Szanowni Państwo,

w dniach 5-7, 13-14, a także 15, 19 i 20 listopada br., zgodnie z ogłoszeniami z dnia 2 października 2018 r., Prezes URE przeprowadził 8 aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Aukcje Zwykłe Nr: „AZ/6/2018”, „AZ/7/2018”, „AZ/11/2018”, do udziału w których uprawnione były tzw. „nowe” instalacje odnawialnego źródła energii, odpowiednio:

 • o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie albo energię promieniowania słonecznego,
 • o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, wykorzystujące m.in. biomasę, biogaz składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków, a także instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz
 • o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW, wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy;

– a także Aukcje Zwykłe Nr: „AZ/9/2018”, „AZ/12/2018”, „AZ/13/2018”, dedykowane „nowym” instalacjom odnawialnego źródła energii:

 • o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystującym do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie albo energię promieniowania słonecznego,
 • o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystującym do wytwarzania energii elektrycznej m.in. hydroenergię,
 • o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystującym do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy;

– zakończyły się wyborem zwycięskich ofert.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

Informacje o wynikach tych aukcji, opublikowane w dniach 21 oraz 27 listopada br., dostępne są na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, w zakładce Rynki energii/aukcje OZE/Ogłoszenia, pod adresem https://www.ure.gov.pl/pl/sekcja/745,Aukcje-OZE.html.

Mając na uwadze publicznoprawny charakter zobowiązania aukcyjnego, pragniemy przybliżyć Państwu zakres praw i obowiązków wynikających z wygrania aukcji, terminy ich realizacji, a także szczegółowe zasady uczestnictwa w systemie aukcyjnym, wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu nadanym im w drodze tegorocznej nowelizacji.

Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza zatem do udziału w seminarium:

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMU AUKCYJNEGO – zwycięstwo w aukcji – perspektywy na przyszłość

Spotkanie organizujemy: 12 grudnia 2018

Lokalizacja: Warszawa

Seminarium obejmować będzie:

 • pierwsza sprzedaż w systemie aukcyjnym – data wejścia do systemu aukcyjnego
 • dopuszczalny zakres modyfikacji terminu pierwszej sprzedaży – zakres związania ustawą
 • znaczenie koncesji w systemie aukcyjnym po nowelizacji
 • charakter i przedmiot zobowiązania aukcyjnego
 • ustawowe terminy realizacji inwestycji – harmonogram -obowiązki sprawozdawcze – kontrola
 • sankcje karne – wymiar i podstawa ustalenia wolumenu – okoliczności wyłączające sankcje karne
 • procedura rejestracji u operatora rozliczeń energii odnawialnej – Zarządca Rozliczeń S.A. – Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji („KIWI”)
 • zasady kalkulacji ceny w ofercie aukcyjnej
 • cena skorygowana, jako podstawa wypłaty ujemnego salda – skutki nieprawidłowej ceny skorygowanej w ofertach – omówienie wybranych przykładów
 • zasady wnioskowania o pokrycie ujemnego salda a sprawozdawczość – Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS)
 • funkcja sprawozdań miesięcznych, o których mowa w art. 93 ustawy o odnawialnych źródłach energii w aspekcie kontroli realizacji obowiązku sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego – art. 83 ust. 2 ustawy
 • prawo do pokrycia ujemnego salda a obowiązek rozliczenia „dodatniego” ujemnego salda ryzyko wystąpienia – zasady zwrotu
 • modyfikacje w obrębie rozliczeń z operatorem rozliczeń energii odnawialnej – funkcja współczynnika mocy cosφ
 • pomoc publiczna udzielna po wygraniu oferty – zmiana wartości uzyskanej pomocy inwestycyjnej
 • długość okresu wsparcia
 • rozliczenie 3 i 15-letnie, a sankcje karne
 • omówienie i podsumowanie wyników aukcji w aspekcie znowelizowanego algorytmu aukcyjnego 80% – pierwsze doświadczenia
 • zbycie instalacji odnawialnego źródła energii – zgoda Prezesa URE na przejście praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji
 • obowiązywanie umów przyłączeniowych
 • czego wciąż brakuje w systemie aukcyjnym postulaty de lege ferenda.

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Ekspert ds. systemów wsparcia:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka,
 • Łukasz Tomaszewski – Ekspert ds. systemów wsparcia

 

Uwaga !!! Seminarium w całości poświęcone będzie obowiązkom uczestników systemu aukcyjnego

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna

Dyrektor Zarządzający

powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

Część I

AUKCJA – NOWY MODEL WSPARCIA

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

Część II

ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

Część III

ROZLICZENIA W SYSTEMIE AUKCYJNYM

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE
Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Dobrze przygotowana część teoretyczna, znakomite prowadzenie Pani Katarzyny Szwed – Lipińskiej”

24 sierpnia 2016, Warszawa

Krzysztof Komendziński Scada International

„Bardzo praktyczne i merytoryczne warsztaty”

24 sierpnia 2016, Warszawa

Grzegorz Jurga Duon Dystrybucja

„Bardzo pouczające i edukacyjne wydarzenie”

29 października 2015, Warszawa

Tomasz Surma CEZ Polska

„Bardzo ciekawe warsztaty. Jasno i przejrzyście prowadzone”

29 października 2015, Warszawa

Ewa Olejarczyk Uniwersytet Śląski

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

BiznesAlert.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

990 Aukcje OZE i co dalej?
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  990,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 5.12.2018

          1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 6.12.2018

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Warszawa

Kontakt