EUDR w przemyśle drzewnym – sprawdź czy Twój produkt jest na liście objętej rozporządzeniem

29 czerwca 2023 roku weszło w życie rozporządzenie EUDR (European Union Deforestation Regulation). Dotyczy ono wprowadzania na rynek unijny (w tym polski) i wywozu z UE (w tym Polski) niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów.

Rozporządzenie dotyczy odnośnych produktów / towarów t.j. soja, olej palmowy, kauczuk, bydło, kakao, kawa oraz drewno – w tym produkty wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby i zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r.Czy Twój towar/produkt będzie zobowiązany do nowych obowiązków po 1 stycznia 2025?
Poniżej znajdziesz listę obejmującą przemysł drzewny:

✔ 4401 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach;

✔ drewno w postaci wiórów lub kawałków;

✔trociny, odpady i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne postacie

✔4402 Węgiel drzewny, (włączając węgiel drzewny z łupin lub orzechów), nawet aglomerowany

✔4403 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione

✔4404 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne

✔4405 Wełna drzewna; mączka drzewna

✔4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna

✔4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

✔4408 Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm

✔4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

✔4410 Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi

✔4411 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych 9.6.2023 Dziennik Urzędowy PL Unii Europejskiej L 150/245 Odnośny towar Odnośne produkty

✔4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe

✔4413 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

✔4414 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane

✔4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna (materiały nieprzeznaczone do pakowania stosowane wyłącznie jako materiał do pakowania w celu wspierania, ochrony lub transportu innych produktów wprowadzanych na rynek)

✔4416 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami

✔4417 Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia z drewna

✔4418 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami

✔4419 Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z drewna

✔4420 Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94

✔4421 Pozostałe artykuły z drewna Ścier z drewna i papier określone w rozdziałach 47 i 48 Nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów z bambusa i produktów z odzysku (makulatura i odpady)

✔Książki, gazety, obrazki i pozostałe drukowane wyroby przemysłu poligraficznego, manuskrypty, maszynopisy i plany, z papieru ex

✔Siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet zmieniane w łóżka, oraz ich części, z drewna

✔Meble drewniane i ich części

✔Budynki prefabrykowane z drewna

 

Jeśli Twój towar/produkt jest na powyższej liście i chciał byś wiedzieć co i jak warto zrobić, żeby jako przedstawiciel przemysłu drzewnego i wyrobów z drewna przygotować się na nadchodzące zmiany to zapraszamy na wakacyjne edycje seminarium:

EUDR – wdrożenie oraz obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Do wyboru mamy 2 terminy 👉 26 lipca lub 28 sierpnia 2024 Lokalizacja -> Warszawa

 

W takcie wydarzenia swoją wiedzą podzielą się z Państwem:

👉 dr inż. Ilona OlsztyńskaEkspert w zakresie certyfikacji i audytów

👉Łukasz WróbelEkspert w zakresie gospodarki surowca drzewnego, wieloletni pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Szczegóły związane z wyborem terminu i rejestracją znajdują się na stronie wydarzenia: https://powermeetings.eu/szkolenie-eudr-wylesianie-przemysl-drzewny/

Kontakt z organizatorem:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu

kom.: +48 505 659 477
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu


Co organizujemy w najbliższym czasie?

EUDR to nowe obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Wylesianie i degradacja lasów postępują, co pogłębia zmianę klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Unia Europejska, która jest znaczącym konsumentem towarów powodujących wylesianie i degradację lasów, żeby zmniejszyć wpływ UE na wylesianie i degradację lasów na świecie po wieloletnich konsultacjach uchwaliła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z 31 maja 2023 r. (EUDR) w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010 z dniem 30 grudnia 2024 r. (EUTR).Krąg podmiotów objętych EUDR

Celem inicjatywy jest ograniczenie do minimum konsumpcji produktów z łańcuchów dostaw, z którymi wiążą się wylesianie lub degradacja lasów, oraz zwiększenie popytu w UE na legalne i „niepowodujące wylesiania” towary i produkty oraz rozwój handlu tymi produktami i towarami.

EUDR dotyczy wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku unijnym, a także wywozu z Unii odnośnych produktów wymienionych w załączniku I – łącznie 7 towarów związanych z ryzykiem leśnym: soję, olej palmowy, kauczuk, bydło, kakao, kawę oraz drewno – w tym produkty wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r.

Zatem bardzo szeroki jest krąg podmiotów objętych nowym rozporządzeniem, nakładającym na nie choćby obowiązek wystawiania Oświadczeń o należytej staranności przed wprowadzeniem towaru na rynek. W Rozporządzeniu określono system zbierania informacji, ocenę ryzyka, ograniczenie ryzyka, obowiązki poszczególnych podmiotów oraz zobowiązania dotyczące ustanowienia i prowadzenia systemów należytej staranności, sprawozdawczości i przechowywania zapisów. Nowe prawo ma za zadanie zapewnić konsumentom dostęp do produktów, które w procesach wytwarzania nie spowodowały dewastacji lasów i nie przyczyniły się do degradacji środowiska naturalnego, w szczególności z obszarów skąd pozyskano surowce do ich produkcji

Obowiązki branży drzewnej

– EUDR wprowadza nowe wyzwania dla przemysłu drzewnego, związane z jego wdrożeniem z końcem tego roku – mówi Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu – Dlatego organizujemy w Warszawie, w dwóch terminach: 26 lipca 2024 oraz 28 sierpnia 2024, jednodniowe seminarium przybliżające i wprowadzające w tematykę EUDR. Zapraszamy na nie przedstawicieli przemysłu drzewnego i firm związanych z handlem produktami drzewnymi. Zarówno z dużych jak i mniejszych firm, bo wszystkie w mniejszym lub większym stopniu zostały objęte nowymi przepisami.

O tym, co i jak warto zrobić, żeby przemysł drzewny i wyrobów z drewna oraz firmy handlowe przygotowały się do wdrożenia zapisów rozporządzenia, pod względem weryfikacji kompletności systemu należytej staranności oraz certyfikacji w systemach dotyczących łańcuchów dostaw produktów objętych zakresem EUDR mówić będą: Łukasz Wróbel, ekspert w zakresie gospodarki surowcem drzewnym oraz dr inż. Ilona Olsztyńska, ekspertka w zakresie certyfikacji i audytów, autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki.

Jak wdrożyć EUDR?

Prowadzący omówią zagadnienie wprowadzenia do deforestacji i degradacji lasów, mechanizmy zwalczania nielegalnego pozyskania drewna, wylesień i degradacji lasów na świecie oraz kompleksowo zaprezentują: cele i założenia rozporządzenia EUDR, co to jest EUDR i dlaczego w ten sposób UE chce dbać o lasy na świecie. Przybliżą również listę produktów, towarów i podmiotów objętych rozporządzeniem, dokonają syntetycznej analizy przepisów rozporządzenia, powiedzą czym jest system zasad należytej staranności oraz jakie z tego tytułu wynikają obowiązki dla podmiotów i podmiotów handlowych.

Opowiedzą o systemie informatycznym do składania oświadczeń o należytej staranności i o geolokalizacji, bo jest to jedno z istotnych wyzwań, które stawia przed podmiotami rozporządzenie.

Jak powinien w praktyce funkcjonować System Należytej Staranności, jak trzeba będzie dokonywać analizy ryzyka i jakie są narzędzia redukujące ryzyko oraz co grozi w przypadku niezastosowania się do rozporządzenia – to kolejne tematy, które zostaną kompetentnie omówione przez prowadzących.

 

Szczegóły związane z wyborem terminu i rejestracją znajdują się na stronie wydarzenia: https://powermeetings.eu/szkolenie-eudr-wylesianie-przemysl-drzewny/

Kontakt z organizatorem:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu

kom.: +48 505 659 477
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu