usprawnić wdrożenie ustawy. Chodziło m.in. o poprawki mające umożliwić migrację małych biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych do tworzonego w ramach nowelizacji systemu feed-in tariff i feed-in premium – poprzez – jak to określił wcześniej poseł Zyska – usunięcie zbędnej weryfikacji istniejących instalacji mogących wejść do nowego systemu. Chodziło ponadto o doprecyzowanie momentu rozpoczęcia rozliczeń w systemie aukcyjnym czy wydłużenie o 12 miesięcy okresu na budowę instalacji, które wygrały przeprowadzone dotąd aukcje, a także o zwiększenie ceny referencyjnej dla biogazowni o mocy do 500 kW do 660 zł/MWh.

Sejm głosami PiS odrzucił też poprawkę dotyczącą zasad termicznego przekształcania odpadów, które – jak wskazała wczoraj posłanka PO Gabriela Lenartowicz – mogą prowadzić do nieuzasadnionego wykorzystania pewnych rodzajów biomasy.

W ostatniej chwili w przyjętej wczoraj ustawie pojawiła się nowa definicja drewna energetycznego.

Zgodnie z poprawką zgłoszoną i przegłosowaną przez PiS, i zaaprobowaną wcześniej na wniosek Ministerstwa Środowiska przez Ministerstwo Energii, za drewno energetyczne uznaje się „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”.

Minister środowiska ma określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego, biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.

Podstawowym zadaniem przyjętych regulacji jest jednak poprawienie zasad systemu aukcyjnego, co umożliwi odblokowanie kolejnych aukcji i uruchomienie nowych inwestycji w OZE.

W uchwalonej nowelizacji znajdziemy przede wszystkim nową regułę kumulacji pomocy publicznej. – Jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Warunek ten stanowi tzw. regułę kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie –  udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia – zapewniał resort energii.

W celu zapewnienia rentowności instalacji, inwestorzy niekorzystający z pomocy inwestycyjnej muszą w ofercie aukcyjnej zawrzeć możliwie najwyższą cenę, podczas gdy inwestorzy korzystający z pomocy inwestycyjnej mogą kwotę tej pomocy wkalkulować w swoją ofertę, odpowiednio pomniejszając cenę ofertową i tym samym zwiększając swoje szanse na wygranie aukcji. Rozwiązaniem tego problemu ma być przyjęcie jako górnej granicy łącznej wartości pomocy parametru odnoszącego się do ceny ofertowej, a nie referencyjnej.

Resort energii zaproponował, aby pomoc publiczna na pokrycie nakładów inwestycyjnych pomniejszała cenę wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Oszacowaniu wartości pomocy inwestycyjnej ma służyć obliczenie tzw. ekwiwalentu dotacji brutto pomocy.

Przyjętej wczoraj regulacje to także zmiany w zasadach inwestowania w elektrownie wiatrowe oraz próba uporządkowania tych zasad po przyjętej w 2016 roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym poprzez uporządkowanie zasad opodatkowania wiatraków i przywrócenie stosowanej wcześniej, korzystniejszej dla inwestorów interpretacji.

Dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie. To sprzyja włączeniu energetyki wiatrowej do aukcji.

Inne regulacje dla energetyki wiatrowej mają chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania. Zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie pierwotnym po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Przygotowana przez Ministerstwo Energii ustawa zakłada też nowe mechanizmy wsparcia dla grupy małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w postaci tzw. feed-in tariffs (FiT) lub feed-in-premium (FiP). Chodzi o instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz).

Stała cena zakupu, obowiązująca w okresie 15 lat, w przypadku mechanizmów FiT i FiP ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji (biogazowni lub elektrowni wodnej) i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

Przyjęta wczoraj ustawa nie wprowadza zbyt wielu zmian w zakresie mikroinstalacji. Zmianie ulega ich maksymalna wielkość – z 40 kW do 50 kW, a także zasady podatkowe dotyczące rozliczeń w prosumenckim systemie opustów.

Teraz Senat

Po wczorajszym głosowaniu ustawa trafi do Senatu. Jeśli senatorowie zdecydują się na wprowadzenie poprawek, będą one następnie głosowane przez Sejm, a ustawa zostanie potem skierowana do podpisu prezydenta.

Wcześniej minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewniał, że aby wdrożenie aukcji zaplanowanych przez Ministerstwo Energii na ten rok było możliwe, nowelizację trzeba przyjąć jeszcze w czerwcu.

Po jej wejściu w życie pracę będzie musiał wykonać Urząd Regulacji Energetyki, który odpowiada za organizację aukcji. URE musi dostosować do znowelizowanych przepisów m.in. zasady działania Internetowej Platformy Aukcyjnej, która posłuży do przeprowadzenia aukcji w nowej formule.

Jak powtórzył wczoraj w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, szybkie procedowanie przyjętej wczoraj nowelizacji ma służyć przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020, a teraz Ministerstwo Energii ma od razu przystąpić do prac nad kolejnym projektem nowelizacji, biorąc pod uwagę zgłaszane ostatnio postulaty.

źródło: www.gramwzielone.pl

Więcej na temat w.w. nowelizacji dowiedzą się Państwo w trakcie organizowanego w dniu 11 lipca 2018 w Warszawie przez zespół powermeetings.eu specjalistycznego seminarium:

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018 – nowe systemy wsparcia, modyfikacje w obszarze zasad kalkulacji pomocy publicznej, aukcje w nowej odsłonie,

szczegóły: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/

 

Nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie już od lipca

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zadeklarowali przyjęcie w głosowaniu projektu po uwzględnieniu zgłoszonych poprawek.

Projekt m.in. dotyczy zapewnienia pełnej zgodności przepisów obowiązującego w Polsce prawa regulującego sektor odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej. (SA. 43697 (20 15/N) – Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych).

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane. Co do dwóch ostatnich proponowane zmiany dotyczą opodatkowania farm wiatrowych oraz ich budowy. Zaproponowane zmiany poprawiają też sytuacje rynkową energetyki z biomasy i biopaliw.

Prezentując projekt ustawy w imieniu rządu sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski podkreślił konieczność uchwalenia zmian w przepisach ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Powiedział, że „Realizacja przez Polskę celu 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2020 r. jest zagrożona, ale ale jeśli będziemy się zbliżać i pokażemy, że jesteśmy bliżej niż dalej, to na pewno będzie pozytywna ocena naszych działań „. Dlatego – zauważył wiceminister Tobiszowski – konieczne jest wprowadzenie w życie zmian proponowanych przez rząd, powinny „pozwolić zbliżyć się do tej wielkości. Po to uruchamiamy tę ustawę. Jest to związane przede wszystkim z aukcjami, które mają nam zdynamizować udział odnawialnej energii przez inwestycje w naszym systemie. Intencją jest, abyśmy zbliżyli się do 15 proc., aby aukcje przeprowadzone jeszcze w tym roku na podstawie znowelizowanej ustawy dały nam przyrost mocy odnawialnej energii o 2 GW”. Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że aby to osiągnąć, ustawa powinna wejść w życie 1 lipca br. Konieczne jest bowiem przygotowanie aukcji. Cały proces powinien być zdynamizowany, aby parametry, które mamy do osiągnięcia w 2020 r., były realne”.

Poseł sprawozdawca Dariusz Kubiak przedstawił w imieniu Komisji wniosek o uchwalenie ustawy. Występujący w imieniu klubów poselskich posłowie zadeklarowali poparcie dla ustawy i głosowanie za projektem. Przedstawiciel Klubu PO poseł Andrzej Czerwiński ocenił, że wprawdzie projekt ustawy nie spełnia wszystkich potrzeb sektora OZE, ale jest to „otwarcie furtki” dla rozwoju tego sektora po „trzech latach zahamowania”. Podobnie oceniła projekt posłanka Monika Rosa w imieniu Klubu „Nowoczesna”. Posłowie opozycji szczególnie podkreślali, że propozycje nowelizacji uwzględniają potrzeby energetyki wiatrowej, choć nie są – ich zdaniem – wystarczające. Po debacie poselskiej projekt został ponownie skierowany do Komisji Energii i Skarbu Państwa ponieważ przedstawiciele wszystkich klubów w toku debaty złożyli liczne poprawki wymagające opracowania i wniesienia do wersji ostatecznej projektu.

źródło: www.BiznesAlert.pl

Elektrownia Opole podpisała umowę na modernizację elektrofiltrów

Elektrownia Opole podpisała umowę na modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr 1-4. Inwestycja warta ok. 188 mln złotych pozwoli aż o połowę zmniejszyć stężenie emisji pyłu do atmosfery i przystosować instalacje do standardów emisyjnych zawarte w tzw. konkluzjach BAT.

Inwestycję w formule „pod klucz” realizować będzie firma Balcke-Dürr Polska. Podpisany 5 czerwca kontrakt przewiduje kompleksową wymianę i modernizację części technologicznej elektrofiltrów wraz z układami elektrycznymi, sterowania i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) oraz instalacji odprowadzania popiołu spod elektrofiltrów, a także uruchomienie oraz optymalizację pracy.

– Obecnie na terenie Elektrowni Opole realizujemy największą inwestycję w branży energetycznej, polegającą na budowie dwóch wysokosprawnych bloków energetycznych. Wykorzystane podczas budowy najnowocześniejsze technologie pozwolą na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej powyżej 45 proc. oraz umożliwią znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. Podpisana umowa na modernizację elektrofiltrów we wszystkich obecnie pracujących tu jednostkach wytwórczych sprawi, że Elektrownia Opole spełniać będzie najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska, które wejdą w życie w 2021 roku, a tym samym realnie wpłynie również na poprawę jakości powietrza w regionie – podkreśla Sławomir Zawada prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Jak podkreśla PGE GiEK modernizacja elektrofiltrów to wielkie przedsięwzięcie technologiczne i logistyczne, szczególnie z uwagi na konieczność wykonywania prac demontażowych i montażowych z użyciem ciężkiego sprzętu dźwigowego na terenie czynnego obiektu energetycznego. Prace rozpoczną się w grudniu tego roku i prowadzone będą podczas trwania remontów kapitalnych poszczególnych bloków, co sprawi, że w żaden sposób nie wpłyną one na bieżące funkcjonowanie elektrowni.

Zakończenie prac modernizacyjnych wszystkich czterech elektrofiltrów zaplanowane zostało na drugi kwartał 2022 r.

Obecnie na terenie Elektrowni Opole pracują cztery jednostki wytwórcze. W końcowej fazie budowy są dwa kolejne bloki energetyczne – nr 5 i 6 o łącznej mocy 1 800 MW. Po ich uruchomieniu Elektrownia Opole będzie trzecią pod względem zainstalowanej mocy elektrownią konwencjonalną w Polsce.

źródło: www.cire.pl
Więcej na temat dostosowywania jednostek do konkluzji BAT dowiedzą się Państwo w trakcie IV Forum IED, konkluzje BAT, MCP już 14 i 15 czerwca 2018 w Czeladzi
szczegóły: https://powermeetings.eu/konferencja/forum-technologii-ied-bref-bat-emisje-przemyslowe-dostepne-technologie/

V Forum Ochrony Środowiska

Forum Technologii w Energetyce i Ciepłownictwie – Spalanie Biomasy