Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii zostały wprowadzone do krajowego porządku prawnego wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984), zwanej małym „trójpakiem” energetycznym. W aktualnym stanie prawnym zagadnienia związane z gwarancjami pochodzenia regulują przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261, z późn. zm.).

Mechanizm gwarancji pochodzenia zawitał w prawie wspólnotowym na początku ubiegłej dekady i korzystają z niego – oprócz producentów zielonej energii – także firmy, które kupując określoną ilość gwarancji dążą do ukształtowania „eko – wizerunku”, dokumentując przy ich pomocy fakt wspierania ekologicznej energii.

System gwarancji pochodzenia ma charakter transgraniczny. Oznacza to, że producenci zielonej energii w Polsce swoje gwarancje będą mogli sprzedać nie tylko podmiotom zarejestrowanym w naszym kraju, ale także poza jego granicami, tj. między innymi w takich krajach jak: Szwecja, Norwegia, Belgia, Niemcy, Holandia, Włochy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Austria, Dania, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania i Słowenia.

W Polsce gwarancje pochodzenia – w formie elektronicznej – wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Gwarancje te podlegają bezpośredniemu przekazaniu do właściwego rejestru prowadzonego obecnie przez Towarową Giełdę Energii S.A. Każda gwarancja pochodzenia oznaczana jest indywidualnym numerem i zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o jej wydanie oraz posiada indywidualną dzienną datę ważności.

W aktualnym stanie prawnym, gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, stanowi jedyny dokument poświadczający odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Dokonując przeglądu kilkuletniego funkcjonowania rynku gwarancji pochodzenia w Polsce, zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane zagadnieniom problemowym związanym z aktywizacją tego swoistego instrumentu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.

Podczas szkolenia prowadząca zaprezentuje, między innymi, obowiązujące regulacje prawne, przedstawi zasady krajowego oraz międzynarodowego obrotu gwarancjami pochodzenia, dokona analizy typów zawieranych transakcji oraz struktury podażowo – popytowej tego rynku.

Niezwykle istotnym punktem szkolenia będzie próba odpowiedzi na pytania dotyczące przesłanek warunkujących rozwój krajowego rynku gwarancji pochodzenia. Kwestie problemowe analizowane w trakcie szkolenia ukierunkowane zostaną przede wszystkim na przybliżenie uczestnikom zajęć specyfiki tego rynku, w tym wskazanie koniecznych zmian legislacyjnych, które wydają się niezbędne z punktu widzenia jego ożywienia.

Chcąc przybliżyć Państwu swoisty mechanizm wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych, jaki stanowią gwarancje pochodzenia, zapoznać z wszelkimi procedurami, wymaganiami formalnymi oraz przedstawić najbardziej aktualny stan tego rynku, w tym dotyczące go zagadnienia problemowe, zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

 

Rynek gwarancji pochodzenia
– prawo, praktyka, obrót transgraniczny, postulowane zmiany legislacyjne

28 stycznia 2021

 

Spotkanie poprowadzi znany i ceniony ekspert ds. systemów wsparcia – radca prawny Pani Katarzyna Szwed – Lipińska wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Lokalizacja 📱💻🖥? Seminarium odbędzie się w formie webinaru online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program 👩‍🏫

8:45 - 9:00

Rejestracja / Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

Regulacje europejskie – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE z 2018 r. seria L, Nr 328, s.82) – termin i zakres implementacji, podstawowe założenia

 

Gwarancje pochodzenia w ustawie o odnawialnych źródłach energii

11:00 - 11:20

Przerwa 

11:20 - 13:20

Zasady obrotu gwarancjami pochodzenia – obrót krajowy

 

Zasady obrotu gwarancjami pochodzenia – obrót międzynarodowy – AIB – warunki i koszty członkostwa – transgraniczny charakter gwarancji pochodzenia

13:20 - 13:40

Przerwa

13:40 - 15:00

Case study – analiza wybranych stanów faktycznych w kontekście uprawnienia podmiotu do uzyskania gwarancji pochodzenia

 

Zakres niezbędnych zmian legislacyjnych, warunkujących rozwój rynku gwarancji pochodzenia – oczekiwane kierunki nowelizacji

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadząca 🔝

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Zarejestruj się 👍

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1090 Gwarancje pochodzenia
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

  1 190,00  1 090,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Wychodząc naprzeciw aktualnie panującej sytuacji i dbając o Państwa bezpieczeństwo a jednocześnie nie chcąc, aby tracili Państwo możliwość udziału w naszym interesującym wydarzeniu – zapraszamy do udziału w szkoleniu w formie webinaru online.

   

  Co to oznacza?

  Że nie wychodząc z domu lub firmy i na każdym nośniku z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon) mogą Państwo brać czynny udział w naszym wydarzeniu

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Gwarancje pochodzenia

  Jesteś zainteresowany szkoleniem online❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane