W dniu 17 sierpnia 2023 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do projektu długo oczekiwanej ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, implementującej do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II), w tym w szczególności, wynikające z jej postanowień, wymogi dotyczące instrumentu odgrywającego coraz istotniejszą rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii, tj. systemu gwarancji pochodzenia. W dniu 18 sierpnia br. ustawę przekazano do podpisu Prezydenta.

Przyjęta ustawa wprowadza szereg całkowicie nowych rozwiązań w obszarze szeroko pojętych zasad uzyskiwania gwarancji pochodzenia, katalogu podmiotów uprawnionych do ich otrzymania, a także nośników energii objętych gwarancjami pochodzenia.

 

W nawiązaniu do nadchodzących zmian zapraszamy Państwa do udziału w seminarium:

Gwarancje pochodzenia

– implementacja Dyrektywy RED II w świetle przepisów ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r.
o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw

27 września 2023 I Warszawa & online

 

W trakcie spotkania szczegółowo przybliżymy zakres uchwalonych przepisów, ich cel, a przede wszystkim skutki nowych rozwiązań prawnych dla obecnych oraz przyszłych beneficjentów gwarancji pochodzenia.

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program 👩‍🏫

9:15 - 9:30

Rejestracja / Logowanie do systemu

9:30 - 11:30

I. Istota i funkcje gwarancji pochodzenia – regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

 • Funkcje gwarancji pochodzenia – definicja, okres ważności
 • Norma CEN-EN 16325 – główne wymogi – konsekwencje dla regulacji krajowych
 • Rodzaje gwarancji pochodzenia, podmioty uprawnione do ich uzyskiwania
 • Wartość rynkowa gwarancji pochodzenia a systemy wsparcia
 • Procedura uznania gwarancji pochodzenia – zakres uprawnień Komisji Europejskiej;

II. Postępowanie w sprawie z wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia po nowelizacji

 • Przebieg procedury – zakres zastosowania regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego – termin rozpoznania wniosku
 • Nowe elementy wniosku – katalog adresatów wniosku – numer identyfikacyjny instalacji OZE
 • Modyfikacja okresu wytwórczego – okres ważności
 • Zakres weryfikacji danych objętych wnioskiem – obowiązki podmiotów dokonujących weryfikacji – regulacje szczegółowe, dedykowane nowym  rodzajom i nośnikom energii 
 • Katalog niezbędnych aktów wykonawczych – projektowane zmiany zakresu delegacji ustawowych
  – art. 61, art. 62 oraz art. 62a ustawy
  o odnawialnych źródłach energii
 • System gwarancji pochodzenia, a zadania Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);
11:30 - 11:50

Przerwa 

11:50 - 13:20

III. Gwarancje pochodzenia – nowy zakres regulacji

 • Rodzaje i nośniki energii objęte systemem gwarancji pochodzenia
 • Cel i treść gwarancji pochodzenia – system gwarancji pochodzenia a pomoc publiczna
 • Modyfikacja katalogu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia
 • „Wprowadzenie energii w inne miejsce” – zakres pojęcia, skutki dla funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia
 • Nowe wymogi w zakresie opomiarowania instalacji objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia
 • Proces konwersji energetycznej, a procedura uzyskiwania gwarancji pochodzenia;

IV. Obrót, umarzanie i uznawanie gwarancji pochodzenia

 • Zasady obrotu gwarancjami pochodzenia – nowe zadania Prezesa URE oraz TGE S.A.
 • Posiadacz gwarancji pochodzenia – identyfikacja podmiotu
 • „Rozdzielenie” gwarancji pochodzenia – rejestr gwarancji pochodzenia
 • Umarzanie gwarancji pochodzenia – doprecyzowanie elementów wniosku przebieg procedury
 • Postępowanie w sprawie z wniosku o uznanie gwarancji pochodzenia -Association of Issuing Bodies (AIB) – rola i status stowarzyszenia – warunki i zasady członkostwa Prezesa URE
 • Przesłanki odmowy wydania lub uznania gwarancji pochodzenia
 • “Roczny miks energii resztkowej” – zakres pojęcia, obowiązki publikacyjne
 • Gwarancje pochodzenia a Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, a także ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw;
13:20 - 14:00

V. Przepisy przejściowe i dostosowujące, podsumowanie i zakończenie zajęć.

Prowadząca 🔝

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Partnerzy

Współorganizator

Industry-Events.eu

Współorganizator

powermeetings.eu

Zarejestruj się 👍

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1690 1490 Gwarancje pochodzenia 2023 Stacjonarnie: 1 690,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 790,00 przy zgłoszeniu do 23.09.2023 Online: 1 490,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 590,00 przy zgłoszeniu do 23.09.2023
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

   — Online:  1 590,00 1 490,00 PLN + VAT cena przy zgłoszeniu do 23.09.2023

   — Stacjonarnie: 1 790,00 1 690,00 PLN + VAT cena przy zgłoszeniu do 23.09.2023

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, stacjonarnie: dodatkowo wyżywienie typu przerwa kawowa i lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy industry-events.eu/powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi ona zostać zaakceptowana.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty industry-events.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie  przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się hybrydowo:

  stacjonarnie w Warszawie

  oraz 

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Gwarancje pochodzenia 2023

  Jesteś zainteresowany tematem gwarancji pochodzenia❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane