Polityka klimatyczna UE postrzega technologie magazynowania energii elektrycznej jako kluczowe dla wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawianych. Większe wykorzystanie magazynów energii będzie zatem wspierać realizowanie ambitnych celów unijnej polityki w zakresie energii i klimatu, przewidującej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r., 40% w 2030 r., a następnie 80% w roku 2050. Ocenia się również, że magazynowanie energii elektrycznej na szeroką skalę będzie stanowić kluczowy czynnik usprawniający funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności wpływając z jednej strony na możliwość absorpcji większych wolumenów generacji energii ze źródeł odnawialnych, z drugiej zaś na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej otworzył nowe możliwości jej praktycznego wykorzystania w różnych obszarach systemu elektroenergetycznego, czego obecny stan regulacji nie uwzględnia. Procedowane zmiany mają na celu stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier uniemożliwiających uzyskanie z tego tytułu korzyści ekonomicznych.

Warto zaznaczyć, że magazyny energii elektrycznej, między innymi przez wspieranie integracji OZE, wpisują się w realizację obowiązującej obecnie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

 

Chcąc przybliżyć Państwu zakres możliwych zmian regulacyjnych w obszarze zasad funkcjonowania magazynów energii Zespół powermeetings.eu zaprasza do udziału w seminarium:

 

MAGAZYNY ENERGII

– aktualne i projektowane regulacje, perspektywy rozwoju

17 marca 2021 I @online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:00 - 9:15

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:15 - 11:00

Magazynowanie energii – aktualne i projektowane regulacje

 • magazyny w prawie unijnym i polskim – bieżący stan prawny
 • bariery prawne
 • nowości regulacyjne zawarte w nowelizacji prawa energetycznego
 • przyłączanie magazynów do sieci i świadczenie usługi magazynowania
 • rejestry, koncesje, taryfy i opłaty
 • rola OSD i OSP
 • magazyny a instalacje OZE
11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:20

Magazyny energii w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”

Magazyny energii – aktualny stan prawny:

 • definicje legalne
 • główne zagadnienia problemowe – zidentyfikowane bariery prawne
  i regulacyjne
 • zakres niezbędnych zmian ustawowych

Projektowane zasady funkcjonowania magazynów energii:

 • kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej
 • obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej
 • magazyn energii a postępowania taryfowe
 • koncesjonowanie i rejestracja magazynów energii
 • wymagania dotyczące warunków przyłączania – współpraca z siecią – zasady rozliczania energii pobranej z sieci na potrzeby magazynowania energii elektrycznej
 • magazyn energii a instalacje odnawialnego źródła energii
 • prawidłowe opomiarowanie magazynu energii a uprawnienia w systemach wsparcia przewidzianych ustawą o odnawialnych źródłach energii
 • definicja mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii
 • zmiany w obszarze definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii – cel, zakres modyfikacji – aukcje dla instalacji hybrydowych w roku 2021.
13:20 - 13:40

Magazynowanie wodoru

13:20 - 13:40

Sesja Q & A

Prowadzący

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Maciej Wesołowski

Maciej Wesołowski

Radca Prawny, Partner
w kancelarii NGL Wiater sp.k.

Maciej Wesołowski

Maciej Wesołowski

Radca Prawny, Partner
w kancelarii NGL Wiater sp.k.

Maciej Wesołowski specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora energetycznego.  Jest współautorem wznowienia komentarza do Prawa energetycznego pod redakcją M. Swory i Z. Murasa, współredaktorem (a także współautorem) komentarza do Dyrektywy 2009/28 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Sara Radzicka

Sara Radzicka

Radca prawny, Associate
w kancelarii NGL Wiater sp.k.

Sara Radzicka

Sara Radzicka

Radca prawny, Associate
w kancelarii NGL Wiater sp.k.

Sara Radzicka specjalizuje się w prawie energetycznym. Doradza podmiotom z sektora energetyki i gazu w szczególności w kwestiach związanych z unbundlingiem, przyłączaniem odbiorców do sieci, rynkiem mocy czy odnawialnymi źródłami energii.

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Business Development Director CEE
Water2H2 AB

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Business Development Director CEE
Water2H2 AB

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Partner Merytoryczny

NGL Legal

NGL Legal to zespół zaangażowanych prawników, którzy świetnie rozumieją otoczenie biznesowe klientów i wyzwania związane z prowadzeniem działalności. Umiejętnie integrujemy doświadczenia zdobyte w polskich i międzynarodowych firmach prawniczych, jak również w spółkach z wielkiej czwórki. Dzięki temu podchodzimy do spraw klientów z otwartą głową szukając najlepszych rozwiązań i dopasowując działania pod konkretną organizację. Naszym celem jest budowanie długotrwałych relacji partnerskich opartych na transparentnej współpracy i zaufaniu. Wspieramy naszych klientów na rynku lokalnym i międzynarodowym korzystając z wypracowanych relacji partnerskich. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci bardzo często poszukują usług zintegrowanych, a my jesteśmy w stanie takie właśnie usługi świadczyć.

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Energetyka Wodna

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  890 1190 Magazyny energii marzec 2021 890,00 PLN netto cena z rabatem przy zgłoszeniu do 15 marca 2021 1 190,00 PLN netto cena standardowa
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

          1 090,00  890,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 15 marca 2021

          1 190,00 PLN + VAT cena standardowa

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się w wersji

  @online

  Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Magazyny energii marzec 2021

  Jesteś zainteresowany tematem magazynowania energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane