Kongres Pelletu 2024

Niewykorzystane możliwości lasów prywatnych

 

W Polsce czy to w Lasach Państwowych, czy to prywatnych czynności gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarki leśnej wykonywane są w oparciu o dokumentację urządzeniową sporządzaną dla danej jednostki raz na 10 lat. Jednym z elementów tej dokumentacji są określone wskazówki gospodarcze w tym zaplanowana ilość drewna możliwa do pozyskania bez szkody dla ekosystemów leśnych.

Plany te zapewniają pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. A to z kolei zapewnia ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. W Lasach Państwowych obowiązek wykonywania zadań związanych z realizacją planu urządzania lasu zapewnia decyzja Ministra Klimatu i Środowiska, która zatwierdza taki plan.

 

 

W lasach prywatnych brak jest jednostek, które by odpowiadały za realizację zapisów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu (dalej UPUL). Starostwa Powiatowe prowadzą nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych ale nie są odpowiedzialne za realizację tych wskazań. Realizacja  zadań (zapisanych w UPUL) w dużej mierze zależy od dobrej woli właścicieli lasów.

Jednym z zagadnień poruszanych podczas IV Konferencji Naukowej „Lasy Prywatne w Polsce” będzie przedstawienie, jak w praktyce w lasach prywatnych wygląda realizacja zapisów UPUL. Temat ten, na podstawie wieloletniego doświadczenia wynikającego ze świadczenia usług z zakresu tworzenia UPUL, nadzoru nad lasami oraz prowadzenie gospodarki leśnej w imieniu właścicieli, przedstawi Bogusław Popis.

W trakcie swojej prezentacji odpowie na kilka pytań, a m.in.:

  • Na czym polega różnica pomiędzy prowadzeniem gospodarki leśnej w Lasach Państwowych i prywatnych?
  • Z czego ta różnica wynika?
  • Jaka jest świadomość właścicieli co do obowiązków i korzyści płynących z faktu, że jest się właścicielem lasu?
  • Czy obecny stan prawny pomaga w realizacji zadań z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej?
  • Jak obecny stan prawny wpływa na realizację zadań z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej w lasach prywatnych?

Prawidłowo prowadzona gospodarka leśna wymaga systematycznych przedsięwzięć pielęgnacyjnych, ochronnych, pozyskaniowych, a na końcu wprowadzenia nowego pokolenia lasu, zachowując jego ciągłość i trwałość tak, aby można było osiągać określone efekty przyrodnicze, społeczne i gospodarcze. Ale czy praktyka potwierdza, że jest to do osiągnięcia przy obecnych rozwiązaniach prawnych? Zważywszy, że stosunkowo niewielka część właścicieli prywatnych areałów leśnych wykonuje zaplanowane w UPUL zabiegi gospodarcze. Przy okazji rodzi się kolejne pytanie, czy  Państwo Polskie stać na to aby wydawać środki na tworzenie dokumentacji UPUL, następnie nadzór nad realizacją tych zadań? Uwzględniając fakt dowolności właścicieli lasów odnośnie wykonania czy też nie wykonania zaplanowanych zabiegów? Może warto policzyć wartość utraconych korzyści związanych z nie zrealizowanymi pracami? Poprzez nie dostarczenie gospodarce określonej, możliwej (wynikającej z zapisów UPUL) do uzyskania, ilości drewna, który jest surowcem bardzo cennym i co bardzo ważne surowcem odnawialnym.

Podczas konferencyjnej prelekcji autor planuje przedstawić swoje propozycje rozwiązań organizacyjnych i prawnych, służących w jego ocenie racjonalnej gospodarce w lasach prywatnych.

Tematyka racjonalnej gospodarki leśnej wydaje się atrakcyjna dla właścicieli lasów prywatnych, którzy mogą już zgłaszać swoje uczestnictwo w konferencji, organizowanej przez Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów we współpracy z powermeetings.eu, pozyskując wiedzę i możliwości czerpania korzyści z leśnych nieruchomości, zagospodarowywanych przez specjalistyczne firmy. Oczekując określonych zachowań, organy państwowe powinny tworzyć warunki nie tylko egzekwowania zobowiązań, ale też wspierania ich realizacji przez dopuszczenie i popularyzowanie firm zajmujących się realizacją planów urządzania lasu. Warto przy tym poznać korzyści z takiej współpracy i nawiązać kontakty podczas konferencji.

Pan Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych objął Patronat Honorowy nad konferencją.

 

Szczegóły konferencji i możliwość rejestracji dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja-lasy-prywatne-w-polsce/

 


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Ważne, lecz niedoceniane lasy prywatne

 

Jedną z misji Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, jest podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej lasów prywatnych w Polsce. Stowarzyszenie skupia się głównie na aktywności wspomagającej środowisko leśników i właścicieli lasów, a w szczególności działań na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej tych środowisk.

Od kilku lat Stowarzyszenie jest organizatorem cyklu konferencji naukowych pt.: „Lasy prywatne w Polsce”, których celem jest przybliżenie zagadnień związanych ze stanem oraz potencjałem lasów prywatnych w naszym kraju.

Pan Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych objął konferencję Patronatem Honorowym.

 

 

Tegoroczna Konferencja, przygotowywana przez Stowarzyszenie we współpracy z profesjonalnym Partnerem jakim jest powermeetings.eu, odbędzie się w dniach 1-2 czerwca w Katowicach i będzie połączona z wręczeniem nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego, która jest corocznie przyznawana przez Kapitułę za wybitne zasługi na rzecz lasów prywatnych w Polsce.

Kazimierza Szeptyckiego uważamy za patrona polskich lasów prywatnych, ze względu na jego zasługi na rzecz organizacji i zagospodarowania polskich lasów – mówi dr inż. Stefan Traczyk, prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów. – Kazimierz Szeptycki na początku XX-wieku był prezesem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego i posłem do parlamentu Austro-Węgier. Pracował wtedy m.in. nad powstającą ustawą leśną. Nagrodą Jego imienia od paru lat honorujemy osoby wspierające lasy prywatne korzystnymi dla nich decyzjami. W minionym roku laureatem został Krzysztof Fabera, starosta nowotarski, który zarządza jednym z największych terenów lasów prywatnych w Polsce. Z jego inicjatywy przygotowano dokumentację uproszczonych planów urządzania lasów dla wszystkich nadzorowanych lasów prywatnych. Jest także bardzo skuteczny w pozyskiwaniu środków na zalesienia nieużytków i gruntów leśnych. Nazwisko kolejnego laureata, czyli osoby lub instytucji wykazującej duże zaangażowanie w temacie problematyki lasów prywatnych w Polsce poznany pierwszego dnia Konferencji, podczas uroczystości wręczenia statuetki nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego.

W części merytorycznej Konferencji wygłoszone zostaną referaty naukowe o lasach prywatnych w Polsce, o przygotowywanej ustawie dotyczącej powołania Izb Leśnych, która powinna znacząco polepszyć sytuację polskich lasów prywatnych oraz ich właścicieli. Stan prawny lasów na gruntach prywatnych omówi mecenas Marek Geszprycha, a społeczny i ekonomiczny aspekt lasów prywatnych omówi dr hab. Piotr Gołos. O istotnym problemie dokumentacji urządzeniowej w lasach prywatnych będzie natomiast mówił Bogusław Popis, przedstawiając obecny stan tego typu dokumentacji.

W programie spotkania przewidziano również dłuższy panel naukowo-dyskusyjny z udziałem uczestników Konferencji oraz wieczorne spotkanie networkingowe.

Atrakcją drugiego dnia konferencji będzie wizyta terenowa w lasach i obiektach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Katowice.

Spodziewamy się dużego zainteresowania Konferencją ze strony leśników oraz właścicieli lasów prywatnych z całej Polski, którzy są żywo zainteresowani projektem ustawy o Izbach Leśnych – mówi Stefan Traczyk. – Projekt stosownej ustawy przygotował mecenas Marek Geszprych, który z pewnością podzieli się swoją merytoryczną wiedzą w tym zakresie. Spodziewamy się obecności zaproszonych przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, co będzie okazją omówienia zadań publicznych realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, którego zadaniem statutowym jest również działalność wspomagającą przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy i naukowy oraz oświatowy.

Jako organizacja społeczna wspieramy oraz upowszechniamy nowe rozwiązania gospodarcze i techniczne w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa. Prowadzimy doradztwo oraz fachowe wsparcie dla właścicieli lasów.

Honorowanie kolejnych osób i instytucji działających na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczącej lasów prywatnych w Polsce wpływa na dostrzeganie ważności tego zasobu w krajowej gospodarce leśnej. Trzeba również pamiętać, że unijna strategia leśna dotyczy także właścicieli lasów prywatnych. Tymczasem niedawny raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na braki związane z nadzorem nad lasami prywatnymi w Polsce. Jest wiele do zrobienia w zakresie świadomości właścicieli i ich możliwości. Niewątpliwie problemem jest rozdrobnienie gruntów i presja związana z inwestycjami.  Izby Leśne poprawiłyby sprawowanie nadzoru oraz zarządzanie lasami prywatnej własności. Izby w swych założeniach miałyby być wsparciem starostw w prowadzaniu nadzoru, a także zwiększyłyby dochody Skarbu Państwa i właścicieli.

Powołanie Izb Leśnych, będących reprezentacją właścicieli lasów prywatnych oraz formą grup producenckich, jest ważnym postulatem Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów. Katowicka konferencja adresowana jest nie tylko do członków, ale do wszystkich właścicieli lasów i podmiotów związanych gospodarką leśną – włączając tu także Lasy Państwowe, będące Patronem wydarzenia. Lasy prywatne zajmują jedną piątą powierzchni krajowego zasobu leśnego, jednak dobrze zarządzane mogą stanowić istotne źródło surowca drzewnego i dochodów dla ich właścicieli oraz przemysłu drzewnego.

Szczegóły konferencji i możliwość rejestracji dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja-lasy-prywatne-w-polsce/

SLiWL


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Lasy prywatne w Polsce 2023

Kongres Pelletu 2022