Kogeneracja w roku 2021 – nowe rozporządzenia Ministra Klimatu

 

Na stronach RCL ukazały się dwa nowe projekty rozporządzeń dotyczące kogeneracji w roku 2021:

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021 zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Treść projektu do pobrania pod linkiem: Projekt rozporzadzenia ws. wartości i maksymalne wysokości CHP w 2021

Uzasadnienie: Uzasadnienie proj. rozp. ws. wartości i maksymalne wysokości w 2021

OSR: OSR proj. rozp. ws. wartości i maksymalne wysokości w 2021

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021 r. na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Treść projektu do pobrania pod linkiem: Projekt rozporzadzenia ws wartości referencyjne CHP 2021

Uzasadnienie: Uzasadnienie proj. rozp. ws wartości referencyjne 2021

OSR: OSR proj. rozp. ws wartości referencyjne 2021

Kogeneracja w przemyśle – jak pozyskać finansowanie

Ruszyła aukcja na premię kogeneracyjną (CHP)

Dziś rusza aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP). Wartość premii wynosi ponad 2 mld złotych.

Rozpoczęła się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W aukcji mogą wziąć udział jednostki kogeneracyjne nowe lub znacznie zmodernizowane; wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW. Sesja aukcji potrwa 3 dni i zakończy się 10 czerwca o godzinie 16:15.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 12 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 2 mld zł. Dla wytwórców energii elektrycznej zlokalizowanych poza terytorium Polski, maksymalna wartość premii wynosi ponad 103 mln zł (przy maksymalnej ilości 0,6 TWh energii elektrycznej).

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii z wysokosprawnej kogeneracji), których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Takie rozwiązanie – tzw. reguła wymuszania konkurencji – powoduje odrzucenie 20 proc. najdroższych ofert i ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu. Wszystkie informacje dotyczące aukcji CHP można znaleźć na stronie internetowej URE w zakładce dedykowanej energii z kogeneracji i aukcjom.

***

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji[1] wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, w ramach którego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30 proc. wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250).

 

źródło: www.ure.gov.pl

Ponad 13 mld złotych na wsparcie wysokosprawnej kogeneracji w 2020 roku

26 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020[1].

Minister Klimatu określił maksymalną wysokość wsparcia, jakie w tym roku może zostać udzielone wytwórcom energii wykorzystującym technologię wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi w tym roku 2,63 GWh, zaś maksymalna wartość tej premii to prawie 4,9 mld zł. Natomiast premia kogeneracyjna indywidualna została przewidziana dla maksymalnie 7,2 GWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. Wartość premii indywidualnej określono na 8,6 mld zł.

Wspieranie wysokosprawnej kogeneracji ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, ma także poprawić efektywność wykorzystania nośników energii. W tym celu ustawa o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji[2] wprowadziła cztery mechanizmy polegające na wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwórcom do ceny energii elektrycznej w ramach następujących systemów:

1. aukcyjny system wsparcia – w formie premii kogeneracyjnej dla jednostek kogeneracji (nowych i znacznie zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, które wygrają aukcje ogłaszane, przeprowadzane i rozstrzygane przez Prezesa URE;

2. system wsparcia w formie premii gwarantowanej (wysokość premii określana jest przez Ministra Energii w rozporządzeniu) dla:

  • jednostek kogeneracji (istniejących i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW;
  • małych jednostek kogeneracji (nowych, znacznie zmodernizowanych, istniejących lub zmodernizowanych), wchodzących w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW;

3. system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej (wysokość premii ustalana jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa URE) dla jednostek kogeneracji (istniejących i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW;

4. system wsparcia w postaci naboru – w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostek kogeneracji (nowych i znacznie zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które wygrają nabory ogłaszane i przeprowadzane przez Prezesa URE.

  • W wyniku rozstrzygnięcia pierwszej aukcji, która została przeprowadzona w grudniu 2019 roku, premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po rozstrzygnięciu aukcji, a premia dla nich będzie wypłacana od 2021 do 2038 roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.
  • 8 czerwca br. rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Przeprowadzenie kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną planowane jest pod koniec bieżącego roku.

źródło: www.ure.gov.pl

 

Zapraszamy jeszcze przed terminem aukcji w dniu 3 czerwca 2020 na III edycję szkolenia online:

Kogeneracja przemysłowa i zawodowa

– aktualny system wsparcia, aukcje 2020, rozliczanie
– nowe środki na finansowanie inwestycji z NFOŚiGW

Szczegóły: https://powermeetings.eu/kogeneracja-system-wsparcia-aukcje-rozliczanie-finansowanie/

 


[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 832.

[2] Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 42, z późn. zm. ).

Aukcje i nabór CHP – zaktualizowane pakiety informacyjne już dostępne na stronie URE

Na stronie URE zostały opublikowane uaktualnione dokumenty dla podmiotów zainteresowanych udziałem w naborze lub aukcji na premię kogeneracyjną (combined heat and power, CHP):

Zmiana pakietów i wzorów dokumentów wynika w szczególności z dostosowania ich treści do znowelizowanej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji[1]. We wzorach wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji oraz wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi wskazano, że wytwórca dołącza do wniosku warunki przyłączenia albo umowę o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej albo sieci dystrybucyjnej  gazowej – jeżeli warunki zostały wydane lub umowa o przyłączenie została zawarta. W konsekwencji powyższej zmiany, wydanie ww. warunków lub zawarcie ww. umowy nie stanowi podjęcia decyzji inwestycyjnej[2] i tym samym nie stanowi złamania tzw. „efektu zachęty”.


  • W dniach 8-10 czerwca br. odbędzie się aukcja na premię kogeneracyjną. 8 czerwca br. rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Przeprowadzenie kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną planowane jest pod koniec bieżącego roku.
  • 26 maja br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 832).
  • Ustawa z grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, w ramach którego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji. Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30 proc. wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

[2] w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250, z późn. zm.).

 


A my zapraszamy jeszcze przed terminem aukcji w dniu 3 czerwca 2020 na III edycję szkolenia online:

Kogeneracja przemysłowa i zawodowa

– aktualny system wsparcia, aukcje 2020, rozliczanie

– nowe środki na finansowanie inwestycji z NFOŚiGW

Szczegóły: https://powermeetings.eu/kogeneracja-system-wsparcia-aukcje-rozliczanie-finansowanie/

Więcej czasu na założenie wniosków o dotacje z Funduszy Norweskich

Inwestorzy chcący pozyskać dotacje z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce będą mieć więcej czasu na złożenie wniosków. Dofinansowanie z tego programu będzie można przeznaczyć m.in. na inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej.

O dofinansowanie w ramach trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w Polsce mogą się starać samorządy, przedsiębiorcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe.

W zależności od obszaru programowego poziom dofinansowania sięga od 45 proc. do 100 proc. Ze 164 mln euro na łagodzenie i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 140 mln euro to fundusze pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektów w trzech obszarach: energii odnawialnej i efektywności energetycznej; łagodzenia zmian klimatu i ograniczenia narażenia na tego typu zmiany oraz środowiska naturalnego i ekosystemów.

Pierwsze nabory projektów ruszyły na początku ubiegłego miesiąca i prowadzi je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dotacji. Natomiast w przypadku projektów związanych z energetyką dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł udostępni NFOŚiGW.

Dofinansowanie uzupełniające z NFOŚiGW będzie dostępne w formie preferencyjnych pożyczek umożliwiających pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanym grantem ze środków norweskich, a nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Jednym z trzech obszarów tematycznych, w których zostaną uruchomione nabory wniosków o dotacje, jest obszar „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”.

Do podziału w tym obszarze są dotacje w łącznej wysokości 423 mln zł. Natomiast łączna wartość dofinansowania w dwóch pozostałych obszarach – „Środowisko naturalne i ekosystemy” oraz „Łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” – wynosi w sumie niemal 160 mln zł.

W obszarze „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” przewidziano trzy nabory wniosków o dofinansowanie w następujących działaniach. Teraz Ministerstwo Klimatu, któremu podlega NFOŚiGW, zdecydowało o wydłużeniu terminów składania wniosków.

1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

W tym działaniu dofinansowanie będzie można otrzymać na projekty związane z termomodernizacją budynków, przebudową systemów grzewczych i wentylacyjnych, wykorzystaniem systemów zarządzania energią i automatyki pogodowej, wymianą oświetlenia czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Do dofinansowania w zakresie odnawialnych źródeł energii kwalifikują się inwestycje w kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, urządzenia do produkcji ciepła zasilane geotermią, a także instalacje fotowoltaiczne oraz mikroturbiny wiatrowe.

Dofinansowanie może otrzymać każdy podmiot prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

W tym działaniu do podziału jest 86,31 mln zł.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 70 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania na poziomie projektu to 2,157 mln zł, a maksymalna – 21,579 mln zł

W tym działaniu nabór wniosków zostanie przeprowadzony do 14 września 2020 r. (wcześniej przyjęto datę 15 lipca).

2. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej

W tym przypadku dofinansowanie można przeznaczyć na projekty polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji; zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne; wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji; a także na rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.

O dofinansowanie mogą się ubiegać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Do podziału jest 172,63 mln zł.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 45 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania na poziomie projektu to 4,31 mln zł, a maksymalna – 30,21 mln zł

W tym działaniu nabór wniosków zostanie przeprowadzony do 31 sierpnia 2020 r. (wcześniej przyjęto datę 30 czerwca).

3. Budowa i/lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych

Trzeci nabór wniosków skierowany jest do podmiotów chcących zainwestować w miejskie systemy ciepłownicze, w tym planujących prace polegające na rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia; zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw; zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych; wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii; a także na zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

Dofinansowanie mogą otrzymać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.

Budżet naboru w tym działaniu sięga 165,85 mln zł.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 45 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny poziom dofinansowania dla pojedynczego projektu może wynieść 4,31 mln zł, a maksymalny – 30,21 mln zł.

W tym działaniu nabór wniosków zostanie przeprowadzony do 31 sierpnia 2020 r. (wcześniej przyjęto datę 30 czerwca).

Dofinansowanie we wszystkich przypadkach będzie przyznawane w formie zaliczek, refundacji poniesionych kosztów i płatności końcowej stanowiącej 10 proc. całkowitej kwoty dofinansowania – wypłacanej po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z tzw. Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

 

źródło: www.gramwzielone.pl

Przedstawiciel Kancelarii CCLaw wystąpi w trakcie Forum Biomasy

Kogeneracja na biomasę – czy lepiej wziąć udział w aukcjach OZE czy skorzystać z nowego systemu wsparcia CHP? Na to pytanie w trakcie swojego wystąpienia podczas IX jesiennego Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy postara się odpowiedzieć mec. Piotr Szwarc – Specjalista ds. Energetyki w Kancelarii CCLaw

Zapraszamy do Łodzi w dniach 24 i 25 października 2019 

Szczegóły: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy-2019/ 

Kogeneracja Gazowa