System wsparcia energii wytwarzanej z odpadów

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dnia 29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

 

Informacja

o ustawie z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

 

Omawiana ustawa dokonuje zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), zwana dalej: „ustawą OZE” oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961).

Celem ustawy jest – w pierwszej kolejności – zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE). Ponadto, wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE.

Ustawa między innymi:

1) wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW. Natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Ponadto, katalog definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji;

2) doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

3) wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego;

4) likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE;

5) wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy);

6) wprowadza możliwość łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy;

7) zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana definicji budowli w ustawie – Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

Ustawa, zgodnie z art. 17, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. (art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 15 lit. b, pkt 16, 25, 26, pkt 29 lit. d tiret drugie, pkt 33 lit. e w zakresie dodawanego art. 74 ust. 9, pkt 34 lit. b, pkt 50 i 51 omawianej ustawy);

2) przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 omawianej ustawy).

źródło: http://www.prezydent.pl

 

Wszystkie najważniejsze zmiany zawarte w powyższej nowelizacji jak i ich wpływ na wytwórców ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii omówione zostaną w trakcie seminarium organizowanego przez Zespół powermeetings.eu: Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018 już 11 lipca 2018 w Warszawie

Spotkanie poprowadzi najlepszy Ekspert ds. OZE oraz systemów wsparcia Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Wieloletni pracownik URE, znany i ceniony Ekspert ds. Systemów Wparcia, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka.

Szczegóły: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/

 

Jeśli nie mogą Państwo dołączyć do nas 11 lipca to zapraszamy do udziału w kolejnej edycji seminarium już 28 sierpnia 2018

szczegóły: https://powermeetings.eu/seminarium-nowelizacja-ustawy-o-oze-sierpien-2018/

 

ZAPRASZAMY!!

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE

W czwartek 7 czerwca 2018 Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem jest tym razem odblokowanie inwestycji w OZE poprzez poprawienie i wznowienie systemu aukcyjnego. Nowelizację poparli niemal wszyscy posłowie – także posłowie opozycji  mimo, że zgłaszane przez nich uwagi nie zostały przyjęte.

Wczoraj za przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE zagłosowało 430 posłów, tylko dwóch było przeciw (Leszek Korzeniowski z PO oraz poseł niezależny Jacek Wilk) i tylko jeden poseł wstrzymał się od głosu (Zbigniew Ziobro).

W przegłosowanej wczoraj ustawie znalazło się kilka nieprecyzyjnych sformułowań, których doprecyzowania nie chciało uwzględnić Ministerstwo Energii, aby nie opóźniać procedowania ustawy i wdrożenia nowych aukcji.

ME zapewnia jednak, że przyjrzy się zgłoszonym uwagom przy okazji kolejnej nowelizacji, a wczorajsza decyzja Sejmu daje szansę na przeprowadzenie kolejnych aukcji dla OZE jeszcze w tym roku.

Zwraca uwagę, że ustawę, która ma przyczynić się do uruchomienia nowych inwestycji w OZE poparł niemal cały Sejm. Pojawił się konsensus w kwestii konieczności wspierania inwestycji w zieloną energię – mimo, że posłowie opozycji zgłaszali w czasie sejmowego procedowania nowelizacji ustawy swoje poprawki, które nie zostały zaaprobowane przez ME i których nie poparł mający sejmową większość PiS.

Tuż przed wczorajszym wieczornym głosowaniem nad całą ustawą odrzucono poprawkę zgłoszoną przez PO, która – jak mówił poseł Andrzej Czerwiński – miała poprawić zapisy obecnej ustawy w zakresie zasady amortyzacji, aby nie premiować rozwiązań korzystnych dla instalacji używanych wiatraków.

Sejm nie poparł też innego apelu zgłoszonego wczoraj przez posła Czerwińskiego, który wzywał do poparcia regulacji umożliwiających uwzględnienie w ramach modernizacji elektrowni wiatrowych także możliwości zwiększenia ich nominalnej mocy. PiS tych rozwiązań jednak nie poparł.

Posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej wezwała do poparcia zgłoszonej przez jej partię poprawki, która rozszerzy nowe systemy wsparcia FiT i FiP na inne technologie – a nie tylko na wpisane do projektu ustawy elektrownie wodne i biogazownie. Sejm głosami PiS tą poprawkę odrzucił.

Sejm odrzucił też poprawki mające charakter wniosków mniejszości, które zgłosili posłowie Ireneusz Zyska, Robert Winnicki i Jan Klawiter, i które – jak mówił wczoraj w Sejmie poseł Winnicki – mają usprawnić wdrożenie ustawy. Chodziło m.in. o poprawki mające umożliwić migrację małych biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych do tworzonego w ramach nowelizacji systemu feed-in tariff i feed-in premium – poprzez – jak to określił wcześniej poseł Zyska – usunięcie zbędnej weryfikacji istniejących instalacji mogących wejść do nowego systemu. Chodziło ponadto o doprecyzowanie momentu rozpoczęcia rozliczeń w systemie aukcyjnym czy wydłużenie o 12 miesięcy okresu na budowę instalacji, które wygrały przeprowadzone dotąd aukcje, a także o zwiększenie ceny referencyjnej dla biogazowni o mocy do 500 kW do 660 zł/MWh.

Sejm głosami PiS odrzucił też poprawkę dotyczącą zasad termicznego przekształcania odpadów, które – jak wskazała wczoraj posłanka PO Gabriela Lenartowicz – mogą prowadzić do nieuzasadnionego wykorzystania pewnych rodzajów biomasy.

W ostatniej chwili w przyjętej wczoraj ustawie pojawiła się nowa definicja drewna energetycznego.

Zgodnie z poprawką zgłoszoną i przegłosowaną przez PiS, i zaaprobowaną wcześniej na wniosek Ministerstwa Środowiska przez Ministerstwo Energii, za drewno energetyczne uznaje się „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”.

Minister środowiska ma określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego, biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.

Podstawowym zadaniem przyjętych regulacji jest jednak poprawienie zasad systemu aukcyjnego, co umożliwi odblokowanie kolejnych aukcji i uruchomienie nowych inwestycji w OZE.

W uchwalonej nowelizacji znajdziemy przede wszystkim nową regułę kumulacji pomocy publicznej. – Jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Warunek ten stanowi tzw. regułę kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie –  udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia – zapewniał resort energii.

W celu zapewnienia rentowności instalacji, inwestorzy niekorzystający z pomocy inwestycyjnej muszą w ofercie aukcyjnej zawrzeć możliwie najwyższą cenę, podczas gdy inwestorzy korzystający z pomocy inwestycyjnej mogą kwotę tej pomocy wkalkulować w swoją ofertę, odpowiednio pomniejszając cenę ofertową i tym samym zwiększając swoje szanse na wygranie aukcji. Rozwiązaniem tego problemu ma być przyjęcie jako górnej granicy łącznej wartości pomocy parametru odnoszącego się do ceny ofertowej, a nie referencyjnej.

Resort energii zaproponował, aby pomoc publiczna na pokrycie nakładów inwestycyjnych pomniejszała cenę wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Oszacowaniu wartości pomocy inwestycyjnej ma służyć obliczenie tzw. ekwiwalentu dotacji brutto pomocy.

Przyjętej wczoraj regulacje to także zmiany w zasadach inwestowania w elektrownie wiatrowe oraz próba uporządkowania tych zasad po przyjętej w 2016 roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym poprzez uporządkowanie zasad opodatkowania wiatraków i przywrócenie stosowanej wcześniej, korzystniejszej dla inwestorów interpretacji.

Dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie. To sprzyja włączeniu energetyki wiatrowej do aukcji.

Inne regulacje dla energetyki wiatrowej mają chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania. Zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie pierwotnym po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Przygotowana przez Ministerstwo Energii ustawa zakłada też nowe mechanizmy wsparcia dla grupy małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w postaci tzw. feed-in tariffs (FiT) lub feed-in-premium (FiP). Chodzi o instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz).

Stała cena zakupu, obowiązująca w okresie 15 lat, w przypadku mechanizmów FiT i FiP ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji (biogazowni lub elektrowni wodnej) i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

Przyjęta wczoraj ustawa nie wprowadza zbyt wielu zmian w zakresie mikroinstalacji. Zmianie ulega ich maksymalna wielkość – z 40 kW do 50 kW, a także zasady podatkowe dotyczące rozliczeń w prosumenckim systemie opustów.

Teraz Senat

Po wczorajszym głosowaniu ustawa trafi do Senatu. Jeśli senatorowie zdecydują się na wprowadzenie poprawek, będą one następnie głosowane przez Sejm, a ustawa zostanie potem skierowana do podpisu prezydenta.

Wcześniej minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewniał, że aby wdrożenie aukcji zaplanowanych przez Ministerstwo Energii na ten rok było możliwe, nowelizację trzeba przyjąć jeszcze w czerwcu.

Po jej wejściu w życie pracę będzie musiał wykonać Urząd Regulacji Energetyki, który odpowiada za organizację aukcji. URE musi dostosować do znowelizowanych przepisów m.in. zasady działania Internetowej Platformy Aukcyjnej, która posłuży do przeprowadzenia aukcji w nowej formule.

Jak powtórzył wczoraj w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, szybkie procedowanie przyjętej wczoraj nowelizacji ma służyć przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020, a teraz Ministerstwo Energii ma od razu przystąpić do prac nad kolejnym projektem nowelizacji, biorąc pod uwagę zgłaszane ostatnio postulaty.

źródło: www.gramwzielone.pl

Więcej na temat w.w. nowelizacji dowiedzą się Państwo w trakcie organizowanego w dniu 11 lipca 2018 w Warszawie przez zespół powermeetings.eu specjalistycznego seminarium:

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018 – nowe systemy wsparcia, modyfikacje w obszarze zasad kalkulacji pomocy publicznej, aukcje w nowej odsłonie,

szczegóły: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/

 

Nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie już od lipca

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zadeklarowali przyjęcie w głosowaniu projektu po uwzględnieniu zgłoszonych poprawek.

Projekt m.in. dotyczy zapewnienia pełnej zgodności przepisów obowiązującego w Polsce prawa regulującego sektor odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej. (SA. 43697 (20 15/N) – Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych).

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane. Co do dwóch ostatnich proponowane zmiany dotyczą opodatkowania farm wiatrowych oraz ich budowy. Zaproponowane zmiany poprawiają też sytuacje rynkową energetyki z biomasy i biopaliw.

Prezentując projekt ustawy w imieniu rządu sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski podkreślił konieczność uchwalenia zmian w przepisach ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Powiedział, że „Realizacja przez Polskę celu 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2020 r. jest zagrożona, ale ale jeśli będziemy się zbliżać i pokażemy, że jesteśmy bliżej niż dalej, to na pewno będzie pozytywna ocena naszych działań „. Dlatego – zauważył wiceminister Tobiszowski – konieczne jest wprowadzenie w życie zmian proponowanych przez rząd, powinny „pozwolić zbliżyć się do tej wielkości. Po to uruchamiamy tę ustawę. Jest to związane przede wszystkim z aukcjami, które mają nam zdynamizować udział odnawialnej energii przez inwestycje w naszym systemie. Intencją jest, abyśmy zbliżyli się do 15 proc., aby aukcje przeprowadzone jeszcze w tym roku na podstawie znowelizowanej ustawy dały nam przyrost mocy odnawialnej energii o 2 GW”. Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że aby to osiągnąć, ustawa powinna wejść w życie 1 lipca br. Konieczne jest bowiem przygotowanie aukcji. Cały proces powinien być zdynamizowany, aby parametry, które mamy do osiągnięcia w 2020 r., były realne”.

Poseł sprawozdawca Dariusz Kubiak przedstawił w imieniu Komisji wniosek o uchwalenie ustawy. Występujący w imieniu klubów poselskich posłowie zadeklarowali poparcie dla ustawy i głosowanie za projektem. Przedstawiciel Klubu PO poseł Andrzej Czerwiński ocenił, że wprawdzie projekt ustawy nie spełnia wszystkich potrzeb sektora OZE, ale jest to „otwarcie furtki” dla rozwoju tego sektora po „trzech latach zahamowania”. Podobnie oceniła projekt posłanka Monika Rosa w imieniu Klubu „Nowoczesna”. Posłowie opozycji szczególnie podkreślali, że propozycje nowelizacji uwzględniają potrzeby energetyki wiatrowej, choć nie są – ich zdaniem – wystarczające. Po debacie poselskiej projekt został ponownie skierowany do Komisji Energii i Skarbu Państwa ponieważ przedstawiciele wszystkich klubów w toku debaty złożyli liczne poprawki wymagające opracowania i wniesienia do wersji ostatecznej projektu.

źródło: www.BiznesAlert.pl

 

Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Nowelizacja ustawy o OZE tuż, tuż!

Szanowni Państwo,

nowelizacja ustawy o OZE tuż, tuż. W dniu 22 maja 2018 (wtorek), zaplanowano posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, podczas którego rozpatrywane będzie sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412).

W związku z licznymi postulatami w zakresie konieczności uchwalenia nowelizacji ustawy jeszcze przed zbliżającą się wakacyjną przerwą w obradach Parlamentu, zapraszamy Państwa do udziału w specjalistycznym seminarium:

 

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018 – nowe systemy wsparcia, modyfikacje w obszarze zasad kalkulacji pomocy publicznej, aukcje w nowej odsłonie

7 czerwca 2018, Warszawa

 

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Wieloletni pracownik URE, znany i ceniony Ekspert ds. Systemów Wparcia, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Szczegółowy program uzyskać można pisząc na adres Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018

w sejmie trwają obecnie zintensyfikowane prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw, których celem jest zapewnienie pełnej zgodności przepisów obecnie obowiązującej ustawy z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w kolejnej edycji specjalistycznego seminarium w trakcie którego nasz Ekspert w przystępny sposób przybliży Państwu wszelkie zawiłości nowej ustawy:

 

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018

– nowe systemy wsparcia, modyfikacje w obszarze zasad kalkulacji pomocy publicznej, aukcje w nowej odsłonie

7 czerwca 2018, Warszawa

 

Wśród najważniejszych zagadnień, które omówione zostaną w trakcie spotkania znalazły się między innymi:

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – główne kierunki projektowanych zmian legislacyjnych;
 • Nowe definicje;
 • Zmiany w systemach wsparcia, pomocy publicznej oraz aukcjach;
 • Zmiany w zakresie definicji legalnych;
 • Mechanizmy wsparcia instalacji OZE;
 • System Feed in Tariff (FiT) i Feed in Premium (FiP);;
 • Systemy wsparcia a modernizacja instalacji;
 • Aukcje a świadectwa pochodzenia – „stare” i „nowe” instalacje OZE – zrównanie pozycji „wyjściowej” – nowe podejście w systemie aukcyjnym;
 • System aukcyjny;
 • Treść oferty aukcyjnej „po zmianach” – wymagania formalne – zmodyfikowane elementy formularza oferty aukcyjnej – zmiany projektowane w zakresie oświadczeń;
 • Nowy model wsparcia w ramach systemu aukcyjnego – modyfikacja mechanizmu rozstrzygania aukcji – „koszyki technologiczne”;
 • Modyfikacje w obszarze zasad kalkulacji pomocy publicznej;
 • Zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz sprzedawców zobowiązanych w systemie aukcyjnym;
 • Przepisy przejściowe.

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Wieloletni pracownik URE, znany i ceniony Ekspert ds. Systemów Wparcia, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Więcej informacji: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/

 

Zapraszamy do udziału!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu