Pakiet fit for 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Nowy cel stanowi wyzwanie, lecz też szansę na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji gospodarki w Polsce, w tym przy wsparciu ze środków unijnych.

Wnioski przedstawione przez KE ukierunkowane zostały na niezbędne przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych w najbliższym dziesięcioleciu. Łączą one nie tylko wymóg stosowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w nowych sektorach, ale także zaostrzenie zasad obecnego systemu, większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, wyższą efektywność energetyczną, szybsze wprowadzanie niskoemisyjnych rodzajów transportu oraz infrastruktury i paliw, które je wspierają, dostosowanie polityki podatkowej do celów Europejskiego Zielonego Ładu, działania zapobiegające „ucieczce” emisji gazów cieplarnianych oraz narzędzia służące ochronie i rozwojowi naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Zebraliśmy dla Państwa wszystkie najważniejsze zmiany zawarte w pakiecie i przygotowaliśmy seminarium, które będzie świetnym kompedium wiedzy w pigułce:

 

FIT FOR 55

– czyli rewolucja dla klimatu

9 września 2021 I Warszawa & @online

 

Seminarium poprowadzą praktycy, na co dzień zajmujący się zagadnieniami omawianymi w trakcie wydarzenia, a ponieważ wszystkie nasze spotkania odbywają się tylko i wyłącznie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość pełnej interakcji z prowadzącymi.

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się hybrydowo stacjonarnie w Warszawie oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:30 - 9:00

Rejestracja / Logowanie do systemu

9:00 - 10:00

Fit for 55 – zasadnicze cele, kierunki i obszary zmian

 • Geneza Pakietu – Europejski Zielony Ład i rozwinięcie tej idei w Pakiecie Fit for 55
 • Zasadnicze kierunki europejskiej polityki klimatycznej
 • Prezentacja zasadniczych składników pakietu
 • Nowe koncepcje, w tym CBAM oraz rozszerzenie EU ETS na nowe obszary

 

 

 

Miłosz Tomasik
Local Partner
Członek Departamentu Ochrony Środowiska i Projektów
Kancelaria DWF Poland

10:00 – 11:00

Rewizja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED) w kontekście EU Green Deal i Fit for 55

 • Wstępne rezultaty oceny wpływu IED
 • Propozycje zmian zakresu IED
 • Oczekiwania Komisja w zakresie wzmocnienia roli IED w realizacji ambicji klimatycznych UE
  • Limity emisji gazów cieplarnianych
  • Wiążący charakter tzw. poziomów efektywności energetycznej
 • Wpływ proponowanych zmian na promocję Gospodarki w Obiegu Zamkniętym i Symbiozy Przemysłowej
 • Wzmocnienie roli innowacji
 • Usprawnienie Procesu Sewilskiego
 • Wzmocnienie kontroli nad implementacją kluczowych postanowień nowej dyrektywy.

 

 

 

 

Marcin Wiśniewski
Radca Ministra
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

11:00 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:20

EU ETS w świetle pakietu Fit for 55

 • Ogólne zasady funkcjonowanie EU ETS (cele; rozdział uprawnień)
 • Plany i kierunki zmian KE dot. rewizji EU ETS
 • Rezerwa stabilności rynkowej (MSR)
 • Podatek graniczny (CBAM)
 • Plany rozszerzenia EU ETS o nowe sektory transport i budownictwo

 

 

Robert Jeszke
Kierownik Zespołu Strategii i Analiz
oraz Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE)
KOBiZE, IOŚ – PIB

12:20 – 13:20

Dyrektywa efektywnościowa EED i jej nowelizacja

 • ambitny cel roczny dotyczący ograniczenia zużycia energii na szczeblu UE.
 • sposób ustalania wkładów krajowych
 • wytyczne dotyczące renowacji budynków

 

 

 

Ewa Biniewicz
Prawnik, Aplikant radcowski
Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy 

13:20 – 14:00

Przerwa

14:00 – 16:00

Fit for 55 i wynikające z niego zmiany w obszarach:

 • Europejski Zielony Ład – realizacja celów klimatycznych UE na 2030 r. – aktualne wnioski ustawodawcze
 • Europejskie prawo o klimacie
 • Rewizja Dyrektywy RED II – omówienie i analiza projektu COM(2021) 557 final

 

 

 

 

Katarzyna Szwed-Lipińska
Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Prowadzący

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski

Radca Ministra
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski

Radca Ministra
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający 12-letnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT.

Posiada tytuł mgr inż. ochrony środowiska uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowa na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pn. Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska.

Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.

Robert Jeszke

Robert Jeszke

Kierownik Zespołu Strategii i Analiz oraz Centrum Analiz Klimatycznych
i Energetycznych (CAKE)
KOBiZE, IOŚ – PIB

Robert Jeszke

Robert Jeszke

Kierownik Zespołu Strategii i Analiz oraz Centrum Analiz Klimatycznych
i Energetycznych (CAKE)
KOBiZE, IOŚ – PIB

Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Koordynator dwóch projektów LIFE: Climate CAKE PL i LIFE VIIEW2050. Ekspert rządowy w trakcie negocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 r. i w trakcie jego implementacji w kolejnych latach 2009-2021. Współautor architektury mechanizmu finansowania w Polsce ochrony klimatu – Green Investment Scheme (GIS). Polski ekspert krajowy ds. oceny polityk i działań nominowanych do listy wiodących ekspertów UNFCCC (UNFCCC Roster of Experts). Członek delegacji rządowej na COP14, COP19 i COP25 negocjującej nowe międzynarodowe porozumienie w sprawie zmian klimatu w ramach procesu UNFCCC. Wcześniej w Ministerstwie Zdrowia koordynował prace związane ze zdrowiem środowiskowym, odpadami, REACH.

Uczestniczył w różnych grupach roboczych i zadaniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym zajmujących się kwestiami polityki ochrony środowiska i klimatu, gospodarki i zmian klimatu oraz handlu emisjami. Pomysłodawca i redaktor naczelny miesięcznika “Raport z rynku CO2” wydawanego przez KOBiZE od 2012 r. oraz publikatora „GO2’50”. Autor i współautor wielu analiz i publikacji dotyczących zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej, publikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych.

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Local Partner
Członek Departamentu
Ochrony Środowiska i Projektów
Kancelaria DWF Poland

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Local Partner
Członek Departamentu
Ochrony Środowiska i Projektów
Kancelaria DWF Poland

Miłosz Tomasik jest członkiem Departamentu Ochrony Środowiska i Projektów w Kancelarii DWF Poland. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, ochrony klimatu, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarowaniem nieruchomościami. Z powodzeniem wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Bierze udział w rozwijaniu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej, poszukiwaniu i eksploatacji kopalin, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu. Wspiera klientów przy wdrażaniu nowych regulacji z zakresu ochrony środowiska i doradza przy opracowywaniu strategii adaptacji do nadchodzących wyzwań związanych m.in. z polityką klimatyczną i Europejskim Zielonym Ładem. Miłosz Tomasik uczestniczy aktywnie w charakterze prelegenta w różnych wydarzeniach branżowych, szkoleniach i konferencjach gospodarczych. Od kilku lat jest wykładowcą studiów podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Miłosz jest ekspertem rekomendowanym przez Chambers Europe.

Ewa Biniewicz

Ewa Biniewicz

Prawnik, Aplikant radcowski
Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

Ewa Biniewicz

Ewa Biniewicz

Prawnik, Aplikant radcowski
Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

Ewa Biniewicz, prawnik w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego oraz prawa budowlanego. Brała udział w projektach związanych ze złożonymi procesami inwestycyjnymi, działalnością na rynku regulowanym, transakcjami obrotu nieruchomościami oraz badaniach due diligence.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE, Krajowy ośrodek) wykonuje zadania określone przede wszystkim dwoma ustawami:

 • ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Na mocy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, realizacja zadań Krajowego ośrodka odbywa się w strukturze organizacyjnej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (IOŚ-PIB). Krajowy ośrodek został powołany do wypełniania zobowiązań, wynikających m.in. z dyrektyw unijnych i z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z zapisami ustawowymi nadzór nad Krajowym ośrodkiem jest sprawowany przez Ministra Klimatu.

Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (European Union Emission Trading System – EU ETS) w Polsce, w tym prowadzenie polskiej część unijnego rejestru uprawnień do emisji.

KOBiZE prowadzi Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Baza ta jest stale udoskonalanym narzędziem oferującym unikalne informacje o źródłach emisji wraz z lokalizacją źródeł i parametrami działania poszczególnych instalacji. Umożliwia ona tym samym uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez podmioty w ramach corocznej sprawozdawczości.

Z uwagi na zobowiązania międzynarodowe i krajowe w zakresie sprawozdawczości, ważnym aspektem pracy KOBiZE jest wykonywanie corocznych, krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji W KOBiZE opracowywane są także analizy i raporty, a także zestawienia danych o emisjach na użytek administracji rządowej, samorządowej oraz zainteresowanych podmiotów.

Krajowy ośrodek działa także jako wsparcie merytoryczne Ministerstwa Klimatu oraz innych zainteresowanych resortów w zakresie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych aspektów Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), jak też innych, ratyfikowanych przez Polskę, konwencji związanych z jakością powietrza. Ważnym elementem codziennej pracy zespołu KOBiZE są bieżące kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz podmiotami gospodarczymi a także udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie objętym działalnością KOBiZE.

KOBiZE wykonuje także zadania dotyczące m.in. przygotowywania projekcji emisji gazów cieplarnianych, określania metodyk szacowania wielkości emisji i wskaźników emisji oraz analiz dotyczących rozdziału uprawnień do emisji wśród uczestników EU ETS. Ponadto KOBiZE systematycznie organizuje szkolenia w zakresie funkcjonowania EU ETS czy Krajowej bazy danych o emisjach gazów cieplarnianych, dla instytucji i zainteresowanych podmiotów gospodarczych .

Współpraca

Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych

Współpraca

Kancelaria DWF Poland

Kancelaria DWF Poland liczy obecnie ponad 100 specjalistów. Jako zespół prawników świadczymy usługi prawne w Polsce od 1991 roku.

Nasi prawnicy dysponują bogatym doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw prywatnych, korporacji międzynarodowych i spółek skarbu państwa. Nasze osiągnięcia, wiedza i doświadczenie znajdują odzwierciedlenie w czołowych rankingach międzynarodowych. Doceniają je również nasi klienci, inne kancelarie i pozostali uczestnicy rynku.

Kluczowe obszary działalności warszawskiego biura to między innymi: prawo korporacyjne i handlowe, fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe, energetyka, nieruchomości, budownictwo i infrastruktura, ochrona środowiska, bankowość, finanse i restrukturyzacja, własność intelektualna, rozstrzyganie sporów, prawo konkurencji i kwestie regulacyjne, podatki, prawo pracy, gry i zakłady oraz zamówienia publiczne/umowy rządowe.

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje trudne, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają one wiedzy prawniczej i biznesowej, doświadczenia, umiejętności i zdolności do szybkiego działania. Możemy pochwalić się udziałem w największych i najbardziej złożonych projektach i sporach na polskim i europejskim rynku. Naszym klientom oferujemy również wyspecjalizowaną wiedzę w sektorach, takich jak: energetyka konwencjonalna, odnawialna i atomowa, przemysł ciężki, górnictwo, przemysł lotniczy i zbrojeniowy, transport i logistyka, przemysł filmowy i mediowy, TMT oraz outsourcing.

Nasi prawnicy są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Global, Chambers Europe, Lega 500, IFLR1000 oraz WTR1000 i Managing IP. Nasi prawnicy biorą aktywny udział w charakterze prelegentów w kluczowych konferencjach sektorowych, seminariach i warsztatach dotyczących m.in. zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska, energetycznego, budowlanego, sporów sądowych i arbitrażu.

Współpraca

Kancelaria Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy

Jesteśmy partnerami dla biznesu.

Kancelarię tworzą eksperci z różnych dziedzin prawa z wieloletnim doświadczeniem. Połączyliśmy siły, aby dostarczać Klientom kompleksowe rozwiązania i wspierać ich w realizacji założonych celów.

Każdy z nas ma swoją specjalizację i wnosi do zespołu inne kompetencje. Krzysztof Brysiewicz jest uznanym doradcą w zakresie pomocy publicznej i środków unijnych. Wojciech Bokina jest doświadczonym ekspertem w zakresie restrukturyzacji i prawa upadłościowego. Jan Sakławski od lat zajmuje się branżą energetyczną oraz budowlaną. Dr Magdalena Porzeżyńska jest radcą prawnym zajmującym się prawem ochrony środowiska i prawem energetycznym, zwłaszcza w zakresie OZE, łączącym tę wiedzę z praktyką prawa pomocy publicznej, z kolei adwokat Bartłomiej Pietruszka, odpowiada w Kancelarii za obszar prawa karnego, w szczególności tzw. white-collar crime.

Stawiamy na długoterminowe relacje z Klientami opierające się na wzajemnym zaufaniu. Dzięki temu znamy i rozumiemy ich biznes. Identyfikujemy kluczowe obszary prawne, które wymagają uwagi i wracamy z optymalnymi propozycjami rozwiązań. Wiodącym elementem każdej przygotowanej przez nas strategii jest zawsze ukierunkowanie na biznesowy cel Klienta.

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

e-magazyny.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1290 1190 Fit for 55 czyli rewolucja dla klimatu wrzesień 2021 Udział stacjonarny: 1 290,00 PLN netto + VAT Online: 1 190,00 PLN netto + VAT
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           stacjonarny: 1 290,00 PLN + VAT

           online: 1 190,00 PLN + VAT 

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line / stacjonarnie: materiały szkoleniowe online + przerwa kawowa + lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się hybrydowo

   

  Stacjonarnie w Warszawie

  &

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Fit for 55 czyli rewolucja dla klimatu wrzesień 2021

  Jesteś zainteresowany tematem pakietu Fit for 55❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane