W związku z ogromem zmian jakie zachodzą obecnie na rynku energii

zebraliśmy najważniejsze w całość i przygotowaliśmy dla Państwa seminarium,

które poprowadzą Eksperci mający wkład w kreowanie jak i funkcjonowanie rynku energii w Polsce:

 

RYNEK ENERGII 2023

– obowiązujące regulacje i oczekiwane zmiany,
wpływ na sytuację przedsiębiorstw

15 marca 2023 I Warszawa & online

 

Celem szkolenia jest omówienie:

👉 najważniejszych zmian przepisów prawa krajowego jak i unijnego, które miały miejsce w 2022 r.

👉 ich wpływu na sytuację przedsiębiorstw w 2023 r.

👉jak również oczekiwanych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych w 2023 i w latach kolejnych

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja / logowanie uczestników

9:00 - 11:00

I część seminarium

Rynek energii elektrycznej po zmianach

 

Wpływ ustawodawstwa krajowego na sytuację przedsiębiorstw

 

✅ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2007) – wpływ na poziom cen rynku hurtowym;

 

✅ ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r., poz. 2370) – likwidacja obliga giełdowego;

 

✅ ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127, 2243, 2687) – przywrócenie taryfowania; zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat;

 

✅ ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243, 2687)
– podmiot uprawniony,
– rekompensaty i ich rozliczanie,
– odpisy na fundusz,
– rola Zarządcy Rozliczeń,
– kompetencje Prezesa URE;

 

✅ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie obliczania limitu ceny Dz.U. 2022 r., poz. 2284 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz.U. 2022 r., poz. 2631);

 

✅ umowa społeczna – utworzenie NABE – wpływ na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej;

 

✅ zmiany Warunków dotyczących bilansowania

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:20

Wpływ ustawodawstwa europejskiego na sytuację przedsiębiorstwa

 

✅ rozporządzanie Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen (Dz. U. UE z dnia 7.10.2022 L 261 I/1);

 

✅ rozporządzenie Rady (UE) 2022/2576 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększania solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, wiarygodnym poziomom odniesienia cen i transgranicznej wymianie gazu (Dz. U. z dnia 9.12.2022 r. L 335/1) – wpływ na sytuację na rynku energii;

 

✅ decyzja No 01/2023 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 10 January 2023 on the Nominated Electricity Market Operators proposal for the harmonised maximum and minimum clearing price methodology for the single day-ahead coupling oraz decyzja No 02/2023 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 10 January 2023 on the Nominated Electricity Market Operators proposal for the harmonised maximum and minimum clearing price methodology for the single intraday coupling – zmiana sposobu określania maksymalnych i minimalnych limitów cen energii elektrycznej na jednolitych rynkach dnia następnego i dnia bieżącego w Europie.

13:20 - 14:00

Przerwa

14:00 - 16:00

II część seminarium

Planowane zmiany

 

✅ Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (projekt z dnia 18.01.2023)

 

✅ Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (projekt z dnia 12.12.2022) – przygotowanie do II etapu zmian na rynku bilansującym

 

✅ projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zmiana zasady 10 h

 

✅ projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii UC74 – implementacja dyrektywy 2019/944

 

✅ zmiana rozporządzenia 2019/943, dyrektywy 2019/944 – prace KE – nowy model rynku

Prowadzący

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Arkadiusz Krakowiak

Arkadiusz Krakowiak

Ekspert ds. Rynku Energii
Doświadczony manager - praktyk z branży energetycznej
Wieloletni pracownik URE

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu marketingu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku energii oraz produktów powiązanych popartą 20 letnim doświadczeniem zawodowym w biznesie (w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla związanych z handlem energią). W latach 2008-2013 Członek Zarządu Spółki Wytwórczej ENEA Wytwarzanie odpowiedzialny za handel oraz Prezes Zarządu ELKO Trading. Koordynował i zarządzał całokształtem zagadnień związanych z obrotem energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz paliwami produkcyjnymi na potrzeby Spółek z GK ENEA (w tym spółek wytwórczych, spółki sprzedaży detalicznej, spółki dystrybucyjnej oraz działalności stricte tradingowej). Od 2018 roku pracownik URE. Obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Monitorowania Rynku.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WyskieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

ZielonaGospodarka.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1390 1590 Rynek energii marzec 2023 Online: 1 390,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 490,00 przy zgłoszeniu do 9.03.2023 Stacjonarnie: 1 590,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 690,00 przy zgłoszeniu do 9.03.2023
  •  Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

           Online:  1 490,00 1 390,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 9.03.2023

           Stacjonarnie: 1 690,00 1 590,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 9.03.2023

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej/ stacjonarnie: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej + przerwa kawowa + lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się:

   

  stacjonarnie: Warszawa

   

  oraz 

   

  online

  Kontakt

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

   

   

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Rynek energii marzec 2023

  Jesteś zainteresowany zmianami na rynku energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu
   * pola wymagane