Rozpoczął się IV okres rozliczeniowy w systemie EU ETS, który wprowadza szereg zmian, między innymi w obszarze monitorowania oraz raportowania emisji. Zbliża się także gorący okres weryfikacji raportów rocznych i raportów w zakresie poziomów działalności – w związku z powyższym, aby ułatwić Państwu przygotowania na nadchodzące zmiany oraz odpowiedzieć na nurtujące pytania dotyczące zmian w raportowaniu  – zapraszamy do udziału w specjalistycznym seminarium:

 

EU ETS – regulacje, zmiany i nowe obowiązki

4 marca 2021 I @online

 

Seminarium poprowadzą praktycy, na co dzień zajmujący się zagadnieniami omawianymi w trakcie wydarzenia, a ponieważ wszystkie nasze spotkania odbywają się tylko i wyłącznie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość pełnej interakcji z prowadzącym – pytania zadawać można na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 10:00

System EU ETS w IV okresie rozliczeniowym – jakie zmiany w stosunku do poprzedniego okresu?

 • Nowe zasady przydziału uprawnień dla instalacji przemysłowych, podział instalacji na podinstalacje

Paweł Mzyk, Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami, Kierownik KOBiZE

10:00 - 10:15

Przerwa

10:15 - 11:30

Granice systemu EU ETS  – praktyka stosowania przepisów w obecnym kształcie i perspektywa rozszerzenia systemu o nowe obszary w ramach realizacji ambitniejszych celów klimatycznych

 • Granice systemu EU ETS – który sektory gospodarki objęte są Systemem i od czego to zależy
 • Praktyczny wymiar stosowania kryteriów kwalifikacji działalności do EU ETS – case study
 • Zmiany podmiotowe i przedmiotowe po stronie prowadzącego instalację oraz instalacji – kluczowe kwestie
 • Non-ETS i instrumenty polityki klimatycznej
 • Perspektywa zmian w EU ETS związanych realizacją nowych celów klimatycznych a granice Systemu

Miłosz Tomasik, Local Partner, Członek Departamentu Ochrony Środowiska i Projektów, Kancelaria DWF Poland

11:30 - 12:00

Przerwa

12:00 - 13:00
 • Zmiany sprawozdawcze i monitoringowe w IV okresie sprawozdawczym EU ETS – Nowy formularz planu monitorowania
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2084 z dnia 14 grudnia 2020 r. nowelizujące rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów
 • Raportowanie poziomów działalności – nowe obowiązki w EU ETS stanowiące podstawę dostosowania przydziału uprawnień do emisji
 • Zmiany dotyczące weryfikacji danych i emisji za rok 2020
 • Nowe – robocze wersje szablonów formularzy służących do sprawozdawania poziomów działalności w latach 2021 – 2030
 • Nowe zasady dotyczące korekty przydziału uprawnień
13:00 - 14:00

Panel dyskusyjny

 • Non-ETS – 60% emisji nie jest objęte systemem EU ETS – co z tym zrobić?
 • Fundusz Modernizacyjny  – czyli środki z EU ETS – jak je rozdysponować
 • Rozpoczęliśmy IV okres rozliczeniowy w systemie EU ETS – jakie mamy doświadczenia i wnioski na przyszłość z poprzednich okresów rozliczeniowych
 • Graniczny podatek węglowy – jakie zmiany oznacza dla polskiego przemysłu

Paneliści:

– Paweł Mzyk, KOBIZE

– Miłosz Tomasik, Kancelaria DWF

– Irena Dul, E.ON edis energia 

Prowadzący

Paweł Mzyk

Paweł Mzyk

Z-ca Dyrektora
ds. Zarządzania Emisjami
Kierownik KOBiZE

Paweł Mzyk

Paweł Mzyk

Z-ca Dyrektora
ds. Zarządzania Emisjami
Kierownik KOBiZE

Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Local Partner
Członek Departamentu
Ochrony Środowiska i Projektów
Kancelaria DWF Poland

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Local Partner
Członek Departamentu
Ochrony Środowiska i Projektów
Kancelaria DWF Poland

Miłosz Tomasik jest członkiem Departamentu Ochrony Środowiska i Projektów w Kancelarii DWF Poland. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, ochrony klimatu, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarowaniem nieruchomościami. Z powodzeniem wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Bierze udział w rozwijaniu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej, poszukiwaniu i eksploatacji kopalin, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu. Wspiera klientów przy wdrażaniu nowych regulacji z zakresu ochrony środowiska i doradza przy opracowywaniu strategii adaptacji do nadchodzących wyzwań związanych m.in. z polityką klimatyczną i Europejskim Zielonym Ładem. Miłosz Tomasik uczestniczy aktywnie w charakterze prelegenta w różnych wydarzeniach branżowych, szkoleniach i konferencjach gospodarczych. Od kilku lat jest wykładowcą studiów podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Miłosz jest ekspertem rekomendowanym przez Chambers Europe.

Irena Dul

Irena Dul

Główny specjalista
ds. ochrony środowiska
E.ON edis energia

Irena Dul

Irena Dul

Główny specjalista
ds. ochrony środowiska
E.ON edis energia

Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Z branżą energetyczną związana od 13 lat, podczas których zdobyła praktyczną wiedzę z zakresu obowiązków prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania energią. Specjalizuje się w obszarach związanych m.in. z uzyskiwaniem pozwoleń sektorowych, zintegrowanych, gospodarowaniem odpadami, sprawozdawczością środowiskową, zagadnieniami związanymi z EU ETS (monitorowanie, raportowanie, wykonywanie transakcji w Rejestrze Unii), czy też efektywnością energetyczną. Bierze udział w wielu projektach inwestycyjnych, m.in.  dostosowujących instalacje do zaostrzających się wymagań środowiskowych,  wdrażających nowe efektywne technologie, w tym wykorzystujące odnawialne źródła energii. Posiada doświadczenie jako prelegentka, m.in webinaru dot. dyrektywy MCP.

Obecnie pełni funkcję Głównego specjalisty ds. ochrony środowiska, Pełnomocnika oraz Audytora wiodącego Systemów Zarządzania wg norm ISO 14001, ISO 45001 w spółkach energetycznych należących do grupy kapitałowej E.ON edis energia. Wpiera spółki z grupy w kreowaniu i realizowaniu polityki środowiskowej zbieżnej z celami klimatycznymi oraz strategią koncernu, a transformację energetyczną postrzega jako duże wyzwanie oraz szansę na zrównoważony rozwój, który jest możliwy poprzez wdrażanie i upowszechnianie technologii przyczyniających się do ochrony klimatu.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE, Krajowy ośrodek) wykonuje zadania określone przede wszystkim dwoma ustawami:

 • ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Na mocy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, realizacja zadań Krajowego ośrodka odbywa się w strukturze organizacyjnej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (IOŚ-PIB). Krajowy ośrodek został powołany do wypełniania zobowiązań, wynikających m.in. z dyrektyw unijnych i z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z zapisami ustawowymi nadzór nad Krajowym ośrodkiem jest sprawowany przez Ministra Klimatu.

Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (European Union Emission Trading System – EU ETS) w Polsce, w tym prowadzenie polskiej część unijnego rejestru uprawnień do emisji.

KOBiZE prowadzi Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Baza ta jest stale udoskonalanym narzędziem oferującym unikalne informacje o źródłach emisji wraz z lokalizacją źródeł i parametrami działania poszczególnych instalacji. Umożliwia ona tym samym uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez podmioty w ramach corocznej sprawozdawczości.

Z uwagi na zobowiązania międzynarodowe i krajowe w zakresie sprawozdawczości, ważnym aspektem pracy KOBiZE jest wykonywanie corocznych, krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji W KOBiZE opracowywane są także analizy i raporty, a także zestawienia danych o emisjach na użytek administracji rządowej, samorządowej oraz zainteresowanych podmiotów.

Krajowy ośrodek działa także jako wsparcie merytoryczne Ministerstwa Klimatu oraz innych zainteresowanych resortów w zakresie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych aspektów Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), jak też innych, ratyfikowanych przez Polskę, konwencji związanych z jakością powietrza. Ważnym elementem codziennej pracy zespołu KOBiZE są bieżące kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz podmiotami gospodarczymi a także udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie objętym działalnością KOBiZE.

KOBiZE wykonuje także zadania dotyczące m.in. przygotowywania projekcji emisji gazów cieplarnianych, określania metodyk szacowania wielkości emisji i wskaźników emisji oraz analiz dotyczących rozdziału uprawnień do emisji wśród uczestników EU ETS. Ponadto KOBiZE systematycznie organizuje szkolenia w zakresie funkcjonowania EU ETS czy Krajowej bazy danych o emisjach gazów cieplarnianych, dla instytucji i zainteresowanych podmiotów gospodarczych .

Współpraca

Kancelaria DWF Poland

Kancelaria DWF Poland liczy obecnie ponad 100 specjalistów. Jako zespół prawników świadczymy usługi prawne w Polsce od 1991 roku.

Nasi prawnicy dysponują bogatym doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw prywatnych, korporacji międzynarodowych i spółek skarbu państwa. Nasze osiągnięcia, wiedza i doświadczenie znajdują odzwierciedlenie w czołowych rankingach międzynarodowych. Doceniają je również nasi klienci, inne kancelarie i pozostali uczestnicy rynku.

Kluczowe obszary działalności warszawskiego biura to między innymi: prawo korporacyjne i handlowe, fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe, energetyka, nieruchomości, budownictwo i infrastruktura, ochrona środowiska, bankowość, finanse i restrukturyzacja, własność intelektualna, rozstrzyganie sporów, prawo konkurencji i kwestie regulacyjne, podatki, prawo pracy, gry i zakłady oraz zamówienia publiczne/umowy rządowe.

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje trudne, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają one wiedzy prawniczej i biznesowej, doświadczenia, umiejętności i zdolności do szybkiego działania. Możemy pochwalić się udziałem w największych i najbardziej złożonych projektach i sporach na polskim i europejskim rynku. Naszym klientom oferujemy również wyspecjalizowaną wiedzę w sektorach, takich jak: energetyka konwencjonalna, odnawialna i atomowa, przemysł ciężki, górnictwo, przemysł lotniczy i zbrojeniowy, transport i logistyka, przemysł filmowy i mediowy, TMT oraz outsourcing.

Nasi prawnicy są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Global, Chambers Europe, Lega 500, IFLR1000 oraz WTR1000 i Managing IP. Nasi prawnicy biorą aktywny udział w charakterze prelegentów w kluczowych konferencjach sektorowych, seminariach i warsztatach dotyczących m.in. zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska, energetycznego, budowlanego, sporów sądowych i arbitrażu.

Współpraca

E.ON edis energia

E.ON edis energia jest firmą reprezentującą energetyczny koncern E.ON w Polsce już od blisko 20 lat. Posiada bezpośrednio i pośrednio udziały w kilkunastu polskich firmach ciepłowniczych, które odpowiadają za dostawy ciepła, energii i gazu do kilkudziesięciu miast w niemal każdej części Polski. Kluczową działalnością firmy są rozwiązania energetyczne dla Klientów bazujące na niekonwencjonalnych, innowacyjnych rozwiązaniach technicznych. E.ON edis energia od lat inwestuje w infrastruktury miejskie, tworzy trendy w zakresie ciepłownictwa, tj. decentralizacji, dekarbonizacji i digitalizacji, a także kładzie duży nacisk na zrównoważone rozwiązania dla klientów różnej wielkości – od miast, przedsiębiorstw po duże zakłady produkcyjne.

W E.ON mamy świadomość zmieniającego się klimatu dlatego też koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań służących dekarbonizacji świata energii. Poprawa życia ludzi i tworzenie lepszego jutra jest naszym głównym celem. Działamy odpowiedzialnie, przejrzyście i kompetentnie, aby stale wzmacniać zaufanie naszych Klientów, współpracowników i społeczeństwa.

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  990 1190 System EU ETS – regulacje, zmiany i nowe obowiązki marzec 2021 990,00 PLN netto cena z rabatem przy zgłoszeniu do 2 marca 2021 1 190,00 PLN netto cena standardowa
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

          1 190,00  990,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 2 marca 2021

          1 190,00 PLN + VAT cena standardowa

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się w wersji

  @online

  Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu System EU ETS – regulacje, zmiany i nowe obowiązki marzec 2021

  Jesteś zainteresowany tematem zmian w systemie EU ETS❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane