Pierwsza linia bezpośrednia w wykazie prowadzonym przez Prezesa URE

Rynek energii elektrycznej: pierwsza linia bezpośrednia w wykazie prowadzonym przez Prezesa URE

Zlokalizowana w województwie opolskim linia bezpośrednia należąca do przedsiębiorstwa Mondelez Polska Production pierwszą inwestycją korzystającą ze zmienionych przepisów prawa

Linia bezpośrednia pozwala na łączenie wytwórców energii elektrycznej oraz jej odbiorców z pominięciem publicznej sieci dystrybucyjnej. Pozwala to na szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców przemysłowych, co z kolei, poprzez obniżenie kosztów energii, powinno pozytywnie wpłynąć na ich konkurencyjność.

– To rozwiązanie stanowi odpowiedź na oczekiwania dużych odbiorców przemysłowych, dla których ważna jest możliwość produkcji energii odnawialnej w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przemysłowego i konsumpcji tej energii  przez tego odbiorcę. To przekłada się na obniżenie śladu węglowego – linia bezpośrednia ma sprzyjać dekarbonizacji gospodarki i wpisuje się w potrzeby dużego biznesu. Uruchomienie linii bezpośredniej oznacza, że instalacja OZE, będąca w bezpośredniej lokalizacji przy zakładzie danej firmy, może bezpośrednio przesyłać energię bez konieczności przyłączenia do krajowej sieci elektroenergetycznej. Potrzeby energetyczne będą więc zaspokajane na miejscu – zwraca uwagę Rafał Gawin, Prezes URE.


Do pobrania: Zgłoszenie o zamiarze wybudowania linii bezpośredniej lub dalszego korzystania z linii bezpośredniej

Formularz_zgloszenia

1a_Lokalizacja_linii_bezposredniej

1b__Wykaz_podmoiotow_bedacych_jednostkami_podporzadkowanymi


 

7 września 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, które pozwalają na uruchamianie linii bezpośrednich bez konieczności uzyskiwania w tym celu zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie decyzji administracyjnej. Teraz wystarczy tylko wpisanie linii bezpośredniej do wykazu, który jest prowadzony przez Regulatora [1].

Podmiot ubiegający się o wpis do tego wykazu musi spełnić przewidziane prawem warunki, jak np. posiadanie tytułu prawnego czy brak negatywnego wpływu inwestycji na system elektroenergetyczny. Jak wygląda procedura wpisu linii do wykazu wyjaśniamy tutaj.

Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie Urzędu.


[1] Art. 7aa ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 23 sierpnia 2023 r. poz. 1681).

źródło: www.ure.gov.pl


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Prezes URE publikuje listę tzw. sprzedawców zobowiązanych na rok 2024

Systemy wsparcia OZE: Prezes URE publikuje listę tzw. sprzedawców zobowiązanych na 2024 rok

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył 187 sprzedawców zobowiązanych na obszarach działania poszczególnych dystrybutorów oraz jednego na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Do pobrania: Lista_sprzedawcow_zobowiazanych_wyznaczonych_na_2024

Zadania realizowane przez sprzedawców zobowiązanych stanowią istotny element zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów wsparcia OZE: w szczególności systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP. Sprzedawcy zobowiązani odgrywają również istotną rolę w rozliczaniu energii elektrycznej w systemach dedykowanych prosumentom oraz spółdzielniom energetycznym.

Wyznaczenie przez Prezesa URE sprzedawców zobowiązanych na kolejny rok wynika z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii[1]. Zgodnie z nią operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych przekazują regulatorowi informacje dotyczące sprzedawców energii o największym wolumenie jej sprzedaży do odbiorców końcowych. Następnie Prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego na terenie działania każdego z operatorów.

Lista wszystkich sprzedawców zobowiązanych znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 68/2023.

***

  • Do obowiązków sprzedawców zobowiązanych należy m.in. zakup energii odnawialnej z instalacji OZE o mocy mniejszej niż 500 kW, rozliczanych w systemie aukcyjnym oraz w systemie taryfy gwarantowanej (FIT), a także zakup wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii odnawialnej wytwarzanej przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje innych niż prosumenci.
  • Sprzedawcy zobowiązani dokonują również rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci przez prosumentów oraz spółdzielnie energetyczne i jej członków.

źródło: www.ure.gov.pl


[1] Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

OZE: Od 1 stycznia 2024 wnioski o wydanie gwarancji pochodzenia mogą obejmować energię produkowaną w okresie maksymalnie 6 miesięcy

Odnawialne źródła energii: od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie gwarancji pochodzenia (dokumentu pochodzenia energii elektrycznej z OZE) mogą obejmować energię produkowaną w okresie maksymalnie sześciu miesięcy

Zgodnie z uregulowaniami ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii[1], od 1 stycznia 2024 r. we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE wskazano okres, w którym energia została wyprodukowana, który nie będzie mógł być dłuższy niż sześć miesięcy.

Do pobrania wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia energii z OZE

W nowelizacji nie przewidziano okresu przejściowego, dlatego wnioski o wydanie gwarancji pochodzenia złożone do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego przed wejściem w życie nowych regulacji, tj. do 31 grudnia 2023 r., mogą obejmować okres dłuższy niż pół roku. Natomiast wnioski, które wpłyną do operatora po 31 grudnia 2023 r. mogą wskazywać maksymalnie sześciomiesięczny okres wytworzenia.

W URE trwają prace nad nowym wzorem wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

źródło: www.ure.gov.pl

***

Gwarancja pochodzenia jest jedynym dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci została wytworzona z odnawialnych źródeł energii.


[1]  Art. 121 ust. 3 pkt 4 ustawy OZE w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2023 r., poz. 1762).


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE

Rada Ministrów zatwierdziła projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o OZE, która wprowadza wiele nowych przepisów dla rynku zielonej energii. Wcześniej rząd przyjął również nowelizację Prawa energetycznego z szeregiem nowości dla OZE. W efekcie wkrótce w krajowym prawie dla energetyki odnawialnej pojawi się sporo zmian. Niektóre będą rewolucyjne.Rząd wczoraj przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Duży projekt nowelizacji ustawy o OZE, o roboczym numerze UC99, ma zapewnić wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii 2018/2001 (dyrektywa RED II), w czym nasz kraj jest już mocno spóźniony.

W nowym projekcie nowelizacji ustawy o OZE przepisy mające wdrożyć postanowienia RED II obejmują nowe regulacje w zakresie:

  • odnawialnego ciepłownictwa i chłodnictwa,
  • systemu gwarancji pochodzenia,
  • utworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego OZE,
  • uproszczenia procedur administracyjnych,
  • wprowadzenia modelu handlu energią określanego jako peer-to-peer.

Nowe przepisy nie ograniczają się jednak tylko do transpozycji do krajowego prawa regulacji dyrektywy RED II. Znajdziemy w nich także m.in. nowe zasady wsparcia produkcji energii z instalacji OZE po modernizacji, a także z tych, dla których skończy się 15-letni, podstawowy okres wsparcia.

Biogaz i biometan

Sporo miejsca w projekcie UC99 poświęcono przepisom, które mają zapoczątkować rozwój w naszym kraju rynku biometanu. Nowe regulacje mają zachęcić inwestorów do podejmowania decyzji związanych z budową instalacji do wytwarzania biometanu. Dotyczy to także rozbudowy i przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu.

W projekcie ustawy została uwzględniona definicja biometanu. Obejmuje ona gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, którego parametry jakościowe określone będą w odrębnych przepisach, właściwych dla końcowego wykorzystania tego paliwa gazowego lub przyjętego sposobu transportu. Projekt ustawy w tym zakresie wskazuje możliwość wprowadzania go do sieci gazowych, jak również (coraz powszechniej stosowany) transport środkami innymi niż sieci gazowe, a także bezpośrednie wykorzystanie do tankowania pojazdów silnikowych, bez konieczności transportu biometanu z miejsca jego wytworzenia.

Ponadto, aby biometan mógł być wprowadzany do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych gazu ziemnego, będzie musiał spełniać wymagania jakościowe, które zostaną określone w Prawie energetycznym. Także definicja paliw gazowych zawarta w Prawie energetycznym zostanie rozszerzona o biometan.

UC99 określa także zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania biogazu i biometanu. Będzie to działalność regulowana, której prowadzenie będzie wymagało wpisu do jawnego rejestru wytwórców biogazu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Projekt ustawy przewiduje odejście od systemu wsparcia dla biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej w postaci świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.Wsparcie dla klastrów energii

Nowe prawo ma wprowadzić regulacje, które w końcu pozwolą na szerszy rozwój klastrów energii. Ten model działalności został wprowadzony do ustawy o OZE już w 2016 roku, a w Polsce formalnie działa kilkadziesiąt klastrów energii, które uzyskały rządowe certyfikaty. Jednak w praktyce inwestycje w klastrach nie są rozwijane – między innymi z powodu braku mechanizmów zapewniających atrakcyjność inwestycji w tym modelu.

Mają to zmienić nowe preferencje, które pojawiły się w UC99. Zaproponowany w projekcie system wsparcia odnosi się do ilości energii odnawialnej wytworzonej przez strony porozumienia klastra energii – wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, a następnie pobranej z tej sieci w celu jej zużycia przez strony porozumienia tego klastra energii dla danej godziny okresu rozliczeniowego. W tym zakresie zaproponowano zwolnienie z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i świadectwami efektywności energetycznej.

Działalność klastrów ma wymagać wpisu do specjalnego rejestru prowadzonego przez Prezesa URE, a koordynatorzy klastra będą musieli co roku składać sprawozdania ze swojej działalności. Brak takich sprawozdań lub złożenie niepełnych dokumentów będzie grozić karami finansowymi (nawet 1000 zł za każdy 1 MW zainstalowany w klastrze).

Dwa etapy rozwoju klastrów

Mechanizm wsparcia dla klastrów będzie mieć charakter czasowy i wdrażany będzie w dwóch etapach. Pierwszy okres potrwa do 31 grudnia 2026 roku. Proponowane przepisy przewidują, że co najmniej 30 proc. energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci przez strony porozumienia klastra energii będzie musiało pochodzić z OZE. Łączna moc instalacji zainstalowanych w klastrze energii nie może przekraczać 100 MW i ma umożliwiać pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40 proc. łącznego rocznego zapotrzebowania stron porozumienia klastra energii. Ponadto łączna moc magazynów energii stron porozumienia klastra energii powinna wynosić co najmniej 2 proc. łącznej mocy zainstalowanej instalacji wytwórczych w tym klastrze energii.

W drugim etapie wymagania zostaną zwiększone. Od 1 stycznia 2027 roku wsparcie będzie przysługiwać tym klastrom energii, które wykażą, że co najmniej 50 proc. energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci pochodzi z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze nie przekracza 100 MW energii elektrycznej oraz umożliwia pokrycie w ciągu roku w każdej godzinie nie mniej niż 50 proc. łącznych dostaw do stron porozumienia klastra energii w zakresie energii elektrycznej. Ponadto konieczne będzie posiadanie łącznej mocy magazynów energii na poziomie 5 proc. łącznej mocy zainstalowanej instalacji wytwórczych w danym klastrze energii.

Dla klastrów przewidziane zostały również dodatkowe korzyści dotyczące kosztów usług dystrybucji. Ich wysokość zależeć ma od ilości energii elektrycznej pobranej przez członków klastra energii, tj. składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej, i uzależniona będzie od spełnienia warunków w zakresie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zużycia własnego dla danej godziny okresu rozliczeniowego. Wysokość współczynnika wysokości kosztów powiązana została z poziomem zużycia własnego – wynosi on maksymalnie 75 proc. wartości kosztów.Więcej zielonego ciepła

Dzięki nowym przepisom zwiększona ma zostać rola odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie (dyrektywa RED II nakłada na kraje UE obowiązek stopniowego zwiększania wykorzystania zielonej energii w tych obszarach).

Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego.

Ponadto wprowadzona zostanie możliwość wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła.

Krajowy Punkt Kontaktowy OZE

Projekt nowelizacji ustawy o OZE uwzględnia także kolejne przepisy zawarte w dyrektywie RED II. Chodzi o utworzenie tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego OZE. Ma to być platforma wiedzy na temat etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową odnawialnych źródeł energii.

Krajowy Punkt Kontaktowy OZE ma działać w formie online, a za jego prowadzenie będzie odpowiedzialne Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Umowy PPA

Projekt UC99 obejmuje także doprecyzowanie zasad zawierania umów PPA – zakładających sprzedaż energii odnawialnej za pośrednictwem publicznych sieci, jak i bezpośrednio do odbiorcy.

Projektowane przepisy nakładają na wytwórcę energii OZE, który zawarł umowę PPA, obowiązek przekazania informacji o najważniejszych warunkach tej umowy do Prezesa URE.

Prosumenci w modelu peer-to-peer

Nowe przepisy wprowadzają także rewolucyjny model sprzedaży energii między prosumentami – działającymi samodzielnie lub za pośrednictwem koncentratorów (agregatorów).

Handel energią na zasadzie peer-to-peer (P2P) stanowi element nowego modelu działania systemu elektroenergetycznego, który bazuje na wymianie energii między dwoma lub większą liczbą tzw. rówieśników, a w konsekwencji na stałym i krótkoterminowym przełączaniu się odbiorców między różnymi dostawcami.

W pierwszym etapie wdrażania w naszym kraju tego modelu przewidziano możliwości partnerskiego handlu energią elektryczną w odniesieniu do transakcji prowadzonych na linii prosument–prosument, prosument–konsument lub inny podmiot uregulowany przepisami ustawy o OZE oraz ustawy Prawo energetyczne.

Przepisy dotyczące P2P mają wejść w życie później niż większość przepisów z nowego projektu nowelizacji ustawy o OZE – 1 stycznia 2026 roku.

Więcej morskich farm wiatrowych

Nowością w projekcie UC99, o której informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jest zwiększenie mocy farm wiatrowych, które mają powstać w drugim etapie wsparcia dla offshore. Będzie on bazował na aukcjach, które odbędą się w latach 2025–2031.

W wyniku tych aukcji wsparcie w postaci kontraktów różnicowych zostanie przyznane inwestorom realizującym farmy wiatrowe o łącznej mocy aż 12 GW – a nie 5 GW, jak wcześniej planowano (w pierwszym etapie wsparcia offshore w polskiej części Bałtyku mają powstać morskie farmy wiatrowe o mocy 5,9 GW).

Polsce grożą kary

Nowe przepisy obejmujące wdrożenie do polskiego prawa postanowień unijnej dyrektywy RED II, które znalazły się w projekcie UC99, powinny zostać szybko uchwalone przez parlament i wprowadzone do ustawy o OZE. Dalsza zwłoka w ich wdrożeniu grozi skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

W lutym br. Komisja Europejska skierowała do Polski tzw. uzasadnioną opinię, wskazując na niepełne wdrożenie przez nasz kraj dyrektywy RED II. Bruksela dała wówczas naszemu krajowi dwa miesiące na przyjęcie nowych przepisów, zaznaczając, że jeśli to się nie wydarzy, zgłosi sprawę do TSUE, który będzie mógł nałożyć na Polskę kary finansowe. Na wdrożenie dyrektywy kraje członkowskie miały czas do połowy 2021 roku.

Kolejne zmiany dla inwestorów z rynku OZE

To niejedyne przepisy przyjęte ostatnio przez Radę Ministrów, które wpłyną na rozwój rynku odnawialnych źródeł energii. Przed tygodniem rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii, oznaczony roboczym numerem UC74. Wprowadza on szereg nowości dla krajowego rynku energetycznego – w tym istotnych dla rozwoju OZE.

Ponadto w ubiegłym miesiącu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów planistycznych, która istotnie wpłynie na proces przygotowania nowych inwestycji w OZE.

Autor:  Piotr Pająk


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Raport Forum Energii: Przyspieszyć rozwój OZE

Polska energetyka pilnie potrzebuje przyspieszenia budowy nowych, odnawialnych mocy wytwórczych. W polskim parlamencie toczą się prace nad liberalizacją zasady 10 H dla wiatraków na lądzie. Zmiana tej reguły jest jedną z najważniejszych decyzji, od której zależeć będzie powodzenie transformacji energetycznej w Polsce. Pozornie niewielka zmiana lokalizacji inwestycji z pierwotnie planowanych 500 m do 700 m od zabudowań mieszkalnych – to znaczne ograniczenie potencjału rozwoju energetyki wiatrowej.

To jeden z najgłośniejszych przykładów na to, że odnawialne źródła energii ciągle są traktowane przez decydentów jak niechciany dodatek do systemu energetycznego i napotykają bariery rozwoju. Inne problemy to długość i zawiłość procesu lokalizacji inwestycji i uzyskiwania pozwolenia na budowę, a także brak mocy przyłączeniowych dla instalacji.

W najnowszym raporcie Forum Energii proponujemy rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować procesy administracyjne oraz zwiększyć techniczne możliwości przyłączania do sieci nowych projektów OZE.Rozwój OZE to szereg korzyści dla polskiej gospodarki: pozwala ograniczać import paliw kopalnych, lokalnie produkowana energia zwiększa bezpieczeństwo dostaw, obniża emisje oraz wpływa na obniżenie cen energii dla odbiorców. OZE są potrzebne w przemyśle – jako metoda ograniczania kosztów energii i zmniejszania śladu węglowego, co staje się kluczowe w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Bariery sieciowe

Utracony potencjał szybkiego rozwoju OZE tkwi w odmowach wydawania warunków przyłączenia nowych mocy. W ostatnich latach negatywne decyzje stały się normą; w samym tylko 2021 wydano blisko 4 tys. odmów dla projektów o łącznej mocy 14,5 GW. Operatorzy sieci dystrybucyjnych uzasadniają decyzje m.in. złym stanem technicznym sieci elektroenergetycznych i potrzebą zaangażowania ogromnych środków finansowych na ich modernizację.

Przez lata obszar inwestycji w sieci dystrybucyjne był w Polsce, ale też w Europie, zaniedbywany i nie nadążają one za dynamicznym rozwojem OZE. To jednak tylko jedna strona medalu. Bezpieczeństwo sieci to szalenie istotny aspekt, ale nie można wyłącznie czekać na wielkie inwestycje. Jest szereg działań, które można przeprowadzić szybko i relatywnie niskim kosztem – a okaże się, że są możliwości lepszego wykorzystania już istniejącej infrastruktury – zwraca uwagę Dyrektor programu OZE w Forum Energii, Tobiasz Adamczewski – współautor raportu “Przyspieszyć rozwój OZE”Co można zrobić? Proponowane działania:

• Aktualizacja Polityki energetycznej Polski i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu – postawienie realnych i ambitnych celów OZE, żeby operatorzy systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego mieli silny impuls do przygotowania nowych mocy przyłączeniowych.
• Zobligowanie operatorów sieci dystrybucyjnych do transparentnego przygotowania planów rozwoju sieci, dopasowanego do potencjału rozwoju OZE.
• Umożliwienie współdzielenia przyłączenia sieciowego przez różne instalacje OZE (tzw. cable pooling).
• Umożliwienie przyłączenia źródła OZE bezpośrednio do odbiorcy (linie bezpośrednie).
• Dokładny przegląd infrastruktury sieciowej – tak, by ewentualne odmowy przyłączenia nowych instalacji wynikały z rzeczywistych zagrożeń dla pracy sieci, a nie teoretycznych przeciążeń określonych w analizach rozpływowych, które nie wpływają na bezpieczeństwo systemu.Hamulec w planowaniu przestrzennym

Rozwój nowych projektów OZE spowalniają także skomplikowane i niepraktyczne procedury planistyczne.
Dla energetyki słonecznej proces lokalizacji i budowy może trwać od 12 miesięcy do nawet kilku lat, jeśli niezbędne okażą zmiany w dokumentach planistycznych. Dla energetyki wiatrowej terminy te są jeszcze dłuższe, o ile w ogóle projekt może powstać, ze względu na restrykcje odległościowe. Dlatego, oprócz liberalizacji zasady 10 H z 500-metrową minimalną odległością od budynków mieszkalnych, rekomendujemy m.in.:
• Uporządkowanie przepisów dotyczących warunków zabudowy (WZ) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Regulacje powinny jednoznacznie wskazywać funkcje tych dokumentów względem siebie podczas lokalizacji inwestycji w OZE.
• Uproszczenie regulacji dotyczących wykorzystania gruntów rolnych pod inwestycje OZE.
• Wprowadzenie tzw. stref OZE, w których obowiązywałyby uproszczone procedury lokalizacyjne oraz te związane z oceną oddziaływania na środowisko.
• Zniesienie ograniczeń w zmianie liczby i mocy poszczególnych paneli fotowoltaicznych podczas realizacji inwestycji. Postępowanie administracyjne jest na tyle długotrwałe, że od momentu zgłoszenia inwestycji do rozpoczęcia budowy mogą być dostępne bardziej wydajne komponenty, co w rezultacie pozwoliłoby ograniczyć liczbę zainstalowanych paneli. Obecnie taka zmiana parametrów może wymagać od inwestora zmian w decyzjach administracyjnych.
• Rozpatrywanie wniosków bez zbędnej zwłoki, ograniczenie praktyki odsyłania dokumentów do poprawy „na raty”.

Proces inwestycyjny po nowemu. Aukcje na moc przyłączeniową

Jednak zniesienie barier dotyczących lokalizacji instalacji OZE to niejedyna niezbędna zmiana. Dla usprawnienia procesu inwestycyjnego postulujemy odwrócenie dotychczasowej kolejności procedur – tak, aby najpierw wydawane były wstępne warunki przyłączenia, a dopiero później inwestor starał się o lokalizację instalacji. Punktem wyjścia powinny stać się aukcje na moc przyłączeniową.

Etapy nowego procesu inwestycyjnego:

• operator systemu elektroenergetycznego informuje o dostępnych mocach przyłączeniowych i organizuje aukcje;
• po wygranej aukcji inwestor otrzymuje wstępne warunki przyłączenia;
• na podstawie wstępnych warunków przyłączenia dokonywane są zmiany w dokumentach planistycznych, m.in. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
• po zmianach w dokumentach planistycznych i uzyskaniu tytułu do gruntu pod inwestycję wstępne warunki stają się normalnymi warunkami przyłączeniowymi.

Z dbałością o środowisko

Rozwój nowych mocy OZE, szczególnie energetyki słonecznej oraz lądowych farm wiatrowych jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Są to technologie sprawdzone w polskich warunkach, a koszt wytwarzania energii jest niższy niż z węgla czy gazu. Jednocześnie, przy planowaniu nowych inwestycji istotna jest ocena wpływu na środowisko. Presja inwestycyjna nie może się przekładać na degradację funkcji mieszkalnych, rolniczych, przyrodniczych i krajobrazowych.
Dobre i skuteczne prawo powinno eliminować złe pomysły lokalizacyjne i chronić interesy obywateli. Nie można jednak blokować rozwoju całego sektora dlatego, że kilku inwestorów popełniło błąd. Państwo musi przyjąć aktywną rolę, musi zadbać o akceptację społeczną dla wprowadzanych zmian w energetyce. A tam, gdzie gminy i lokalne społeczności tego chcą, można przyciągnąć inwestorów planując z wyprzedzeniem strefy inwestycyjne dla źródeł odnawialnych – podsumowuje prezeska Forum Energii, dr Joanna Pandera.

 

Do pobrania raport: Przyspieszyć rozwój OZE

 

Data publikacji:
2 lutego 2023 r.

Autorzy raportu:
Tobiasz Adamczewski – Forum Energii
Piotr Kacejko – Politechnika Lubelska
Filip Sokołowski – Urban Consulting
SSW Pragmatic Solutions: Anna Bojja, Grzegorz Filipowicz, Igor Muszyński, Anita Palukiewicz, Joanna Perzyna, Tomasz Pietrzyk

Źródło: Forum Energii


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Fit for 55 czyli rewolucja dla klimatu wrzesień 2021

Raport Końcowy z ewaluacji funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE w latach 2016-2020

Rekomendacje dotyczące możliwych kierunków dostosowania aukcyjnego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz propozycje zmaksymalizowania jego skuteczności w świetle krajowych celów dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych to główne elementy Ewaluacji funkcjonowania Programu pomocowego w postaci aukcyjnego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i odbiorców energochłonnych za okres 01.07.2016 – 31.12.2020. Raport został przygotowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk na zlecenie MKiŚ.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska do przeprowadzenia niniejszego badania, działając zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej z 13 grudnia 2017 r. SA.43697 (2015/N) – Polska,  wybrało w drodze nieograniczonej procedury przetargowej niezależnego ewaluatora – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Najważniejszym wnioskiem wynikającym z Raportu jest fakt, że system aukcyjny jest ważnym mechanizmem rozwoju odnawialnych źródeł energii przyczyniając się do wzrostu udziału mocy zainstalowanej instalacji OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Polski. Jest on efektywnym mechanizmem wsparcia i promowania technologii OZE, dlatego jego funkcjonowanie należy odpowiednio wydłużyć, gdyż nie wyklucza on innych form wsparcia, stwarzając dalszą perspektywę inwestycyjną. Jest on także komplementarny z innymi mechanizmami pomocy publicznej, zwłaszcza inwestycyjnej.

Teza ta poparta jest danymi, z których wynika, iż łącznie w ramach aukcji w badanym okresie sprzedano 209,2 TWh energii elektrycznej o całkowitej wartości 50,6 mld zł, a sumaryczna moc instalacji, które wygrały aukcje, wynosi 7666,9 MW.

Wnioski wynikające z Raportu stanowić będą istotny wkład w prace Ministerstwa Klimatu i Środowiska nad ewentualną modyfikacją aukcyjnego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii na kolejne lata. Ewaluacja wskazuje w tym kontekście obszary, w których możliwe jest dalsze zwiększenie skuteczności alokacji pomocy państwa, co pozytywnie przełoży się na osiągnięcie przez Polskę celów dotyczących udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii.

Jednocześnie przypominamy, że MKiŚ przygotowało projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym znalazły się m.in. rozwiązania stanowiące krajową podstawę prawną do przedłużenia funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia do końca 2027 r. Został on przyjęty przez Sejm 11 sierpnia br. Teraz trafi pod obrady Senatu.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Końcowym do pobrania poniżej:

Raport_Koncowy_z_ewaluacji_funkcjonowania_systemu_aukcyjnego

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Interesujesz się systemami wsparcia OZE? Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego seminarium:

👉 Nowelizacja ustawy o OZE A. D. 2023

– nowe szanse i wyzwania

28 lutego 2023 I Warszawa & online

Szczegóły: https://powermeetings.eu/szkolenie-nowelizacja-ustawy-oze/

 

Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

 

Sejm przegłosował ułatwienia dla inwestycji w OZE

W środę (11.08.21) posłowie zdecydowaną większością głosów poparli zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, które mają ułatwić procesy inwestycyjne w energetyce odnawialnej, a także wydłużyć systemy wsparcia, z których będą mogli korzystać inwestorzy ubiegający się o publiczne gwarancje sprzedaży energii.

W środę Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. „Za” głosowało 413 posłów, przeciwko było trzech (Grzegorz Piechowiak i Piotr Wawrzyk z PiS), a także Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. Od głosu wstrzymało się 8 posłów Konfederacji oraz 1 poseł Kukiz15.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza szereg ułatwień w procesie inwestycji w OZE.

Dzięki zwiększeniu maksymalnej mocy źródeł zaliczanych do grupy tzw. małych instalacji OZE – z 0,5 MW do 1 MW, inwestorzy planujący uruchomienie produkcji i sprzedaży energii z instalacji o takiej mocy nie będą musieli występować o koncesję.

To zmniejszy formalności związane z procesem inwestycyjnym, a przy okazji odciąży pracowników Urzędu Regulacji Energetyki, którzy w ostatnich latach byli zasypywani wnioskami o wydanie promes i koncesji zwłaszcza dla farm fotowoltaicznych w segmencie do 1 MW, których budowę premiował wprowadzony w 2016 roku system aukcyjny.

Inne ułatwienie w procesie inwestycyjnym to zwolnienie z konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego źródeł odnawialnych o mocy do 0,5 MW (wcześniej obowiązywała granica 0,1 MW). W przypadku gruntowych elektrowni fotowoltaicznych realizowanych na gruntach klasy piątej i szóstej, a także na nieużytkach ten próg zostanie podniesiony do 1 MW. Co więcej, przewidziano zwolnienie dla wszystkich dachowych elektrowni PV bez względu na ich moc.

Uchwalona wczoraj przez posłów ustawa zakłada ponadto wydłużenie do 2027 r. możliwości organizacji aukcji. Ministerstwo Klimatu ma określić w rozporządzeniu ilość i wartość energii, którą będzie można sprzedać w aukcjach w najbliższych latach – podczas gdy dotychczas te parametry były podawane tylko na kolejny rok kalendarzowy.

W zakresie systemu aukcyjnego przyjęto regulacje, zgodnie z którymi rozliczenia ujemnego lub dodatniego salda dokonywane będą nie w cyklach 15 lat, ale 3 lat – jak zapewniał w Sejmie wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds OZE, Ireneusz Zyska, będzie to z korzyścią dla inwestorów, ponieważ nie będą musieli akumulować środków na rozliczenia.

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE wydłuży także okresy obowiązywania wsparcia do połowy 2045 r., ale nie dłużej niż 15 lat od momentu uruchomienia danej instalacji: w prosumenckim systemie opustów, mechanizmie sprzedaży nadwyżek energii z mikroinstalacji należących do przedsiębiorców, a także w systemach aukcyjnym oraz FiT/FiP.

W końcu przyjęto zapisy umożliwiające dzierżawę pod inwestycje fotowoltaiczne ziemi z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w trybie bezprzetargowym – wyłącznie państwowym spółkom energetycznym.

Nowelizacja ustawy o OZE, którą wczoraj uchwalił Sejm, zostanie teraz skierowana do prac w Senacie.

źródło:


Szczegóły nowelizacji omawiać będziemy w trakcie kolejnej edycji naszego seminarium:

👉 Nowelizacja ustawy o OZE A. D. 2023

– nowe szanse i wyzwania

28 lutego 2023 I Warszawa & online

Szczegóły: https://powermeetings.eu/szkolenie-nowelizacja-ustawy-oze/

 

Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Fit for 55 czyli rewolucja dla klimatu listopad 2021

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

NFOŚiGW będzie zarządzał nowym strumieniem środków na rzecz modernizacji sektora energii w Polsce. Środki tzw. Funduszu Modernizacyjnego zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych oraz wsparcie transformacji w regionach węglowych.

Fundusz Modernizacyjny służy modernizacji sektora energii w państwach o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Będzie zasilany ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z unijnej puli. Polska otrzyma 43% Funduszu Modernizacyjnego do 2030 r.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o systemie handlu emisjami powierza funkcję krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego w Polsce Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Finansowanie inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyjnego będzie odbywało się w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW. Zakres wparcia obejmie następujące obszary priorytetowe: wytwarzanie i wykorzystanie energii z OZE, efektywność energetyczna, magazynowanie energii i modernizacji sieci energetycznych, wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych.

Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego uruchamiane będą przez NFOŚiGW w 2021 r.

Fundusz Modernizacyjny zasilą środki pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji stanowiących 2% całkowitej puli unijnej. Polsce zostaną przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość w zależności od i ich cen rynkowych, szacowana jest na ok. 18 mld zł.

źródło: www.nfosigw.gov.pl


 

 

 

   

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu