Wodoryzacja Gospodarki – nabór wniosków 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wodoryzacja Gospodarki”

Cel programu
Celem programu jest wsparcie technologii, dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Program przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych określonych w działaniu B2.1.1 w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W naborze będą realizowane przedsięwzięcia zgodne z nową zasadą horyzontalną „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH), w odniesieniu do 6 celów środowiskowych. Przyjmuje się, że przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia technologii wodorowych w kierunku niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. W odniesieniu do projektów dotyczących budowy wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem cel szczegółowy zostanie spełniony jeśli jednostki transportowe powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą przeznaczone do transportu paliw kopalnych.

Rodzaje przedsięwzięć

 1. Przedsięwzięcia o charakterze badawczo –rozwojowym, dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1;
 2. Przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.

Terminy i sposób składania wniosków o dofinansowanie WoD

Nabór wniosków odbywać się będzie w procedurze konkursowej. Wnioski należy składać w terminie od 03.06.2024 r. do 02.09.2024 r., do godz. 23.59.

Wnioski WoD składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Budżet naboru:

Budżet na realizację celu programu wynosi 1 193 009 000 zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form finansowania: 493 009 000 zł
 • dla zwrotnych form finansowania: 700 000 000 zł

co stanowi 100% alokacji budżetu programu.

Forma i intensywność dofinansowania:

– Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie:

 • wyłącznie dotacji,
 • dotacji i pożyczki łącznie;

– Dofinansowanie w formie dotacji do wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej wskazanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2189) ;

– W sytuacji, gdy dotacja nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 85% kosztów kwalifikowanych.

– Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie; pożyczka może być udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł;
 • Maksymalna kwota dotacji: 150 mln zł;
 • Kwota pożyczki: do 300 mln zł;
 • Oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres finansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki, może być inny, jednak nie dłuższy niż 25 lat;

Beneficjenci

 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ). Warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Jednostki sklasyfikowane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742), prowadzące działalność naukową w myśl tej ustawy.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynatorzy programu:

Żanna Białek, Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Innowacji, nr tel.: 724 701 340
Dominik Pióro, Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Innowacji, nr tel.: 724 700 887

 

Materiały

1. PROGRAM​_WODORYZACJA GOSPODARKI
1​_PROGRAM​_WODORYZACJA​_GOSPODARKI.pdf 0.77MB

2. Regulamin Konkursu PP WG 26.04.2024
2​_Regulamin​_Konkursu​_PP​_WG​_26042024.pdf 0.71MB

3. Załącznik 1 do Regulaminu Lista załączników 26.04.2024
3​_Załącznik​_1​_do​_Regulaminu​_​_Lista​_załączników​_26042024.pdf 0.43MB

4. Załącznik 2 do Regulaminu Ogłoszenie o konkursie 26.04.2024
4​_Załącznik​_2​_do​_Regulaminu​_​_Ogłoszenie​_o​_konkursie​_26042024.pdf 0.82MB

5. Formularz wniosku WG DOTACJA 26.04.2024
5​_Formularz​_wniosku​_WG​_DOTACJA​_​_26042024.pdf 1.16MB

6. Formularz wniosku WG POŻYCZKA 26.04.2024
6​_Formularz​_wniosku​_WG​_POŻYCZKA​_26042024.pdf 0.93MB

7. Instrukcja do formularza wniosku WG DOTACJA 26.04.2024
7​_Instrukcja​_do​_formularza​_wniosku​_WG​_DOTACJA​_26042024.pdf 1.04MB

8. Instrukcja do formularza wniosku WG POŻYCZKA 26.04.2024
8​_Instrukcja​_do​_formularza​_wniosku​_WG​_POŻYCZKA​_26042024.pdf 0.77MB

9. Instrukcja do hrf 26.04.2024
9​_Instrukcja​_do​_hrf​_26042024.pdf 0.88MB

10. Instrukcja do SW 26.04.2024
10​_Instrukcja​_do​_SW​_26042024.pdf 0.80MB

11. Zestawienie kosztów kwalifikowanych do pomocy regionalnej Kalkulator
11​_Zestawienie​_kosztów​_kwalifikowanych​_do​_pomocy​_regionalnej​_Kalkulator.xlsx 0.02MB

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Zobacz również:

Uproszczenia w Zielonym Ładzie weszły w życie 25 maja br.

Sejm przyjął ustawę, która zapewni ochronę przed drastycznymi podwyżkami cen energii w Polsce od lipca 2024

Reformy i oczekiwania – dostępność surowca kluczowa dla przemysłu drzewnego

Forum branż związanych z drewnem

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu