Więcej czasu na założenie wniosków o dotacje z Funduszy Norweskich

Inwestorzy chcący pozyskać dotacje z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce będą mieć więcej czasu na złożenie wniosków. Dofinansowanie z tego programu będzie można przeznaczyć m.in. na inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej.

O dofinansowanie w ramach trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w Polsce mogą się starać samorządy, przedsiębiorcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe.

W zależności od obszaru programowego poziom dofinansowania sięga od 45 proc. do 100 proc. Ze 164 mln euro na łagodzenie i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 140 mln euro to fundusze pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektów w trzech obszarach: energii odnawialnej i efektywności energetycznej; łagodzenia zmian klimatu i ograniczenia narażenia na tego typu zmiany oraz środowiska naturalnego i ekosystemów.

Pierwsze nabory projektów ruszyły na początku ubiegłego miesiąca i prowadzi je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dotacji. Natomiast w przypadku projektów związanych z energetyką dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł udostępni NFOŚiGW.

Dofinansowanie uzupełniające z NFOŚiGW będzie dostępne w formie preferencyjnych pożyczek umożliwiających pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanym grantem ze środków norweskich, a nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Jednym z trzech obszarów tematycznych, w których zostaną uruchomione nabory wniosków o dotacje, jest obszar „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”.

Do podziału w tym obszarze są dotacje w łącznej wysokości 423 mln zł. Natomiast łączna wartość dofinansowania w dwóch pozostałych obszarach – „Środowisko naturalne i ekosystemy” oraz „Łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” – wynosi w sumie niemal 160 mln zł.

W obszarze „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” przewidziano trzy nabory wniosków o dofinansowanie w następujących działaniach. Teraz Ministerstwo Klimatu, któremu podlega NFOŚiGW, zdecydowało o wydłużeniu terminów składania wniosków.

1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

W tym działaniu dofinansowanie będzie można otrzymać na projekty związane z termomodernizacją budynków, przebudową systemów grzewczych i wentylacyjnych, wykorzystaniem systemów zarządzania energią i automatyki pogodowej, wymianą oświetlenia czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Do dofinansowania w zakresie odnawialnych źródeł energii kwalifikują się inwestycje w kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, urządzenia do produkcji ciepła zasilane geotermią, a także instalacje fotowoltaiczne oraz mikroturbiny wiatrowe.

Dofinansowanie może otrzymać każdy podmiot prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

W tym działaniu do podziału jest 86,31 mln zł.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 70 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania na poziomie projektu to 2,157 mln zł, a maksymalna – 21,579 mln zł

W tym działaniu nabór wniosków zostanie przeprowadzony do 14 września 2020 r. (wcześniej przyjęto datę 15 lipca).

2. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej

W tym przypadku dofinansowanie można przeznaczyć na projekty polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji; zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne; wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji; a także na rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.

O dofinansowanie mogą się ubiegać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Do podziału jest 172,63 mln zł.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 45 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania na poziomie projektu to 4,31 mln zł, a maksymalna – 30,21 mln zł

W tym działaniu nabór wniosków zostanie przeprowadzony do 31 sierpnia 2020 r. (wcześniej przyjęto datę 30 czerwca).

3. Budowa i/lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych

Trzeci nabór wniosków skierowany jest do podmiotów chcących zainwestować w miejskie systemy ciepłownicze, w tym planujących prace polegające na rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia; zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw; zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych; wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii; a także na zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

Dofinansowanie mogą otrzymać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.

Budżet naboru w tym działaniu sięga 165,85 mln zł.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 45 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny poziom dofinansowania dla pojedynczego projektu może wynieść 4,31 mln zł, a maksymalny – 30,21 mln zł.

W tym działaniu nabór wniosków zostanie przeprowadzony do 31 sierpnia 2020 r. (wcześniej przyjęto datę 30 czerwca).

Dofinansowanie we wszystkich przypadkach będzie przyznawane w formie zaliczek, refundacji poniesionych kosztów i płatności końcowej stanowiącej 10 proc. całkowitej kwoty dofinansowania – wypłacanej po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z tzw. Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

 

źródło: www.gramwzielone.pl

NFOŚiGW ogłosił nabór z dotacjami dla firm na inwestycje w OZE

Jak czytamy w Pulsie Biznesu, do po podziału między wnioskodawców przewidziano 50 mln zł, z czego 17,5 mln zł związane jest ze wsparciem projektów związanych wyłącznie z produkcją ciepła, a 32,5 mln ma pokryć koszty przedsięwzięć dotyczących m.in. wytwarzania energii elektrycznej. Granty pochodzą z działania 1.1 programu Infrastruktura i Środowisko.

Jak wylicza dziennik, dotacje pozwolą sfinansować budowę instalacji wytwarzania energii cieplnej z biomasy, słońca i geotermii. Premiowane mają być przedsięwzięcia o największym potencjale redukcji emisji dwutlenku węgla. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec kwietnia 2020 r. – informuje gazeta.

Źródło: www.cire.pl

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu