Szanowni Państwo,

decyzją z dnia 13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła – na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa – polski program wsparcia energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania obciążeń odbiorców energochłonnych w tym zakresie.

Mając na uwadze znaczenie przedmiotowego rozstrzygnięcia dla systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce, a także wyraźne zintensyfikowanie prac na projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza najnowszych propozycji legislacyjnych (projekt, a także ich wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE, w kontekście regulacji wspólnotowych.

Komisja oceniła program pod kątem wspólnotowych zasad pomocy państwa, w tym w szczególności przyjętych przez Komisję w 2014 r. Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1). Zgodnie z Wytycznymi, system wsparcia energii ze źródeł odnawialnych powinien gwarantować, że wykorzystanie funduszy publicznych jest ograniczone i że nie występuje nadmierna kompensacja.

Treść decyzji Komisji Europejskiej w tym przedmiocie będzie niewątpliwie istotnie determinować zakres prac nad nowelizacją ustawy o OZE, zarówno poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, jak i w drodze wprowadzenia do niej całkowicie nowych regulacji prawnych.

Warto podkreślić, iż Komisja nie zaakceptowała jeszcze wszystkich zasad nowego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, co niewątpliwie będzie determinować „koszyki aukcyjne” przewidziane na rok 2018.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie także aktualna wykładnia kluczowych regulacji ustawy o OZE, połączona z kompleksową analizą zmian projektowanych regulacji prawnych oraz przyświecających im celów, w tym między innymi:

 • nowe i zmodyfikowane definicje legalne,
 • procedura pre-klasyfikacyjna po zmianach,
 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty,
 • elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” – „alternatywność koszyków” – zasady kwalifikacja do właściwego „koszyka aukcyjnego”,
 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
 • nowy algorytm rozstrzygania aukcji – nowy parametr 80%,
 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM) – sytuacja prawna zwycięzców dotychczasowych aukcji,
 • zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowe obowiązki informacyjne wytwórców oraz
 • zakres zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,
 • notyfikacja polskiego programu wsparcia energii ze źródeł odnawialnych – decyzja Komisji Europejskiej z grudnia 2017 r. – przesłanki i zakres decyzji pozytywnej – skutki dla systemu,
 • zakres niezbędnych zmian Regulaminu aukcji.

W kontekście projektowanego całkowicie nowego brzmienia art. 39 ustawy o OZE, w tym nowego obowiązku wytwórców polegającego na konieczności dokonywania w okresie wsparcia korekty „ceny” wynikającej z oferty, w toku seminarium szczegółowo poruszone zostaną również zagadnienia związane z kierowaną do przedsiębiorstw energetycznych pomocą publiczną, jej rodzajami (pomoc operacyjna/inwestycyjna), zasadami kumulacji, dopuszczalnym maksymalnym poziomem, a także warunkami kwalifikowania danego rodzaju pomocy jako pomocy dozwolonej, tj. zgodnej z zasadami rynku wewnętrznego.

Prowadząca omówi projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

 • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
 • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny „ofertowej” – ceny „skorygowanej” – zasad korygowania ceny w okresie wsparcia,
 • „wymuszenia” konkurencji w każdym z „koszyków aukcyjnych”,
 • „ceny minimalnej” w aukcji,
 • modyfikacji w obszarze zadań sprzedawcy zobowiązanego,
 • zmiany zakresu uprawnień kontrolnych Prezes URE,
 • nowych systemów taryf gwarantowanych – system FiTs i FiPs,
 • „rodzajów” biomasy oraz zasad jej wykorzystania na cele energetyczne.

Chcąc przybliżyć Państwu projektowane zmiany ustawy o OZE, w tym stanowisko Komisji Europejskiej oraz wynikające z niego cele i założenia procedowanej nowelizacji, zapoznać z wszelkimi procedurami, wymaganiami formalnymi związanymi z wdrożeniem i przyszłym funkcjonowaniem systemu aukcyjnego zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować seminarium:

 

Systemy wsparcia OZE w nowej odsłonie

– kto powinien rozważyć uczestnictwo w systemie aukcyjnym?
– dla kogo optymalny będzie system FIT lub FIP?
– co z „rynkiem” świadectw pochodzenia?

które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 w Warszawie.

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Wieloletni pracownik URE, znany i ceniony Ekspert ds. Systemów Wparcia, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu! 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Ustawa o odnawialnych źródłach energii – główne kierunki projektowanych zmian legislacyjnych w świetle postanowień decyzji Komisji Europejskiej z grudnia 2017

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

II. Mechanizmy wsparcia instalacji OZE

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

III. Aukcja

IV. Zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz sprzedawców zobowiązanych w systemie aukcyjnym

V. Przepisy przejściowe

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Patronat medialny

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190

Warunki uczestnictwa:

 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 19.04.2018

          1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 20.04.2018

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

1

location

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży