Zapraszamy do udziału w specjalnej edycji seminarium, w trakcie którego otrzymają Państwo kompedium wiedzy o obowiązujących przepisach,
które tworzą rynek energetyczny w Polsce.

 

ABC RYNKU ENERGII

– wademekum obowiązujących przepisów

2 marca 2021, @online 

 

Seminarium jest pierwszą częścią z serii wydarzeń skierowanych zarówno do osób, które chcą uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę z racji wciąż zmieniających się regulacji, jak i do tych którzy chcą się wdrożyć w temat i dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkiem energetycznym.

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

 

Kolejne wydarzenia z serii:

   

Co w programie❓

8:45 - 9:00

Logowanie do systemu i rejestracja uczestników

9:00 – 10:30

I część seminarium

 • Charakterystyka rynku energetycznego w Polsce.
 • Podstawowe definicje
 • Regulacje unijne i ich implementacja do ustawodawstwa polskiego 
 • Ustawa Prawo Energetyczne
 • Rola i zadania Prezesa URE w kontekście praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych

 

 

 

Bartłomiej Ślemp
Prawnik, Praktyka Infrastruktury i Finansowania Projektów
Kancelaria CMS

10:30 - 10:45

Przerwa

10:45 - 12:15

II część seminarium

 • Taryfy i rozliczanie energii elektrycznej
 • Rynek bilansujący
 • Systemy wsparcia, Certyfikaty energetyczne
 • Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
 • Ustawa o efektywności energetycznej

 

 

Ada Szon
Prawnik, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych
Kancelaria CMS

12:15 – 12:30

Przerwa

12:30 – 14:00

III część seminarium

 • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
 • Ustawa o rynku mocy
 • System handlu emisjami EU ETS
 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

 

 

 

Wojciech Szopiński
Prawnik, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska
Kancelaria CMS

 

14:00 – 14:30

Sesja Q & A

Seminarium poprowadzą:

Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

Prawnik, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska
Kancelaria CMS

Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

Prawnik, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska
Kancelaria CMS

Wojciech Szopiński jest radcą prawnym i prawnikiem w Praktyce Prawa Ochrony Środowiska, w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

Specjalizuje się w polskim oraz unijnym prawie ochrony środowiska, doradzając  przedsiębiorstwom w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Jego doświadczenie obejmuje również reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Wojciech Szopiński uczestniczy w realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska dotyczących w szczególności uzyskiwania pozwoleń środowiskowych (w tym pozwoleń zintegrowanych) i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajmuje się też opracowywaniem memorandów i opinii w tym obszarze. Jego doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z postępowaniami administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi dotyczącymi uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych, opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarowania odpadami oraz gospodarowania wodami. Doradzał w projektach z zakresu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, szkód w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powierza (w tym dostosowania instalacji do standardów w dyrektywach IED, konkluzjach BAT, MCP oraz udzielania odstępstw i derogacji w tym zakresie). Posiada również doświadczenie w zakresie kwestii prawnych związanych z ochroną klimatu (climate change), w tym handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) i f-gazów.

Wojciech brał udział w wielu badaniach prawnych (due diligence) w zakresie ochrony środowiska, obejmujących zarówno transakcje na prawach udziałowych (share deal) jak i na aktywach (asset deal), dotyczące w szczególności instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym farm wiatrowych, spółek z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, przemysłu ciężkiego i wytwórczego oraz branży FMCG.

Ada Szon

Ada Szon

Prawnik, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych
Kancelaria CMS

Ada Szon

Ada Szon

Prawnik, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych
Kancelaria CMS

Ada Szon jest adwokatem i prawnikiem w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

Ada specjalizuje się w doradztwie świadczonym na rzecz podmiotów z sektora energetycznego w zakresie szeroko rozumianych kwestii regulacyjnych, w tym kwestii związanych z koncesjami i taryfami biznesowymi, energią odnawialną i mechanizmami zdolności przesyłowych. Doradzała polskim wytwórcom energii w odniesieniu do pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Ada udziela również wsparcia przedsiębiorstwom sektora energetycznego w postępowaniach pomiędzy nimi a Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, na ich etapie administracyjnym oraz na etapie odwołania od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki przed sądami powszechnymi.

Ada posiada również doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska, głównie kwestii związanych z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, gospodarką odpadami oraz gospodarką wodno-ściekową. Brała udział w wielu procesach badania due diligence dotyczących m.in. sieci oczyszczalni ścieków.

Bartłomiej Ślemp

Bartłomiej Ślemp

Prawnik, Praktyka Infrastruktury i Finansowania Projektów
Kancelaria CMS

Bartłomiej Ślemp

Bartłomiej Ślemp

Prawnik, Praktyka Infrastruktury i Finansowania Projektów
Kancelaria CMS

Bartłomiej Ślemp jest prawnikiem w Praktyce Infrastruktury i Finansowania Projektów, w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów prywatnych i sektora publicznego w całościowej realizacji projektów inwestycyjnych. Był członkiem zespołów doradczych w ramach realizacji pionierskich na rynku polskim projektów infrastrukturalnych, w szczególności opartych o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo na różnych etapach projektów PPP i koncesyjnych, od ich przygotowania przez realizację, po zakończenie. Brał udział w doradztwie w ramach projektów budowy i eksploatacji spalarni odpadów w Poznaniu, Gdańsku i Olsztynie. Ponadto świadczył bieżące doradztwo przy pierwszym w Polsce projekcie PPP budowy i utrzymania linii tramwajowej w Krakowie. Doradzał w ramach wykonania umowy koncesji na budowę wiat przystankowych w Warszawie. Przygotowywał pierwszy w Polsce projekt koncesyjny portu morskiego w Gdyni. Posiada także doświadczenie w realizacji projektów kubaturowych.

Doradzał również przy projektach transakcyjnych z branży energetycznej i infrastrukturalnej, w szczególności z sektora wodno-kanalizacyjnego.

Bartłomiej specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych. Brał udział w doradztwie zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowywał środki ochrony prawnej, jak również reprezentował klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w projektach realizowanych w formule PPP, koncesji jak i tradycyjnej.

Jest również specjalistą z zakresu finansów publicznych. Wielokrotnie przygotowywał analizy z zakresu finansów budżetu państwa i samorządu terytorialnego na rzecz instytucji publicznych i podmiotów prywatnych. Jest autorem opinii prawnych w zakresie oceny kwalifikacji zobowiązań z umów PPP w dług publiczny, emisji obligacji skarbowych czy zaciągania innych zobowiązań dłużnych przez podmioty sektora finansów publicznych, w tym wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Posiada także doświadczenie w doradztwie z zakresu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zajmuje się także tematyką samorządu terytorialnego, gospodarki komunalnej oraz zarządzania mieniem państwowym. Przygotowywał między innymi analizy, opinie prawne, uchwały, a także umowy związane z działalnością spółek komunalnych i jednostek samorządu terytorialnego, w tym z zakresu możliwości powoływania przez nie spółek zależnych. Doradzał w pierwszej w Polsce transakcji przeniesienia przedsiębiorstwa szpitala z udziałem jednostki samorządu terytorialnego na rzecz ZOZ.

Bartłomiej jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW oraz pracownikiem naukowym i wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji w Zakładzie Praw Człowieka. Przygotowuje rozprawę naukową z zakresu konstytucyjnego ujęcia finansów samorządowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa publicznego.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Partner Merytoryczny

Kancelaria CMS

CMS jest międzynarodową kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi prawne i podatkowe, działającą w ramach sieci ponad 70 biur zlokalizowanych w ponad 40 krajach na całym świecie.

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 25 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu jest zatrudnionych ponad 170 prawników, którzy świadczą usługi doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasi klienci otrzymują najwyższej jakości pomoc prawną dotyczącą rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność biznesową, a także wsparcie międzynarodowych zespołów. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników oferujemy kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych.

Eksperci z Praktyki Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych CMS specjalizują się w doradztwie z zakresu:

 • projektów inwestycyjnych w energetyce i różnych sektorach przemysłu ciężkiego;
 • transakcji i projektów inwestycyjnych dotyczących aktywów infrastrukturalnych;
 • energetyki niekonwencjonalnej – odnawialnej;
 • spraw regulacyjnych w sektorze energetycznym;
 • prawa ochrony środowiska; oraz
 • poszukiwana i wydobywania gazu i ropy naftowej oraz górnictwa innych kopalin.

Skala i prestiż projektów realizowanych przez zespół przekłada się na wiodącą pozycję kancelarii w międzynarodowych rankingach Chambers & Partners, Legal 500 EMEA oraz IFLR1000.

https://www.linkedin.com/showcase/cms-poland

Patronat Medialny

WyskieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Smart Grids Polska

Zarejestruj się❗

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1090 ABC Rynku energii
  •  Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

             1 090,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo – link do indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się w wersji

  @online

  w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość pełnej interakcji z prowadzącym – pytania zadawać można na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu ABC Rynku energii

  Jesteś zainteresowany rynkiem energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane