Rekordowe zainteresowanie grudniową aukcją na premię kogeneracyjną

Rekordowe zainteresowanie grudniową aukcją na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzygnął czwartą z tegorocznych aukcji CHP. Zwycięskie oferty złożyło jedenastu wytwórców[1], a wsparcie otrzyma osiemnaście jednostek kogeneracji.

Po raz pierwszy od pięciu lat, tj. odkąd funkcjonują systemy wsparcia dla kogeneracji[2], wartość energii elektrycznej wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji zaoferowana przez wytwórców w aukcji przekroczyła jej budżet. W ostatniej tegorocznej aukcji na premię kogeneracyjną, która trwała od 11 do 13 grudnia, maksymalna wartość wsparcia, jaka mogła trafić do wytwórców wynosiła ponad 7,075 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji przyznane zostało wsparcie w łącznej wysokości ponad 7,024 mld zł, co stanowi ponad 99 proc. całkowitej kwoty wsparcia, jakie było do rozdysponowania. Premią kogeneracyjną objęto ponad 21 TWh energii elektrycznej.

– Grudniowa aukcja cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem wytwórców chcących budować jednostki kogeneracji opalane gazem. Wynika to z jednej strony z potrzeby dekarbonizacji sektora ciepłowniczego i osiągnięcia przez systemy ciepłownicze statusu efektywnych energetycznie, a z drugiej zaś z ustabilizowania się sytuacji na rynku gazu ziemnego przy bardzo atrakcyjnej – w stosunku do obecnych cen paliwa – wartości referencyjnej premii, jaką można było uzyskać w aukcji – zauważył Rafał Gawin, Prezes URE.

Rys. 1. Wartość wsparcia dla kogeneracji zakontraktowanego w wyniku grudniowej aukcji CHP w odniesieniu do maksymalnej wartości możliwej do uzyskania w aukcji

Ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła prawie 28 TWh. W wyniku aukcji, premią kogeneracyjną objęto ponad 21 TWh energii elektrycznej, co stanowi blisko 77 proc. energii, która mogła otrzymać wsparcie.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w zwycięskich ofertach wyniosła 161 zł/MWh, natomiast wysokość maksymalna zwycięskich ofert osiągnęła 390,82 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia grudniowej aukcji powstaną jednostki kogeneracji o łącznej mocy ponad 187 MW. Rozstrzygnięcie wszystkich tegorocznych aukcji będzie skutkować natomiast powstaniem nowych jednostek o mocy ponad 210 MW.

Wyniki aukcji na premię kogeneracyjną pn.: „ACHP/4/2023”, która została przeprowadzona w dniach 11-13 grudnia 2023 na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 6 października 2023 r.:

Wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję Nr ACHP/4/2023 (w porządku alfabetycznym):

1. „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o.
2. Dalkia Polska Kogeneracja 1 Sp. z o.o.
3. Dalkia Polska Kogeneracja 2 Sp. z o.o. (2 oferty)
4. EDISON NEXT POLAND Sp. z o.o. (2 oferty)
5. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. (2 oferty)
6. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej EKOTERM Sp. z o.o.
7. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
8. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (4 oferty)
9. PGE Energia Ciepła S.A (2 oferty)
10. TAURON Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11. Zakład Energetyki Cieplnej „SPEC-PEC” Sp. z o.o.

GRATULUJEMY!

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w złożonych ofertach uczestników, którzy wygrali aukcję 161,00 zł/MWh;

Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w złożonych ofertach uczestników, którzy wygrali aukcję 390,82 zł/MWh;

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom1, którzy wygrali aukcję nie przekracza 161,00 zł/MWh;

Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję nie przekracza 390,82,00 zł/MWh;

Łączna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i wynikająca z tej ilości wartość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom1, którzy wygrali aukcję w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe:

informacja_PURE_wyniki_aukcji_PK (1)

***

 • Pierwsza w tym roku aukcja odbyła się w marcu. W wyniku tej aukcji dwóch przedsiębiorców otrzyma wsparcie o wartości ponad 350,1 mln zł (ok. 4,5 proc. wartości możliwej do rozdysponowania w aukcji)Druga aukcja, która odbyła się w czerwcu, zakończyła się bez rozstrzygnięcia. Trzecia aukcja to przyznane wsparcie w łącznej wysokości ponad 300 mln zł, co stanowiło ok. 4,15 proc. wartości możliwej do rozdysponowania w tej aukcji.
 • Wsparcie zwycięzcom tej aukcji będzie wypłacane w latach 2025-2041.
 • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.
 • Wyniki wszystkich dotychczas ogłoszonych przez Prezesa URE aukcji CHP dostępne są tutaj.
 • Do końca grudnia br. Prezes URE ogłosi harmonogram aukcji na rok 2024.
 • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
 • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
 • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Szczegóły w Informacji Prezesa nr 70/2023


[1] Kilku wytwórców złożyło więcej niż jedną ofertę – przy czym każda dotyczyła innej jednostki kogeneracji.
[2] Określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553 z poźn. zm.).

źródło: www.ure.gov.pl


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

URE: Jak prawidłowo przygotować ofertę do aukcji CHP

Urząd Regulacji Energetyki przygotował poradnik dla przedsiębiorców:
Jak prawidłowo przygotować ofertę do aukcji CHP

Opracowanie zawiera zestaw praktycznych wskazówek i podpowiedzi, jak właściwie wypełnić oferty do aukcji kogeneracyjnych (Combined Heat and Power, CHP).

Najbliższa aukcja CHP dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji (o mocy od 1 do 50 MW) odbędzie się między 10 a 14 grudnia 2020 r.

W grudniowej aukcji maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 14,3 TWh, a jej wartość to blisko 2,8 mld zł.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do niej, a następnie  prawidłowe wypełnienie formularza oferty dla jednostki kogeneracji. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów systemu wsparcia oraz by ułatwić wypełnienie formularza, URE przygotował poradnik – jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji CHP.

***

 • W przypadku dodatkowych pytań podmioty zainteresowane udziałem w aukcji mogą przesyłać je drogą mailową na adres chp@ure.gov.pl lub skontaktować się z Urzędem telefonicznie pod numerami : +48 22 487 57 38; +48 22 487 56 73; +48 22 487 57 74 oraz +48 22 487 54 89.
 • Zaplanowana na grudzień 2020 r. aukcja CHP jest drugą w tym roku. Pierwsza odbyła się w czerwcu. Aukcję wygrała oferta przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Piła. Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w ofercie tego podmiotu, nie przekraczała 60 zł za MWh.
 • Pomiędzy 14 a 16 grudnia 2020 r. zaplanowano również nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze.
 • Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

źródło: www.ure.gov.pl


  

Ponad 13 mld złotych na wsparcie wysokosprawnej kogeneracji w 2020 roku

26 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020[1].

Minister Klimatu określił maksymalną wysokość wsparcia, jakie w tym roku może zostać udzielone wytwórcom energii wykorzystującym technologię wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi w tym roku 2,63 GWh, zaś maksymalna wartość tej premii to prawie 4,9 mld zł. Natomiast premia kogeneracyjna indywidualna została przewidziana dla maksymalnie 7,2 GWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. Wartość premii indywidualnej określono na 8,6 mld zł.

Wspieranie wysokosprawnej kogeneracji ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, ma także poprawić efektywność wykorzystania nośników energii. W tym celu ustawa o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji[2] wprowadziła cztery mechanizmy polegające na wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwórcom do ceny energii elektrycznej w ramach następujących systemów:

1. aukcyjny system wsparcia – w formie premii kogeneracyjnej dla jednostek kogeneracji (nowych i znacznie zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, które wygrają aukcje ogłaszane, przeprowadzane i rozstrzygane przez Prezesa URE;

2. system wsparcia w formie premii gwarantowanej (wysokość premii określana jest przez Ministra Energii w rozporządzeniu) dla:

 • jednostek kogeneracji (istniejących i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW;
 • małych jednostek kogeneracji (nowych, znacznie zmodernizowanych, istniejących lub zmodernizowanych), wchodzących w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW;

3. system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej (wysokość premii ustalana jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa URE) dla jednostek kogeneracji (istniejących i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW;

4. system wsparcia w postaci naboru – w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostek kogeneracji (nowych i znacznie zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które wygrają nabory ogłaszane i przeprowadzane przez Prezesa URE.

 • W wyniku rozstrzygnięcia pierwszej aukcji, która została przeprowadzona w grudniu 2019 roku, premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po rozstrzygnięciu aukcji, a premia dla nich będzie wypłacana od 2021 do 2038 roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.
 • 8 czerwca br. rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Przeprowadzenie kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną planowane jest pod koniec bieżącego roku.

źródło: www.ure.gov.pl

 

Zapraszamy jeszcze przed terminem aukcji w dniu 3 czerwca 2020 na III edycję szkolenia online:

Kogeneracja przemysłowa i zawodowa

– aktualny system wsparcia, aukcje 2020, rozliczanie
– nowe środki na finansowanie inwestycji z NFOŚiGW

Szczegóły: https://powermeetings.eu/kogeneracja-system-wsparcia-aukcje-rozliczanie-finansowanie/

 


[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 832.

[2] Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 42, z późn. zm. ).

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu