Zapraszamy do udziału w specjalnej edycji seminarium na temat zasad funkcjonowania systemu wsparcia efektywności energetycznej:

 

ABC Efektywności energetycznej w praktyce

– aktualne regulacje i planowane zmiany

24 lutego 2021, @online 

 

W trakcie nadchodzącej edycji otrzymają Państwo kompendium wiedzy z zakresu efektywności energetycznej – spotkanie skierowane jest zarówno do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę jak i do tych, które chcą wdrożyć się w temat.

Zapraszamy do udziału!

***

O co właściwie chodzi z efektywnością energetyczną?

Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości pobranej (lub dostarczonej) energii, która jest niezbędna do wytworzenia produktów i usług.

Mechanizmy promujące efektywność energetyczną w Polsce zapoczątkowało wprowadzenie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej. Na początku były to organizowane raz w roku przetargi na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za które dostawało się tzw. „białe certyfikaty”, natomiast aktualnym systemem wsparcia za realizację takich przedsięwzięć jest wydawanie przez Prezesa URE świadectw efektywności energetycznej będących potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej.

Za jakie przedsięwzięcia można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej?

 • izolacja instalacji przemysłowych
 • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 • modernizacja lub wymiana:
  • oświetlenia
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego
 • odzyskiwanie energii
 • ograniczenie strat:
  • związanych z poborem energii biernej
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego
  • na transformacji
  • w sieciach ciepłowniczych
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych
 • stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wykorzystywanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z maja 2016 roku nałożyła na tzw. duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt efektywności energetycznej, to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także ocenę opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Duży przedsiębiorca to taki, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

 1. zatrudniał więcej niż 250 pracowników lub
 2. osiągnął roczny obrót większy niż 50 mln EURO oraz suma bilansu aktywów przedsiębiorstwa przekroczyła 43 mln EURO.

Przedsiębiorstwa te zgodnie z ustawą muszą przeprowadzać audyt energetyczny co 4 lata – a ponieważ pierwszy obowiązek przeprowadzenia audytów był w 2017, to termin kolejnego audytu przypada na bieżący 2021 rok.

Kara za niewykonanie audytu może wynieść do 5 procent przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

W tym roku planowana jest również kolejna nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na szkolenie jeszcze dziś i zdobądź wiedzę od najlepszych praktyków z rynku.

Program seminarium

8:45 - 9:00

Logowanie do systemu

9:00 - 9:15

Efektywność energetyczna przedsiębiorstwa – co to jest i dlaczego jest taka ważna

 

 

 

Barbara Hawrylak

Ekspert ds. systemów wsparcia efektywności energetycznej
Wieloletni pracownik URE

9:15 - 10:30

Zasady pozyskiwania białych certyfikatów – podstawy prawne, rozwiązania praktyczne, case studies

 • Kiedy można ubiegać się o świadectwo efektywności energetycznej?
 • Jakie przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej podlegają wsparciu w postaci świadectw efektywności energetycznej?
 • Jakie dokumenty są niezbędne, aby wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej
 • Jak wypełnić wniosek o wydanie świadectw efektywności energetycznej (upoważnienie, a pełnomocnictwo)?
 • Jakie dokumenty należy złożyć po realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej?
 • Aktualna sytuacja URE w sprawie wydawania świadectw efektywności energetycznej.

 

 

Barbara Hawrylak

Ekspert ds. systemów wsparcia efektywności energetycznej
Wieloletni pracownik URE

10:30 - 10:45

Przerwa

10:45 – 12:15

Audyt efektywności energetycznej – podstawy prawne, rozwiązania praktyczne, case studies

 • Audyt efektywności energetycznej sporządzany w sposób uproszczony, a audyt sporządzany w sposób bilansowy.
 • Kto może wykonać audyt efektywności energetycznej?
 • Kiedy i jak należy sporządzić powykonawczy audyt efektywności energetycznej?
 • Sposób obliczania oszczędności energii (energia pierwotna, a energia finalna).
 • Audyt efektywności energetycznej przy modernizacji kotłów w zakładach przemysłowych i w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej.
 • Audyt efektywności energetycznej przy modernizacji linii produkcyjnej.
 • Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięć w zakresie odzyskiwania energii.

 

 

Barbara Hawrylak

Ekspert ds. systemów wsparcia efektywności energetycznej
Wieloletni pracownik URE

12:15 – 12:30

Przerwa

12:30 – 14:00

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP)

 • Podstawy prawne

– obowiązek wykonania audytu AEP– kogo dotyczy
– zwolnienia z audytu AEP
– kto może wykonywać audyty AEP
– proces weryfikacji zrealizowanych audytów przez: służby wewnętrzne przedsiębiorstwa, URE
– przewidziane kary za niezrealizowanie obowiązku przeprowadzenia audytu AEP oraz możliwość odstąpienia ich nałożenia przez Prezesa URE
– odpowiedzialność za jakość audytu AEP: polisa OC audytora

 • Korzyści z przeprowadzenia rzetelnego audytu AEP
 • Przygotowanie do audytu AEP

– lista niezbędnych dokumentów i informacji
– wizja lokalna, czy „wirtualny” audyt?
– data wykonania audytu AEP a jego cena

 • Raport z przeprowadzonego audytu AEP

– metodologia
– zawartość merytoryczna audytu AEP: minimum, optimum

 • Najczęstsze rekomendacje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (case studies)

– modernizacja oświetlenia
– free cooling
– modernizacja układu wytwarzania sprężonego powietrza
– modernizacja kotłowni (wymiana na urządzenia o wyższej sprawności, odzyski ciepła)
– wysokosprawna kogeneracja gazowa
– instalacja fotowoltaiczna

 • Wnioski / podsumowanie

 

 

Marcin Karykowski

Dyrektor
DB ENERGY SA

14:00 - 14:30

Sesja Q & A

Prowadzący

Barbara Hawrylak

Barbara Hawrylak

Ekspert ds. systemów wsparcia efektywności energetycznej
Wieloletni pracownik URE

Marcin Karykowski

Marcin Karykowski

Dyrektor
DB ENERGY SA

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i projektami dla instytucji finansowych oraz doradczych. Od 2009 roku ściśle związany z energetyką oraz przemysłem energochłonnym. Od 2016 roku zarządza sprzedażą w DB Energy SA – firmą zajmującą się poprawą efektywności energetycznej (audyty energetyczne i efektywności energetycznej, koncepcje techniczne, projekty i realizacje związane z optymalizacją kosztów energii wraz z ich finansowaniem – umowy typu ESCO i EPC).

Ukończył Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu finansów, Prawa energetycznego, Europejskiego sytemu Handlu Emisjami (EU ETS), obrotu energią i gazem oraz prawami majątkowymi (TGE). Pasjonat odnawialnych źródeł energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WyskieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Zarejestruj się 👍

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1090 ABC Efektywności energetycznej w praktyce luty 2021
  •  Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu:

  1 090,00 PLN + VAT 

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się w wersji

  @online

  I odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość pełnej interakcji z prowadzącą – pytania zadawać można na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu ABC Efektywności energetycznej w praktyce luty 2021

  Jesteś zainteresowany tematem efektywności energetycznej❓
  Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane