Zapraszamy do udziału w VIII edycji Forum Technologii w Energetyce i Ciepłownictwie – Spalanie Biomasy –najważniejszego jesiennego spotkania branży, gdzie w jednym miejscu i czasie omówione zostaną najbardziej nurtujące problemy i zagadnienia z zakresu technologii spalania i współspalania biomasy.

Tegoroczna VIII edycja Forum odbędzie się w dniach 18 i 19 października 2018 w Ciechanowie.

Jest to już dziewiętnaste wydarzenie w tym temacie organizowane przez naszą firmę z największymi koncernami energetycznymi i ciepłowniczymi.

Nasze spotkanie tworzone jest z myślą o dalszym rozwoju branży biomasowej i od pierwszej edycji stawia przed nami – organizatorami ambitne zadanie stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń, a zarazem poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku biomasy od regulatorów poprzez producentów oraz dostawców rozwiązań technologicznych i odbiorców końcowych, do zacieśniania więzi i współpracy między nimi.

Forum jest dwudniowym spotkaniem konferencyjno – warsztatowym, połączonym z prezentacją firm oraz zwiedzaniem Elektrowni, które gromadzi specjalistów z sektora biomasy. Podczas dwóch dni Forum będą Państwo mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusjach specjalistów na temat eksploatacji, bezpieczeństwa technologicznego oraz konserwacji kotłów do spalania i współspalania biomasy jak również badania jej jakości i certyfikacji.

Prelekcje w trakcie Forum przygotują przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych, dostawcy technologii, instalacji, urządzeń i nowoczesnych rozwiązań.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu spalania i współspalania biomasy. Chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Forum towarzyszyć będzie kolacja, która będzie doskonałą okazją do dalszej wymiany doświadczeń jak również do zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży energetycznej a m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowych odbiorców energii, dostawców i producentów biomasy, firmy zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firmy dostarczające technologie oraz firmy inżynieryjne i badawcze.

Poprzednie edycje Forum rok rocznie zgromadziły szerokie grono ekspertów i przedstawicieli najważniejszych zakładów oraz firm z branży.

Do zobaczenia w październiku!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Gospodarz Honorowy

PEC Ciechanów

Początek scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Ciechanowie przypada na rok 1982, kiedy to nastąpiło przejęcie na majątku przedsiębiorstwa obejmującego zasięgiem działania ówczesne województwo, w tym  ciepłowni przemysłowej wraz infrastrukturą sieciową w dzielnicy przemysłowo-składowej. W latach 1994–1997 system ciepłowniczy poddano modernizacji, a głównym celem była rozbudowa sieci ciepłowniczych oraz budowa węzłów cieplnych w miejsce kotłowni lokalnych opalanych węglem kamiennym grubym i koksem. Przedsięwzięcie to łącznie z rozwojem w latach następnych umożliwiło likwidację 57 kotłowni.

Działania te stworzyły warunki dostępu mieszkańców Ciechanowa do ciepła sieciowego nazywanego współcześnie Ciepłem Systemowym (CS). Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. zawarło 8 września 2009 r umowę przystąpienia do Programu Ciepła Systemowego, a jako uczestnik Programu realizuje usługi zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Standardów Uczestnika Programu w trzech obszarach: obsługa klienta, marketing i komunikacja, standardy techniczne. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Spółki jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę  do układów grzewczych , wentylacyjnych i na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podstawowa działalność gospodarcza Spółki podlega koncesjonowaniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Spółce koncesji na: wytwarzanie ciepła,  przesyłanie i dystrybucję  oraz wytwarzanie energii elektrycznej od 2018r  oraz obrót ciepłem. Głównymi odbiorcami ciepła są; spółdzielczość mieszkaniowa, zasoby komunalne, szkolnictwo, instytucje, odbiorcy indywidualni oraz przemysł w ilości około 320. Roczna sprzedaż ciepła kształtuje się na poziomie zbliżonym do 570.000 GJ, co zabezpiecza potrzeby dla około 65 % mieszkańców Ciechanowa. Spółka wyposażona jest w środki gospodarcze w na które składa się: jedno centralne źródło ciepła o mocy zainstalowanej  około 106 MWt i zamówionej 81MWt, sieć ciepłownicza w układzie promieniowym o długości 54,609 km, w tym: zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami cieplnymi 14,097 km oraz 283 szt. węzłów cieplnych. Poza systemem ciepłowniczym spółka eksploatuje trzy własne kotłownie lokalne na paliwo gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,196 MWt. Podstawowym  źródłem wytwarzania ciepła dla sieci miejskiej i odbiorcy przemysłowego jest Centralna Ciepłownia wyposażona w 6 kotłów na paliwo stałe (węgiel) o sumarycznej zainstalowanej mocy cieplnej 106,7 MW. W skład źródła wchodzą trzy kotły wodne WR 25 o mocy ok. 29 MWt każdy, z których dwa zostały w ostatnich trzech latach zmodernizowane w technologii ścian szczelnych, oraz trzy kotły parowe OR-10 o mocy ok. 6,5 MWt każdy. Spółka kupuje ciepło nadmiarowe z kogeneracji od jednego z zakładów przemysłowych działających na terenie miasta, dzięki czemu około 15 % ciepła trafiającego dziś do sieci miejskiej pochodzi z kogeneracji gazowej. W 2018  uzyskaliśmy koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i rozpoczęliśmy produkcję ze źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy 0,5 MWe. Dzięki inwestycji w modernizację sieci, w tym zdalne sterowanie i ciągły monitoring, oraz poprawę sprawności źródeł, sukcesywnie ograniczamy zużycie węgla i tym samym ograniczamy nasz negatywny wpływ na środowisko. Efektem w/w działań sieciowych jest stworzenie sieci inteligentnej poprzez implementację tzw. inteligentnych systemów pomiarowych i regulacyjnych rozumianych jako kompleksowy, zintegrowany system informatyczny za co zostaliśmy w 2017r nagrodzeni tytułem Lider Informatyki 2017 w konkursie organizowanym przez redakcję miesięcznika Computerworld.

Spółka potwierdzając stałą troskę o jakość i środowisko wdrożyła w 2005 r. Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001 tj. zarządzania jakością i ISO 14001 tj. systemami zarządzania środowiskowego.

Wizja sensu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. to pozostanie liderem  na lokalnym rynku ciepła , oferującym ciepło systemowe oraz rozszerzenie działalności na wytwarzanie energii elektrycznej z zachowaniem wymagań ekologicznych oraz komfortu i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo dostaw oznacza, że gwarantujemy ciągły dostęp do energii poprzez zapewnienie ciągłości dostaw. Zapewniamy bezpieczeństwo użytkowania oferując alternatywę dla zagrożeń związanych z eksploatacją pieców węglowych oraz gazowych tj. jak czad, pożar. Nasz profesjonalizm to między innymi rozwiązywanie indywidualnych problemów naszych odbiorców oraz umiejętność kalkulowania kosztów różnych wariantów dostaw energii by wskazać optymalną. Elastycznie  dostosowujemy się do zmian na rynku energetycznym.

Nasze cele i strategia rozwoju do 2025 r

 • być najlepszym dostawcą ciepła w mieście;
 • ograniczenia udziału węgla w wytwarzaniu do 65 % do 2020r.;
 • wprowadzenie biomasy i gazu jako paliwa alternatywnego w 20-35 % do 2025r.;
 • zbudować efektywną i inteligentną sieć ciepłowniczą;
 • zostać elektrociepłownią o mocy zainstalowanej do 5 MWe dostarczać ciepło i energię elektryczną dla miasta.

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Energia Gigawat

Patronat Medialny

Biznes Alert

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390 Forum Technologii w Energetyce i Ciepłownictwie – Spalanie Biomasy
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

 — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 4 października 2018
 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 5 października 2018

 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 18.10.2018.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

 

Lokalizacja:

Ciechanów

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY