Jak zmieni się wielkość pozyskania surowca w najbliższych latach?

Europejski Zielony Ład, przyjmujący ochronę środowiska za cel nadrzędny, może zmienić model polskiego leśnictwa z poważną konsekwencją dla funkcjonowania sektora leśno-drzewnego i redukcją pozyskania drewna do poziomu 30 mln m3 rocznie.W latach 1956-2020 pozyskano w Polsce łącznie 1,86 mld m3 grubizny brutto. Średnie pozyskanie drewna w Lasach Państwowych wzrosło w tym okresie około 2,5-krotnie – z ok. 15 tys. m3 w latach 1956-1967 do prawie 40 tys. m3 w latach 2018-2021. Czy ta tendencja wzrostowa będzie kontynuowana w najbliższych latach, mając na uwadze Europejski Zielony Ład, który jest planem przekształcenia UE w nowoczesną, zasobooszczędną, ekologiczną, neutralną dla klimatu i przez to konkurencyjną gospodarkę?

Kształtowanie się (średniorocznie w okresach) pozyskania drewna w Lasach Państwowych w latach 1956-2021. źródło: BULiGL

Jak wskazywał w czasie tegorocznego, czerwcowego Forum Przemysłu Drzewnego organizowanego przez powermeetings.eu – Janusz Dawidziuk – dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna realizowana od dekad w Polsce zapewniła wszechstronny rozwój zasobów pod względem przyrodniczym, społecznym i gospodarczym oraz zbudowała podstawy mocnego sektora leśno-drzewnego. Prognozy pozyskania surowca prowadzone według tego modelu gospodarki leśnej rysują perspektywę wzrostu i możliwości pozyskania w pełni zaspokajającego potrzeby przemysłu drzewnego. Jednak polityka UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu może w sposób istotny, a nawet radykalny zmienić model polskiego leśnictwa z poważną konsekwencją dla funkcjonowania sektora leśno-drzewnego i redukcję pozyskania drewna do poziomu 30 mln m3.

Europejski Zielony Ład

Jedną z inicjatyw przewodnich Europejskiego Zielonego Ładu, która może mieć decydujący wpływ na wielkości pozyskania surowca w najbliższych latach, jest nowa Strategia Leśna UE 2030. Została ona opublikowana w lipcu 2021 r. jako część pakietu „Fit for 55” (gotowi na 55 proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r. oraz do zerowej emisji netto do 2050 r.) W Strategii Leśnej UE 2030 określono wizję i konkretne działania na rzecz zwiększenia ilości i poprawy jakości lasów w UE, m.in. postulowane w Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 (do której odnosi się Strategia Leśna) objęcie ochroną co najmniej 30 proc. powierzchni lądowej UE, a 10 proc. ochroną ścisłą, w tym wszystkich lasów pierwotnych i starodrzewów. Obecnie jedynie 3 proc. powierzchni UE podlega ścisłej ochronie. Szczegóły dotyczące tego, w jakim stopniu poszczególne kraje UE będą partycypować w osiągnięciu tych wskaźników, nie są jeszcze znane. Niemniej z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że niezależnie od ustaleń szczegółowych na poziomie krajowym, pozyskanie drewna w Polsce będzie się kurczyć w kolejnych latach.

Projekt rozporządzenia zakłada zwiększenie pochłaniania netto w UE z 225 do 310 mln ton ekw. CO2 w 2030 r., w tym dla Polski – z 26 do 38 mln ton ekw. CO2. Przyjmuje się, że główny ciężar wzrostu pochłaniania CO2 w Polsce zostanie przekierowany na Lasy Państwowe.

 Spełnienie wszystkich celów „gotowi na 55”, zgodnie z wytycznymi pakietu, wymaga m.in. zmian w prowadzeniu gospodarki leśnej, w szczególności ograniczenia pozyskania drewna w stosunku do dotychczasowej gospodarki o 60 proc. już do 2030 roku – komentował Janusz Dawidziuk.

Dwa scenariusze

W przedstawionych przez eksperta prognozach kształtowania się zasobów drzewnych oraz pozyskania drewna w lasach Polski założono dwa możliwe scenariusze. Pierwszy uwzględnia realizację pakietu „Fit for 55”, drugi natomiast realizację dotychczasowej gospodarki leśnej (BAU – business as usual).

Prognoza corocznego pozyskania drewna łącznie w lasach kraju w okresie 2021-2030 według scenariuszy FIT 55 i BAU. źródło: BULiGL

W scenariuszu BAU – tj. wg dotychczasowych praktyk – za podstawę prognoz rozwoju zasobów drzewnych oraz możliwości pozyskania przyjęto wskaźniki intensywności użytkowania rębnego i przedrębnego według klas i podklas wieku, określone wg intensywności użytkowania z okresu 2010-2019 (z dodatkowym uwzględnieniem drewna martwego i zwiększeniem pozostałości zrębowych wynikających z pozyskania maszynowego oraz w warunkach klęskowych).

Natomiast w scenariuszu FIT 55 za podstawę prognozy dla Lasów Państwowych przyjęto wskaźniki użytkowania ze scenariusza BAU zmniejszone (metodą kolejnych przybliżeń) w takim stopniu, aby przy obniżonym pozyskaniu uzyskać wzrost zasobów drzewnych odpowiadający w 2030 r. łącznemu pochłanianiu netto w lasach wszystkich form własności w wysokości 38 mln ekw. CO2.

Jak przedstawia wykres, prognozy pozyskania drewna w leśnictwie prowadzonym modelem BAU rysują perspektywę wzrostu możliwości, zabezpieczając potrzeby przemysłu drzewnego. Natomiast polityka UE w ramach EZŁ może w znaczący sposób zmienić model polskiego leśnictwa z poważną konsekwencją dla funkcjonowania sektora leśno-drzewnego.

– Pozyskanie drewna wg scenariusza FIT 55 stanowiłoby w 2030 r. około 59 proc. pozyskania wg scenariusza BAU – komentuje Janusz Dawidziuk. – Jednocześnie oznacza to prognozowany szybki wzrost zasobów drzewnych w scenariuszu FIT 55 do 2030 r. oraz stagnację zasobów drzewnych w scenariuszu BAU do 2050 r.

Quo vadis, polskie leśnictwo i przemyśle drzewny?

Czy obronimy się przed narzuceniem nowego modelu gospodarki leśnej?

– Cele Europejskiego Zielonego Ładu są szlachetne i warte realizacji, ale drogi dojścia do nich zapisane w regulacjach europejskich są niebezpieczne – zaznaczał Janusz Dawidziuk. – Dlatego, że nie tylko nie pomagają w zachowaniu różnorodności biologicznej, ale na wielu obszarach jej zaszkodzą, a dodatkowo negatywnie wpłyną na stan gospodarki w krajach UE, szczególnie w takich jak Polska, z dominującą rolą lasów państwowych. Ponadto mogą pogorszyć stan ekosystemów w krajach poza Unią! Trzeba więc łączyć wysiłki stron sektora leśno-drzewnego, aktywnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych tworzenia aktów prawnych UE dotyczących leśnictwa, aby zapobiec negatywnym rozwiązaniom dla sektora leśno-drzewnego w Polsce. Czy jesteśmy dostatecznie obecni w pracy tych zespołów? Czy dostatecznie zaangażowaliśmy polskich polityków, aby wygospodarować indywidualną ścieżkę perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego, dokumentując osiągnięcia, wagę i jego znaczenie na przestrzeni minionych dekad? Póki co racjonalność wyboru tej drogi nie przebrzmiewa w dokumentach UE.

 

źródło: Katarzyna Orlikowska, Gazeta Przemysłu Drzewnego


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Lasy państwowe ruszają z procedurami sprzedaży drewna na rok 2023

26. września PGL Lasy Państwowe rozpoczynają procedury sprzedaży drewna na pierwsze półrocze 2023r. Teoretycznie zasady sprzedaży są takie same jak w 2022r., w praktyce zmieniają się zasady oceny składanych przez nabywców ofert zakupu. Pozostaje kontestowany przez przemysł drzewny podział puli sprzedaży: 70% – w ramach procedur ofertowania w Portalu Leśno-Drzewnym, 30% – poprzez aukcje systemowe.Zasadnicza procedura sprzedaży na rok 2023 nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku i jest opisana w zarządzeniu nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023. Przedsiębiorca chcąc uczestniczyć w procedurach sprzedaży musi zarejestrować się w systemie lasów Państwowych i wpłacić wadium. Oferta w PL-D może być składana na maksymalnie 70% ilości, a w aukcjach systemowych 30% ilości wynikającej z historii zakupów w czterech ostatnich półroczach poprzedzających procedury. Do historii nie wlicza się zakupów drewna opałowego (S4) oraz drewna małowymiarowego (M2, KO, KP, ZO, M2ZE, M2BE i M2E)

Istotną nowością w sprzedaży na rok 2023 są zmienione kryteria oceny ofert. W 2022r. oferty składane poprzez Portal Leśno-Drzewny oceniane były poprzez trzy kryteria: zaproponowana cena (0,85), lokalizacja punktów przerobu (0,075) oraz udział przerabianego drewna (0,075). W decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20. września 2023r. dotyczącej kryteriów i parametrów wartościowania ofert usunięto kryterium lokalizacji punktów przerobu, zamiast którego pojawiła się głębokość przerobu. Zmieniła się też wartość poszczególnych kryteriów.

Kryterium CENA

W procedurach na 2023r. najważniejszym kryterium pozostaje zaproponowana cena zakupu. Wartość tego czynnika będzie jednak niższa i wyniesie 0,8.
Cena złożonej oferty zakupu jest oceniana w dziesięciopunktowej skali:
a) oferta z ceną równą lub wyższą cenie wskaźnikowej otrzymuje 10 punktów;
b) oferty z ceną pomiędzy ceną minimalną a ceną wskaźnikową otrzymują ocenę proporcjonalną;
d) oferta z ceną równą cenie minimalnej otrzymuje 1 punkt, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy cena wskaźnikowa jest równa cenie minimalnej.

Kryterium UDZIAŁ PRZERABIANEGO DREWNA

To kryterium znane jest z poprzednich zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Zasady oceny w tym zakresie nie zmieniają sią, ale wartość kryterium wzrośnie do 0,1. Nowością jest fakt, że dane dotyczące zadeklarowanego udziału przerobu drewna podlegać będą upublicznieniu.

Zasady oceny oferty w ramach tego czynnika:
a) Jeżeli przedsiębiorca dokonywał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów przerobu całości drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 10 punktów;
b) jeżeli przedsiębiorca nie przerabiał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości
zakupów drewna nabywanego w Lasach Państwowych — oferta otrzymuje 0 punktów;
c) jeżeli przedsiębiorca przerabiał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów część drewna nabywanego w Lasach Państwowych oferta zakupu otrzymuje ocenę od 0 do 10 punktów, proporcjonalnie do udziału przerabianego drewna w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów zadeklarowanego przez przedsiębiorcę .

Ocena przyznawana jest w oparciu o dane przekazane przez przedsiębiorcę gromadzone w bazie danych Portalu Leśno-Drzewnego. Dokładność określenia udziału przerobu wynosi 5%. Nowością jest fakt, że dane dotyczące zadeklarowanego udziału przerobu drewna podlegać będą upublicznieniu.

Kryterium GŁĘBOKOŚĆ PRZEROBU

Trzecim, nowym czynnikiem mającym wpływ na wybór oferty, będzie kryterium głębokości przerobu, jego wartość wyniesie do 0,1. Dane dotyczące kryterium głębokości przerobu podlegają upublicznieniu.

Oceny oferty zakupu drewna dla kryterium głębokości przerobu dokonywane będzie w następujący sposób:
a) jeżeli przedsiębiorca nie stosował, w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów, żadnego procesu technologicznego związanego z przerobem w odniesieniu do drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 0 punktów;
b) jeżeli przedsiębiorca w ramach stosowanego procesu technologicznego, w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów, ograniczał się do sortowania i/lub korowania, i/lub konfekcjonowania dla przeważającej części drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 5 punktów;
c) jeżeli przedsiębiorca w ramach stosowanego procesu technologicznego, w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów wykraczał poza zakres określony w pkt. b) dla przeważającej części drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 10 punktów.

W ocenie kryterium głębokości przerobu nie uwzględnia się czynności związanych z przemieszczeniem drewna oraz przygotowaniem do sprzedaży gotowego produktu.

Ocena przyznawana jest w oparciu o dane przekazane przez przedsiębiorcę gromadzone w bazie danych Portalu Leśno-Drzewnego.

Harmonogram sprzedaży drewna z Lasów Państwowych na I półrocze 2023r.

26. września – 6. października 2022r. – Korekta wielkości zakupu drewna
Wnioski o korektę wielkości zakupu widniejącej w PLD należy składać do 6. października 2022 roku do godz. 15.00.

10-14. października 2022r. – I etap sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023r.
Od godziny 10.00 10. października, do godziny 12.00 dnia 14. października przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu w PLD. Oferta ilościowa zakupu może wynosić maksymalnie 35% średniorocznej wielkości zakupu, dokonanej w okresie od 1. lipca 2020r. do 30. czerwca 2022r., rozliczanego osobno w grupach drewna: wielkowymiarowego iglastego, wielkowymiarowego liściastego (z wyłączeniem dębu i drewna grupy WDP), wielkowymiarowego dębowego (z wyłączeniem drewna grupy WDP), średniowymiarowego iglastego grupy S2B, średniowymiarowego dębowego grupy S2B, grupy WDP i średniowymiarowego pozostałego (z wyłączeniem drewna średniowymiarowego iglastego grupy S2B i średniowymiarowego dębowego grupy S2B), małowymiarowego.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w tym etapie będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 14. października 2022r.

17. października 2022r. – Publikacja wyników I etapu sprzedaży ofertowej

18-20. października 2022r. – Il etap (dogrywka) sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023r.
Od godziny 10.00 dnia 18. października, do godziny 12.00 dnia 20. października przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu drewna w II etapie (dogrywce) sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023r. Oferty w dogrywce mogą być składane na ilość drewna będącą różnica między 35% średniorocznej wielkości zakupu drewna (maksymalną ofertą jaką w I etapie mógł złożyć przedsiębiorca), a ilością przypisu drewna uzyskanego w I etapie. Podczas składania ofert w dogrywce nie obowiązuje podział na grupy drewna.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II etapie (dogrywce) będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 20. października 2022r.

24. października 2022r. – Publikacja wyników Il etapu (dogrywki) sprzedaży ofertowej

24. października 2022r. – Publikacja wyników sprzedaży ofertowej na I półrocze 2023r.

27. października 2022r. – Przewidywana publikacja systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na I półrocze 2023r.

28. października 2022r. o godz. 7:00 – Przewidywane rozpoczęcie licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023 r.

1. grudnia 2022r. – Przewidywane zakończenie licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023r.

7. grudnia 2022r. – Przewidywana publikacja wyników licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023r.

8. grudnia 2022r. – Przewidywane ogłoszenie ostatecznych wyników

 

źródło: drewno.pl za Lasy Państwowe


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu