Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z efektywności energetycznej!

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z efektywności energetycznej!

 Zapraszamy 6 czerwca 2017 do Warszawy na specjalistyczne seminarium:

 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

– aktualne zasady uzyskiwania wsparcia, obowiązkowy audyt,
intensywność pomocy publicznej, realizacja obowiązku, błękitne certyfikaty

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych lub rezerwację miejsc mailowo na adres: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu lub telefonicznie pod numerem +48 22 740 67 80 – o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  

W trakcie wydarzenia szczegółowo analizowane będą kwestie takie jak: 

 • główne założenia „nowej” ustawy o efektywności energetycznej – nowy system wsparcia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – analiza porównawcza,
 • aktualne zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej – charakterystyka dotychczas obowiązującego i nowego stanu prawnego,
 • realizacja obowiązku – zasady rozliczenia obowiązku za rok 2016 – główne zagadnienia problemowe – prawidłowe ustalenie podstawy obowiązku,
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw – podstawowe założenia nowego obowiązku wprowadzonego do ustawy o efektywności energetycznej, wg aktualnie obowiązujących przepisów taki audyt powinni przeprowadzić wszyscy duzi przedsiębiorcy niezależnie od branży i zużycia energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego.
 • „stare” i „nowe” świadectwa efektywności energetycznej – skutki zmiany definicji dla funkcjonowania systemu,
 • katalog przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej – stan dotychczasowy a stan nowy,
 • „błękitne certyfikaty” – nowy rodzaj praw majątkowych, nowe zasady realizacji obowiązku.

 

 Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, stykający się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, Wieloletni pracownik URE
 • Marek Zawiska, Ekspert ds. efektywności energetycznej, Wieloletni pracownik URE

Więcej informacji: https://powermeetings.eu/efektywnosc-energetyczna/

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto!

Ogłoszenie pierwszych w 2017 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Prezes URE ogłosił pierwsze w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji.

Dwie pierwsze aukcje odbędą się 29 i 30 czerwca br., zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, gdzie wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W tych aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy:

 • uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – instalacje nowe tzw. „inne” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub
 • złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji – instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronie internetowej urzędu w sekcji poświęconej aukcyjnemu systemowi wsparcia.

 

Źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7052,Ogloszenie-pierwszych-w-2017-r-aukcji-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-OZE.html

Głos eksperta dot. nowego Prawa wodnego!

Projekt nowego Prawa Wodnego, po dyskusji i głosowaniu w Sejmie 25 maja br., został skierowany do komisji: środowiska, finansów, rolnictwa oraz komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jego aktualizacja wynika z konieczności wdrożenia m.in.: zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym art. 9 mówiącego o zwrocie kosztów usług wodnych. O komentarz w tej sprawie, poprosiliśmy naszego eksperta, Panią Monikę Kotynia, Konsultanta ds wody w przemyśle w firmie Arcadis Sp. z o.o.:

„Ramowa Dyrektywa Wodna wskazuje na konieczność zastosowania instrumentów ekonomicznych w celu racjonalizacji użytkowania zasobów i wynikających z tego strat w środowisku, co przekłada się na wprowadzenie zasady „użytkownik płaci”. Jej wdrożenie doprowadzi do likwidacji wynikającego obecnie z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwolnienia z opłat za pobór wód na potrzeby energetyki wodnej oraz poboru wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. Oznacza to, że zakłady korzystające aktualnie z tego zwolnienia będą obowiązane do uiszczania opłat za pobór wód. Opłaty będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które wykorzystują wodę w sposób przekraczający zwykłe korzystanie z wód, tzn. takich, u których pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie przekracza 5 m3 na dobę i które wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, a także odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemów kanalizacji.”  Zgodnie z art. 269 ust. 5 „Opłatę zmienną za pobór wód do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni ponosi się wyłącznie za różnicę między ilością wód pobranych do tych celów, a ilością wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wprowadzanych do wód lub do ziemi.” – dodała ekspertka Arcadis.

Więcej na temat nowego Prawa wodnego dowiecie się Państwo w trakcie seminarium:

Nowe Prawo wodne – konsekwencje dla energetyki i przemysłu 

które odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.

Więcej informacji na ten temat: www.industry-events.eu 

Rządowy projekt nowego Prawa wodnego skierowano do dalszych prac w Sejmie

Posłowie zdecydowali 25 maja, by rządowy projekt nowego Prawa wodnego skierować do dalszych pracach w komisjach. Przewiduje on wyższe opłaty za pobór wody dla rolników czy energetyki. Resort środowiska zapewnia, że mają one wzrosnąć dopiero od 2019 r.

Nowe prawo jest potrzebne z powodu niepełnego wdrożenia unijnych rozwiązań w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) z jej kontrowersyjnym art. 9 mówiącym o zwrocie kosztów usług wodnych. Polska była już upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie tych przepisów.

Co oznacza zwrot kosztów usług wodnych? Chodzi o zbilansowanie przychodów i wydatków w gospodarce wodnej, tak by mogła się ona samofinansować. Więcej za wodę mają płacić m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, czy firmy wykorzystujące duże ilości wody do swojej produkcji.

Jak zapewnia resort środowiska, wyszczególnione w ustawie opłaty są stawkami maksymalnymi, a „dochodzenie” do nich zajmie kilka lat.

Projekt prawa wodnego zakłada też wprowadzenie opłaty „za utraconą wodę”. Taka opłata ma dotyczyć nieruchomości powyżej 3,5 tys. metrów kwadratowych, których powierzchnia w 75 proc. jest trwale zabudowana, uszczelniona. Chodzi np. o parkingi. Jeśli jednak przy takich obiektach powstawać będą instalacje pozwalające na retencję wody, to stawka opłaty ma być nawet dziesięciokrotnie niższa.

W trakcie majowej debaty w Sejmie  przedstawiciel resortu środowiska przyznał, że obecnie dokładnie nie wiadomo, ile wody w Polsce jest pobierane np. do produkcji przemysłowej. Niektóre firmy zużywają jej znacznie więcej niż zadeklarowały, a to z kolei przekłada się na ograniczenia dla innych podmiotów. Dlatego też – jak zadeklarował – pobór wody dla celów gospodarczych ma zostać opomiarowany. Pobór do 5 tys. litrów na dobę ma być bezpłatny.

Więcej na temat zapisów nowego Prawa wodnego dowiedzą się Państwo w trakcie seminarium organizowanego przez firmę partnerską industry-events.eu: 

21 czerwca 2017, Warszawa

Spotkanie to poprowadzą:
 • Zbigniew Kozłowski, Adwokat, Of Counsel K&L Gates
 • Miłosz Tomasik, Radca Prawny, Senior Associate, K&L Gates
 • Monika Kotynia, Konsultant ds Wody w Przemyśle, Starszy Specjalista ds Funduszy Unijnych, Arcadis
 • Jolanta Olbracht, Kierownik Projektu, Arcadis

 

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji: www.industry-events.eu

Dostosowanie Elektrociepłowni Będzin do IED w kontekście przyjętych konkluzji BAT/BREF

SBB ENERGY S.A. – Partner Merytoryczny III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych zorganizowanego przez powermeetings.eu w Czeladzi – omówiło dostosowanie Elektrociepłowni Będzin do IED w kontekście przyjętych konkluzji BAT/BREF.

Prezentację Roberta Żmudy, Dyrektora Działu Rozwoju z zainteresowaniem wysłuchało ponad 100 reprezentantów branży ciepłowniczej i energetycznej – kwestia możliwości technologicznych jakimi dysponuje SBB ENERGY to kwestia kluczowa, zważywszy na krótki termin, jaki mamy na dostosowanie się do nowych wymogów i konkluzji BAT.

Efekt skutecznej redukcja tlenków azotu z Grupą Azoty

Pani Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży RedNOx® w Grupie Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. zaprezentowała w trakcie III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych w Czeladzi temat skutecznej redukcji tlenków azotu w transporcie i doświadczenie Grupy Azoty w tym obszarze oraz elastyczne podejście do potrzeb branży energetycznej i ciepłowniczej wynikających z konieczności dostosowania się do najnowszych regulacji wynikających z konkluzji BAT.

Sądząc po obserwowanym zainteresowaniu słuchaczy Forum, rozwiązania, jakie proponuje GRUPA AZOTY doskonale wpisują się w potrzeby przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ciepłownictwa.

Eksperci od emisji przemysłowych debatują w Czeladzi!

Dziś w Czeladzi spotkali się krajowi eksperci od emisji przemysłowych! Debatują m.in. o  właśnie przyjętych a długo oczekiwanych konkluzjach BAT dla energetyki. Przyjęte zapisy wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2, NOx i pył, niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych. Dopuszczalnymi poziomami emisji objęte zostały także rtęć, HCl, HF i NH3.

Wśród prelegentów m.in.: Michał Chędożko, reprezentujący Wydział Najlepszych Dostępnych Technik w Departamencie Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska oraz Michał Jabłoński z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie a wśród uczestników ponad 100 przedstawicieli krajowego przemysłu!

Bogaty program III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych!

Zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem III Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie!

W programie m.in.:

PROGRAM – dzień I – 18 maja 2017
8:00-9:00 Rejestracja i poranna kawa
9:00-9:30 Oficjalne otwarcie, wystąpienia Gości Honorowych

 

Moderator:

Mirosław Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

Elżbieta Dmitruk, Zastępca Burmistrza Czeladzi ds. Komunalnych

Marek Mrówczyński, Prezes, EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Ziemowit Słomczyński, Prezes, SBB ENERGY S.A

9:30-10:30 Stan prawny dotyczący stosowania konkluzji BAT i BREF. Wymagania wynikające z BAT w BREF dla LCP. Stan prac nad dokumentem referencyjnym BREF dla dużych obiektów spalania paliw

 

Michał Chędożko, Wydział Najlepszych Dostępnych Technik, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska

 

Michał Jabłoński, Ekspert ds. ochrony środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

 

Odstępstwa od konkluzji BAT

Zbigniew Kozłowski, Kancelaria Prawna K&LGates

10:30 – 11:30 Wystąpienia Partnerów Merytorycznych Forum

 

Dostosowanie Elektrociepłowni Będzin do IED w kontekście przyjętych konkluzji BAT/BREF

Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A.

 

Efekt skutecznej redukcja tlenków azotu z Grupą Azoty

Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży, Sekcja Sprzedaży RedNOx®, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A.

11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:00 Dyrektywa MCP – wyzwania dla średnich obiektów energetycznego spalania w Polsce

Dyrektywa NEC w sprawie redukcji krajowych emisji

Żaneta Woźniak, Starszy Specjalista, Wydział ds. Ochrony Atmosfery, Departament Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska

 

Zanieczyszczenia powierzchni ziemi (remediacja gruntów)

Agnieszka Skorupińska, Counsel, Kancelaria Prawna Dentons

 

Najczęstsze problemy pojawiające się w toku radzenia sobie z zanieczyszczeniem – doświadczenia ORLEN

Leszek Paprot, Kierownik, Dział Ochrony Środowiska, Biuro Ochrony Środowiska, PKN ORLEN

13:00-14:00 Lunch
14:00-16:00 Forum technologii a praktyka przemysłowa – zastosowanie rozwiązań w praktyce

 

Instalacja Półsuchego Odsiarczania Spalin Clyde Bergemann w Elektrociepłowni Będzin

Dawid Chojnacki, Inżynier Produktu, Instalacje Ochrony Powietrza, Clyde Bergemann Polska

 

Doświadczenia z eksploatacji instalacji odsiarczania spalin pracującej w metodzie półsuchej w Elektrowni Skawina.

Marek Bogdanowicz, Menedżer ds. Produkcji, CEZ Skawina S.A.

 

Nowe źródła kogeneracyjne TAURON Ciepło w świetle wymagań konkluzji BAT

Marcin Staniszewski, Dyrektor, Departament Produkcji, TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 

Doświadczenia firmy TERMALL Sp. z o.o. związane z udziałem w realizacji inwestycji proekologicznych

Stella Dziadzio, Specjalista ds. oczyszczania spalin, TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia

 

Jak zmodernizować system monitoringu emisji, aby spełnił wymagania zawarte w konkluzjach BAT?

Anna Palewicz, Dział Pomiarów Procesowych i Środowiskowych, OMC Envag Sp. z o.o.

 

Technologia usuwania metali ciężkich ze ścieków pochodzących z IMOS

Piotr Czupryński, Kierownik Projektów Badawczo-Rozwojowych, Centrum Badań i Rozwoju, EDF Polska S.A. w Krakowie

 

Kamery termowizyjne do optycznego wykrywania wycieków gazów

Dariusz Knapek, EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o.

 

Wielkogabarytowe tłumiki hałasu w przemyśle

Adrian Leszczyński, Product Manager ENERGOPIAST Sp. z o.o.

 

16:00-17:00 PANEL DYKUSYJNY:

 

Jak planować inwestycje mając na uwadze zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych IED oraz MCP oraz zmieniające się środowisko prawne (konkluzje BAT, BREF)

 

Moderator:

Mirosław Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

Uczestnicy panelu:

Marek Mrówczyński, Prezes, EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A.

Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży, Sekcja Sprzedaży RedNOx®, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy

 

19:00-23:00 Uroczysta kolacja

 

PROGRAM – dzień II – 19 maja 2017

Wydarzenie towarzyszące: zwiedzanie EC Będzin

10:00 Zbiórka przed EC Będzin
10:00-12:00 Zwiedzanie EC Będzin.
12:00-12:30 Przejazd do Hotelu Szafran
12:30-13:30 Lunch w Hotelu Szafran

 

PROGRAM – dzień II – 19 maja 2017

Wydarzenie towarzyszące: Warsztaty: Zanieczyszczenia powierzchni ziemi

10:00 Rejestracja i poranna kawa
10:00-13:00 Warsztaty: Zanieczyszczenia powierzchni ziemi w przemyśle

 

Prowadzący:

Miłosz Tomasik, Kancelaria Prawna K&L Gates

13:00-13:30 Lunch w Hotelu Szafran

 

ZAPRASZAMY!!!!

 

UE zatwierdziła tzw. konkluzje BAT!

Przedstawiciele państw Unii Europejskiej 28 kwietnia br.  głosowali w sprawie nowych wymagań środowiskowych dla m.in. firm energetycznych, tzw. konkluzji BAT. Przyjęte konkluzje wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pył, niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych. Dopuszczalnymi poziomami emisji objęte zostały także dodatkowe substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak). Przepisy te do tej pory były regulowane dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED).

Więcej na ten temat w trakcie III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych w Czeladzi opowiedzą Państwu Michał Chędożko z Ministerstwa Środowiska, Michał Jabłoński z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz Zbigniew Kozłowski z Kancelarii K&L Gates.

Zapraszamy do udziału w Forum!

Wytwórco energii skorzystaj z 50% rabatu!

Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy z naszymi Partnerami –  przedstawicielom elektrowni i elektrociepłowni możemy zaproponować 50% rabat na cenę uczestnictwa w III Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie! Zatem prosimy nie zwlekać i już dziś zarezerwować udział w tym wydarzeniu!

 

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu