Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na specjalistyczne seminarium dedykowane instalacjom odnawialnego źródła energii wytwarzającym energię elektryczną z biogazu, biogazu rolniczego, a także w procesie termicznego przekształcania odpadów (ITPO).

Przedmiotem spotkania będzie szczegółowe omówienie uregulowań prawnych kształtujących zakres uprawnień i obowiązków szeroko pojętych instalacji wykorzystujących odpady w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w świetle ostatniej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawianych źródłach energii dokonanej ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276), z uwzględnieniem najnowszych aktów wykonawczych.

Seminarium obejmować będzie moduły poświęcone:

 1. procedurze uzyskiwania statusu instalacji wytwarzającej biogaz rolniczy, energię elektryczną z biogazu, w tym z biogazu rolniczego oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów;
 2. zmianom w obszarze instalacji zobligowanych do uzyskania odpowiednio wpisu do rejestru MIOZE lub koncesji – działalność regulowana, działalność koncesjonowana przez Prezesa URE, a także statusu biogazowni rolniczej – działalność regulowana przez Prezesa ARR, z uwzględnieniem specyfiki postępowań administracyjnych prowadzonych w tym względzie oraz uwarunkowań wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 3. regulacjom dedykowanym systemowi świadectw pochodzenia wydawanych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu, biogazu rolniczego, w instalacjach termicznego przekształcania odpadów, a także świadectw pochodzenia biogaz rolniczego, w tym odpowiadającym im przepisom dotyczącym zasad realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia, o którym mowa w art. 59 pkt 1 i 2 w związku z art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 4. systemom stałej ceny zakupu: systemowi FIT (system taryfy gwarantowanej) oraz systemowi FIP (system premii gwarantowanej) – warunkom wejścia do systemów oraz zasadom korzystania z uprawnień;
 5. systemowi aukcyjnemu w zakresie dotyczącym biogazowni, biogazowni rolniczych oraz statusu ITPO, zasadom składania deklaracji – pre-klasyfikacji – procedury składania ofert w ramach właściwych „koszyków aukcyjnych” – obowiązków wytwórców wynikających z wygrania aukcji oraz zasad realizacji prawa do pokrycia ujemnego salda, wynikających z nowelizacji ustawy.

Naszym celem jest kompleksowe przybliżenie Państwu aktualnego otoczenia prawnego w jakim funkcjonować będą instalacje odnawialnego źródła energii do których adresowano niniejsze seminarium, z uwzględnieniem nie tylko przepisów rangi ustawowej ale również aktów wykonawczych regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej przez wytwórców eksploatujących instalacje wykorzystujące biodegradowalne odpady pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. W związku z powyższym, dla wszystkich zainteresowanych szczegółowymi regulacjami w tym zakresie zespół powermeetings.eu przygotował specjalistyczne seminarium:

System wsparcia energii wytwarzanej z odpadów – obowiązki i uprawnienia wytwórców energii elektrycznej w ITPO, biogazowniach oraz w biogazowniach rolniczych w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o OZE,

które odbędzie się w dniu: 25 września 2018 w Warszawie

W trakcie seminarium omówione zostaną zagadnienia dotyczące między innymi:

 • formalno-prawnych aspektów związanych z rozpoczęciem funkcjonowania biogazowni, biogazowni rolniczych oraz ITPO,
 • nowych definicji ustawy o odnawialnych źródłach energii pozostających w związku
  z funkcjonowaniem wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii,
 • specyfiki procedury koncesyjnej obejmującej biogazownie oraz ITPO w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
 • specyfiki wpisu do rejestru małych instalacji odnawianych źródeł energii – z uwzględnieniem przepisów art. 12 – 13 ustawy nowelizującej ustawę o odnawialnych źródłach energii,
 • warunków kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów jako energii ze źródła odnawialnego,
 • „błękitnych świadectw” pochodzenia,
 • wyodrębnienia obowiązku umarzania świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w świetle postanowień art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • nowych systemów wsparcia w postaci taryf/premii gwarantowanych – systemy FiT/FiP – katalog podmiotów uprawnionych do udziału w systemie – warunki uczestnictwa
 • zasad prekwalifikacji jako procedury poprzedzające dopuszczenie do udziału w aukcji,
 • „koszyków aukcyjnych” dedykowanych biogazowniom, biogazowniom rolniczym oraz ITPO,
 • procedury preklasyfikacyjnej po zmianach,
 • nowych zasad ustalania wartości łącznej dopuszczalnej pomocy publicznej oraz potencjalnego okresu wsparcia – art. 39 oraz 39a ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • czynności warunkujących skuteczne złożenie oferty,
 • nowego algorytmu rozstrzygania aukcji
 • czynności Organu Regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmian w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowych obowiązków informacyjnych wytwórców,
 • zakresu zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych,
 • warunków notyfikacji programów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, w tym przesłanek i zakresu decyzji Komisji Europejskiej z sierpnia 2016 r. oraz z grudnia 2017 r., a także ich skutków dla uczestników poszczególnych systemów,
 • dalszych działań notyfikacyjnych związanych z koniecznością zgłoszenia Komisji Europejskiej systemu FiT/FiP, w tym możliwych rozstrzygnięć Komisji w tym zakresie,
 • nowych elementów Regulaminu aukcji.

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Wieloletni pracownik URE, znany i ceniony Ekspert ds. systemów wparcia, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udział w tym wydarzeniu!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Instalacje wykorzystujące odpady w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269, z późn. zm.)

II. Regulacje ustawy o odpadach – warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

III. System świadectw pochodzenia „wczoraj i dziś”

IV. Nowe mechanizmy wsparcia instalacji biogazowych

V. System aukcyjny A.D. 2018 a energia z „odpadów”

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

VI. Analiza art. 39 oraz 39a znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście regulacji wspólnotowych

VII. Rozliczenia w systemie aukcyjnym oraz w systemie FiT/FiP

VIII. Przepisy przejściowe

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Poprzednie edycje

location

Warszawa

Kontakt