Ustawa odległościowa, a transformacja energetyczna Polski 2023

Offshore

Ustawa odległościowa, a transformacja energetyczna Polski

Prezes URE rozstrzygnął kolejną aukcję OZE: dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych

Prezes URE rozstrzygnął kolejną tegoroczną aukcję OZE: dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych

Największa tegoroczna aukcja OZE, odbyła się 26 listopada i była przeznaczona dla nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru albo energię promieniowania słonecznego (fotowoltaika, PV).

 

Do pobrania: Informacja Prezesa URE nr 65-2020 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ-7-2020

 

Do aukcji przystąpiło 97 wytwórców, składając łącznie 127 ofert (64 oferty od instalacji wiatrowych i 63 oferty od instalacji PV). Możliwa do sprzedania w tym koszyku ilość energii wynosiła ponad 46,3 TWh, a jej wartość ponad 14 mld zł.

Wytwórcy zaoferowali energię o wolumenie o blisko 20 proc. większym niż określony w ogłoszeniu o aukcji (oferowali do sprzedania ponad 54,9 TWh). Natomiast łączna wartość energii proponowana przez wytwórców (12,8 mld zł) stanowiła ok. 91 proc. wartości energii określonej w ogłoszeniu.

– Wyniki siódmej z ośmiu tegorocznych aukcji świadczą o stopniowym wyczerpywaniu się relatywnie tanich projektów wiatrowych, które są wypierane przez intensywnie rozwijające się instalacje fotowoltaiczne. Wyniki przyszłorocznej aukcji dedykowanej temu koszykowi, w tym w szczególności struktura ofert, w dużej mierze zależeć zatem będą od dalszych losów nowelizacji tzw. ustawy „odległościowej” – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE. Tegoroczna średnia cena zaoferowana przez zwycięzców tego koszyka była wyższa o 7,5 proc. od średniej z cen zwycięzców z ubiegłego roku  – dodaje Regulator.

W aukcji sprzedano prawie 42 TWh energii elektrycznej o wartości 9,4 mld zł zaoferowanej w ramach 96 ofert złożonych przez 70 wytwórców. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji może powstać ponad 1,7 GW nowych mocy produkujących zieloną energię: 0,8 GW instalacji fotowoltaicznych oraz 0,9 GW nowych farm wiatrowych. Dla porównania największy blok w Elektrowni Kozienice ma moc blisko 1,1 GW.

W tej aukcji zadziałała tzw. reguła „wymuszenia konkurencji”[1], zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu  i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia w tym koszyku aukcyjnym wyniosła 190 zł/MWh, natomiast cena maksymalna 249,90 zł/MWh. Zakontraktowany w wyniku aukcji wolumen energii będzie otrzymywał wsparcie w latach 2021–2038. Wytwórcy, którzy wygrali aukcję mają odpowiednio: 33 miesiące  – instalacje wiatrowe oraz 24 miesiące – instalacje fotowoltaiczne, na rozpoczęcie sprzedaży zakontraktowanej energii elektrycznej.

***

  • W ubiegłorocznej aukcji w analogicznym koszyku sprzedano prawie 78 TWh energii o wartości ponad 16,2 mld zł, zaoferowanej w ramach 101 złożonych ofert. Wtedy najtańsza energia sprzedana została za 162,83 zł/MWh, a najdroższa za 233,29 zł/MWh.
  • Do rozstrzygnięcia pozostała ostatnia z przeprowadzonych w tym roku aukcji OZE – dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych.
  • W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych mogło wynieść max. 27,4 mld złotych.
  • Łącznym wsparciem mógł zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.

[1] O której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261).

 

Źródło: www.ure.gov.pl

15 czerwca Światowy Dzień Wiatru

15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. Znaczenie energii pozyskiwanej z instalacji wiatrowych w energetyce z roku na rok rośnie.

W Polsce pracuje ponad 1 200 instalacji wykorzystujących wiatr jako odnawialne źródło energii. Ich moc zainstalowana wynosi ponad 5 900 MW[1], co stanowi ok. 65 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich rodzajach instalacji OZE pracujących w Polsce. W trakcie realizacji jest prawie 160 kolejnych instalacji wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 2 500 MW[2]. Dla porównania, moc zainstalowana w całym systemie elektroenergetycznym w Polsce wyniosła w 2019 roku prawie 47 tys. MW.

Systematycznie wzrasta też ilość energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego systemu elektroenergetycznego. W ubiegłym roku wyprodukowały one 13 903 GWh energii (wobec 11 678 GWh w roku 2018, dynamika rok do roku – 119 proc.)[3]. Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2 proc. energii zużytej w kraju w 2019 roku.

Wsparcie dla energetyki wiatrowej

Beneficjentami funkcjonującego w Polsce od ponad pięciu lat aukcyjnego systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, są głównie wytwórcy energii z wiatru oraz ze słońca. Wyniki rozstrzygniętych dotychczas przez Prezesa URE aukcji (w latach 2016-2019) powinny przełożyć się na powstanie ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej. A wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu OZE.

Rysunek: Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy wygrali aukcje w latach 2016-2019, w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii, wyrażona w MW
Źródło: URE

Jeszcze więcej wiatru …na morzu

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15 proc. w roku 2020, przez 17,6 proc. w roku 2025 do 21 proc. w roku 2030. Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe. Opublikowany w styczniu tego roku projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje przeprowadzanie przez Prezesa URE pierwszych aukcji w tym sektorze już w roku 2023.

Więcej informacji o potencjale nie tylko elektrowni wiatrowych, ale wszystkich odnawialnych źródeł dostępne na stronie URE. Prezes URE opracowuje i publikuje co roku raporty poświęcone małym źródłom zielonej energii (tj. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW) oraz mikroinstalacjom (tj. źródłom o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW).

źródło: www.ure.gov.pl


[1] Stan na koniec 2019 roku, Sprawozdanie Prezesa URE.

[2] Na podstawie udzielonych przez Prezesa URE ważnych na koniec 2019 roku promes koncesji.

[3] Dane dostępne w Sprawozdaniu Prezesa URE.

Forum OZE dla przemysłu