Nowy blok PGNiG Termika w EC Siekierki – na biomasę i RDF

Budowa jednostki na paliwo nisko i zeroemisyjne w Elektrociepłowni Siekierki

CELE ŚRODOWISKOWE INWESTYCJI

Projekt wpisuje się w nowe cele dążenia do neutralności klimatycznej (Europejski Zielony Ład): Poprzez zwiększenie udziału paliw zeroemisyjnych przyczynia się do redukcji emisji CO2 w PGNiG TERMIKA SA w zakresie od 300 do 400 tys. ton rocznie (co jest równoznaczne z obniżeniem opłat za prawa do emisji CO2).
Zwiększa udział ciepła odnawialnego, realizując wymagania: dyrektywy RED II, wymogów dla efektywnych systemów ciepłowniczych oraz spełnienia norm dla podłączania nowych budynków.


Dołącz do nas 21 i 22 marca 2024 w Krakowie podczas
XIII edycji NAJWAŻNIEJSZEGO i NAJWIĘKSZEGO wiosennego spotkania branży
ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy i RDF na cele energetyczne


Dodatkowo budowa jednostki nisko i zeroemisyjnej wpisuje się w bilans odpadów komunalnych przeznaczonych do termicznego przekształcania: Celem inwestycji planowanej przez PGNiG TERMIKA SA jest zagospodarowanie energetyczne tej frakcji odpadów komunalnych, których zgodnie z prawem nie wolno gromadzić na składowiskach. Spalanie odpadów komunalnych jest elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która wchodzi w skład strategii gospodarki Unii Europejskiej.
Magazynowanie odpadów na terenie Elektrociepłowni będzie miało tylko charakter operacyjny (kilkudniowe
magazynowanie), a odpady będą odizolowane od otoczenia poprzez zastosowanie zamkniętych i szczelnych budynków oraz instalacji. Dodatkowo będą zastosowane układy filtracji i dezodoryzacji z zastosowaniem filtrów z węgla aktywnego.
Uboczne produkty spalania (popiół lotny i popiół denny) będą odbierane przez firmy zewnętrzne; nie będą przetwarzane ani składowane na terenie zakładu elektrociepłowni.

KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI

Całkowite odejście od węgla w nowym bloku wielopaliwowym, a tym samym ograniczenie emisji CO2 w Elektrociepłowni Siekierki.
Spełnianie wszystkich wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym standardów Najlepszej Dostępnej Techniki
(BAT – Best Available Technique).
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wraz z kotłem zabudowane zostaną instalacje do ich
usuwania ze spalin. System oczyszczania spalin zawierać będzie m.in. takie elementy: odazotowanie spalin metodami
pierwotnymi; instalacja odsiarczania i usuwania innych składników kwaśnych ze spalin; usuwanie dioksyn, furanów
i rtęci z wykorzystaniem węgla aktywowanego.

 

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

Inwestycja poprzez odzysk energii z odpadów wpłynie na ograniczenie cen za zagospodarowanie odpadów
komunalnych.
Ograniczenie cen ciepła wynikające z rosnących kosztów CO2 i paliw kopalnych.
Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwoli na odzyskanie części energii traconej wraz z odpadami oraz wykorzystanie
jej na potrzeby podgrzewu wody i centralnego ogrzewania dla mieszkańców.
Ciepło systemowe to najlepszy sposób ograniczenia smogu i poprawy jakości powietrza w mieście.

Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na III kwartał 2023 r., a zakończenie na IV kwartał 2026 r.

PARAMETRY INWESTYCJI

Moc elektryczna: 75 MWe
Moc cieplna: 142 MWt
Moc cieplna w paliwie: 223 MWt
Typ kotła: cyrkulacyjny fluidalny
Produkty: ciepło (3 000 TJ/rok) i energia elektryczna (400 GWh)
Paliwa: zero i niskoemisyjne (80 % biomasa i 20 % RDF*)

źródło: PGNiG Termika


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

 

Zobacz również:

Projekt rozporządzenia MKiŚ – obowiązek mocowy, rozliczanie, rynek wtórny

Magazynowanie energii elektrycznej – pierwszy raport Prezesa URE

FSC – nowy standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu