Szanowni Państwo,

decyzją z dnia 13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła – na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa – polski program wsparcia energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania obciążeń odbiorców energochłonnych w tym zakresie.

Komisja oceniła program pod kątem wspólnotowych zasad pomocy państwa, w tym w szczególności przyjętych przez Komisję w 2014 r. Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1). Zgodnie z Wytycznymi, system wsparcia energii ze źródeł odnawialnych powinien gwarantować, że wykorzystanie funduszy publicznych jest ograniczone i że nie występuje nadmierna kompensacja.

W dniu 14 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276).

Do pobrania: Treść ustawy z dnia 7 czerwca 2018 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Treść decyzji Komisji Europejskiej istotnie zdeterminowała zakres prac nad nowelizacją, zarówno poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, jak i w drodze wprowadzenia do niej całkowicie nowych regulacji prawnych.

Chcąc przybliżyć Państwu zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym stanowisko Komisji Europejskiej oraz wynikające z niego cele i założenia nowelizacji, zapoznać z wszelkimi procedurami, wymaganiami formalnymi związanymi z wdrożeniem i przyszłym funkcjonowaniem szeroko pojętych systemów wsparcia oze, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

 

Nowelizacja ustawy o OZE – Aukcje w nowej odsłonie, nowe zasady kalkulacji pomocy publicznej, nowe systemy wsparcia

które odbędzie się  11 października 2018 w Warszawie 

 

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie aktualna wykładnia kluczowych regulacji znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym między innymi:

 • nowe i zmodyfikowane definicje legalne,
 • nowy systemy wsparcia w postaci taryf (premii) gwarantowanych – system Fit/FiP – katalog podmiotów uprawnionych do udziału w systemie – warunki uczestnictwa,
 • procedura preklasyfikacyjna po zmianach,
 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty,
 • elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” – „alternatywność koszyków” – zasady kwalifikacji do właściwego „koszyka aukcyjnego”,
 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
 • nowy algorytm rozstrzygania aukcji – nowy parametr 80%,
 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM) – sytuacja prawna zwycięzców dotychczasowych aukcji,
 • zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowe obowiązki informacyjne wytwórców,
 • zakres zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,
 • notyfikacja polskiego programu wsparcia energii ze źródeł odnawialnych – decyzja Komisji Europejskiej z grudnia 2017 r. – przesłanki i zakres decyzji pozytywnej – skutki dla systemu, a także
 • zakres niezbędnych zmian Regulaminu aukcji.

 

W kontekście całkowicie nowego brzmienia art. 39 oraz art. 39a  ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym nowego obowiązku wytwórców polegającego na konieczności dokonywania w okresie wsparcia korekty „ceny” wynikającej z oferty (cena skorygowana), w toku seminarium szczegółowo poruszone zostaną również zagadnienia związane z kierowaną do przedsiębiorstw energetycznych pomocą publiczną, jej rodzajami (pomoc operacyjna/inwestycyjna), zasadami kumulacji, a także warunkami kwalifikowania danego rodzaju pomocy jako pomocy dozwolonej, tj. zgodnej z zasadami rynku wewnętrznego.

Prowadząca omówi przyjęte zmiany w obszarze nowych zasad (systemów) wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz nowego mechanizmu rozstrzygania aukcji.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!!!

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu! 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Ustawa o odnawialnych źródłach energii – główne kierunki przyjętych zmian legislacyjnych w świetle postanowień decyzji Komisji Europejskiej z grudnia 2017 r.

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

II. Mechanizmy wsparcia instalacji OZE

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

III. Aukcja

IV. Zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz sprzedawców zobowiązanych w systemie aukcyjnym

V. Przepisy przejściowe

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Bardzo profesjonalnie przygotowane seminarium”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Łukasz Nigot Termall

„Dobra organizacja, bardzo wysoki poziom prelekcji”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Stanisław Zachmost PGE

„Merytoryczne”

11 lipca 2018, Warszawa

Romuald Bogusz Polish Wind Power

Partnerzy

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 Nowelizacja ustawy o OZE 2018 – Aukcje w nowej odsłonie
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 4.10.2018

          1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 5.10.2018

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Warszawa

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY