W dniach 21 i 22 marca 2019 w Elblągu odbyła się VIII edycja najważniejszego wiosennego spotkania branży

Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce

 

Gospodarzem Honorowym Forum była Grupa Energa, Patronatem Honorowym wydarzenie objęli: Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Miasta Elbląga – Witold Wróblewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Andrzej Konieczny oraz Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Udział w Forum wzięło ponad 150 uczestników reprezentujących urzędy i instytucje państwowe, lasy państwowe, obecnych i przyszłych wytwórców energii i ciepła z biomasy i pelletu, producentów i dostawców biomasy i pelletu, dostawców rozwiązań i technologii, jednostki certyfikujące oraz firmy doradcze.

Uczestników Forum w Elblągu przywitali: Jerzy Wilk – Poseł na Sejm RP, Janusz Nowak – Wiceprezydent Miasta Elbląg oraz Bogdan Meina – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Część merytoryczną Forum rozpoczął swym wystąpieniem Krzysztof Żochowski – Wiceprezes Zarządu Energa Kogeneracja – spółki należącej do Grupy Energa – Gospodarza Honorowego Forum.

Energa Kogeneracja obecnie spala pellety i biomasę w dwóch swoich zakładach:

 • Elektrociepłowni Elbląg w bloku BB20p – jest to od początku 2019 roku podstawowe źródło wytwarzania ciepła na potrzeby miejskiego zakładu ciepłowniczego w Elblągu – możliwe zużycie roczne biomasy ok. 114 300 Mg/a – przy założeniu produkcji 661 540 GJ ciepła i 153 568 MWh energii elektrycznej
 • Elektrociepłowni w Żychlinie w bloku w technologii ORC – możliwe zużycie roczne biomasy ok. 4 380 Mg/a – przy założeniu produkcji 23 829 GJ ciepła i 1 399 MWh energii elektrycznej

Kolejne dwa wystąpienia poruszały bardzo ważny dla przedsiębiorstw spalających biomasę w postaci drewna energetycznego temat projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego. Temat omówili  – Tomasz Majerowski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Ilona Olsztyńska reprezentująca firmę SGS Polska.

Długo oczekiwany przez branżę projekt, który ma istotne znaczenie w kontekście pozyskiwanego przez wytwórców ciepła i energii z biomasy „leśnej” wsparcia w postaci zielonych certyfikatów, pojawił się na stronach RCL pod koniec stycznia br. Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 119a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).

W rozporządzeniu przyjęto kryteria, które pozwolą zaklasyfikować jako drewno energetyczne surowiec drzewny w postaci:

 • Drewna okrągłego (gdy spełnia co najmniej jedną z wymienionych w rozporządzeniu cech jakościowo-wymiarowych)
 • Drewna łupanego (gdy spełnia co najmniej jedną z wymienionych w rozporządzeniu cech jakościowo-wymiarowych)
 • Pozostałości drzewnych (sortyment, który swoim zakresem obejmuje: drewno małowymiarowe, chrust, igliwie i liście, korę, korzenie i karpy, drewno o minimalnej średnicy w górnym końcu co najmniej 5 cm bez kory (7 cm w korze), którego długość oraz cechy jakościowe nie pozwalają na zaklasyfikowanie go do pozostałych sortymentów zaliczanych do drewna użytkowego)
 • Karpiny
 • Pozostałości poprodukcyjnych (w tym odpady, będące efektem przerobu drewna – powstających w zakładach przerobu czystego drewna: trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy, lub pochodzące z przetworzenia tych postaci, w tym brykietów i peletów)
 • Odpadów czystego drewna poużytkowego (pochodzące w szczególności z niezanieczyszczonych palet drewnianych i innych niezanieczyszczonych opakowań drewnianych)
 • Odpadów innych niż ww. a w szczególności inne niż niebezpieczne odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt, mebli, papieru, tektury itp.

Pan Tomasz Majerowski uzupełniając temat biomasy „leśnej”  szczegółowo zaprezentował dostępność bazy surowcowej drewna energetycznego na przykładzie pozostałości drzewnych.

Duże zainteresowanie słuchaczy swoim wystąpieniem na temat możliwości dofinansowania projektów biomasowych wzbudził Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu i Współzałożyciel firmy Metropolis Doradztwo Gospodarcze. Ekspert na początku swojego wystąpienia podkreślił, że dotacje na dofinansowanie projektów biomasowych zaczynają się kończyć i zachęcał do skorzystania z aktualnie działających programów, w ramach których uzyskać można dofinansowanie na budowę nowych lub modernizację już istniejących mocy wytwórczych wykorzystujących biomasę, a w tym: dofinansowanie wysokosprawnej kogeneracji, ciepła z OZE, wytwarzania w technologii ORC z biomasy oraz program ENERGIA PLUS dla nowych źródeł OZE (poza geotermią), kogeneracji i ciepła odpadowego.

W kolejnej części konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z bardzo interesującymi prezentacjami przedstawiającymi technologie dostępne dla ciepłownictwa w zakresie budowy nowych oraz modernizacji istniejących instalacji węglowych na biomasowe.

Pierwszą z prezentacji przedstawił Krzysztof Solanko – Kierownik Biura Projektowego w DP CleanTech Poland. Firma DP CleanTech zajmuje się projektowaniem, inżynierią, produkcją oraz przekazaniem do eksploatacji elektrowni wytwarzających energię z odpadów zapewniając kompletne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów na czystą energię. Firma DP CleanTech zbudowała 50 elektrowni opalanych biomasą na świecie, a kolejne 30 jest w trakcie budowy wykorzystując w tym celu technologię wysokociśnieniową oraz wysokotemperaturową opracowaną w Danii.

W kolejnej prezentacji Maciej Zieliński – Sales Manager w Valmet Technologies Oy opowiedział o opalanych biomasą modularnych elektrociepłowniach BioPower dostarczanych w formule EPC z kotłem BFB oraz o koncepcji BioPower Recyc z elastycznym na paliwowo kotłem CFB dla szerokiego zakresu paliw: biomasa łącznie z odpadami (RDF) i osadami z oczyszczalni ścieków.

Ciepło z odnawialnych źródeł energii było tematem prezentacji Krzysztofa Chojcan, Dyrektora Zarządu w MHC Engineering z Grupy PMOP Cema. Konieczność zamknięcia po roku 2020 krajowych bloków energetycznych wytwarzających między 12 a 15 GW, głównie ze względu na konieczność dostosowań do regulacji środowiskowych Unii Europejskiej powoduje wzrost znaczenia rozwoju energetyki lokalnej. Oferta grupy CEMA SA w tym segmencie energetyki adresowana jest do beneficjentów projektów OZE w 2019 roku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 . Poddziałanie 1.6.1 – Źródła  wysokosprawnej  kogeneracji.

Kształtowanie się cen, dostępność surowca oraz politykę kontraktacji biomasy omówił w swoim wystąpieniu Dawid Jakubowski, Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej w Biomasa Partner Group. Główne źródła pozyskiwania biomasy „leśnej” można podzielić na pochodzące z przemysłu drzewnego i z lasów państwowych. Jak wskazał pozyskanie drewna z lasów szacuje się na poziomie 42 mln m3 rocznie z czego 80% idzie do tartaków a pozostałe 20% na cele papiernicze, meblarskie, energetyczne itd. Ok 45% pozostałości z przerobionego drewna z tartaków traktowane było do tej pory jako produkt uboczny, który przekazywany był dalej między innymi na cele energetyczne. Natomiast nowe przepisy prawa z lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach będą traktowały owe produkty uboczne jako odpady drzewne co wiąże się z szeregiem utrudnień i nowych obowiązków dla właścicieli tartaków a co za tym idzie dla producentów, dostawców i odbiorców biomasy.

Doświadczeniami eksploatacyjnymi wytwórczej jednostki biomasowej w Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola podzielił się z uczestnikami Forum Daniel Karkoszka, Dyrektor Oddziału i Główny Inżynier ds. Wytwarzania w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Stalowa Wola. Pierwsze próby spalania węgla z biomasą w Stalowej Woli odbyły się już w grudniu 2001 roku, natomiast w latach 2012-2014 odbyła się przebudowa kotła OP-150 K10 opalanego węglem na kocioł OP-120 opalany wyłącznie biomasą, który spala biomasę leśną oraz agro w postaci pelletu do dnia dzisiejszego.

Obrady pierwszego dnia Forum zamykał panel dyskusyjny na temat biomasy w ciepłownictwie i energetyce. Moderatorem panelu był Kamil Ostapski z firmy BMH Technology, a głos w dyskusji zabrali: Andrzej Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Enea Ciepło i Dyrektor Oddziału Elektrociepłowni Białystok, Magdalena Ruszniak – Dyrektor Departamentu Dostaw Surowców Produkcyjnych w PGE, Paweł BłażyńskiDyrektor Pionu Zarządzania Logistyką w ENERGA Wytwarzanie oraz Mariusz Hejnar – Dyrektor Zarządu w MPEC Lębork.

Dużą uwagę w trakcie swojego wystąpienia paneliści zwracali na wyzwania jakie stoją obecnie przed wytwórcami ciepła i energii z biomasy – w tym zakresie zgodnie stwierdzili, iż ważna jest zarówno w stosunku do nowych inwestycji jak i istniejących instalacji bliskość pozyskania surowca oraz partnerskie warunki współpracy na linii producent – dostawca – odbiorca biomasy. Zarówno paneliści jak i wypowiadający się uczestnicy potwierdzili, iż w ostatnim czasie stosunki te uległy znacznej poprawie.

Dostępność surowca jest również bardzo istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę już na etapie wyboru technologii do spalania biomasy.

Ważnym tematem poruszanym podczas panelu były, także nowe możliwości i inwestycje w biomasowe jednostki wytwórcze, co jest w chwili obecnej szczególnie ważne dla Polski, gdyż jak podkreślali nasi paneliści, surowiec ten w wielu miastach ze względu na unijne dyrektywy IED i MCP oraz wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 będzie stopniowo zastępował węgiel w ciepłownictwie. Przykładami takich projektów jest nowoczesna ciepłownia w Lęborku, która już od 2 lat ogrzewa mieszkańców Lęborka ciepłem z biomasy oraz Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice należąca w przeważającej części do grupy kapitałowej Energa, która otrzymała w ubiegłym roku od NFOŚiGW 57 mln zł dotacji na budowę kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę.

Wszystkie dyskusje prowadzone w trakcie Forum wzbudziły zarówno u panelistów jak i uczestników emocjonującą wymianę poglądów i merytoryczną dyskusję, co z pewnością potwierdziło duże zaangażowanie uczestników rynku biomasy w jego sprawne funkcjonowanie, dalszy rozwój i chęć do tworzenia wspólnie pozytywnych zmian.

Po części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji, która była doskonałą okazją do dalszych rozmów, wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń z konferencji jak i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Drugiego dnia Forum uczestnicy z dużym zainteresowaniem wzięli udział w warsztatach na temat uwarunkowań wykorzystania biomasy w systemach wsparcia OZE w świetle obowiązujących regulacji prawnych, które poprowadziła Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. Systemów Wsparcia oraz Wieloletni pracownik URE.

Na zakończenie Forum dzięki uprzejmości Gospodarza Honorowego – Grupy Energa, uczestnicy mieli okazję do zwiedzania Elektrociepłowni w Elbląg, należącej do Energi Kogeneracji posiadającej blok opalany biomasą w formie pelletu.

Podsumowując spotkanie Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu – podkreśliła, iż w VIII wiosennym Forum Biomasy i Pelletu powermeetings.eu udział wzięło jak zwykle wielu przedstawicieli branży, co udowadnia, iż nasze wydarzenia stwarzające miejsce do wymiany doświadczeń i poglądów oraz merytorycznej dyskusji są niezbędne, a Wiosenne Święto Biomasy, tym razem organizowane w Elblągu, już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań przedstawicieli rynku, propagując wykorzystywanie tego źródła energii.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, poświęcony czas i przemiłą atmosferę, wszystkim prelegentom i partnerom za wkład merytoryczny w nasze wydarzenie oraz Grupie Energa – Gospodarzowi Honorowemu za wsparcie organizacyjne oraz gościnę na terenie zakładu w Elblągu.

Jesteśmy przekonani, iż zmiany legislacyjne pozytywnie wpłyną na rozwój rynku, a potencjał energetycznego wykorzystania biomasy i pelletu w polskim ciepłownictwie i energetyce będzie wykorzystywany w coraz to większym stopniu.

Tradycyjnie już życzymy wszystkim Uczestnikom, aby w następstwie rozmów prowadzonych podczas Forum umówionych zostało wiele spotkań, podpisanych wiele kontraktów, aby rynek biomasy rósł w siłę i funkcjonował tak, abyśmy mogli przygotowywać dla Was kolejne wydarzenia kształtujące branżę.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych w ramach powermeetings.eu!!!

z pozdrowieniami,

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu
Jolanta Szczepaniak
Manager Działu Industry
powermeetings.eu

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Gospodarz Honorowy

Grupa Energa

Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, obrotem energią elektryczną i cieplną oraz obrotem gazem. Jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedna z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Dostarcza prąd do około 3 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych. Sieć dystrybucyjna Grupy Energa składa się z linii elektroenergetycznych o długości ponad 188 tys. km.

Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku. Jej akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 20) oraz w skład  indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FTSE4Good Emerging.

Grupa Energa w swoich zobowiązaniach zarówno wobec klientów, dla których najważniejsza jest sprawna obsługa oraz niezawodność w dostarczaniu energii, jak i wobec akcjonariuszy, oczekujących wzrostu wartości giełdowej spółki, nie zapomina o zachowaniu równowagi między tymi oczekiwaniami a ochroną środowiska naturalnego, zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju, według której od wielu lat postępuje.

Spółka stawia na intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii. Ponad 30% wytwarzanej w Grupie Energa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, co stawia ją na pozycji lidera pośród krajowych grup energetycznych.

Wśród swoich mocy wytwórczych posiada farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, elektrownie wodne oraz elektrociepłownie opalane biomasą. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w tym także biomasy,  można doprowadzić do zredukowania wpływu sektora energetycznego na środowisko naturalnego, poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych substancji do powietrza.

Ogrzewani ekologicznym ciepłem produkowanym w bloku biomasowym są m.in. mieszkańcy Elbląga.

W trosce o środowisko Grupa Energa dąży do rozwoju technologii i budowy kolejnych obiektów wytwórczych korzystających z odnawialnych źródeł energii, w związku z czym rozważana jest realizacja inwestycji w kogeneracyjny blok energetyczny spalający biomasę na terenie elektrociepłowni w Kaliszu, a także przygotowywane są inwestycje w kolejne farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

Patronat Honorowy

Ministerstwo Energii

Patronat Honorowy

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Patronat Honorowy

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Patronat Honorowy

Prezydent Elbląga

Patronat Honorowy

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Patronat Honorowy

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Współpraca

PGE Polska Grupa Energetyczna

Współpraca

TAURON Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

Współpraca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku

Partner

DP CleanTech

Założona w 2004 roku firma DP CleanTech zajmuje się projektowaniem, inżynierią, produkcją oraz przekazaniem do eksploatacji elektrowni wytwarzających energię z odpadów zapewniając kompletne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadków na czystą energię. Firma DP CleanTech zbudowała 50 elektrowni opalanych biomasą na świecie, a kolejne 30 jest w trakcie budowy wykorzystując w tym celu technologię wysokociśnieniową oraz wysokotemperaturową opracowaną w Danii. DP CleanTech jest obecnie światowym liderem czystej energii z biomasy, silnie rozwijając swoją działalność zarówno w Europie jak i Azji. Firma DP CleanTech zbudowała pierwszą elektrownię opalana biomasą w Chinach i jest odpowiedzialna za 50% elektrowni opalanych biomasą działających obecnie na terenie Chin

Partner

Sumitomo SHI FW

Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych  w Polsce i zagranicą.

Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych
i instalacji ochrony środowiska:

 • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
 • Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
 • Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
 • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
 • Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
 • Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

 • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
 • doradztwo techniczne
 • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

Partner

Valmet Technolgies

Valmet Technologies globalnie projektuje i produkuje systemy wytwarzania energii oraz systemy odzysku chemikaliów dla producentów energii oraz dla branży papierniczo-celulozowej.

Valmet Technologies jest prekursorem spalania biomasy, węgla i innych paliw w złożu fluidalnym. Rozwiązania obejmują opalane biomasą kotły energetyczne, małe i średnich rozmiarów dostawy “pod klucz” elektrowni i elektrociepłowni, kotły sodowe oraz wyparki dla przemysłu papierniczo – celulozowego. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku są kotły dedykowane produkcji energii z odpadów (RDF, SRF). Rozwiązania te uzupełnia oferta usług serwisowych przewidzianych na cały okres eksploatacji urządzeń. Oferujemy również technologie konwersji spalania paliw stałych na spalanie biomasy. Najnowsze osiągnięcia naszej firmy to różnorodne rozwiązania technologiczne zgazowania i pyrolizy biomasy oraz instalacja do produkcji czarnego pelletu. Valmet Technologies dostarcza również systemy ochrony środowiska, m.in. instalacje odazotowania i odsiarczania spalin. Nowoczesne rozwiązania usług serwisowych i automatyki podnoszą niezawodność i osiągi procesów produkcyjnych naszych klientów tym samym wspierając efektywne wykorzystanie surowców i energii.  

Firma Valmet zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 50 krajach. Jej historia to ponad 200 lat działalności. Siedziba główna Valmet znajduje się w Espoo, zaś Valmet Technologies w Tampere.

Wśród polskich klientów firmy Valmet znajdują się m.in. PGE, ENEA, TAURON, VEOLIA, Kogeneracja, IP Kwidzyn, Mondi Świecie, Stora Enso Ostrołęka, CIECH SODA POLSKA, PCC ROKITA S.A.

Dane teleadresowe polskiego przedstawicielstwa firmy:

Valmet Technolgies
Jutrzenki 118
02-230 Warszawa
tel.: +48 22 381 72 41
www.valmet.com

Partner

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Jurnal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

Partner

Przedsiębiorstwo Modernizacji Obiektów Przemysłowych CEMA

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Przedsiębiorstwem Modernizacji Obiektów Przemysłowych “CEMA” SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług. Współpraca z nami zapewni Państwu atrakcyjne ceny, krótkie terminy realizacji, profesjonalną obsługę i doradztwo, a przede wszystkim wysoką jakość dostarczanych wyrobów i świadczonych usług.

Przedsiębiorstwo “CEMA” SA powstało w 1995 roku. Od tego czasu zajmujemy się przede wszystkim wykonawstwem robót modernizacyjnych i inwestycyjnych, a także dostawami części zamiennych dla wielu gałęzi przemysłu, między innymi:

 • energetycznego
 • cementowego
 • metalurgicznego
 • koksowniczego
 • maszynowego
 • materiałów ogniotrwałych
 • surowców skalnych i mineralnych
 • cukrowniczego

Oferujemy

 • projektowanie, wykonawstwo linii technologicznych i urządzeń oraz doradztwo techniczne w tym zakresie
 • odlewy staliwne, żeliwne i z metali nieżelaznych w pełnym zakresie gatunków
 • wykonawstwo instalacji przemysłowych
 • rekonstrukcję obiektów przemysłowych
 • wykonawstwo konstrukcji spawanych
 • projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalowych
 • unifikację konstrukcji młynów i podzespołów
 • części z blach i odkuwki
 • kompleksową obróbkę mechaniczną
 • wykonawstwo modeli odlewniczych (dla naszych klientów posiadamy własną, bogatą bazę modeli)
 • roboty modernizacyjne, inwestycyjne i ogólnobudowlane

Posiadamy

 • oddział terenowy w Krakowie (marketing)
 • odlewnię staliwa i żeliwa Cema-Mystal Sp. z o. o. w Myszkowie
 • udziały w Odlewni Staliwa „Łabędy – Sp. z o. o. w Gliwicach
 • wydział konstrukcji stalowych i obróbki mechanicznej CEMA SERVICE Sp. z o.o. w Myszkowie
 • MHC-Engineering – wydział projektowo – wykonawczy urządzeń do transportu biomasy i

Dysponujemy

 • własnym zapleczem produkcyjnym
 • biurem konstrukcyjno-technologicznym
 • własną bazą transportu

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat CE (deklaracja zgodności wg dyrektywy maszynowej WE), świadectwo jakości oraz dokumentację techniczno-ruchową. Wszystkie produkty możemy wykonać również w wersji ATEX (przystosowanej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem) wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Wystawca

Arcon Polska

Arcon Polska istnieje na rynku od ponad 35-ciu lat. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem marek DOPPSTADT oraz STEINERT. Są to dwaj wiodący producenci urządzeń do wytwarzania i separacji biomasy i paliw alternatywnych. W gamie oferowanych przez nas produktów znajdziecie Państwo:

 • rębaki stacjonarne, mobilne (również samojezdne)
 • rozdrabniacze wstępne wolnoobrotowe
 • rozdrabniacze szybkoobrotowe
 • separatory magnetyczne
 • separatory wiroprądowe
 • separatory optyczne

Duża liczba sprzedawanych i serwisowanych przez nas urządzeń oraz rozbudowana infrastruktura, pozwalają zapewnić naszym klientom należyte wsparcie.

Gwarantujemy profesjonalną obsługę i szeroką wiedzę na temat eksploatacji. W Centrum Serwisowym w Warszawie posiadamy magazyn części, a w nim ponad 2 000 pozycji dostępnych „od ręki”.

W naszej firmie zatrudniamy kadrę wysoko wykwalifikowanych mechaników rozlokowanych we wszystkich regionach Polski. Każdy z nich dysponuje autem serwisowym wyposażonym
w specjalistyczne narzędzia oraz części zamienne. Dzięki temu ograniczyliśmy do niezbędnego minimum czasu potrzebnego na diagnostykę i naprawę maszyn.

Szczegółowe informacje na temat naszej firmy, oferowanych produktów i usług znajdą Państwo na:

www.doppstadt.com.pl     www.steinertglobal.com

Współpraca

ENERGIKA – zawsze czysta energia

Od ponad 35 lat Energika realizuje inwestycje w branży budowlanej, ciepłownictwie i energetyce przemysłowej na terenie całej Europy. Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań technologicznych, które zwiększają zyski oraz konkurencyjność Klientów.

Główny profil działalności:

 • budowa, remonty i modernizacje ciepłowni oraz elektrociepłowni z różnymi typami kotłów
 • budowa instalacji kogeneracyjnych i trigeneracyjnych  
 • produkcja kotłów parowych i wodnych
 • produkcja zbiorników, elementów ciśnieniowych, rurociągów i konstrukcji stalowych
 • dostosowywanie kotłów do wymagań środowiskowych

Doświadczenie i zasoby umożliwiają kompleksową obsługę Klientów, obejmującą m.in.: doradztwo techniczno-ekonomiczne, przygotowanie projektu, kompletację, dostawę i montaż urządzeń, szkolenie załogi, rozruch instalacji oraz opiekę serwisową.

Energikę tworzą ludzie o wieloletnim doświadczeniu w branży energetycznej, dysponujący certyfikatami UDT. Najwyższą jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane certyfikaty:          PN-EN ISO 1090 i PN-EN ISO 3834 oraz liczne referencje polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Współpraca

Biomasa Partner Group

Jesteśmy wiodącym producentem i preferowanym dostawcą:

 • certyfikowanego pelletu drzewnego En Plus i Din Plus,
 • pelletu ze słomy
 • brykietu drzewnego,
 • najwyższej jakości surowca do produkcji pelletu
 • oraz biomasy drzewnej na cele energetyczne.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

Nasze produkty dostarczamy na rynek polski oraz na rynki zagraniczne – do Włoch, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Grecji oraz Austrii.

Nasze atuty to:

 • 65 wykwalifikowanych pracowników
 • 2 własne produkcje zlokalizowane w Runowie Pomorskim oraz w Ząbkowicach Śląskich
 • Produkcje partnerskie w całej Polsce
 • 7 lat doświadczenia
 • 160 tys. ton sprzedanego surowca rocznie
 • 100 tys. ton sprzedanego rocznie pelletu
 • 10 tys. zrealizowanych przewozów

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Gazeta Przemysłu Drzewnego

Gazeta Przemysłu Drzewnego to lider na rynku prasy branżowej skierowanej do przedsiębiorców przemysłu drzewnego. Ukazuje się nieprzerwanie od 1997 roku. Co miesiąc „GPD” gości w większości firm z branży, a jej nakład to 20 tys. egzemplarzy. Liczba stałych prenumeratorów zbliża się do 12 tys., co stanowi 60% całego nakładu. Średnio w numerze ogłasza się ok. 400 przedsiębiorców zaopatrujących przemysł. Gazeta Przemysłu Drzewnego jest najbardziej znanym miesięcznikiem w branży drzewnej i uważana jest za najbardziej opiniotwórczy i ceniony wśród branżowych mediów.

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

Teraz Środowisko

Patronat Medialny

GLOBEnergia

Kontakt