Wodór w ustawie prawo energetyczne – konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne raz niektórych innych ustaw (UD36)

MKiŚ zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD36), które pomogą ukształtować normy prawne umożliwiające wykorzystanie wodoru w energetyce.

Wodór jest paliwem alternatywnym, które stanowi przyjazną środowisku alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego w sektorach przemysłu, które są szczególnie trudne do dekarbonizacji, m.in. w hutnictwie, przemyśle chemicznym oraz przemyśle budowlanym. Wodór ze względu na swoje właściwości chemiczne może stanowić również nośnik energii, pozwalający na magazynowanie energii elektrycznej, a także paliwo do napędu pojazdów i statków.

Wodór stanowi bardzo ważne ogniwo strategii Unii Europejskiej pozwalających realizować ambitne europejskie plany klimatyczne. Jest jednym z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, a także unijnej „Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”. W ślad za planowaniem unijnym polski ustawodawca określił polskie założenia strategiczne odnoszące się do wykorzystania wodoru w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW) oraz Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

W następstwie powyższych strategii Ministerstwo opracowało projekt ustawy wprowadzający regulacje prawne niezbędne dla zastosowania wodoru w polskiej energetyce w ramach realizacji kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy, w którym założono wejście w życie przepisów ustanawiających ramy prawne dla wodoru.

Najważniejsze zmiany prawne wprowadzane w projekcie UD36 to:

 • opracowanie siatki operatorów systemów wodorowych i norm określających ich działalność,
 • dodanie nowych pojęć prawnych niezbędnych do regulacji zastosowania wodoru w polskiej energetyce,
 • zastosowanie podstawowych zasad rynkowych dotyczących wykorzystania wodoru w energetyce na wzór zasad z rynku paliw gazowych,
 • określenie systemu reglamentacji działalności gospodarczej związanej z zastosowaniem wodoru w energetyce,
 • uwzględnienie międzysektorowych możliwości wykorzystania wodoru w energetyce.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska po uzgodnieniach wewnętrznych opracowało projekt UD36 zawierający podstawy prawne umożliwiające szerokie wykorzystanie wodoru w polskiej energetyce. Zależy nam na uzyskaniu możliwie największej liczby opinii w celu utworzenia możliwie najlepszego prawa określającego wykorzystanie wodoru w polskiej energetyce, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag do komunikatu do 17 czerwca 2024 r. adres: deg@klimat.gov.pl

Link do projektu UD-36: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw6

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Co organizujemy w najbliższym czasie?

MKiŚ: Prawo Wodorowe (ustawa) w II kwartale 2024 r.

Regulujemy rozwój gospodarki wodorowej z myślą o zapewnieniu konkurencyjności przemysłowi w kraju – czytamy w komunikacie MKiŚ. Wodór będzie odgrywał kluczową rolę w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Będzie nośnikiem, który zastąpi gaz jako nośnik energii. Jego rola dla przemysłu będzie kluczowa, dlatego wprowadzamy ustawę regulującą ten obszar. Ustawa przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej w Polsce, jej szacowana wartość dodana to nawet 870 mln EUR w 2040 r. Jednocześnie realizujemy jeden z kamieni milowych KPO.

Dlaczego projekt jest wprowadzany?

Rozwój gospodarki wodorowej jest dobry dla gospodarki. Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku wykonana przez Instytut Energetyki przewiduje, że wartość dodana dla Polski, związana z rozwojem gospodarki wodorowej to ponad 343 mln EUR dla niskiego popytu na wodór w UE o 870 mln EUR dla popytu wysokiego.

Obecnie Prawo energetyczne nie reguluje wodoru. Według obecnych przepisów jest on „innym rodzajem gazu palnego” i podlega regulacji wyłącznie w przypadku dostarczania go za pomocą sieci gazowej. W pozostałym zakresie wodór nie jest regulowany ustawą – Prawo energetyczne.

Konieczne jest zatem wprowadzenie wodoru do ustawy Prawo energetyczne i uregulowanie tego rynku. Projekt realizuje ponadto kamień milowy KPO.

Brak regulacji przekłada się na niepewność inwestycyjną i ogranicza lub spowalnia realizację inwestycji dotyczących rynku wodoru. Tymczasem rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii nakłada na Polskę szereg obowiązków w zakresie zastępowania wodoru pozyskiwanego tradycyjnymi metodami z paliw kopalnych wodorem odnawialnym lub niskoemisyjnym.

Wytwarzanie wodoru odnawialnego (kwalifikowanego jako paliwo odnawialne pochodzenia niebiologicznego – tzw. RFNBO) wymaga dużej ilości wielkoskalowych inwestycji.

Projekt reguluje, jaka działalność na rynku wodoru objęta będzie koncesją. Zakłada się, że w początkowej fazie rozwoju rynku będzie wymagana koncesja dla obrotu wodorem poniżej równowartości 1 mln euro, magazynowania wodoru w instalacji do 55 tys. Nm3.

Jaki problem rozwiązujemy?

 • Odpowiadamy na wyzwania dekarbonizacji gospodarki. Wodór będzie odgrywał kluczową rolę w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Polityka klimatyczna UE zidentyfikowała obszary, których nie da się wprost zelektryfikować z pomocą OZE. Jest to przede wszystkim przemysł – w tym chemiczny, petrochemiczny, cementownie, huty) oraz transport ciężki. Wodór jest typowany jako nośnik energii, który zastąpi gaz ziemny, pozwoli na dekarbonizację przemysłu oraz uniezależni Europę od paliw kopalnych.
 • Realizujemy jeden z kamieni milowych KPO.
 • Ograniczamy ryzyko inwestycyjne dla biznesu. Dobre i jasne prawo będzie zachęcało do inwestycji tym obszarze.

Jakie zmiany wprowadzamy?

 • Na rynku wodoru pojawią się operatorzy (m.in. operator systemu przesyłowego wodorowego i operator systemu dystrybucyjnego wodorowego, operator systemu magazynowania wodoru).
 • Uregulowane zostaną ich obowiązki. Ustawa wprowadza procedurę wyznaczania operatorów przez Prezesa URE.
 • Uregulowano zasady łączenia działalności gazowej i wodorowej, co ma znaczenie w szczególności na wczesnym etapie tworzenia się rynku.
 • Założono uproszczenia w Prawo budowlanym, w Prawie ochrony środowiska oraz w specustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Projekt, zgodnie z założeniami aktualizacji KPO, powinien zostać przyjęty przez RM w II kwartale 2024 r., a wejść w życie w IV kwartale 2024 r.

Link do projektu UD-36: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw6

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Wodoryzacja Gospodarki – nabór wniosków 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wodoryzacja Gospodarki”

Cel programu
Celem programu jest wsparcie technologii, dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Program przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych określonych w działaniu B2.1.1 w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W naborze będą realizowane przedsięwzięcia zgodne z nową zasadą horyzontalną „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH), w odniesieniu do 6 celów środowiskowych. Przyjmuje się, że przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia technologii wodorowych w kierunku niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. W odniesieniu do projektów dotyczących budowy wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem cel szczegółowy zostanie spełniony jeśli jednostki transportowe powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą przeznaczone do transportu paliw kopalnych.

Rodzaje przedsięwzięć

 1. Przedsięwzięcia o charakterze badawczo –rozwojowym, dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1;
 2. Przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.

Terminy i sposób składania wniosków o dofinansowanie WoD

Nabór wniosków odbywać się będzie w procedurze konkursowej. Wnioski należy składać w terminie od 03.06.2024 r. do 02.09.2024 r., do godz. 23.59.

Wnioski WoD składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Budżet naboru:

Budżet na realizację celu programu wynosi 1 193 009 000 zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form finansowania: 493 009 000 zł
 • dla zwrotnych form finansowania: 700 000 000 zł

co stanowi 100% alokacji budżetu programu.

Forma i intensywność dofinansowania:

– Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie:

 • wyłącznie dotacji,
 • dotacji i pożyczki łącznie;

– Dofinansowanie w formie dotacji do wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej wskazanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2189) ;

– W sytuacji, gdy dotacja nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 85% kosztów kwalifikowanych.

– Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie; pożyczka może być udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł;
 • Maksymalna kwota dotacji: 150 mln zł;
 • Kwota pożyczki: do 300 mln zł;
 • Oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres finansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki, może być inny, jednak nie dłuższy niż 25 lat;

Beneficjenci

 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ). Warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Jednostki sklasyfikowane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742), prowadzące działalność naukową w myśl tej ustawy.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynatorzy programu:

Żanna Białek, Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Innowacji, nr tel.: 724 701 340
Dominik Pióro, Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Innowacji, nr tel.: 724 700 887

 

Materiały

1. PROGRAM​_WODORYZACJA GOSPODARKI
1​_PROGRAM​_WODORYZACJA​_GOSPODARKI.pdf 0.77MB

2. Regulamin Konkursu PP WG 26.04.2024
2​_Regulamin​_Konkursu​_PP​_WG​_26042024.pdf 0.71MB

3. Załącznik 1 do Regulaminu Lista załączników 26.04.2024
3​_Załącznik​_1​_do​_Regulaminu​_​_Lista​_załączników​_26042024.pdf 0.43MB

4. Załącznik 2 do Regulaminu Ogłoszenie o konkursie 26.04.2024
4​_Załącznik​_2​_do​_Regulaminu​_​_Ogłoszenie​_o​_konkursie​_26042024.pdf 0.82MB

5. Formularz wniosku WG DOTACJA 26.04.2024
5​_Formularz​_wniosku​_WG​_DOTACJA​_​_26042024.pdf 1.16MB

6. Formularz wniosku WG POŻYCZKA 26.04.2024
6​_Formularz​_wniosku​_WG​_POŻYCZKA​_26042024.pdf 0.93MB

7. Instrukcja do formularza wniosku WG DOTACJA 26.04.2024
7​_Instrukcja​_do​_formularza​_wniosku​_WG​_DOTACJA​_26042024.pdf 1.04MB

8. Instrukcja do formularza wniosku WG POŻYCZKA 26.04.2024
8​_Instrukcja​_do​_formularza​_wniosku​_WG​_POŻYCZKA​_26042024.pdf 0.77MB

9. Instrukcja do hrf 26.04.2024
9​_Instrukcja​_do​_hrf​_26042024.pdf 0.88MB

10. Instrukcja do SW 26.04.2024
10​_Instrukcja​_do​_SW​_26042024.pdf 0.80MB

11. Zestawienie kosztów kwalifikowanych do pomocy regionalnej Kalkulator
11​_Zestawienie​_kosztów​_kwalifikowanych​_do​_pomocy​_regionalnej​_Kalkulator.xlsx 0.02MB

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu