Wodór w ustawie prawo energetyczne – konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne raz niektórych innych ustaw (UD36)

MKiŚ zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD36), które pomogą ukształtować normy prawne umożliwiające wykorzystanie wodoru w energetyce.

Wodór jest paliwem alternatywnym, które stanowi przyjazną środowisku alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego w sektorach przemysłu, które są szczególnie trudne do dekarbonizacji, m.in. w hutnictwie, przemyśle chemicznym oraz przemyśle budowlanym. Wodór ze względu na swoje właściwości chemiczne może stanowić również nośnik energii, pozwalający na magazynowanie energii elektrycznej, a także paliwo do napędu pojazdów i statków.

Wodór stanowi bardzo ważne ogniwo strategii Unii Europejskiej pozwalających realizować ambitne europejskie plany klimatyczne. Jest jednym z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, a także unijnej „Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”. W ślad za planowaniem unijnym polski ustawodawca określił polskie założenia strategiczne odnoszące się do wykorzystania wodoru w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW) oraz Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

W następstwie powyższych strategii Ministerstwo opracowało projekt ustawy wprowadzający regulacje prawne niezbędne dla zastosowania wodoru w polskiej energetyce w ramach realizacji kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy, w którym założono wejście w życie przepisów ustanawiających ramy prawne dla wodoru.

Najważniejsze zmiany prawne wprowadzane w projekcie UD36 to:

 • opracowanie siatki operatorów systemów wodorowych i norm określających ich działalność,
 • dodanie nowych pojęć prawnych niezbędnych do regulacji zastosowania wodoru w polskiej energetyce,
 • zastosowanie podstawowych zasad rynkowych dotyczących wykorzystania wodoru w energetyce na wzór zasad z rynku paliw gazowych,
 • określenie systemu reglamentacji działalności gospodarczej związanej z zastosowaniem wodoru w energetyce,
 • uwzględnienie międzysektorowych możliwości wykorzystania wodoru w energetyce.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska po uzgodnieniach wewnętrznych opracowało projekt UD36 zawierający podstawy prawne umożliwiające szerokie wykorzystanie wodoru w polskiej energetyce. Zależy nam na uzyskaniu możliwie największej liczby opinii w celu utworzenia możliwie najlepszego prawa określającego wykorzystanie wodoru w polskiej energetyce, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag do komunikatu do 17 czerwca 2024 r. adres: deg@klimat.gov.pl

Link do projektu UD-36: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw6

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Co organizujemy w najbliższym czasie?

MKiŚ: Prawo Wodorowe (ustawa) w II kwartale 2024 r.

Regulujemy rozwój gospodarki wodorowej z myślą o zapewnieniu konkurencyjności przemysłowi w kraju – czytamy w komunikacie MKiŚ. Wodór będzie odgrywał kluczową rolę w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Będzie nośnikiem, który zastąpi gaz jako nośnik energii. Jego rola dla przemysłu będzie kluczowa, dlatego wprowadzamy ustawę regulującą ten obszar. Ustawa przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej w Polsce, jej szacowana wartość dodana to nawet 870 mln EUR w 2040 r. Jednocześnie realizujemy jeden z kamieni milowych KPO.

Dlaczego projekt jest wprowadzany?

Rozwój gospodarki wodorowej jest dobry dla gospodarki. Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku wykonana przez Instytut Energetyki przewiduje, że wartość dodana dla Polski, związana z rozwojem gospodarki wodorowej to ponad 343 mln EUR dla niskiego popytu na wodór w UE o 870 mln EUR dla popytu wysokiego.

Obecnie Prawo energetyczne nie reguluje wodoru. Według obecnych przepisów jest on „innym rodzajem gazu palnego” i podlega regulacji wyłącznie w przypadku dostarczania go za pomocą sieci gazowej. W pozostałym zakresie wodór nie jest regulowany ustawą – Prawo energetyczne.

Konieczne jest zatem wprowadzenie wodoru do ustawy Prawo energetyczne i uregulowanie tego rynku. Projekt realizuje ponadto kamień milowy KPO.

Brak regulacji przekłada się na niepewność inwestycyjną i ogranicza lub spowalnia realizację inwestycji dotyczących rynku wodoru. Tymczasem rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii nakłada na Polskę szereg obowiązków w zakresie zastępowania wodoru pozyskiwanego tradycyjnymi metodami z paliw kopalnych wodorem odnawialnym lub niskoemisyjnym.

Wytwarzanie wodoru odnawialnego (kwalifikowanego jako paliwo odnawialne pochodzenia niebiologicznego – tzw. RFNBO) wymaga dużej ilości wielkoskalowych inwestycji.

Projekt reguluje, jaka działalność na rynku wodoru objęta będzie koncesją. Zakłada się, że w początkowej fazie rozwoju rynku będzie wymagana koncesja dla obrotu wodorem poniżej równowartości 1 mln euro, magazynowania wodoru w instalacji do 55 tys. Nm3.

Jaki problem rozwiązujemy?

 • Odpowiadamy na wyzwania dekarbonizacji gospodarki. Wodór będzie odgrywał kluczową rolę w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Polityka klimatyczna UE zidentyfikowała obszary, których nie da się wprost zelektryfikować z pomocą OZE. Jest to przede wszystkim przemysł – w tym chemiczny, petrochemiczny, cementownie, huty) oraz transport ciężki. Wodór jest typowany jako nośnik energii, który zastąpi gaz ziemny, pozwoli na dekarbonizację przemysłu oraz uniezależni Europę od paliw kopalnych.
 • Realizujemy jeden z kamieni milowych KPO.
 • Ograniczamy ryzyko inwestycyjne dla biznesu. Dobre i jasne prawo będzie zachęcało do inwestycji tym obszarze.

Jakie zmiany wprowadzamy?

 • Na rynku wodoru pojawią się operatorzy (m.in. operator systemu przesyłowego wodorowego i operator systemu dystrybucyjnego wodorowego, operator systemu magazynowania wodoru).
 • Uregulowane zostaną ich obowiązki. Ustawa wprowadza procedurę wyznaczania operatorów przez Prezesa URE.
 • Uregulowano zasady łączenia działalności gazowej i wodorowej, co ma znaczenie w szczególności na wczesnym etapie tworzenia się rynku.
 • Założono uproszczenia w Prawo budowlanym, w Prawie ochrony środowiska oraz w specustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Projekt, zgodnie z założeniami aktualizacji KPO, powinien zostać przyjęty przez RM w II kwartale 2024 r., a wejść w życie w IV kwartale 2024 r.

Link do projektu UD-36: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw6

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu