URE opublikowało informacje dla wytwórców energii z offshore

Offshore: informacje dla przedsiębiorców chcących skorzystać ze wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Do 31 marca wytwórcy mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji.

W przyszłym tygodniu wchodzi w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych[1], która daje możliwość przyznania wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda – tj. różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wsparcie będzie wypłacane na zasadzie kontraktu różnicowego. Przepisy ustawy wprowadzają dwustopniowy system wspierania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

W ramach tzw. „pierwszej fazy” funkcjonowania systemu, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r., wytwórcy będą mogli składać do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci. Do 30 czerwca 2021 roku wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa URE. Pomoc przydzielana decyzją Prezesa URE będzie następnie notyfikowana w Komisji Europejskiej.

Poniżej oraz na stronie internetowej URE dostępne są informacje i szablony dokumentów, które ułatwią przedsiębiorcom złożenie stosownych wniosków oraz usprawnią proces ich rozpatrywania.

Do pobrania treść Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych: Ustawa_z_17_grudnia_2020_r__o_promowaniu_wytwarzania_energii_elektrycznej_w_morskich_farmach_wiatrowych

Przewodnik dla wytwórców:

do pobrania: Informacja_ws__zabezpieczen_finansowych

do pobrania wzór: Gwarancja_szablon

do pobrania wzór: Harmonogram_rzeczowo_finansowy_szablon

Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, które mogą zostać objęte wsparciem w pierwszej fazie funkcjonowania systemu nie może przekroczyć 5,9 GW. W następnych latach wsparcie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie w formule konkurencyjnej tj. poprzez mechanizm aukcyjny. Przepisy przewidują możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028. W ramach ich rozstrzygnięć wsparciem będą mogły zostać objęte morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 5 GW.

Ze względu na skalę i specyfikę procesów inwestycyjnych offshore, okres wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w morskiej farmie wiatrowej wynosi 25 lat.

[1] Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234)

źródło: www.ure.gov.pl


 

 

 

Zobacz również:

Projekt rozporządzenia MKiŚ – obowiązek mocowy, rozliczanie, rynek wtórny

Magazynowanie energii elektrycznej – pierwszy raport Prezesa URE

FSC – nowy standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu