Szanowni Państwo,

decyzją z dnia 13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła – na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa – polski program wsparcia energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania obciążeń odbiorców energochłonnych w tym zakresie.

Komisja oceniła program pod kątem wspólnotowych zasad pomocy państwa, w tym w szczególności przyjętych przez Komisję w 2014 r. wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1). Zgodnie z Wytycznymi, system wsparcia energii ze źródeł odnawialnych powinien gwarantować, że wykorzystanie funduszy publicznych jest ograniczone i że nie występuje nadmierna kompensacja.

Treść decyzji Komisji Europejskiej istotnie zdeterminowała zakres prac nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, zarówno poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, jak i w drodze wprowadzenia do niej całkowicie nowych regulacji prawnych.

W dniu 29 czerwca br Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Do pobrania: Treść ustawy z dnia 7 czerwca 2018 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, zgodnie z art. 17, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. (art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 15 lit. b, pkt 16, 25, 26, pkt 29 lit. d tiret drugie, pkt 33 lit. e w zakresie dodawanego art. 74 ust. 9, pkt 34 lit. b, pkt 50 i 51 omawianej ustawy);

2) przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 omawianej ustawy).

Chcąc przybliżyć Państwu zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym stanowisko Komisji Europejskiej oraz wynikające z niego cele i założenia nowelizacji, zapoznać z wszelkimi procedurami, wymaganiami formalnymi związanymi z wdrożeniem i przyszłym funkcjonowaniem szeroko pojętych systemów wsparcia OZE, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2018 – nowe systemy wsparcia, modyfikacje w obszarze zasad kalkulacji pomocy publicznej, aukcje w nowej odsłonie

które odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 w Warszawie

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie także aktualna wykładnia kluczowych regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, połączona z kompleksową analizą znowelizowanych zmian oraz przyświecających im założeń, w tym między innymi:

 • nowe i zmodyfikowane definicje legalne,
 • nowy systemy wsparcia w postaci taryf (premii) gwarantowanych – system Fit/FiP – katalog podmiotów uprawnionych do udziału w systemie – warunki uczestnictwa,
 • procedura preklasyfikacyjna po zmianach,
 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty,
 • elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” – „alternatywność koszyków” – zasady kwalifikacji do właściwego „koszyka aukcyjnego”,
 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
 • nowy algorytm rozstrzygania aukcji – nowy parametr 80%,
 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM) – sytuacja prawna zwycięzców dotychczasowych aukcji,
 • zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowe obowiązki informacyjne wytwórców,
 • zakres zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,
 • notyfikacja polskiego programu wsparcia energii ze źródeł odnawialnych – decyzja Komisji Europejskiej z grudnia 2017 r. – przesłanki i zakres decyzji pozytywnej – skutki dla systemu, a także
 • zakres niezbędnych zmian regulaminu aukcji.

W kontekście całkowicie nowego brzmienia art. 39 oraz art. 39a  ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym nowego obowiązku wytwórców polegającego na konieczności dokonywania w okresie wsparcia korekty „ceny” wynikającej z oferty (cena skorygowana), w toku seminarium szczegółowo poruszone zostaną również zagadnienia związane z kierowaną do przedsiębiorstw energetycznych pomocą publiczną, jej rodzajami (pomoc operacyjna/inwestycyjna), zasadami kumulacji, a także warunkami kwalifikowania danego rodzaju pomocy jako pomocy dozwolonej, tj. zgodnej z zasadami rynku wewnętrznego.

Prowadząca omówi znowelizowane zmiany w obszarze nowych zasad (systemów) wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

 • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
 • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny „ofertowej” – ceny „skorygowanej” – zasad korygowania ceny w okresie wsparcia,
 • „wymuszenia” konkurencji w każdym z „koszyków aukcyjnych”,
 • „ceny minimalnej” w aukcji,
 • zmiany zakresu uprawnień kontrolnych Prezes URE,
 • nowych systemów taryf gwarantowanych – system FiTs i FiPs,
 • „rodzajów” biomasy oraz zasad jej wykorzystania na cele energetyczne.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!!!

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu! 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Ustawa o odnawialnych źródłach energii – główne kierunki znowelizowanych zmian legislacyjnych w świetle postanowień decyzji Komisji Europejskiej z grudnia 2017

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

II. Mechanizmy wsparcia instalacji OZE

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

III. Aukcja

IV. Zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz sprzedawców zobowiązanych w systemie aukcyjnym

V. Przepisy przejściowe

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Patronat medialny

Patronat medialny

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190

Warunki uczestnictwa:

 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 4.07.2018

          1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 5.07.2018

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

1

location

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży