Energia elektryczna – sprzedaż, przesył, dystrybucja

Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Odbiorca pobierający energię elektryczną ponosi opłaty z dwóch tytułów: zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji tej energii.

Na fakturze za energię elektryczną –  w przypadku grupy taryfowej G, znajdują się następujące opłaty:

 1. opłata za energię elektryczną
 • cena energii elektrycznej – wyrażona w zł/kWh, opłata uzależniona od ilości zużytej energii.
 • inne stawki – niektórzy sprzedawcy w ofertach rynkowych (niezatwierdzanych przez Prezesa URE) nierzadko ustalają inne opłaty niezależne od ilości zużytej energii elektrycznej, np. opłatę handlową, opłatę abonamentową związaną ze sprzedażą energii czy opłatę manipulacyjną.
 1. opłaty za usługę dystrybucji energii
 • składnik zmienny stawki sieciowej – ustalany w zł/kWh, związany z kosztami dystrybucji energii elektrycznej; opłata uzależniona od ilości pobranej energii;
 • stawka jakościowa – wyrażona w zł/kWh, związana z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej; opłata uzależniona od ilości pobranej energii;
 • składnik stały stawki sieciowej – wyrażony w zł/miesiąc, związany z kosztami stałymi utrzymania i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych;
 • stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w zł/miesiąc, skalkulowana na podstawie kosztów uzasadnionych ponoszonych w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą;
 • stawka opłaty przejściowej – wyrażona w zł/miesiąc, stawka związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych; dla gospodarstw domowych jest ona uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej;
 • opłata OZE – wynika z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii; opłata ta związana jest z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Dodatkowo, dystrybutor (w przypadku umowy kompleksowej – sprzedawca) wystawiając fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, powinien przedstawić między innymi informacje o:

 • wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności;
 • sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego tj. czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego albo odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę;
 • sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat, albo o miejscu, w którym są dostępne te informacje.

Należy pamiętać, że opłaty za energię elektryczną powinny być pobierane od Odbiorcy zgodnie z przepisami obowiązującej umowy, na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego z zastosowaniem stawek opłat i cen z obowiązujących taryf przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzonych przez Prezesa URE lub cenników dostawców energii elektrycznej, którzy nie mają obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE. Jednocześnie, Odbiorca ma prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie sposobu rozliczenia.

źródło: ure.gov.pl

Śmietnik w biurze

Papier, plastik, szkło oraz organiczne – dzięki naszym świadomym działaniom osiągamy pozytywne efekty na kilku płaszczyznach: środowiskowej, osobistej i biznesowej:

– ochrona środowiska

– ułatwienie wykorzystania odpadów w przemyśle

– oszczędności na workach plastikowych i koszach na śmieci,

oraz – mając jedno miejsce do segregacji śmieci w biurze musimy na chwilę wstać, co:

– pozwala na ‘rozprostowanie kości’

– i sprzyja integracji 😊

Z chęcią zrezygnowaliśmy ze śmietników pod biurkami, gdy tylko pojawiła się możliwość sortowania odpadów na poziomie biur oraz naszych mieszkań. A jakie rozwiązania funkcjonują u Was?

paper, plastic, glass and organic – thanks to our conscious actions we achieve positive effects on several levels: environmental, personal and business:

– environmental protection

– facilitating the use of waste in industry

– savings on plastic bags and rubbish bins

and – having one place to segregate the rubbish in the office, we have to get up for a while, which:

– allows ‚straightening bones’

– and fosters integration 😊

We gladly gave up dustbins under desks, as soon as the possibility of sorting waste at the level of offices and our apartments appeared. And what solutions work for you?

Siemens został Partnerem Forum Asset, Property & Facility Management!

Miło nam poinformować, że Partnerem Forum Asset, Property & Facility Management została firma Siemens.

Co-working, co-leasing, co-living

Co-working, co-leasing, co-living – bardzo modna ostatnio formuła wynajmu biura, posiadająca wiele zalet, a przekładająca się m.in. na oszczędności. Mamy tu bowiem do czynienia z jedną powierzchnią wspólną, salą konferencyjną oraz częścią administracyjną (kuchnia i toalety) – zaprojektowaną pod funkcjonowanie kilku / kilkunastu niezależnie działających firm.

Aktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym to z kolei aktualny trend na rynku pracy. Czy ulokowanie pracowników w specjalnie zaprojektowanych przestrzeniach co-workingowych to recepta na łączenie pokoleń w miejscu pracy?

Jaki wpływ mają zmiany kadrowe / pokoleniowe w strukturach najemców na przygotowanie powierzchni oraz na zarządzanie nieruchomością?

O tych oraz wielu innych tematach będziemy dyskutować podczas Forum Asset & Property & Facility Management, 19 marca 2019 – zapraszamy.

Empire State Building

The Empire State Building is a 102-story skyscraper in Midtown Manhattan, New York City. Designed by Shreve, Lamb & Harmon and completed in 1931. It’s opening coincided with the Great Depression in the United States, and as a result much of its office space was vacant from its opening. In the first year, only 23% of the available space was rented, as compared to the early 1920s, where the average building would have occupancy of 52% upon opening and 90% rented within five years. The lack of renters led New Yorkers to deride the building as the „Empty State Building”.

Empire State Building to 102-piętrowy wieżowiec na środkowym Manhattanie w Nowym Jorku. Zaprojektowany przez Shreve, Lamb & Harmon i zakończony w 1931 roku. Jego otwarcie zbiegło się z Wielkim Kryzysem w Stanach Zjednoczonych, w wyniku czego duża część jego powierzchni biurowej była pusta. W pierwszym roku wynajęto tylko 23% dostępnej powierzchni, w porównaniu do wczesnych lat dwudziestych, kiedy to przeciętny budynek był wynajęty w 52% przy otwarciu i w 90% w ciągu pierwszych pięciu lat. Brak najemców spowodował, iż Nowojroczycy szydzili z budynku nazywając go „Pusty Państwowy Budynek”.

source: wikipedia.org; Image by Aurusdorus on Pixabay

Pani Dorota Wierzbicka – Kot z Deloitte została moderatorem panelu dyskusyjnego podczas Forum Asset, Property & Facility Management.

Pani Dorota Wierzbicka – Kot z Deloitte została moderatorem panelu dyskusyjnego podczas Forum Asset, Property & Facility Management, które odbędzie się 19 marca 2019 roku w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Pan Wojciech Walania z Olivia Business Center/IFMA Polska weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas Forum Asset, Property & Facility Management.

Miło nam poinformować, że Pan Wojciech Walania z Olivia Business Center/IFMA Polska weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas Forum Asset, Property & Facility Management, które odbędzie się 19 marca 2019 roku w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Pani Monika Kaczmarczyk z Adgar Poland weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas Forum Asset, Property & Facility Management.

Miło nam poinformować, że Pani Monika Kaczmarczyk z Adgar Poland weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas Forum Asset, Property & Facility Management, które odbędzie się 19 marca 2019 roku w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Pani Agnieszka Krzekotowska z Colliers weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas Forum Asset, Property & Facility Management.

Miło nam poinformować, że Pani Agnieszka Krzekotowska z Colliers weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas Forum Asset, Property & Facility Management, które odbędzie się 19 marca 2019 roku w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Wojciech Walania

Ciągły rozwój to jeden z tych elementów na które Wojtek kładzie największy nacisk. Stawia sobie kolejne cele. Realizuje je z dużą determinacją i zaangażowaniem.

Zawodowo związany ze znanym inwestorem i deweloperem inwestującym na terenie Gdańska. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, będąc zaangażowanym na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego – od fazy rozwoju projektu, jego realizacji, przez komercjalizację, a kończąc na zarządzaniu portfelem nieruchomości.

Prywatnie również inwestuje w nieruchomości – mieszkania na wynajem – między innymi w tym temacie prowadzi blog: wojtekwalania.com

Prowadzi wykłady w wielu tematach, od inwestowania przez finansowanie po zarządzanie nieruchomościami oraz w obszarach związanych z rozwojem, inspiracją, zarządzaniem stresem Zjedz Swój Strach. W wolnych chwilach zmaga się z grawitacją na dwa sposoby: wyskakuje z samolotów i dźwiga ciężary w trójboju siłowym zdobywając między innymi tytuł Mistrza Polski XPC.

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu