Rynek mocy: Projekt rozporządzenia w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 – opublikowany

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.

Rozporządzenie dotyczy aukcji głównej na rok dostaw 2025, która będzie przeprowadzana w tym roku. oraz aukcji dodatkowych na rok dostaw 2022, które mają się odbyć w 2021 r.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. W efekcie wyznaczone zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2025 wynosi 2 526 MW.

Zgonie z ustawą o rynku mocy rozporządzenie powinno zostać wydane nie później niż 18 tygodni przed rozpoczęciem aukcji głównej, a aukcja główna na rok dostaw 2025 ma odbyć się 14 grudnia 2020 r. Dlatego rozporządzenie powinno być wydane do dnia 9 sierpnia 2020 r.
Pobierz treść: Rozporządzenie w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022
źródło: www.cire.pl

Konsultacje projektu Karty aktualizacji Regulaminu rynku mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy, który 2 lipca 2020 r. został zamieszczony na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/regulamin-rynku-mocy.

Zmiany zawarte w projekcie Karty aktualizacji dotyczą dostosowania Regulaminu rynku mocy do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14 czerwca 2019 r. str. 54), w zakresie przepisów art. 22 ust. 4 i 5.

PSE S.A., wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informują o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 16 lipca 2020 r.;
  • adresie poczty elektronicznej rynek.mocy@pse.pl, na które należy przekazywać uwagi.

Projekt Karty aktualizacji Regulaminu rynku mocy wraz z załącznikami:

Uwagi do projektu Karty aktualizacji należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na załączonym powyżej formularzu. PSE S.A. zastrzegają, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać przez PSE S.A. pozostawione bez rozpatrzenia.

źródło: www.pse.pl

 

Zapraszamy również do udziału w VII edycji seminarium w temacie: Rynek Mocy w praktyce, które odbędzie się 25 sierpnia 2020 w Warszawie – szczegóły już wkrótce pod linkiem: https://powermeetings.eu/seminarium-rynek-mocy-2020/

Rynek mocy sierpień 2020

Co z opłatą mocową?

Kilku posłów skierowało do premiera interpelację w sprawie opłaty mocowej, która ma obowiązywać od początku października br. W interpelacji, na którą odpowiedział prezes URE padają między innymi pytania o wysokość opłaty mocowej na 2021 r.

Posłowie przypominają, że zgodnie ustawą o rynku mocy prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma opublikować w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 30 września każdego roku stawki opłaty mocowej na kolejny rok oraz wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie, wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców.

Jednocześnie autorzy interpelacji podkreślają, że wyznaczony w ustawie termin publikacji tych informacji jest zdecydowanie zbyt późny i w ich ocenie odbiorcy energii, w szczególności odbiorcy przemysłowi, powinni mieć możliwość uzyskania takich informacji wcześniej, aby mogli przygotować się na wzrost kosztów i przyjąć je w swoich planach budżetowych.

Według posłów po ostatnich aukcjach rynku mocy prezesa Urzędu Regulacji Energetyki powinien już posiadać wszelkie informacje, w tym finansowe, pozwalające wyliczyć projektowaną wielkość opłaty mocowej oraz wskazać wybrane godziny doby.

Posłowie przypominają jednocześnie, że opłata mocowa ma być wprowadzona 1 października 2020 r. i w związku z koniecznością odpowiedniego przygotowania się polskiego przemysłu do zwiększonych kosztów energii elektrycznej kierują do Premiera pytania o przewidywaną wysokość opłaty mocowej na 2021 r. oraz o godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie.

Na pytania posłów z upoważnienia premiera odpowiedział Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Szef URE przyznaje, że odpowiada za publikacje informacji, o które pytaj posłowie, ale zwraca jednocześnie uwagę, że przepisy ustawy o rynku mocy stanowią, że sposób wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na potrzeby obliczania opłaty mocowej określa w drodze rozporządzenie minister właściwy do spraw energii. Regulator podkreśla przy tym, że w lutym 2019 r. zwrócił się do ministra właściwego ds. energii z zapytaniem o stan prac na tym rozporządzeniem, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi i ponownie w maju br. zwrócił się do ministra w tej sprawie.

Jak tłumaczy prezes URE, wobec braku rozporządzenia nie miał on dotychczas możliwości wyznaczenia godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc, a tym samym nie mógł dokonać kalkulacji stawek opłaty mocowej na 2021 r.

Regulator zwraca też uwagę na toczące się obecnie prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o rynku mocy. Prezes URE informuje, że w ramach tych prac ministerstwo zaproponowało zmodyfikowanie sposobu kalkulacji stawek opłaty mocowej dla odbiorców z grupy taryfowej C. Propozycja zmian to efekt zgłaszanego przez operatorów systemów dystrybucyjnych problemu z odpowiednim opomiarowaniem (brak liczników z możliwością godzinowej rejestracji poboru energii), co w praktyce uniemożliwia im przekazanie prezesowi URE danych niezbędnych do kalkulacji stawek opłaty mocowej wg zasad obecnie obowiązujących. Jednocześnie projekt ten zakłada, że to prezes URE ustali sposób wyznaczania wybranych godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc.

Interpelacja w sprawie planowanej od dnia 1 października 2020 r. tzw. opłaty mocowej
źródło: www.cire.pl

Polski plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej przyjęty

14 maja 2020 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął polski Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej. Dokument zawiera szereg reform, które będą realizowane w perspektywie kilku najbliższych lat. Jedną z kluczowych jest reforma rynku bilansującego, której realizacja została podzielona na dwa etapy.

Obowiązek przygotowania Planu Wdrażania reform rynku energii elektrycznej wynika z art. 20(3) Rozporządzenia UE 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Polska, jako państwo stosujące mechanizm zapewnienia wystarczalności mocy w postaci rynku mocy, była zobowiązana do przygotowania Planu Wdrażania oraz do przekazania go do Komisji Europejskiej (KE) w celu wydania przez nią opinii. KE opublikowała projekt Polskiego Planu Wdrażania i rozpoczęła konsultacje publiczne dokumentu. Po przeprowadzeniu konsultacji KE wydała opinię, w której przedstawiła swoje rekomendacje.

Plan Wdrażania przyjęty 14 maja br. uwzględnia rekomendacje KE. Uzupełniony dokument zawiera plan reform rynku energii elektrycznej w pięciu obszarach: rynek bilansujący, DSR, rynek detaliczny, rozbudowa sieci i połączenia transgraniczne oraz ograniczenia alokacji.

Dokument uwzględnia także wpływ  nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz jej negatywnymi konsekwencjami dla terminowego przebiegu aktualnie prowadzonych inwestycji i rozpoczętych reform.

 

Do pobrania treść opublikowanego dokumentu: Polski_Plan_Wdrażania_final(1)

źródło: Ministerstwo Klimatu

 

Więcej na temat planu dowiedzą się Państwo również w trakcie organizowanego przez powermeetings.eu seminarium: Rynek mocy w praktyce, które odbędzie się 2 czerwca 2020. Seminarium poprowadzą Pani Małgorzata Kozak, wieloletni pracownik URE oraz Pan Marek Duk, PSE.

Szczegóły wydarzenia: https://powermeetings.eu/seminarium-rynek-mocy-2020/

Czy Europie wystarczy zasobów energii? Rozpoczęły się konsultacje ACER

Do 27 maja br. Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) prowadzi konsultacje społeczne dotyczące metod oceny, czy Unia Europejska  posiada wystarczające zasoby energii elektrycznej, potrzebne do zaspokojenia popytu w przyszłości, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Metodyki te, określone w przepisach Pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, są kluczowe dla zapewnienia i poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w Europie.

Wyniki obliczeń dokonanych na podstawie konsultowanej metodyki będą miały wpływ na funkcjonowanie mechanizmów mocowych. W przypadku rynku polskiego metodyki przełożą się na parametry rynku mocy (takie jak m.in. VoLL czy koszt wejścia nowej jednostki na rynek).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej reguluje działanie wspólnego rynku energii elektrycznej, w tym funkcjonowanie mechanizmów dotyczących wystarczalności zasobów – zarówno w odniesieniu do mechanizmów istniejących (czyli tych, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską przed wejściemw życie tego rozporządzenia), jak i mechanizmów planowanych. W przypadku Polski takim mechanizmem jest rynek mocy[1].

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, zastosowanie mechanizmu zapewniającego wystarczalność zasobów należy poprzedzić szeregiem analiz, wśród których powinno znaleźć się m.in. przeprowadzenie oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim. Także państwa członkowskie powinny podjąć szereg działań, które będą służyć wyeliminowaniu stwierdzonych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. Mechanizmy związane z zapewnieniem wystarczalności zasobów należy wprowadzać wyłączenie wtedy gdy zostały wyczerpane wszystkie inne możliwości rozwiązania problemów związanych funkcjonowaniem rynku. Dodatkowo – stosownie do przepisów rozporządzenia o wewnętrznym rynku energii – konieczne jest przygotowanie metodyk, na podstawie których odpowiednie organy wykonają analizy lub wyliczenia. Zalicza się do nich metodyka, na podstawie której zostanie ustalona:

  • wartość niedostarczonej energii (ang. value of lost load – VoLL);
  • koszt kapitałowy nowej jednostki w odniesieniu do jednostek wytwarzania (ang. cost of new entry – CoNe);
  • norma niezawodności[2] (tj. określona przez państwo członkowskie akceptowalna „oczekiwana ilość niedostarczonej energii” lub „oczekiwany czas braku dostaw energii elektrycznej”; reliability standard – RS)

oraz metoda oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim (ang. European resource adequacy assessment, ERAA).

Metoda europejskiej oceny wystarczalności zasobów przeprowadzana będzie co roku przez organizację zrzeszającą europejskich operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity), na podstawie danych dostarczonych przez krajowych operatorów systemów przesyłowych. Umożliwi to ocenę ogólnej adekwatności systemu elektroenergetycznego do zaspokojenia obecnego i przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną i ewentualne zidentyfikowanie problemów z wystarczalnością zasobów na poziomie Unii, na poziomie państw członkowskich oraz – w uzasadnionych przypadkach – na poziomie poszczególnych stref rynkowych.

Stosownie do przepisów ww. rozporządzenia o rynku wewnętrznym, odpowiednie metodyki zostały przygotowane przez stowarzyszenie ENTSO-E, które po przeprowadzeniu w okresie od grudnia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. konsultacji społecznych, 4 maja 2020 r. przekazało je Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. ACER będzie mogła wprowadzić zmiany do propozycji ENTSO-E.

ACER i URE zachęcają zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach społecznych

Obecnie ACER prowadzi konsultacje społeczne w celu podjęcia decyzji w sprawie proponowanych metodyk. Konsultacje ACER potrwają do 27 maja.

Po zakończeniu konsultacji ACER rozważy zgłoszone w ich trakcie opinie i w terminie trzech miesięcy, tj. do 5 sierpnia br., podejmie decyzje o zatwierdzeniu bądź modyfikacji metodyki. W przygotowanie ostatecznej decyzji zaangażowani będą regulatorzy z państw członkowskich UE.

  • Metodyka obliczania wartości niedostarczonej energii, kosztu kapitałowego nowej jednostki w odniesieniu do jednostek wytwarzania lub odpowiedzi odbioru i standardu niezawodności (VoLL, CoNE, RS) ma zapewnić państwom członkowskim wspólne podejście do określania pożądanego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
  • Przepisy rozporządzenia 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego szczegółowo wskazują zakres przygotowywanej oceny wystarczalności na poziomie europejskim, która ma bazować na zatwierdzonej przez ACER metodzie (art. 23 ust. 5 rozporządzenia). Ocena wystarczalności na poziomie europejskim obejmuje każdy rok w okresie 10 lat od daty tej oceny. W kolejnym kroku, na podstawie zatwierdzonej metodyki, poszczególne państwa członkowskie mogą przeprowadzić oceny wystarczalności na poziomie krajowym uwzględniając przy tym dodatkowe elementy, w tym np. specyfikę krajowego popytu i podaży na energię elektryczną.

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) – jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie od 2011 roku. Celem działań Agencji jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych. ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen detalicznych energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz przestrzegania praw konsumentów.

Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. Działania Agencji ukierunkowane są przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady Regulatorów ACER – organu opiniodawczego oraz poprzez grupy robocze i zespoły zadaniowe, które wspierają Agencję w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii.

źródło: www.ure.gov.pl

 

A więcej na temat funkcjonowania mechanizmów mocowych oraz parametrów rynku mocy (w tym m.in. VoLL czy koszt wejścia nowej jednostki na rynek) dowiedzą się Państwo w trakcie organizowanego przez powermeetings.eu w dniu 2 czerwca 2020 VI edycji seminarium: Rynek Mocy w praktyce.

Szczegóły: https://powermeetings.eu/seminarium-rynek-mocy-2020/

ZAPRASZAMY!

PSE opublikowały zalecenia odnośnie składania ekspertyz do realizacji umów na rynku mocy

Zalecenia dotyczące niezależnej ekspertyzy sporządzanej na potrzeby osiągnięcia Operacyjnego Kamienia Milowego

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, w związku z pkt. 7.4.5 oraz pkt. 14.1.2 regulaminu rynku mocy, dostawca mocy, który w wyniku aukcji głównej zawarł umowę mocową na więcej niż 1 rok dostaw, przed rozpoczęciem pierwszego okresu dostaw, jest zobowiązany przedłożyć niezależną ekspertyzę wraz z oświadczeniem o osiągnięciu Operacyjnego Kamienia Milowego.

W celu wsparcia sporządzania oraz weryfikacji ww. ekspertyz, PSE S.A. opracowały stosowne zalecenia, których celem jest zapewnienie kompletności ekspertyz z punktu widzenia weryfikacji poprawności ich sporządzenia.

Dokument zawierający zalecenia dotyczące sporządzenia niezależnej ekspertyzy na potrzeby potwierdzenia spełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/monitoring-umow-mocowych

 

źródło: www.pse.pl

WysokieNapiecie.pl: Przemysł wkurzony na energetyków

 

Huty, zakłady chemiczne, cementownie i papiernie zapłacą od przyszłego roku o ponad miliard zł więcej za prąd. To koszty rynku mocy.

Plotki stały się faktem. W zeszłym tygodniu polski rząd otrzymał nieoficjalną na razie wiadomość od unijnej komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, że Bruksela nie zgadza się na wprowadzenie ulg w opłacie mocowej dla przedsiębiorstw energochłonnych. Potwierdziły się tym samym informacje Obserwatora Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl.

Rynek mocy to mechanizm w którym  elektrownie  dostają pieniądze nie tylko za produkcję prądu, ale także za gotowość do pracy. Odpowiednią ustawę uchwalono w 2017 r. Wytwórcy startują w aukcjach organizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dotychczas odbyły się cztery aukcje.

Rynek mocy nie jest to polski wynalazek – funkcjonuje w wielu krajach świata, m.in. w USA, a w UE – np. Wielkiej Brytanii. Natomiast koszty rynku mocy w naszym kraju znacznie przekroczyły rządowe szacunki. Już wiadomo, że będzie to ponad 5 mld zł rocznie, począwszy od 2021 r. Rząd szacował najwyżej 4 mld, a przy tym zakładał, że firmy energochłonne – huty metali i szkła, zakłady chemiczne, papiernie dostaną ulgi, sięgające 85 proc. kosztów rynku.

Wielki przemysł zużywa ok. jednej czwartek prądu w Polsce. Brak ulg w opłacie mocowej oznacza, że od przyszłego roku firmy te zapłacą ok. 1,3 mld zł więcej w rachunkach za prąd.

Największą ofiarę dla utrzymania polskiej energetyki poniosą huty stali. – Obłożenie polskiego hutnictwa opłatą mocową oznaczałoby dla tej branży dodatkowy koszt rzędu 300 mln zł rocznie – ostrzegał prezes Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Stefan Dzienniak.

Bruksela trzyma palec na spuście?

Dlaczego ulg nie będzie? Ustawa o rynku mocy była bardzo długo negocjowana z Komisją Europejską, bo jest uznawana za pomoc publiczną dla sektora. Ponieważ rządowi zależało na szybkiej notyfikacji rynku mocy, to kwestię ulg dla przemysłu wyjęto do osobnego rozpatrzenia przez Brukselę. Ówczesny resort energii chętnie pozbył się też tego „gorącego kartofla” zrzucając go na ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Technologii, kierowane przez Jadwigę Emilewicz (dziś to resort rozwoju).  Jeszcze w połowie 2019 r. wydawało się, że ulgi dla przemysłu energochłonnego będą przyznane „na próbę”, na trzy lata.

W międzyczasie odbyły się cztery aukcje na rynku mocy. Według informacji portalu WysokieNapiecie.pl ich wyniki bardzo rozczarowały urzędników Komisji. – W nieoficjalnych rozmowach dali nam do zrozumienia, że nie taki był cel rynku mocy. Miał posłużyć jako stymulator do inwestycji w nowe, niskoemisyjne źródła energii, tymczasem okazało się, że głównym beneficjentem są istniejące już bloki węglowe – relacjonuje nam osoba znająca kulisy negocjacji.

W dodatku koszty znacznie przekroczyły to, co pokazywał Brukseli polski rząd. Obiecywano Komisji, że nie przekroczą 100 tys. za MW, tymczasem średnio po czterech aukcjach jest ok. 220 tys. zł.

Na domiar złego Polska wciąż nie przedstawiła wiarygodnego w oczach Brukseli planu odchodzenia od węgla. Wszystko to sprawiło, że w sprawie ulg Komisja się usztywniła.

 Premierze, zrób coś

Co dalej? Przemysł energochłonny to potężne lobby. Huty stali, miedzi, cynku i ołowiu oraz szkła, cementownie, wielkie zakłady chemiczne, przemysł wapienniczy i papierniczy to 5 proc. polskiego PKB,  zatrudnia ponad 400 tys.  a wartość produkcji sięga 385 mld zł. Na początku marca szefowie ośmiu  branżowych stowarzyszeń przemysłowych wysłali list do premiera Mateusza Morawieckiego, ostrzegający przed skutkami obciążania ich pełnymi opłatami mocowymi. Ich wprowadzenie „oznacza, że wielkie polskie zakłady energochłonne z dnia na dzień  zaczną działać na granicy rentowności oraz, że kontynuowanie przez nich produkcji, a przede wszystkim inwestycji może przestać być opłacalne” – napisali m.in.

-Energetyka załatwiła sobie rynek mocy, a nas zostawiono na lodzie. Staliśmy się de facto zakładnikiem w negocjacjach polskiego rządu z Brukselą – narzeka w rozmowie z portalem WysokieNapiecie.pl jeden z przemysłowców. Ale to koniec gry.

Wystarczy sobie przypomnieć, jaki olbrzymi medialny i polityczny rezonans wywołało zamknięcie wielkiego pieca huty w Krakowie rok temu. Dziś sytuacja na rynku pracy jest dużo gorsza, bo coraz bardziej infekuje go koronawirus. Z drugiej strony atak mikroba spowodował też spadek hurtowych cen prądu, ale nie należy się łudzić, że nie wzrosną one w kolejnych latach, bo coraz droższe będą uprawnienia do emisji CO2, którymi Komisja Europejska będzie „dopychać”  unijny cel redukcji CO2.

Sami sobie zrobimy prąd

Czego domaga się więc przemysł? Skoro rachunek za prąd będzie rósł, prosi o pomoc w inwestycjach we własne źródła prądu, zwłaszcza w wiatr, słońce oraz gaz.  Potencjał jest całkiem spory. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu szacuje, że przemysłowcy mogliby postawić blisko 5 GW nowych wiatraków i prawie 2 GW fotowoltaiki, które pracowałyby na potrzeby zakładów. – Mieliśmy gotowy projekt farmy wiatrowej w pobliżu naszej cementowni- opowiadał nam kilka miesięcy temu Jacek Nowosad z Cemeksu, światowego potentata, który w Polsce ma zakłady w Chełmie i Rudnikach koło Częstochowy. – Niestety, musieliśmy go porzucić z powodu uchwalenia ustawy 10H.

Przypomnijmy, że uchwalona przez PiS ustawa zabrania budowania elektrowni wiatrowych w odległości od domów przekraczającej dziesięciokrotność wysokości turbiny.  W praktyce blokuje to rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju. W rządzie toczy się dyskusja na temat poluzowania tych reguł, ale znaczna część rządzącej partii jest temu przeciwna.

Przemysł domaga się też ułatwienia bezpośredniego importu tańszego prądu z zagranicy poprzez możliwość zawierania kontraktów terminowych oraz skutecznego wdrożenia mechanizmów wspierających efektywność energetyczną. Istniejący system „białych certyfikatów” definitywnie bowiem się zatkał. Chce też przywrócenia wsparcia dla przemysłowych elektrociepłowni, które odebrano mu w 2018 r.

Z przemysłem będzie łatwiej

Oczywiście każdy przedsiębiorca, narzeka i  protestuje kiedy nakłada się na niego dodatkowe ciężary.  Na ile więc ostrzeżenia przemysłu energochłonnego rzeczywiście oddają skutki, jakie będzie miała opłata mocowa? Tego nie sposób teraz dokładnie przewidzieć, ale jedno jest pewne – włączenie przemysłu w budowanie nowych źródeł energii jest potrzebne. Widać już bowiem, że możliwości inwestycyjne państwowej energetyki kurczą się, część firm ma już coraz większe problemy finansowe, coraz trudniej będzie też energetyce pozyskiwać kapitał na inwestycje. Przy udziale przemysłu łatwiej będzie też Polsce osiągnąć unijne cele do 2030 r. – redukcji emisji CO2 oraz udziału odnawialnych źródeł energii, a przemysłowcy łatwiej niż państwowej energetyce mogą sięgnąć po unijne fundusze.

Zainteresowane jest spore, bo firmy małe i duże widzą już, że mogą się w ten sposób uchronić przed podwyżkami cen prądu. W niedawnym programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wsparcie dla małych elektrociepłowni gazowych dostały m.in. kilka mleczarń, wytwórca rozsad szklarniowych, potentat AGD, wytwórnia pasz i  producent części samochodowych.

Potencjał jest olbrzymi, trzeba go tylko uruchomić.  Na razie przemysłowcy wciąż czekają na odpowiedź premiera.

Źródło: www.WysokieNapiecie.pl,  Autor: Rafał Zasuń

Rynek mocy czerwiec 2020

Ostatnie dni na złożenie wniosków do certyfikacji w ramach rynku mocy

Wnioski o wpis do rejestru do certyfikacji ogólnej w ramach rynku mocy można składać do soboty 11.01.2020 do godziny 23:59:59. W tym dniu infolinia rynku mocy (+48 22 242 24 70) będzie dostępna w godzinach 9:00 – 15:00.

Zgodnie z ustawą o rynku mocy, obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. 

W przypadku pozostałych źródeł uzyskanie wpisu jest dobrowolne.

Podmiot, który nie spełni obowiązku zgłoszenia jednostki fizycznej do certyfikacji ogólnej, może zostać nałożona kara pieniężna, którą wymierza  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Zgłoszenie do rejestru jest jednak konieczne, aby uczestniczyć w certyfikacji do najbliższej aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych rynku mocy.

Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej oraz instrukcja składania wniosków dostępne są pod adresem: www.pse.pl/certyfikacja-ogolna

 

źródło: www.pse.pl

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu