Rozporządzenie ws. poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia na 2023 r. opublikowane

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podpisała „Rozporządzenie w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.”. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 27 lipca 2022 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji.Wielkość udziału dla tzw. zielonych certyfikatów, w porównaniu do roku 2022, została obniżona z 18,5% do 12%, natomiast dla tzw. błękitnych certyfikatów została utrzymana na poziomie 0,5%.

Wskazany poziom obowiązku ma utrzymać rentowność instalacji i bezpieczeństwo partycypujących w nim wytwórców, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia stopnia obciążenia odbiorców końcowych kosztami wynikającymi z funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia.

Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Rozporządzenie MKiŚ w sprawie tzw. obowiązku OZE na 2022 rok opublikowane

Minister Klimatu i Środowiska podpisał „Rozporządzenie w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.”. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 13 sierpnia 2021 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni.

Wielkość udziału dla tzw. zielonych certyfikatów, w porównaniu do roku 2021 została obniżona z 19,5% do 18,5%, natomiast dla tzw. błękitnych certyfikatów została utrzymana na poziomie 0,5%.

Wskazany poziom obowiązku ma zapewnić utrzymanie stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców uczestniczących w systemie świadectw pochodzenia. Przyczyni się zarazem do ograniczenia kosztów funkcjonowania tego systemu ponoszonych przez odbiorców końcowych, w tym odbiorców energochłonnych.

Należy w tym miejscu podkreślić, że m.in. dzięki podjętym działaniom regulacyjnym, od roku 2017 cena zielonych certyfikatów zaczęła wzrastać, fluktuując od końca 2018 r. do kwietnia br. w przedziale 125–150 zł/MWh. Stabilizację na rynku świadectw pochodzenia potwierdza jednocześnie obserwowana w ostatnich latach systematyczna redukcja nadpodaży świadectw pochodzenia.

W związku z zakończeniem w latach 2020-2021 partycypacji w systemie świadectw pochodzenia kolejnej części podmiotów (zakończenie 15-letniego okresu wsparcia) oraz z uwagi na migrację istniejących instalacji do innych systemów wsparcia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje dalszy spadek nadpodaży na rynku zielonych certyfikatów.

Pomimo ww. spadku, bieżąca nadpodaż jest jednak nadal bardzo wysoka (na poziomie rocznej produkcji energii elektrycznej w systemie zielonych certyfikatów), w związku z czym Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie kontynuować działania mające na celu dalsze ograniczenie tego zjawiska w sposób zrównoważony i stabilny dla wszystkich podmiotów, na które wpływ ma przedmiotowa regulacja.

Mając na konieczność zachowania dotychczasowej równowagi podaży i popytu na rynku zielonych certyfikatów, należy również zwrócić uwagę na rosnące ceny energii, które stanowią drugie źródło przychodu inwestorów objętych tym systemem wsparcia (obok świadectwa pochodzenia). Średnia cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego w marcu br. wynosiła już 277,63 zł/MWh, by w czerwcu br. osiągnąć poziom 352 PLN/MWh.

W związku z powyższym, w opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska zasadne jest obniżenie dla zielonych certyfikatów poziomu obowiązku do 18,5%, co stanowi naturalny krok w etapie funkcjonowania tego rynku.

W przypadku analogicznego rozporządzenia wyznaczającego wielkość obowiązku na kolejny rok lub lata kalendarzowe, należy brać pod uwagę możliwość wprowadzenia kolejnej korekty, która będzie zapewniała stopniową redukcję nadpodaży świadectw pochodzenia.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Interesujesz się systemami wsparcia OZE? Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego seminarium:

👉 Nowelizacja ustawy o OZE A. D. 2023

– nowe szanse i wyzwania

28 lutego 2023 I Warszawa & online

Szczegóły: https://powermeetings.eu/szkolenie-nowelizacja-ustawy-oze/

 

Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

URE: nowe wzory wniosków o umorzenie zielonych i błękitnych świadectw pochodzenia za 2021 rok

Aby ułatwić przedsiębiorcom realizację ich obowiązków, Prezes URE przygotował  nowe, odpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu, wzory wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii z biogazu rolniczego (świadectwa błękitne) lub innych odnawialnych źródeł energii (tzw. świadectwa zielone).

Do pobrania: Informacja_Prezesa_URE_nr_45_2021

Do pobrania: Wzor_wniosku_o_umorzenie_swiadectw_zielonych_2021

Do pobrania: Wzor_wniosku_o_umorzenie_swiadectw_blekitnych_2021

Kto ma obowiązek umorzyć świadectwa pochodzenia lub uiścić  opłatę zastępczą?

Jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym lub handlującym energią elektryczną? A może jesteś odbiorcą przemysłowym i zużywasz co najmniej 100 GWh energii na rok? Możesz mieć obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Termin umorzenia świadectw za 2021 rok upływa 30 czerwca 2022 r.

Podmiotem zobowiązanym[1] jesteś, gdy działasz jako:

 • odbiorca przemysłowy wpisany na wykaz odbiorców przemysłowych publikowany przez Prezesa URE i w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyłeś nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej;
 • przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, którzy nie są odbiorcami przemysłowymi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej;
 • odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy i jednocześnie jesteś członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany. Na TGE lub rynku regulowanym zawierasz transakcje we własnym imieniu;
 • odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej – i jednocześnie jesteś członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych. Transakcje zawierasz poza giełdą towarową lub rynkiem regulowanym. Transakcje są przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową;
 • towarowy dom maklerski lub dom maklerski.

Podmioty zobowiązane[2] muszą uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium RP lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej. Takie podmioty ewentualnie mogą uiścić opłatę zastępczą do 30 czerwca każdego roku[3], za poprzedni rok kalendarzowy. Opłatę zastępczą za rok 2021 należy uiścić do 30 czerwca 2022 r.[4]

W jakim celu umarzasz świadectwo pochodzenia?

System umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wspierać ma producentów energii ze źródeł odnawialnych. Podmioty, które mają obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia, niejednokrotnie same nie wytwarzają energii z OZE. Zatem nie mogą one samodzielnie uzyskać świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, które następnie mogłyby umorzyć. Dlatego kupują one prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia zarejestrowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Następnie przedstawiają do umorzenia nabyte świadectwa pochodzenia. Natomiast producenci energii z OZE osiągają dodatkowy dochód w wyniku sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Wielkość udziałów ilościowych sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, na potrzeby realizacji obowiązku wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i w 2021 roku wynosi 0,5 proc. dla energii z biogazu rolniczego i 19,5 proc. dla energii z pozostałych rodzajów instalacji OZE.

Opłata zastępcza

Jeśli jesteś podmiotem zobowiązanym do realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia to – mimo zaistnienia podstaw do realizacji obowiązku ich umorzenia – możesz wnieść opłatę zastępczą. Warunkiem jest abyś wykazał, że składałeś w transakcjach sesyjnych zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze:

 • świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od 1 lipca 2016 r. oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego – ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabyłeś żadnych praw na 6 sesjach od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, do 31 maja roku następnego;
 • świadectw pochodzenia innych niż wymienione w powyższym punkcie – ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabyłeś żadnych praw na 6 sesjach od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, do 31 maja roku następnego;

– a na tych sesjach nie zawarto żadnych transakcji giełdowych sesyjnych, w których towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające z tych świadectw.

Złóż wniosek o umorzenie świadectwa pochodzenia

 • wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż do Urzędu Regulacji Energetyki;
 • dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia uzyskasz na Towarowej Giełdzie Energii. Giełda ta prowadzi rejestr świadectw pochodzenia oraz rejestr świadectw pochodzenia biogazu rolniczego;
 • dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o umorzeniu świadectwa pochodzenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 10 zł. Opłata powinna być uiszczonej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa (nr rachunku:  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070). Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie – zapłacisz 17 zł.

Kary za brak przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia

Jeżeli jesteś podmiotem zobowiązanym do umorzenia świadectwa pochodzenia i nie zrobisz tego do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczył obowiązek to zapłacisz karę. Wysokość kary finansowej nie może być wyższa niż 15 proc. przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym[5].

***

 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2021 dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2021
 • Wszystkie potrzebne informacje dotyczące procedury i wymaganych dokumentów dla podmiotów zobowiązanych do umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej dostępne są na stronie serwisu dla przedsiębiorców biznes.gov.pl. (nowe wzory wniosków pojawią się tam wkrótce).

źródło: www.ure.gov.pl


[1] Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.).

[2] Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy.

[3] Uiszczenie opłaty zastępczej musi nastąpić w terminie określonym w art. 68 ust. 2 ustawy OZE. Opłata musi być obliczona w sposób określony w art. 56 ustawy OZE, z zastrzeżeniem uwarunkowań wynikających z treści art. 47 ustawy OZE.

[5] Jeśli kara pieniężna jest związana z działalnością gospodarczą wykonywaną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej – wysokość kary nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z prowadzonej działalności koncesjonowanej albo regulowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu