15 czerwca Światowy Dzień Wiatru

15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. Znaczenie energii pozyskiwanej z instalacji wiatrowych w energetyce z roku na rok rośnie.

W Polsce pracuje ponad 1 200 instalacji wykorzystujących wiatr jako odnawialne źródło energii. Ich moc zainstalowana wynosi ponad 5 900 MW[1], co stanowi ok. 65 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich rodzajach instalacji OZE pracujących w Polsce. W trakcie realizacji jest prawie 160 kolejnych instalacji wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 2 500 MW[2]. Dla porównania, moc zainstalowana w całym systemie elektroenergetycznym w Polsce wyniosła w 2019 roku prawie 47 tys. MW.

Systematycznie wzrasta też ilość energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego systemu elektroenergetycznego. W ubiegłym roku wyprodukowały one 13 903 GWh energii (wobec 11 678 GWh w roku 2018, dynamika rok do roku – 119 proc.)[3]. Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2 proc. energii zużytej w kraju w 2019 roku.

Wsparcie dla energetyki wiatrowej

Beneficjentami funkcjonującego w Polsce od ponad pięciu lat aukcyjnego systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, są głównie wytwórcy energii z wiatru oraz ze słońca. Wyniki rozstrzygniętych dotychczas przez Prezesa URE aukcji (w latach 2016-2019) powinny przełożyć się na powstanie ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej. A wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu OZE.

Rysunek: Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy wygrali aukcje w latach 2016-2019, w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii, wyrażona w MW
Źródło: URE

Jeszcze więcej wiatru …na morzu

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15 proc. w roku 2020, przez 17,6 proc. w roku 2025 do 21 proc. w roku 2030. Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe. Opublikowany w styczniu tego roku projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje przeprowadzanie przez Prezesa URE pierwszych aukcji w tym sektorze już w roku 2023.

Więcej informacji o potencjale nie tylko elektrowni wiatrowych, ale wszystkich odnawialnych źródeł dostępne na stronie URE. Prezes URE opracowuje i publikuje co roku raporty poświęcone małym źródłom zielonej energii (tj. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW) oraz mikroinstalacjom (tj. źródłom o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW).

źródło: www.ure.gov.pl


[1] Stan na koniec 2019 roku, Sprawozdanie Prezesa URE.

[2] Na podstawie udzielonych przez Prezesa URE ważnych na koniec 2019 roku promes koncesji.

[3] Dane dostępne w Sprawozdaniu Prezesa URE.

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu