FSC – nowy standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski

 

2 lipca opublikowany został nowy standard FSC dla Polski, który zastąpi standard z 2013 r. W jeszcze większym stopniu promuje on zrównoważone zarządzanie lasami, wzmacnia ochronę bioróżnorodności, a także dąży do poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w lasach. Nowe zasady wejdą w życie 1 października br., a okres przejściowy będzie obowiązywał do 30 września 2025 r.



Lasy są domem dla ponad 80% lądowych gatunków roślin i zwierząt, co czyni je najbardziej różnorodnymi biologicznie ekosystemami lądowymi na naszej planecie. Odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu i ograniczaniu skutków zmiany klimatu, między innymi poprzez zmniejszenie wahań temperatury czy pochłanianie dwutlenku węgla. Nie bez przyczyny są nazywane „zielonymi płucami”, gdyż działają jak naturalne filtry, oczyszczając powietrze z zanieczyszczeń. Pełnią też bardzo ważną rolę w retencji wody i stabilizowaniu jej poziomów, ponieważ duże obszary leśne spowalniają spływ powierzchniowy. W Polsce lasy zajmują powierzchnię około 9,3 mln ha – to blisko 30% terytorium naszego kraju.

Certyfikacja gospodarki leśnej FSC potwierdza, że dany las jest zarządzany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie. Dzięki staraniom wielu zarządców lasów, certyfikacja FSC jest obecna w naszym kraju od ponad 25 lat, promując odpowiedzialną gospodarkę leśną. Wdrażanie standardów FSC potwierdzają coroczne, niezależne audyty, w których mogą uczestniczyć obserwatorzy, a raporty z przebiegu audytów są dostępne publicznie – podnosi to transparentność praktyk leśnych. Wraz ze zmieniającymi się warunkami przyrodniczymi i społecznymi, a także wzrostem poziomu wiedzy naukowej, rewizji poddawane są międzynarodowe i krajowe standardy FSC.

Obowiązujący w Polsce standard FSC z 2013 r. poddawany był rewizji od 2018 r.– na drodze przejrzystego, inkluzywnego procesu. Przeprowadzone zostały testy terenowe, liczne konsultacje publiczne oraz spotkania, które umożliwiły zaangażowanie interesariuszy reprezentujących wiele różnych środowisk i perspektyw. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele zarządców lasów, branży drzewnej, pracowników leśnych, społeczności naukowej, organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, a także osoby prywatne.

– Opracowanie standardu FSC dla gospodarki leśnej wymagało dużego zaangażowania po stronie wszystkich interesariuszy i naszej organizacji. Był to proces długotrwały, uwzględniał bowiem bardzo szerokie konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi, a także ekspertami. Dzięki zaangażowaniu wielu leśników we wdrażanie dobrowolnego systemu certyfikacji FSC, zaadaptowane do krajowych warunków wymogi dotyczące m.in. zachowania bioróżnorodności, ochrony praw pracowniczych i prowadzenia konsultacji z lokalnymi społecznościami sprawiają, że lasy certyfikowane w Polsce są i będą zarządzane zgodnie z najwyższymi wymogami międzynarodowego systemu, jakim jest FSC. Jednocześnie pozwolą zapewnić stabilne i zrównoważone źródło surowca dla przemysłu drzewnego.

– powiedziała Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce.

Zrównoważone zarządzanie lasami sprzyja zachowaniu trwałości tych ekosystemów. Unikatowym narzędziem w standardach FSC jest ochrona ekosystemów leśnych w ramach obszarów o szczególnych wartościach ochronnych (HCV – High Conservation Value). Zarządcy lasów certyfikowanych mają obowiązek identyfikować szczególne wartości ochronne i wyznaczać lasy o takich wartościach. Wartości te są podzielone na kategorie, w których można wyróżnić np.: znaczną koncentrację różnorodności biologicznej, gatunki zagrożone, obszary wodochronne i glebochronne, czy wartości kulturowe i religijne.

Oprócz działań dotyczących ochrony przyrody, w tym zachowania bioróżnorodności, nowy standard wprost odnosi się do praw pracowników leśnych, bo zawiera wymagania dotyczące m.in. zapewnienia godziwych warunków pracy i bezpieczeństwa.

– Dla pracowników firm leśnych nowy standard oferuje dodatkowe korzyści względem standardu aktualnie obowiązującego. Istotna zmiana polega na poszerzeniu definicji pracownika i obejmuje osoby zatrudnione w pracy leśnej na różne sposoby – od etatu po podwykonawstwo, czy pracę sezonową. Nowy standard wprowadza także pojęcie „płacy umożliwiającej utrzymanie”. Ważnym elementem standardu jest także wymóg dotyczący wyboru wykonawcy prac leśnych przy uwzględnieniu nie tylko ceny wykonania prac, ale i innych cech oferty.

– powiedział Marek Rzońca, Koordynator FSC ds. Leśnictwa.

Standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC może przyczynić się do bardziej zrównoważonego zarządzania lasami. Dzięki certyfikacji FSC lasy mogą być zarządzane w sposób, który chroni różnorodność biologiczną i ekosystemy, zapewniając jednocześnie stabilne źródło surowca dla przemysłu drzewnego. Promowanie godziwych warunków pracy i dialogu ze społecznościami lokalnymi przekłada się na lepsze relacje między zarządcami lasów a okolicznymi mieszkańcami. Z kolei wzrost świadomości konsumentów dotyczący certyfikacji FSC może zwiększyć popyt na produkty pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, co może dodatkowo zachęcić zarządców lasów do certyfikacji.

 

Nowy standard FSC dostępny jest do pobrania poniżej:

FSC-STD-POL-02-2024-PL-Przejściowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski

 

Strona poświęcona nowemu standardowi FSC: https://pl.fsc.org/pl-pl/certyfikacja-gospodarki-lesnej-fm/nowy-standard-fsc-dla-polski

 

źródło: FSC Polska


Co organizujemy w najbliższym czasie?

EUDR w przemyśle drzewnym – sprawdź czy Twój produkt jest na liście objętej rozporządzeniem

29 czerwca 2023 roku weszło w życie rozporządzenie EUDR (European Union Deforestation Regulation). Dotyczy ono wprowadzania na rynek unijny (w tym polski) i wywozu z UE (w tym Polski) niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów.

Rozporządzenie dotyczy odnośnych produktów / towarów t.j. soja, olej palmowy, kauczuk, bydło, kakao, kawa oraz drewno – w tym produkty wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby i zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r.



Czy Twój towar/produkt będzie zobowiązany do nowych obowiązków po 1 stycznia 2025?
Poniżej znajdziesz listę obejmującą przemysł drzewny:

✔ 4401 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach;

✔ drewno w postaci wiórów lub kawałków;

✔trociny, odpady i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne postacie

✔4402 Węgiel drzewny, (włączając węgiel drzewny z łupin lub orzechów), nawet aglomerowany

✔4403 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione

✔4404 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne

✔4405 Wełna drzewna; mączka drzewna

✔4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna

✔4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

✔4408 Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm

✔4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

✔4410 Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi

✔4411 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych 9.6.2023 Dziennik Urzędowy PL Unii Europejskiej L 150/245 Odnośny towar Odnośne produkty

✔4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe

✔4413 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

✔4414 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane

✔4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna (materiały nieprzeznaczone do pakowania stosowane wyłącznie jako materiał do pakowania w celu wspierania, ochrony lub transportu innych produktów wprowadzanych na rynek)

✔4416 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami

✔4417 Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia z drewna

✔4418 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami

✔4419 Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z drewna

✔4420 Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94

✔4421 Pozostałe artykuły z drewna Ścier z drewna i papier określone w rozdziałach 47 i 48 Nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów z bambusa i produktów z odzysku (makulatura i odpady)

✔Książki, gazety, obrazki i pozostałe drukowane wyroby przemysłu poligraficznego, manuskrypty, maszynopisy i plany, z papieru ex

✔Siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet zmieniane w łóżka, oraz ich części, z drewna

✔Meble drewniane i ich części

✔Budynki prefabrykowane z drewna

 

Jeśli Twój towar/produkt jest na powyższej liście i chciał byś wiedzieć co i jak warto zrobić, żeby jako przedstawiciel przemysłu drzewnego i wyrobów z drewna przygotować się na nadchodzące zmiany to zapraszamy na wakacyjne edycje seminarium:

EUDR – wdrożenie oraz obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Do wyboru mamy 2 terminy 👉 26 lipca lub 28 sierpnia 2024 Lokalizacja -> Warszawa

 

W takcie wydarzenia swoją wiedzą podzielą się z Państwem:

👉 dr inż. Ilona OlsztyńskaEkspert w zakresie certyfikacji i audytów

👉Łukasz WróbelEkspert w zakresie gospodarki surowca drzewnego, wieloletni pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Szczegóły związane z wyborem terminu i rejestracją znajdują się na stronie wydarzenia: https://powermeetings.eu/szkolenie-eudr-wylesianie-przemysl-drzewny/

Kontakt z organizatorem:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu

kom.: +48 505 659 477
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu


Co organizujemy w najbliższym czasie?

EUDR to nowe obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Wylesianie i degradacja lasów postępują, co pogłębia zmianę klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Unia Europejska, która jest znaczącym konsumentem towarów powodujących wylesianie i degradację lasów, żeby zmniejszyć wpływ UE na wylesianie i degradację lasów na świecie po wieloletnich konsultacjach uchwaliła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z 31 maja 2023 r. (EUDR) w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010 z dniem 30 grudnia 2024 r. (EUTR).



Krąg podmiotów objętych EUDR

Celem inicjatywy jest ograniczenie do minimum konsumpcji produktów z łańcuchów dostaw, z którymi wiążą się wylesianie lub degradacja lasów, oraz zwiększenie popytu w UE na legalne i „niepowodujące wylesiania” towary i produkty oraz rozwój handlu tymi produktami i towarami.

EUDR dotyczy wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku unijnym, a także wywozu z Unii odnośnych produktów wymienionych w załączniku I – łącznie 7 towarów związanych z ryzykiem leśnym: soję, olej palmowy, kauczuk, bydło, kakao, kawę oraz drewno – w tym produkty wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r.

Zatem bardzo szeroki jest krąg podmiotów objętych nowym rozporządzeniem, nakładającym na nie choćby obowiązek wystawiania Oświadczeń o należytej staranności przed wprowadzeniem towaru na rynek. W Rozporządzeniu określono system zbierania informacji, ocenę ryzyka, ograniczenie ryzyka, obowiązki poszczególnych podmiotów oraz zobowiązania dotyczące ustanowienia i prowadzenia systemów należytej staranności, sprawozdawczości i przechowywania zapisów. Nowe prawo ma za zadanie zapewnić konsumentom dostęp do produktów, które w procesach wytwarzania nie spowodowały dewastacji lasów i nie przyczyniły się do degradacji środowiska naturalnego, w szczególności z obszarów skąd pozyskano surowce do ich produkcji

Obowiązki branży drzewnej

– EUDR wprowadza nowe wyzwania dla przemysłu drzewnego, związane z jego wdrożeniem z końcem tego roku – mówi Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu – Dlatego organizujemy w Warszawie, w dwóch terminach: 26 lipca 2024 oraz 28 sierpnia 2024, jednodniowe seminarium przybliżające i wprowadzające w tematykę EUDR. Zapraszamy na nie przedstawicieli przemysłu drzewnego i firm związanych z handlem produktami drzewnymi. Zarówno z dużych jak i mniejszych firm, bo wszystkie w mniejszym lub większym stopniu zostały objęte nowymi przepisami.

O tym, co i jak warto zrobić, żeby przemysł drzewny i wyrobów z drewna oraz firmy handlowe przygotowały się do wdrożenia zapisów rozporządzenia, pod względem weryfikacji kompletności systemu należytej staranności oraz certyfikacji w systemach dotyczących łańcuchów dostaw produktów objętych zakresem EUDR mówić będą: Łukasz Wróbel, ekspert w zakresie gospodarki surowcem drzewnym oraz dr inż. Ilona Olsztyńska, ekspertka w zakresie certyfikacji i audytów, autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki.

Jak wdrożyć EUDR?

Prowadzący omówią zagadnienie wprowadzenia do deforestacji i degradacji lasów, mechanizmy zwalczania nielegalnego pozyskania drewna, wylesień i degradacji lasów na świecie oraz kompleksowo zaprezentują: cele i założenia rozporządzenia EUDR, co to jest EUDR i dlaczego w ten sposób UE chce dbać o lasy na świecie. Przybliżą również listę produktów, towarów i podmiotów objętych rozporządzeniem, dokonają syntetycznej analizy przepisów rozporządzenia, powiedzą czym jest system zasad należytej staranności oraz jakie z tego tytułu wynikają obowiązki dla podmiotów i podmiotów handlowych.

Opowiedzą o systemie informatycznym do składania oświadczeń o należytej staranności i o geolokalizacji, bo jest to jedno z istotnych wyzwań, które stawia przed podmiotami rozporządzenie.

Jak powinien w praktyce funkcjonować System Należytej Staranności, jak trzeba będzie dokonywać analizy ryzyka i jakie są narzędzia redukujące ryzyko oraz co grozi w przypadku niezastosowania się do rozporządzenia – to kolejne tematy, które zostaną kompetentnie omówione przez prowadzących.

 

Szczegóły związane z wyborem terminu i rejestracją znajdują się na stronie wydarzenia: https://powermeetings.eu/szkolenie-eudr-wylesianie-przemysl-drzewny/

Kontakt z organizatorem:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu

kom.: +48 505 659 477
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu


Co organizujemy w najbliższym czasie?

EUDR – wdrożenie oraz obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

FSC: 6 kroków, aby przygotować się do EUDR

EUDR, czyli rozporządzenie UE przeciwko wylesianiu, zacznie obowiązywać już 30 grudnia 2024 r. Dowiedz się co warto zrobić, żeby jak najlepiej się na to przygotować.

EUDR weszło w życie w czerwcu 2023 r. i zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r. Obecnie podmioty, które są objęte nowymi regulacjami, przygotowują się do wdrożenia wymogów EUDR. Poniżej przedstawiamy 6 kroków, które firmy mogą podjąć już teraz.



Krok 1. Lista produktów

 1. Na początku zalecamy dokładne sprawdzenie, których produktów (z puli wszystkich produktów Twojej firmy) dotyczy rozporządzenie EUDR. Lista produktów i towarów objętych EUDR znajduje się w Załączniku 1 do Rozporządzenia.
 2. Jeśli po sprawdzeniu Załącznika 1 nadal nie będzie dla Twojej firmy jasne, czy dany produkt jest objęty zakresem EUDR, sugerujemy ocenę każdego produktu pod kątem następujących kryteriów:
  1. Czy produkt jest wykonany z jednego z towarów lub materiałów wymienionych w Załączniku 1 do Rozporządzenia EUDR?
  2. Czy produkt jest objęty jednym z kodów celnych HS wymienionych w Załączniku 1 do Rozporządzenia EUDR?

Jeśli odpowiedź na oba pytania jest twierdząca, produkt jest objęty EUDR. Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań jest przecząca, produkt nie jest objęty EUDR.

 1. Dodatkowo, dla posiadaczy certyfikatu FSC, zalecamy również dodanie w zestawieniu produktów organizacji informacji o tym, które produkty są certyfikowane FSC i dodanie zarówno kodu celnego HS, jak i kodu produktu FSC dla tych produktów. Pomoże to Twojej organizacji zidentyfikować produkty, które są potencjalnie ryzykowne, ponieważ są objęte zakresem EUDR, ale nie posiadają certyfikatu FSC.

Krok 2. Zapoznanie się z wymogami proponowanymi w nowym, dobrowolnym standardzie FSC – Moduł Regulacyjny FSC

(krok ten dotyczy organizacji posiadających certyfikat FSC)

Moduł Regulacyjny FSC (FSC Regulatory Module) to opracowywany aktualnie przez FSC International dobrowolny standard, który będzie można stosować jako dodatek do aktualnych wymagań certyfikacyjnych FSC w celu wsparcia wykazania zgodności z EUDR. Publikacja tego standardu planowana jest przez FSC na lipiec 2024 r., jednakże już teraz zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. Modułu Regulacyjnego FSC.

Moduł Regulacyjny FSC określać będzie ramy i wymagania dotyczące:

 • wprowadzenia systemu należytej staranności w celu wsparcia zgodności z EUDR, w tym gromadzenia informacji, oceny ryzyka i ograniczania ryzyka,
 • gromadzenia i przekazywania dokładnych informacji na temat pochodzenia produktów (geolokalizacja i czas produkcji),
 • upewnienia się, że do łańcucha dostaw FSC trafiają wyłącznie materiały niepowodujące wylesiania.

O tym jakie wymagania tego dodatkowego standardu będą miały zastosowanie do Twojej organizacji (o ile Twoja firma zdecyduje się z niego skorzystać), można dowiedzieć się ze wskazanych wcześniej materiałów oraz za pomocą krótkiej ankiety na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wymogami już teraz, w celu lepszego przygotowania Twojej organizacji do wdrożenia niezbędnych zmian i dodatkowych działań.

Krok 3. Przegląd obecnego systemu należytej staranności w Twojej firmie pod kątem wymogów EUDR

EUDR będzie wymagać od operatorów i podmiotów handlowych, którzy są w łańcuchach dostaw obejmujących produkty pochodzenia leśnego, przeprowadzenia kompleksowej analizy w ramach systemu należytej staranności przed wprowadzeniem towarów na rynek UE lub eksportem z UE.

Obowiązki w zakresie należytej staranności będą się różnić w zależności od poziomu ryzyka wylesiania i degradacji dla danego kraju pochodzenia (ryzyko dla krajów zostanie określone przez Komisję Europejską). Jednakże jeśli obecnie posiadasz wdrożony system należytej staranności, rozważ jego ocenę pod kątem zgodności z wymogami EUDR.

Wymagania EUDR obejmują m.in.:

 • gromadzenie i przekazywanie dokładnych informacji o produkcie i innych dokumentów, w tym opis, kraj produkcji, data lub zakres czasowy produkcji oraz dane geolokalizacyjne danych działek,
 • dowody działań podjętych w ramach należytej staranności i plany ograniczania zidentyfikowanego ryzyka,
 • raport na temat podjętych kroków w zakresie należytej staranności, w tym sposobu, w jaki możesz obecnie sporządzać oświadczenia o należytej staranności dla właściwych organów wyznaczonych w Twoim kraju odpowiedzialnych za wdrażanie i monitorowanie EUDR.

Firmy posiadające certyfikat FSC otrzymają szczegółowe wyjaśnienia dotyczące obowiązków w zakresie systemu należytej staranności w ramach Modułu Regulacyjnego FSC.

Krok 4. Wspólne przygotowania z podmiotami w łańcuchu dostaw

Aby spełnić wymogi sprawozdawcze EUDR, Twoja organizacja będzie potrzebowała szczegółowych informacji od partnerów handlowych w łańcuchu dostaw. Zalecamy rozpoczęcie tej komunikacji odpowiednio wcześnie, z zaznaczeniem rodzaju informacji, których Twoja organizacja będzie od nich wymagać w nadchodzących miesiącach, tak aby zidentyfikować wszelkie luki w przekazywanych danych lub informacjach.

Bardziej szczegółowe kroki:

 • Dokonaj przeglądu obecnie dostępnych danych dotyczących transakcji obejmujących materiały pochodzące z lasów objęte EUDR.
 • Zidentyfikuj potencjalne luki w informacjach, które będziesz musiał pozyskać od dostawców w oparciu o wymogi sprawozdawcze EUDR – takie jak pochodzenie surowców (w tym: współrzędne działki i czas pozyskania surowca).
 • Wspieraj dostawców w pozyskiwaniu brakujących informacji.
 • Określ wszelkie informacje, które będą wymagały dodatkowych wyjaśnień z dostawcami.
 • Dokonaj oceny aktualnych ryzyk w łańcuchu dostaw. Łańcuchy dostaw lub rynki, które są obecnie obarczone wysokim ryzykiem, mogą nadal być tak klasyfikowane po wprowadzeniu nowej oceny ryzyka przez UE. Rozważ przygotowanie wraz z Twoimi dostawcami odpowiednich środków ograniczających ryzyko.
 • Jeśli jesteś już posiadaczem certyfikatu FSC, zachęć podmioty w Twoim łańcuchu dostaw do rozważenia certyfikacji w systemie FSC i skorzystania z Modułu Regulacyjnego FSC. Dzięki temu wszyscy będziecie mogli skorzystać z możliwości umieszczania dodatkowego oświadczenia „REG” (obok oświadczeń FSC) na dokumentach sprzedaży i tym samym promowania swoich materiałów jako niepowodujących wylesiania, po pełnej weryfikacji łańcucha dostaw.

Krok 5. Plan bezpiecznej wymiany danych z Twoimi partnerami handlowymi

W spełnieniu wymogów EUDR pomoże zapewnienie identyfikowalności transakcji w łańcuchach dostaw – od źródła pozyskania surowca aż do punktu sprzedaży. Partnerzy handlowi powinni uzgodnić przekazywanie szczegółów dot. transakcji (takich jak liczba/ ilość, rodzaj produktu, lokalizacja działki pochodzenia surowca, czas pozyskania surowca, gatunek drzewa) aby zapewnić, że wszystkie materiały zostały pozyskane zgodnie z wymogami EUDR. Będą również musieli wykazać potwierdzenie zgodności z wymogami społecznymi.

Wspólnie z partnerami handlowymi oceń i wybierz platformy technologiczne i procesy, które będziecie wykorzystywać do wymiany i weryfikacji danych dotyczących transakcji.

FSC buduje dedykowaną platformę o nazwie FSC Blockchain dla posiadaczy certyfikatów FSC. Platforma ta ułatwi spełnienie wymogu identyfikowalności dla uczestniczących w niej posiadaczy certyfikatów. Będzie zbudowana w oparciu o technologię blockchain i umożliwi jej uczestnikom poufny dostęp do odpowiednich danych oraz ich wymianę w celu wsparcia weryfikacji, należytej staranności i wykazania zgodności ze zmieniającymi się przepisami.

FSC Blockchain umożliwi użytkownikom:

 • Weryfikację statusu certyfikacji dostawców
 • Generowanie oświadczeń dotyczących produktów będących przedmiotem obrotu między nimi a ich partnerami.
 • Przekazywanie istotnych danych o surowcach składających się na produkty z certyfikatem FSC, takich jak lokalizacja działki pochodzenia, czas pozyskania, gatunki, grupy produktów i inne istotne informacje w łańcuchu dostaw, przy jednoczesnym zachowaniu poufności partnerów handlowych.

FSC nie pobiera dodatkowych opłat za korzystanie z FSC Blockchain. W przyszłości niektóre funkcje premium w FSC Blockchain mogą podlegać dodatkowej opłacie, aby pomóc pokryć nasze koszty utrzymania tej technologii.

Krok 6. Skontaktuj się z jednostką certyfikującą w sprawie planów Twojej firmy dotyczących zgodności z EUDR

Jeśli planujesz skorzystać z narzędzi takich jak Moduł Regulacyjny FSC oraz platforma FSC Blockchain, rekomendujemy kontakt z Twoją jednostką certyfikującą już teraz. W ten sposób jednostka certyfikująca będzie mogła zaplanować audyt w Twojej organizacji w odpowiednim czasie.

źródło i grafiki: www.pl.fsc.org


A więcej na ten temat mówić będziemy w trakcie nadchodzącej III edycji Forum Przemysłu Drzewnego 🔜 13 i 14 czerwca 2024 w Warszawie.

Szczegóły wydarzenia: https://powermeetings.eu/forum-przemyslu-drzewnego/


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu