Energia elektryczna – sprzedaż, przesył, dystrybucja

Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Odbiorca pobierający energię elektryczną ponosi opłaty z dwóch tytułów: zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji tej energii.

Na fakturze za energię elektryczną –  w przypadku grupy taryfowej G, znajdują się następujące opłaty:

 1. opłata za energię elektryczną
 • cena energii elektrycznej – wyrażona w zł/kWh, opłata uzależniona od ilości zużytej energii.
 • inne stawki – niektórzy sprzedawcy w ofertach rynkowych (niezatwierdzanych przez Prezesa URE) nierzadko ustalają inne opłaty niezależne od ilości zużytej energii elektrycznej, np. opłatę handlową, opłatę abonamentową związaną ze sprzedażą energii czy opłatę manipulacyjną.
 1. opłaty za usługę dystrybucji energii
 • składnik zmienny stawki sieciowej – ustalany w zł/kWh, związany z kosztami dystrybucji energii elektrycznej; opłata uzależniona od ilości pobranej energii;
 • stawka jakościowa – wyrażona w zł/kWh, związana z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej; opłata uzależniona od ilości pobranej energii;
 • składnik stały stawki sieciowej – wyrażony w zł/miesiąc, związany z kosztami stałymi utrzymania i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych;
 • stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w zł/miesiąc, skalkulowana na podstawie kosztów uzasadnionych ponoszonych w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą;
 • stawka opłaty przejściowej – wyrażona w zł/miesiąc, stawka związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych; dla gospodarstw domowych jest ona uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej;
 • opłata OZE – wynika z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii; opłata ta związana jest z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Dodatkowo, dystrybutor (w przypadku umowy kompleksowej – sprzedawca) wystawiając fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, powinien przedstawić między innymi informacje o:

 • wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności;
 • sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego tj. czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego albo odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę;
 • sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat, albo o miejscu, w którym są dostępne te informacje.

Należy pamiętać, że opłaty za energię elektryczną powinny być pobierane od Odbiorcy zgodnie z przepisami obowiązującej umowy, na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego z zastosowaniem stawek opłat i cen z obowiązujących taryf przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzonych przez Prezesa URE lub cenników dostawców energii elektrycznej, którzy nie mają obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE. Jednocześnie, Odbiorca ma prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie sposobu rozliczenia.

źródło: ure.gov.pl

Zobacz również:

Przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy

Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy ws. Corporate Sustainability Reporting

Co to jest Audyt Efektywności Energetycznej i Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa?

Jakich cen energii się spodziewać?

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu