Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na specjalistyczne seminarium dedykowane instalacjom odnawialnego źródła energii wytwarzającym energię elektryczną z biogazu, biogazu rolniczego, a także w procesie termicznego przekształcania odpadów (ITPO).

Przedmiotem spotkania będzie szczegółowe omówienie uregulowań prawnych kształtujących zakres uprawnień i obowiązków szeroko pojętych instalacji wykorzystujących odpady w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w świetle ostatniej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawianych źródłach energii dokonanej ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276), z uwzględnieniem najnowszych aktów wykonawczych.

Seminarium obejmować będzie moduły poświęcone:

 1. procedurze uzyskiwania statusu instalacji wytwarzającej biogaz rolniczy, energię elektryczną z biogazu, w tym z biogazu rolniczego oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów;
 2. zmianom w obszarze instalacji zobligowanych do uzyskania odpowiednio wpisu do rejestru MIOZE lub koncesji – działalność regulowana, działalność koncesjonowana przez Prezesa URE, a także statusu biogazowni rolniczej – działalność regulowana przez Prezesa ARR, z uwzględnieniem specyfiki postępowań administracyjnych prowadzonych w tym względzie oraz uwarunkowań wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 3. regulacjom dedykowanym systemowi świadectw pochodzenia wydawanych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu, biogazu rolniczego, w instalacjach termicznego przekształcania odpadów, a także świadectw pochodzenia biogaz rolniczego, w tym odpowiadającym im przepisom dotyczącym zasad realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia, o którym mowa w art. 59 pkt 1 i 2 w związku z art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 4. systemom stałej ceny zakupu: systemowi FIT (system taryfy gwarantowanej) oraz systemowi FIP (system premii gwarantowanej) – warunkom wejścia do systemów oraz zasadom korzystania z uprawnień;
 5. systemowi aukcyjnemu w zakresie dotyczącym biogazowni, biogazowni rolniczych oraz statusu ITPO, zasadom składania deklaracji – pre-klasyfikacji – procedury składania ofert w ramach właściwych „koszyków aukcyjnych” – obowiązków wytwórców wynikających z wygrania aukcji oraz zasad realizacji prawa do pokrycia ujemnego salda, wynikających z nowelizacji ustawy.

Naszym celem jest kompleksowe przybliżenie Państwu aktualnego otoczenia prawnego w jakim funkcjonować będą instalacje odnawialnego źródła energii do których adresowano niniejsze seminarium, z uwzględnieniem nie tylko przepisów rangi ustawowej ale również aktów wykonawczych regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej przez wytwórców eksploatujących instalacje wykorzystujące biodegradowalne odpady pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. W związku z powyższym, dla wszystkich zainteresowanych szczegółowymi regulacjami w tym zakresie zespół powermeetings.eu przygotował specjalistyczne seminarium:

System wsparcia energii wytwarzanej z odpadów – obowiązki i uprawnienia wytwórców energii elektrycznej w ITPO, biogazowniach oraz w biogazowniach rolniczych w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o OZE,

które odbędzie się w dniu: 25 września 2018 w Warszawie

W trakcie seminarium omówione zostaną zagadnienia dotyczące między innymi:

 • formalno-prawnych aspektów związanych z rozpoczęciem funkcjonowania biogazowni, biogazowni rolniczych oraz ITPO,
 • nowych definicji ustawy o odnawialnych źródłach energii pozostających w związku
  z funkcjonowaniem wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii,
 • specyfiki procedury koncesyjnej obejmującej biogazownie oraz ITPO w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
 • specyfiki wpisu do rejestru małych instalacji odnawianych źródeł energii – z uwzględnieniem przepisów art. 12 – 13 ustawy nowelizującej ustawę o odnawialnych źródłach energii,
 • warunków kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów jako energii ze źródła odnawialnego,
 • „błękitnych świadectw” pochodzenia,
 • wyodrębnienia obowiązku umarzania świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w świetle postanowień art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • nowych systemów wsparcia w postaci taryf/premii gwarantowanych – systemy FiT/FiP – katalog podmiotów uprawnionych do udziału w systemie – warunki uczestnictwa
 • zasad prekwalifikacji jako procedury poprzedzające dopuszczenie do udziału w aukcji,
 • „koszyków aukcyjnych” dedykowanych biogazowniom, biogazowniom rolniczym oraz ITPO,
 • procedury preklasyfikacyjnej po zmianach,
 • nowych zasad ustalania wartości łącznej dopuszczalnej pomocy publicznej oraz potencjalnego okresu wsparcia – art. 39 oraz 39a ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • czynności warunkujących skuteczne złożenie oferty,
 • nowego algorytmu rozstrzygania aukcji
 • czynności Organu Regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmian w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowych obowiązków informacyjnych wytwórców,
 • zakresu zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych,
 • warunków notyfikacji programów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, w tym przesłanek i zakresu decyzji Komisji Europejskiej z sierpnia 2016 r. oraz z grudnia 2017 r., a także ich skutków dla uczestników poszczególnych systemów,
 • dalszych działań notyfikacyjnych związanych z koniecznością zgłoszenia Komisji Europejskiej systemu FiT/FiP, w tym możliwych rozstrzygnięć Komisji w tym zakresie,
 • nowych elementów Regulaminu aukcji.

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Wieloletni pracownik URE, znany i ceniony Ekspert ds. systemów wparcia, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udział w tym wydarzeniu!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Instalacje wykorzystujące odpady w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269, z późn. zm.)

II. Regulacje ustawy o odpadach – warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

III. System świadectw pochodzenia „wczoraj i dziś”

IV. Nowe mechanizmy wsparcia instalacji biogazowych

V. System aukcyjny A.D. 2018 a energia z „odpadów”

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

VI. Analiza art. 39 oraz 39a znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście regulacji wspólnotowych

VII. Rozliczenia w systemie aukcyjnym oraz w systemie FiT/FiP

VIII. Przepisy przejściowe

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 System wsparcia energii wytwarzanej z odpadów
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 18.09.18

          1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 19.09.18

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

location

Warszawa

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY