W dniach 19 i 20 kwietnia 2018 w Mielcu i Połańcu odbyła się VII edycja najważniejszego wiosennego spotkania branży – Forum Biomasy i Czystej Energii.

Partnerem Strategicznym Forum już po raz kolejny została Grupa Enea, swoim Patronatem Honorowym objęli: Minister Energii, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Podkarpacki oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Natomiast Partnerem Merytorycznym Forum tradycyjnie już została firma SGS Polska.

Witający gości w imieniu Partnera Strategicznego Forum Pan Lech Żak, prezes Enei Połaniec podkreślił zalety płynące z ubiegłorocznego przejęcia Elektrowni Połaniec przez Grupę Enea, dzięki której Enea została drugim co do wielkości koncernem pod względem produkcji energii elektrycznej, jak również posiada 25% udział w rynku pod względem produkcji energii odnawialnej w Polsce, a to za sprawą Zielonego Bloku – największej jednostki energetycznej na świecie opalanej mieszanką biomasy drzewnej i agro. Elektrownia Połaniec jest bardzo nowoczesną elektrownią, ze znakomitą załogą i innowacyjnym podejściem, a w planach jest także dalsza jej modernizacja mająca na celu w pełni przystosowanie Elektrowni do wymagań konkluzji BAT.

Otwarcie Forum swoja obecnością zaszczyciła Poseł Anna Krupka, która wyraziła swoje zadowolenie z organizacji Forum w okolicach należącej do Grupy Enea, Elektrowni w Połańcu, która za sprawą Zielonego Bloku jest bardzo ważna z perspektywy polskiej biomasy.
W trakcie swojego wystąpienia Pani Poseł podkreśliła również, iż jako parlamentarzyści pracują obecnie nad nowelizacją ustawy o OZE, która zawiera nowe brzmienie definicji biomasy, a także definicje: biomasy pochodzenia rolniczego, drewna energetycznego, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji OZE, modernizacji oraz pojęcie toryfikatu. Zaproponowane zmiany mają przede wszystkim charakter upraszczający i porządkujący obecnie obowiązujące przepisy, a w przyszłości zmiany te pozwolą na bardziej efektywne i celowe wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy w Polsce.

Pani Poseł odczytała również list, który do uczestników Forum skierował Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski, W swoim przesłaniu Pan Minister podkreślił, iż jest myślami z uczestnikami Forum i  zapewnia, iż wytrwałość branży w działaniu i rozwijaniu odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności branży biomasy jest godna poparcia oraz naśladowania.

Jako Minister Energii, doskonale zdaje sobie sprawę, iż każdy kto działa na rzecz rozwoju branży biomasy w Polsce doskonale wie, że nie jest to łatwy kawałek chleba, a resort energii w swych działaniach będzie się nadal skupiał na tym, aby uczestnicy rynku mogli wciąż uczestniczyć w rozwoju branży biomasy w Polsce.

Ministerstwo Energii, realizując politykę energetyczną, oraz dążąc do realizacji unijnych celów na rok 2020, a także słuchając głosów przedstawicieli różnych branż z sektora OZE, chce wprowadzić udogodnienia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, oraz usuwać bariery prawne, które ograniczać by mogły zrównoważony rozwój OZE w Polsce.

Projekt zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii, który jest obecnie procedowany w Sejmie przewiduje nowy podział koszyków w systemie aukcyjnym, gdzie dla instalacji wykorzystujących biomasę przewidziano znacznie większy niż dotychczas wolumen energii elektrycznej w 2018 r., która może zostać sprzedana w drodze aukcji.

Na zakończenie, swego listu Pan Minister wyraził przekonanie, iż projektowane zmiany w ustawie, ułatwią przedstawicielom rynku podejmowanie ryzyka i wyzwań biznesowych, a także przyczynią się do poprawy kondycji branży biomasy w Polsce.

List Ministra Energii do uczestników Forum Biomasy w Połańcu_2018pdf

Cześć merytoryczną Forum otworzył panel dyskusyjny moderowany przez Pana Macieja Gomółkę, członka zarządu i dyrektora operacyjnego Enei Bioenergia, na temat Przyszłości rynku odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej w kontekście pakietu klimatyczno – energetycznego 2030. Panel ten był okazją do szerszego spojrzenia na otoczenie biznesowe i prawne związane z rynkiem biomasy. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł wytwórczych opartych na paliwie z biomasy stanowi dziś w Unii Europejskiej ponad 50% produkcji z odnawialnych źródeł energii. Trwające obecnie w Brukseli prace legislacyjne nad dyrektywą dotyczącą odnawialnych źródeł energii mogą w znacznym stopniu zmienić funkcjonowanie rynku biomasy w najbliższych latach. Zaostrzone regulacje mogą dotyczyć zarówno producentów biomasy (zwiększenie wymogów co do źródeł pochodzenia i jakości biomasy) oraz wytwórców energii elektrycznej i cieplnej zużywających biomasę jako paliwo (ograniczenia wielkości mocy). Z drugiej strony, w świetle wyznaczenia nowego celu zwiększającego udział odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym do 35% w 2030 r., zużycie biomasy przez energetykę powinno ulec zwiększeniu.

Prelegenci biorący udział w panelu reprezentowali przedsiębiorstwa zajmujące się poszczególnymi zakresami związanymi z wykorzystaniem biomasy w energetyce. Pan Bogdan Warchoł, w swojej wypowiedzi skupił się na ryzykach, jakie w wyniku nowych przepisów mogą czekać producentów biomasy. Zwrócił uwagę, ogromne zmiany na rynku zielonych certyfikatów, które miały niekorzystny wpływ na sytuację w branży. Pani Ilona Olsztyńska, Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, Manager Produktu ZKP i Auditor Wiodący w SGS Polska, przedstawiła perspektywę firmy zajmującej się certyfikacją biomasy. Omówiła, jak przepisy związane ze zwiększeniem wymogów źródeł pochodzenia i jakości biomasy wpłyną na dostępność surowca. Pani Zuzanna Jeżak Radca Prawny, kierownik Biura Regulacji Rynku Hurtowego i UE Enei Trading, zgłębiła perspektywę wytwórcy energii elektrycznej z biomasy. Wskazała, w jakim stopniu nowa dyrektywa wpłynie na sektor energetyczny w Polsce. Paneliści doszli do zgodnej konkluzji, że kluczem do sprawnego funkcjonowania rynku biomasy w Polsce są przejrzyste i stabilne przepisy na poziomie krajowym oraz współpraca między producentami biomasy a producentami energii z OZE, która pozwoli na dostosowanie się do ciągłych zmian rynkowych.

Zwiększenie roli biomasy w energetyce wymaga powstania transparentnego rynku tego paliwa, najlepiej przy pomocy platformy obrotu – to jedna najważniejszych konkluzji kolejnego panelu na temat Market design rynku biomasy – koncepcja utworzenia zorganizowanego rynku biomasy w Polsce.

Zarówno Paneliści jak i uczestnicy Forum dyskutowali o roli jaką biomasa – zarówno agro jak i leśna – odegra w przyszłości i jaką rolę powinny tu odgrywać regulacje.

Największym odbiorcą biomasy w Polsce zużywającym 1,3 mln ton biomasy rocznie jest Grupa Enea. Pan Edward Górniak, dyrektor Departamentu Origination Enei Trading zwrócił uwagę na mankamenty obecnego rynku zielonego surowca: duże rozdrobnienie rynku, przewagę importu nad produkcją krajową, brak indeksu cenowego, problemy z poświadczaniem pochodzenia, niską opłacalność produkcji. Uporządkowanie sytuacji wymaga m.in. usunięcia prawnych wątpliwości interpretacyjnych i stworzenia platformy zakupowej dzięki czemu rynek stałby się bardziej przejrzysty a energetyka mogłaby zapewnić sobie dostawy po stabilnych cenach.

Postulaty Enei w zakresie uporządkowania rynku poparła również przedstawicielka Polskiej Grupy Energetycznej, Zastępca Dyrektora Departamentu Dostaw Surowców Produkcyjnych Pani Magdalena Ruszniak. Natomiast Pan Marek Szałas, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Towarowej Giełdy Energii zadeklarował, że TGE jest gotowa uruchomić nowoczesną platformę obrotu biomasą, umożliwiającą zawieranie wielu rodzajów kontraktów.

Ważnym elementem zorganizowanego rynku biomasy jest inwentaryzacja prowadzona w oparciu o bilans wynikający z ewidencji stanów magazynowych na podstawie dokumentacji przyjęcia/wydania do/z magazynu w porównaniu do spisu/obmiaru z natury. Jak prawidłowo powinna wyglądać taka inwentaryzacja opowiedzieli przedstawiciele Partnera Merytorycznego Forum firmy SGS Polska – Pani Anna Tarnawska, Dyrektor Branży Minerals oraz Pan Jerzy Musik, Kierownik Techniczny Branży Minerals.

Uporządkowanie rynku biomasy jest szczególnie ważne dla Polski, gdyż uczestnicy konferencji podkreślali, że surowiec ten w wielu miastach ze względu na unijne dyrektywy IED i MCP będzie stopniowo zastępował węgiel w ciepłownictwie. Jednym z takich projektów jest budowa ekologicznej Ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW i 12 MW) w Białej Podlaskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 31,5 mln zł. Spółka już posiada pozwolenie na budowę, projekty i zapewnienie finansowe. Jak wspominał w trakcie swojego wystąpienia Pan Aleksander Kompa, Prezes PEC w Białej Podlaskiej nowa ciepłownia biomasowa będzie pracować równolegle z istniejącą Ciepłownią węglową, zastępując ją funkcjonalnie w okresie letnim, a w sezonie grzewczym w około 60%.

Realizacja Przedsięwzięcia wpłynie na redukcję zapotrzebowania na produkcję energii w dotychczasowych kotłach węglowych, a w konsekwencji na redukcję zużycia węgla w tych kotłach i redukcję emisji z dotychczasowych kotłów.

Wśród najważniejszych korzyści płynących z realizowanej inwestycji Prezes Aleksander Kompa wymienił między innymi: zmniejszone wydatki na zakup CO2,  zmniejszone opłaty za korzystanie ze środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, uniknięcie kosztownej modernizacji kotłów węglowych (odsiarczanie, odazotowanie), stworzenie regionalnych miejsc pracy związanych z uprawą, pozyskaniem i transportem biomasy.

Stabilna produkcja energii z biomasy – współczesna technologia i doświadczenia z długotrwałej eksploatacji były tematem bardzo ciekawego wystąpienia Pana Adam Kwiatkowskiego, dyrektora produkcji Enei Połaniec. Elektrownia Połaniec zasila w energię 5 milionów gospodarstw domowych, stanowi 5% krajowej produkcji energii elektrycznej i jest 4 co do wielkości elektrownią w Polsce, a Zielony Blok Elektrowni Połaniec jest innowacyjnym projektem i światową premierą dedykowanego kotła fluidalnego o mocy 447 MWth opalanego w 100% biomasą w proporcjach 20% agro, 80% leśna. Nie opracowano wcześniej technologii dla takiego rodzaju mieszaniny biomasy. Z technicznego punktu widzenia kocioł z fluidalnym złożem cyrkulacyjnym (CFB) zapewnia najlepsze wydajności i jest najbardziej elastyczną opcją dotyczącą zastosowania paliwa w postaci biomasy. Umożliwia to wykorzystanie agresywnych chemicznie rodzajów biomasy ze znaczącą redukcją emisji do atmosfery.

Reprezentant firmy Agrex-Eco, Pan Bartłomiej Garbera swoje wystąpienie skoncentrował na przedstawieniu innowacyjnej maszyny do biomasy AXTOR austriackiej firmy Komptech Ten uniwersalny rozdrabniacz to 2 maszyny w jednej: w trybie szybkoobrotowym rozdrabniacza z wahliwymi narzędziami AXTOR wyprodukuje materiał do kompostowania, z kolei w trybie rębaka z obniżoną  prędkością i z narzędziami stałymi otrzymamy paliwo z biomasy dla elektrociepłowni.

Duże zainteresowanie słuchaczy swoim wystąpieniem na temat możliwości dofinansowania projektów biomasowych wzbudził Pan Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu i Współzałożyciel firmy Metropolis Doradztwo Gospodarcze. Ekspert wymienił i omówił aktualnie działające programy operacyjne infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 w poszczególnych województwach w ramach, których uzyskać można dofinansowanie na budowę nowych lub modernizację już istniejących mocy wytwórczych na instalacje biomasowe. Jak podkreślił w dalszej części swojego wystąpienia fundusze dla firm energetycznych nadal są dostępne, aczkolwiek sytuacja ta zmienia się dynamicznie. Jedne konkursy zostały już rozstrzygnięte, kolejne natomiast zostaną dopiero uruchomione, także trzeba być na bieżąco z możliwościami uzyskania dofinansowania i indywidualnie orientować się w zakresie dostępności funduszy.

Kolejnym niezwykle interesującym tematem panelu dyskusyjnego były paliwa alternatywne w polskiej energetyce – doświadczenia technologiczne i szanse rozwojowe.

W trakcie prezentacji otwierającej panel, Pan Marek Ryński, wiceprezes ds. technicznych Enei Połaniec przedstawił uczestnikom Forum kolejny po budowie Zielonego Bloku, innowacyjny projekt na skalę światową, który analizuje Elektrownia Połaniec, a jest nim pomysł budowy w miejsce obecnie pracującego kotła nr 1, bloku na paliwo alternatywne RDF o mocy do 200 MW. Nowy kocioł wyposażony zostałby w najnowsze dostępne na rynku urządzenia oczyszczające spaliny z pyłu, dwutlenków siarki, tlenków i dwutlenków azotu, HCL,HF, innych – gwarantujące spełnienia wszystkich wymogów środowiskowych w tym wymagań konkluzji BAT. Przewidywane zużycie paliwa alternatywnego RDF kształtowałoby się na poziomie 1 – 1,3 MLN ton/rok.

Swoimi doświadczeniami  z energetycznego wykorzystania odpadów, tym razem z punktu widzenia zakładu przemysłowego podzielił się Pan Rafał Kulesza, Dyrektor ds. Energetyki w StoraEnso, który w  prezentacji wskazał na wyzwania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Polsce w horyzoncie długoterminowym, biorąc pod uwagę kilka alternatywnych scenariuszy opartych o przewidywane poziomy generowania odpadów na jednego mieszkańca oraz poziom recyklingu. Na tej bazie zbudowano możliwe do osiągnięcia w przyszłości wolumeny odpadów przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego, a tym samym przeznaczonych do odzysku energetycznego. Następnie przedstawił zalety oraz wyzwania związane z spalaniem paliw alternatywnych pochodzących z odpadów na bazie własnych doświadczeń. Wskazano na klasy normatywne paliw alternatywnych oraz podzielono się bazą danych odnośnie ich jakości, składu chemicznego oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi. Wystąpienie zakończono konkluzjami z poruszanych w prezentacji aspektów spalania paliw alternatywnych pochodzących z odpadów.

W kolejnej części panelu do dyskusji dołączyli również Panowie: Robert Stachowicz, Prezes Zarządu ZGOK w Rzędowie, Marek Mazurek, Dyrektor Produkcji w Euro-Eko Mielec oraz Bogusław Krztoń, Business Development Director CEE w firmie Sumitomo.

Paneliści doszli zgodnie do wniosków, iż energetyka powinna bardziej szczegółowo zająć się tematem RDF i w przyszłości zacząć używać tego paliwa jako alternatywę do aktualnie używanych paliw, a w szczególności węgla. Udział energetyki w spalaniu RDF mógłby z powodzeniem rozwiązać problem zagospodarowania odpadów, których aktualnie w Polsce jest nadwyżka.

Do spalania RDF-u przygotowani jesteśmy również pod kątem technologicznym co przedstawił Pan Bogusław Krztoń z firmy Sumitomo. W swoim wystąpieniu przekazał  również swoje uwagi i spostrzeżenia na temat spalania RDF-u w kotłach wielopaliwowych (projekt Fortum w Zabrzu) i wyzwaniach technicznych związanych ze spalaniem i współspalaniem RDF-u.

Stan obecny zasobów drewna „energetycznego” przedstawił w trakcie Forum w imieniu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Pan Tomasz Majerowski. W swojej prezentacji prelegent podkreślał, że Lasy Państwowe są solidnym i stabilnym dostawcą dla wszystkich podmiotów rynku drzewnego w tym dla rynku biomasy. Od 25 lat Lasy Państwowe kwalifikują drewno wg klasyfikacji jakościowo wymiarowej, co oznacza, że nie stosują przeznaczenia drewna a klasyfikują je wg wymagań grubościowych, długościowych i jakościowych, a aktualna propozycja Lasów Państwowych dla rynku biomasy to pozostałości drzewne.

Wystąpienie na temat certyfikacji biomasy na cele energetyczne w aspekcie wymagań prawnych i standaryzacji, zamykające obrady Forum należało do Pani Ilony Olsztyńskiej z firmy SGS Polska, która w trakcie swojego wystąpienia omówiła wszystkie aktualnie najistotniejsze przepisy krajowe (nowelizacja ustawy o OZE) i europejskie (Dyrektywa RED II) mające wpływ na kształtowanie się rynku biomasy. Ekspertka przedstawiła również uczestnikom Forum standaryzację wymagań dla dostawców biomasy na cele energetyczne, proces certyfikacji systemu, przebieg weryfikacji źródeł pochodzenia biomasy oraz korzyści wynikające z certyfikacji.

Wszystkie dyskusje prowadzone w trakcie Forum wzbudziły zarówno u panelistów jak i  uczestników z sali emocjonującą wymianę poglądów i merytoryczną dyskusję co z pewnością potwierdziło duże zaangażowanie uczestników rynku biomasy w jego sprawne funkcjonowanie, dalszy rozwój i chęć do tworzenia wspólnie pozytywnych zmian.

Po części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji, która była doskonałą okazją do dalszych rozmów, wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń z konferencji jak i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Na zakończenie części oficjalnej kolacji wśród uczestników rozlosowano upominki od Partnerów Forum m.in. Partnera Merytorycznego Forum – firmy SGS Polska, Partnera  firmy Sumitomo oraz firm Agrex-Eco, Instal Filter i organizatora.

Drugiego dnia Forum uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zwiedzaniu Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec – największego na świecie bloku opalanego w 100% biomasą, w którym chętnie i z zainteresowaniem wzięli udział.

Podsumowując spotkanie Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings,eu – podkreśliła, iż w VII wiosennym Forum Biomasy powermeetings.eu udział wzięło jak zwykle wielu przedstawicieli branży, co udowadnia, iż wydarzenia stwarzające miejsce do wymiany poglądów oraz merytorycznej dyskusji są niezbędne, a nasze już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań wiosennych, propagując wykorzystywanie tego źródła energii.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom i partnerom! W szczególności Grupie Enea – Partnerowi Strategicznemu za wsparcie organizacyjne oraz gościnę na terenie zakładu w Połańcu oraz firmie SGS Polska za wsparcie merytoryczne.

Mamy nadzieję, iż nadchodzące zmiany legislacyjne pozytywnie wpłyną na rozwój rynku, a potencjał energetycznego wykorzystania odpadów i biomasy będzie wykorzystywany w coraz to większym stopniu.

Tradycyjnie już życzymy wszystkim Uczestnikom, aby w następstwie rozmów prowadzonych podczas Forum umówionych zostało wiele spotkań, podpisanych wiele kontraktów, aby rynek biomasy rósł w siłę i funkcjonował tak, abyśmy mogli przygotowywać dla Was kolejne wydarzenia kształtujące branżę.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych w ramach powermeetings.eu!!!

z pozdrowieniami,

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu
Jolanta Szczepaniak
Project Manager
powermeetings.eu

 

Partnerzy

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Partner Strategiczny

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów.

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce 15,7 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Partner Merytoryczny

SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 85 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1800 biur i laboratoriów na całym świecie.

SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą 650 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie a w całej Polsce posiadamy ponad 30 oddziałów.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, aby oferować najwyższej jakości usługi we wszystkich gałęziach przemysłu. Nasze niezależne usługi stanowią dla klientów wartość dodaną i zapewniają zrównoważony rozwój ich działalności. Więcej na temat naszych usług znajduje się na:

Partner

Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych w Polsce i zagranicą.

Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych i instalacji ochrony środowiska:

 • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
 •  Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
 •  Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
 • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
 •  Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
 •  Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

 • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
 • doradztwo techniczne
 • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

Partner

Spółka Agrex-Eco jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych inwestujących w nowoczesną gospodarkę odpadami.

Oferujemy maszyny i technologie renomowanych, zagranicznych firm: KOMPTECH, Matthiessen, TS Industrie, Macpresse, PTF Haeusser, Andritz Mewa, Binder+Co, Trennso-Technik i Eriez Magnetics Europe​.

W naszej ofercie znajdziesz wszystko, co potrzebne do zagospodarowania odpadów w Twoim zakładzie. Oferujemy linie technologiczne do produkcji paliwa RDF i z biomasy, do utylizacji odpadów ściekowych, do fermentacji mokrej, maszyny stacjonarne i mobilne do przetwarzania odpadów i zagospodarowania wysypisk śmieci oraz kompostownie otwarte.

Zapewniamy również bezpłatne konsultacje, wysokiej jakości serwis, zaopatrzenie w części zamienne, bezpłatne szkolenia techniczne, instrukcje obsługi w jęz. polskim oraz znak zgodności CE.

Naszą misją jest praca z naturą i dla natury.

Partner

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Jurnal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Polski Komitet Energii Elektrycznej  jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Angażujemy się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.

Aktywnie wspieramy rozwój polskiej elektroenergetyki, wpływając opiniotwórczo na kształtowanie racjonalnego i sprzyjającego jej rozwojowi otoczenia regulacyjnego, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Jesteśmy jedyną organizacją reprezentującą interesy polskiego sektora energetycznego w Unii Przemysłu Elektroenergetycznego – EURELECTRIC – będącej największym stowarzyszeniem branży elektroenergetycznej w Europie. W Polsce stanowimy ważne forum dyskusji o elektroenergetyce, współpracujemy z administracją publiczną, konsultując akty prawne i inicjatywy mające wpływ na funkcjonowanie branży.

Wśród członków wspierających PKEE są zarówno największe polskie firmy energetyczne, jak i wiodące organizacje działające w branży. Doświadczenie i zaangażowanie naszych członków pozwoliło nam zdobyć pozycję wiarygodnego, sprawdzonego partnera wśród organizacji reprezentujących sektor elektroenergetyczny w Polsce.

Eksperci stowarzyszenia pracują w trzech stałych komitetach studiów: „Wytwarzanie”, „Sieci” i „Rynek” oraz w zespołach zadaniowych powoływanych przez władze PKEE wówczas, gdy zajdzie potrzeba. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczą także w pracach grup roboczych EURELECTRIC w Brukseli, wypracowując stanowiska i współpracując z partnerami z innych krajów w działaniach na rzecz europejskiego sektora elektroenergetycznego.

Współpraca

Współpraca

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie miasta Biała Podlaska w zakresie produkcji, przesyłu, przetwarzania energii cieplnej dla potrzeb komunalnych – ciepło grzewcze, produkcja ciepłej wody użytkowej w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska.

Moc dyspozycyjna przedsiębiorstwa to 81,07MW, natomiast sprzedaż w 2017 roku wyniosła 500 460. GJ.

Szybki rozwój ciepłownictwa na terenie miasta stawia przed przedsiębiorstwem potrzebę powiększania potencjału, który udoskonalany jest poprzez ciągły rozwój technologii i umiejętności.

Presja prawa międzynarodowego i krajowego z zakresu ochrony środowiska wymusza kierunek zmian. Na plan pierwszy wysuwają się działania mające na celu ograniczenie emisji CO2. Możliwe jest to tylko poprzez ograniczenie spalanego węgla, zastąpienie go paliwem alternatywnym i dalsze podnoszenie sprawności wytwarzania, ograniczenie strat. Z kolei dyrektywa o emisjach przemysłowych IED (Industrial Emissions Directive), która dotyczy emisji gazów, jak dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów do powietrza, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wychodząc naprzeciw wymaganiom tej dyrektywy przedsiębiorstwo rozpoczęło działania w kierunku dostosowania ciepłowni do zaostrzonych norm.

Jedną z inwestycji, którą PEC zamierza zrealizować w najbliższym czasie jest budowa ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW z dwoma kotłami o mocy 5MW i 12MW. Jej uruchomienie doprowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Białej Podlaskiej i zastąpi część ciepła wytwarzanego obecnie w kotłach węglowych. Wybudowanie tej ciepłowni umożliwi wyłączenie kotła WR-25 o przestarzałej konstrukcji i stosunkowo niskiej sprawności, który kwalifikuje się do wyłączenia z eksploatacji po 2022 roku. Zastąpienie kotła węglowego WR-25 dwoma kotłami o mocy 5MW i 12MW znacznie zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Inwestycja wpisuje się w globalną politykę ochrony klimatu i dostosowuje swoje aktywa do wymogów unijnych. Ciepłownia biomasowa sprawi, że PEC stanie się ciepłownią efektywną ekologicznie. W praktyce to oznacza, że ponad połowa energii cieplnej będzie wytwarzana z odnawialnego źródła energii. Przedsiębiorstwo efektywne ekologicznie na większe szanse na skorzystanie z dofinansowań inwestycji ze środków krajowych i unijnych.

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Działalność Spółki „Euro-Eko” ukierunkowana jest na świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i produkcję paliwa alternatywnego o wysokich standardach jakościowych.

Spółka posiada trzy Zakłady Produkcji Paliwa Alternatywnego wyposażone w innowacyjne, zaawansowane technologicznie instalacje do przetwarzania odpadów przemysłowych i produkcji wysokokalorycznego paliwa RDF zlokalizowane w Mielcu, Kozodrzy i Chełmie.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez naszych Partnerów handlowych oraz poprzez dbałość o osiąganie jak najlepszych parametrów produkowanego paliwa alternatywnego Spółka jako jeden z liderów w branży odpadowej stawia na ciągłe doskonalenie technologii przetwarzania.

Współpraca

Współpraca

Firma Bertsch Energy GmbH jest austriacką, prywatną firmą działającą na rynku europejskim od przeszło 92, dostarczającą swoim Klientom kompletne elektrociepłownie opalane wieloma typami paliw, takimi jak biomasa, RDF, olej, gazy. Firma Bertsch Energy dostarcza także kompletne instalacje odzysku ciepła dla instalacji przemysłowych z możliwością generacji energii elektrycznej.

Grupa Bertsch w tym Bertsch Energy GmbH zatrudnia 450 pracowników, posiada 20 biur i lokalizacji handlowych w Europie, 2 biura projektowe w Polsce (Katowice i Kraków) oraz 2 fabryki w Austrii.

Firma Bertsch Energy oferuje swoje technologie kotłowe bazując na własnym inżynieringu, realizując projekty w formule EPC jak i EPCM.

Dla instalacji na paliwa stałe Bertsch bazuje na dwóch technologiach, typowe rozwiązanie z rusztem schodkowym oraz ze złożem fluidalnym (BFB)

 1. Instalacje oparte na technologii rusztowej 1.1. Paliwo – zrębki drzewne, kora, trociny, odpady zielone, resztki biogeniczne, torf, odpadki drzewne, paliwa alternatywne i specjalne
 • Parametry wyjściowe pary 15-130 t/h na linię, 40-130 bar, 400-520°C1.2. Technologia spalania paliwa
 • Ruszt posuwisto-zwrotny chłodzony powietrzem lub wodą.
 • Paliwo podawane za pomocą popychacza lub przez podwójną śluzę.
 • Komora paleniskowa stanowi integralną część konstrukcji kotła.
 • Powietrze do spalania dostarczane jest kilku punktowo w celu optymalizacji spalania i minimalizacji emisji tlenków azotu.
 • Optymalizacja procesu spalania przez zawracanie spalin.
 • Technologia kotłów
 • Kocioł z obiegiem naturalnym ze ścianami membranowymi i komorą dopalania, drugi ciąg jako ciąg pusty, trzeci ciąg konwekcyjny.
 • Ekonomizer, zaprojektowany jako samodzielna konstrukcja z blachy z konwekcyjnymi powierzchniami ogrzewalnymi.
 • Temperatura pary gorącej kontrolowana jest za pomocą schładzaczy wtryskowych między przegrzewaczami.
 1. Układy kotłowe fluidalne .
 • Paliwo – zrębki drzewne, kora, trociny, odpady zielone, resztki biogeniczne, torf, odpadki drzewne, paliwa alternatywne i specjalne
 • Parametry wyjściowe pary 5-130 t/h na linię, 40-130 bar, 400-520°C2.1. Technologia spalania paliwa
 • Złoże fluidalne stacjonarne w kotle z dnem sitowym z dyszami.
 • Paliwo dostarczane za pomocą podajnika ślimakowego lub przez rynnę zasypową.
 • Złoże fluidalne wytwarzane za pomocą mieszanki powietrza do spalania i cyrkulujących spalin.
 • Powietrze wtórne i cyrkulujące spaliny wprowadzane są do komory dopalania w kilku punktach w warunkach kontrolowanej temperatury.
 • Powietrze do spalania jest wstępnie podgrzewane stosownie do używanego paliwa.
 • Palniki zapłonowe i pomocnicze zamontowane w strefie nadzłożowej.2.2. Technologia kotłów
 • Kocioł z obiegiem naturalnym ze ścianami membranowymi i zoptymalizowaną temperaturowo komorą dopalania, ciągiem radiacyjnym i konwekcyjnym.
 • Ekonomizer, zaprojektowany jako samodzielna konstrukcja z blachy z konwekcyjnymi powierzchniami ogrzewalnymi.
 • Temperatura pary gorącej kontrolowana jest za pomocą schładzaczy wtryskowych między przegrzewaczami.

Kontakt w Polsce
Kazimierz Ucherek
Tel 734 485 721
Email kazimierz.ucherek@bertsch.at

Współpraca

INSTAL-FILTER SA kompleksowo realizuje instalacje ochrony powietrza dla branży ciepłowniczej i energetycznej, a także wszystkich innych branż przemysłu. Spełniamy wszystkie restrykcyjne normy środowiskowe obowiązujące w Europie, obniżając emisję szkodliwych związków do atmosfery do śladowych ilości. Każdy projekt jest tworzony indywidualnie pod potrzeby i wymagania naszych Klientów. Ponad 25-letnie doświadczenie kadry inżynierskiej i setki referencji w zakresie instalacji odpylania, filtracji i neutralizacji zaowocowało powstaniem organizacji posiadającej pełne zaplecze służące do rozwiązywania problemów związanych z ochroną powietrza na najwyższym, światowym poziomie.

Współpracując z nami, zyskujesz:

 • Najwyższą skuteczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • Spełnienie norm dla wszystkich paliw stałych: węgla kamiennego i brunatnego, biomasy, osadów ściekowych, RDF-ów.
 • Niskie koszty eksploatacji.
 • Prostą, ergonomiczną obsługę dzięki autorskiej konstrukcji i mniejszym gabarytom urządzeń.
 • Wsparcie zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Nasza oferta:

 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje redukcji NOx
 • Instalacje neutralizacji związków szkodliwych: HF, HCl, metale ciężkie, dioksyny i furany
 • Instalacje odpylania
 • Zintegrowany system ochrony powietrza z odzyskiem energii
 • Poziome i pionowe filtry workowe
 • Cyklofiltry standardowe i hybrydowe
 • Urządzenia i instalacje w wykonaniu zgodnym z ATEX
 • Wentylatory przemysłowe
 • Urządzenia do odbioru i transportu pyłu
 • Kanały, kompensatory, przepustnice, konstrukcje wsporcze

Możesz na nas liczyć na każdym etapie realizacji inwestycji

 

PROJEKT – PRODUKCJA – MONTAŻ – SERWIS

INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza SA
Ul. Północna 1a
64-000 Kościan
Tel. +48 65 535 12 00
Fax  +48 65 619 45 45
e-mail: biuro@instalfilter.pl

Patronat medialny

Patronat medialny

Las Polski – niezależne czasopismo branżowe leśników. Ukazuje się od 1921 r., obecnie w cyklu dwutygodniowym. Podejmuje tematykę z zakresu leśnictwa, ochrony przyrody.

Patronat medialny

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat medialny

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Patronat medialny

WysokieNapiecie.pl tworzone jest przez największy w Polsce zespół dziennikarzy
zajmujących się wyłącznie sektorem paliwowo-energetycznym i jest jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w tej branży.
W ramach stałej współpracy nasze teksty publikuje niemal 30 serwisów .
Zespół redakcyjny Obserwatora Legislacji Energetycznej tworzą najlepsi dziennikarze –
prawnicy i ekonomiści – z wieloletnim doświadczeniem w takich mediach jak Gazeta Wyborcza,
Rzeczpospolita, Parkiet, BBC, PAP, Polskie Radio, cire.pl i wnp.pl. Nagradzani m.in. przez Prezesa
UOKiK za najlepszy tekst o ochronie konkurencji na rynku energii czy przez TGE za najlepszy
tekst poświęcony rynkowi energii elektrycznej oraz za popularyzację zagadnień związanych z
liberalizacją rynków energii i gazu.  Nasze artykuły i komentarze były publikowane i cytowane m.in. przez Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, Puls Biznesu, Dziennik Gazetę Prawną, Parkiet, Fakt, Politykę, Newsweek, Wprost, Forbes, PAP, Bloomberg, IAR, Polskie Radio, TOK FM, Interię, WP, TVP, Polsat, TVN24, TVN24 BiŚ, wnp.pl i cire.pl, a także liczne zagraniczne media.

Patronat medialny

Patronat medialny

Zobacz więcej

Poprzednie edycje

Kontakt