Mierzenie szczęścia w pracy to temat warsztatu, który poprowadzi Romeo Grzebowski, Chief Inspiration Officer w Extended Tools Polska.

Mierzenie szczęścia w pracy to temat warsztatu, który poprowadzi Romeo Grzebowski, Chief Inspiration Officer w Extended Tools Polska Romeo, od ponad 15 lat pomaga organizacjom najpełniej wykorzystywać potencjał i kreatywność ludzi i zespołów z pomocą renomowanych narzędzi i programów. Udziela się jako Mentor w Fundacji Liderek Biznesu oraz jako Mentor i Ekspert dla Start-Upów Do zobaczenia podczas International Happiness At Work Summit 26-27.09 w Warszawie. https://lnkd.in/g6GrDMr

☀️ 🥥 ☀️

Measuring Happiness At Work is the topic of the workshop, which will be led by Romeo Grzębowski, Chief Inspiration Officer at Extended Tools Polska. For the last 15 years, Romeo helps organizations fully utilize potential and creativity of individuals and teams, using recognized tools and programs. He is also active as Mentor at Women Leadership in Business Foundation and as Mentor and Expert To meet Romeo join us during International Happiness at Work Summit on September 26-27th in Warsaw

Szczęście w pracy – luksus, norma, czy racjonalny wybór? /☀️/☀️/ Happiness at work – luxury, standard or rational choice?

Ile mamy czasu w ciągu dnia roboczego na odczuwanie szczęścia? Zakładając, że średnio śpimy 8 godzin, pracujemy 8 godzin, 3 godziny spędzamy na ogarnianiu codzienności (dojazdy do pracy, sprawy urzędowe, prace domowe, niezbędne zakupy itd.) – na relacje z najbliższymi, pasje, sport, relaks (i inne aktywności przynoszące poczucie szczęścia) pozostaje około 5 godzin na dobę w dzień powszedni plus weekendy. Osoby, które spędzają w pracy więcej niż 8 godzin na dobę i pracują w weekendy, maja tego czasu jeszcze mniej.

Czyli kiedy mamy prawo czuć się szczęśliwi? Sporo osób uważa, że tylko w tzw. czasie wolnym – około 5 godzin na dobę i w weekendy. Robiąc takie założenie w głowie, dajemy przyzwolenie, akceptujemy, że w pozostałym czasie możemy nie czuć się dobrze, możemy mieć obniżony nastrój. Czyli akceptujemy frustrację w pracy w myśl zasady „Work life balance”, bo praca to nie czas na pozytywne emocje. Trzeba zacisnąć zęby, przetrwać te 8 godzin, a potem, po pracy, będziemy szczęśliwi… Ale czy naprawdę tak jest? Czy kiedy odczuwamy wiele negatywnych emocji przez 8 godzin w pracy, jesteśmy w stanie po wyjściu za próg firmy, poczuć się szczęśliwi? Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Czy naprawdę w wolnym czasie nie przeżywamy sytuacji z pracy w relacjach prywatnych, nie myślimy jak rozwiązać problem zawodowy, nie sięgamy po używki, żeby zmniejszyć napięcie?

Nawet, jeżeli odczuwamy szczęście w naszym wolnym czasie – to tego pozytywnego czasu jest mniej niż czasu, który spędzamy wykonując obowiązki: zawodowe i domowe. W konsekwencji nie jesteśmy w stanie skompensować czasu spędzonego w stanie obniżonego nastroju. Czyli z założenia nie będzie równowagi między pracą (negatywne emocje) a „życiem” – w domyśle pozytywnym. Będzie przewaga negatywnych/trudnych emocji. Jeżeli jeszcze do tego dodamy skłonność naszego umysłu do natychmiastowego zauważania i skupiania się na negatywnych emocjach, i że w związku z tym potrzebujemy około 5 pozytywnych bodźców, żeby zrównoważyć jeden negatywny – bycie nieszczęśliwym w pracy, to recepta na nieszczęśliwe życie (często objawiające się wypaleniem zawodowym albo depresją).

A jeżeli odczuwalibyśmy pozytywne emocje w pracy, obok negatywnych? A jeszcze lepiej, na tyle dużo pozytywnych emocji, żeby przeważały one nad negatywnymi? Jak wyglądałoby wtedy nasze życie? Wychodzilibyśmy zadowoleni z pracy, bez obciążonej nadmiarem problemów głowy i od razu w tym nastroju wkraczalibyśmy w codzienność i czas wolny. Nie byłoby problemu, że musimy równoważyć negatywne emocje po pracy, bo zostałyby one zrównoważone już w pracy.

Brzmi jak bajka? A to prostsze niż nam się wydaje.

Szczęście w pracy to praca w miłej atmosferze, poczucie, że się jest częścią grupy, wykorzystywanie w pracy swoich mocnych stron i praca z poczuciem sensu, przy spełnieniu celów finansowych firmy. Szczęście w pracy dotyczy to nie tylko ludzi – pracowników, ale też ludzi – pracodawców. A kiedy i pracownicy, i pracodawcy mają dobre samopoczucie, biznes rozkwita.

Interwencje pozytywne, które podnoszą poziom szczęścia w firmie, najczęściej mało, albo nic nie kosztują, a sprawiają, że wzrastają wyniki finansowe.

Więcej o tym, jak osiągnąć szczęście w pracy, własne i w ramach zespołu / firmy – jakie są metody, możliwości, narzędzia, mierniki i wskaźniki – na naszych profilach oraz podczas International Happiness at Work Summit, 26 i 27 września 2019 w Warszawie.

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

How much time do we have at our disposal in a working day to feel lucky? Assuming that we sleep on average 8 hours, we work 8 hours, 3 hours we spend on organizing everyday life (commuting to work, official affairs, housekeeping, necessary shopping, etc.) For relationships with the loved ones, passions, sports, relaxation (and other activities that bring happiness) remains about 5 hours a day on a weekday plus weekends. People who spend more than 8 hours a day at work and work on weekends, may have even less time for that.

So when do we have right to feel happy? A lot of people think that only in the so-called free time – about 5 hours a day and at weekends. By doing such an assumption in our heads, we give permission, we accept that in the remaining time we can or even should have a lowered mood. That is, we accept frustration at work in accordance with the principle of „Work life balance”, because work is not time for positive emotions. We need to tighten your teeth, survive these 8 hours, and then, after work, we will be happy… But is that really the case? When we feel a lot of negative emotions for 8 hours at work, are we able to feel happy just after leaving the office? Don’t we react work situations in the private relationships, don’t we solve professional problems in our free time, don’t we use different chemical substances to reduce the tension?

Even if we feel happy in our free time, we have less free time than the time we spend working or organizing everyday life. As a consequence, we are unable to compensate for the time spent in a depressed mood. Therefore there will never be balance between work (negative emotions) and „life” (positive emotions). There will be an advantage of negative/challenging emotions. If we are yet to add the tendency of our mind to immediately notice and focus on negative emotions, and we therefore need about 5 positive stimuli to balance one negative – being unhappy at work is a recipe for an unhappy life (often proved with professional burnout or depression).

And if we feel positive emotions at work, next to negatives? And even better, enough positive emotions to prevail over the negative ones? How would our lives then look like? We would go home happy after work, without too much problems and immediately in this mood we would enter into everyday life and leisure time. There would be no problem that we need to balance negative emotions after work, because they would be balanced already at work.

Sounds like a fairy tale? It is not. Happiness at work is simpler than we think.

Happiness at work is work in a relaxed atmosphere, when a person feels a part of a group, uses their  strengths at work, works with purpose while meeting the financial goals of the company. Happiness at work is not only about employees, but also about employers. And when employees, and employers are happy, the business flourishes.

Positive interventions that raise the level of happiness in the company, usually cost little or nothing, and make the financial results grow.

More on how to achieve happiness at work, your own and within the team / company – what are the methods, possibilities, tools and indicators – on our profiles and during the International Happiness at Work Summit, on 26 and 27 September 2019 in Warsaw.

Dorota Wierzbicka-Kot Happiness At Work Consultant & Promotor Chief Happiness Officer będzie moderatorem International Happiness At Work Summit 26-27.09 w Warszawie

Dorota Wierzbicka-KotHappiness At Work Consultant & Promotor Chief Happiness Officer będzie moderatorem International Happiness At Work Summit 26-27.09 w Warszawie. Wraz ze wzrostem doświadczenia odkryła, że ludzie, którzy są szczęśliwi, odnoszą większe sukcesy w pracy niż ci, którzy pracują, bo muszą. Swoje wnioski umocniła studiując Psychologia Pozytywna na Uniwersytet Warszawski i widząc efekty wdrażania w codziennym życiu różnych narzędzi wspomagających rozwój osobisty i pracę zespołową. Szczegóły: https://lnkd.in/g6GrDMr ☀️ 🥥 ☀️ DorotaWierzbickaKot, Happiness at Work Consultant & Promoter of CHO will be a moderator of the International Happiness at Work Summit Sepember 26-27 in Warsaw. With increasing experience, she discovered that people who are happy are more successful at work than those who work because they have to. She strengthened her conclusions by studying Positive Psychology at the University Of Warsaw and saw the effects of implementing various tools supporting personal development and teamwork in everyday life.

Daniel Skowroński, Agile-Lean Coach, Management 3.0 facylitator w Valkir Academy Sp. z o.o. dołączył do grona prelegentów International Happiness At Work Summit, 26-27 września 2019 w Warszawie.

Daniel Skowroński, Agile-Lean Coach, Management 3.0 facylitator w dołączył do grona prelegentów International Happiness At Work Summit, 26-27 września 2019 w Warszawie. OKR – jak definiować i mierzyć realizację celów strategicznie, angażując pracowników i wzmacniając ich wewnętrzne motywacje, to temat warsztatu na który zapraszamy w piątek 27.09. Do 31 lipca dzień warsztatowy w cenie konferencji! – rejestracja: https://lnkd.in/g6GrDMr

☀️ 🥥 ☀️

Daniel Skowroński, Agile-Lean Coach, Management 3.0 facilitator at Valkir Academy joined the group of lecturers at the International HappinessAtWork Summit, September 26-27, 2019 in Warsaw. OKR – how to define and measure the implementation of strategic goals, by engaging people and strengthening their internal motivations – is the topic of the workshop for which we invite you on Friday 27.09.

Włochy będą reprezentowane przez Luizę Tuzza, Trenera i Coacha w Être

Włochy będą reprezentowane przez Luizę Tuzza, Trenera i Coacha w Être .Zagadnienia z jej prezentacji – Zasoby ludzkie czy Istoty ludzkie – Szczęście pracownika: czy to naprawdę ma znaczenie? – Myślenie systemowe: perspektywa systemowa – Podejście integralne czy holistyczne: niedoskonałość, ukryta wartość Aby spotkać i wysłuchać Luizę, dołącz do nas podczas International Happiness At Work Summit 26-27 września w Warszawie

☀️ 🥥 ☀️

Italy will be represented by Luisa Tuzza, Trainer&Coach in Être Topics of her presentation: – Human Resources or Human Beings? – Individual happiness: does it really matter? – System thinking: the systemic perspective – Integral approach or holism: imperfection, a hidden value To see and hear more join us during International Happiness at Work Summit 26-27 September in Warsaw

Węgry będą reprezentowane przez Virag Lovas Operation Manager/CHO w BESK Group – turkusowego dewelopera i programistę.

Węgry będą reprezentowane przez Virag Lovas Operation Manager/CHO w BESK Group – turkusowego dewelopera i programistę. Ich celem jest połączenie wiedzy w zakresie zwinnego rozwoju oprogramowania, architektury oprogramowania dla przedsiębiorstw i wdrożenia Bycie turkusową organizacją i Dyrektor ds. Szczęścia w zespole pomagają w codziennej pracy i funkcjonowaniu firmy O ich przepisie na sukces usłyszymy podczas International Happiness At Work Summit 26-27 września w Warszawie 

☀️ 🥥 ☀️

Hungary will be represented by Virag Lovas Operation Manager/CHO in BESK Group – turquoise software developer. Their aim is to combine their expertise in agile software development, enterprise software architecture, and implementation Being a turquoise organization and heaving Chief Happiness Officer on board helps in day by day work and operations We will hear about their recipe for success during International Happiness at Work Summit 26-27 September in Warsaw

 

 

 

Pauline Nguyen, Change Catalyst, GSK z Belgii zaprezentuje kluczowe czynniki sukcesu dla szczęśliwego miejsca pracy – doświadczenie R&D Vx w GSK – spotkasz ją 26.09.2019 podczas International Happiness At Work Summit w Warszawie !

Pauline Nguyen, Change Catalyst, GSK z Belgii zaprezentuje kluczowe czynniki sukcesu dla szczęśliwego miejsca pracy – doświadczenie R&D Vx w GSK – spotkasz ją 26.09.2019 podczas International Happiness At Work Summit w Warszawie . Szczęście jest ważne dla każdego z nas – zaprezentujemy różne programy wdrażania idei Happiness at Work – zarówno punkt widzenia dużego koncernu farmaceutycznego GSK jak i firmy informatycznej – przyjdź i sprawdź jakie Ty masz możliwości

☀️ 🥥 ☀️

, Change Catalyst, GSK (GlaxoSmithKline) from Belgium will present key success factors for a happy workplace – R&D Vx experience at GSK on 26.09.2019, during the International HappinessAtWorkSummit in Warsaw Happiness is important for each of us wherever we work – we will present various programs for implementing the idea of HappinessAtWork – the point of view of a large pharmaceutical corporation GSK and an IT company – come and check what possibilities you have

Cieszymy się, że Bogna Gąsiorowska reprezentująca Polski Instytut Mindfulness poprowadzi dla nas warsztaty Mindfulness 27.09.2019 podczas International Happiness at Work Summit w Warszawie!

Cieszymy się, że Bogna Gąsiorowska reprezentująca Polski Instytut Mindfulness POLIM poprowadzi dla nas warsztaty Mindfulness 27.09.2019 podczas International Happiness at Work Summit w Warszawie! Efektem działań, które wspiera Praktyka Uważności jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, świadomego zarządzania emocjami i myślami, świadomość własnego ciała, zwiększanie koncentracji i kreatywności oraz zmiana nawyków i jakości życia

☀️ 🥥 ☀️

We are glad that Bogna Gąsiorowska from Polish Mindfulness Institute POLIM will provide the workshop on Mindfulness on September 27, 2019 during the International Happiness At Work Summit in Warsaw The effect of activities that supports the Practice of Mindfulness, is the development of coping skills, conscious management of emotions and thoughts, body awareness, increasing concentration and creativity, changing habits and quality of life

Hiszpania będzie reprezentowana podczas International Happiness at Work Summit przez Javier Rubio Ramiro, Senior Coach – Professor Chief Happiness Officer

Hiszpania będzie reprezentowana podczas International Happiness at Work Summit przez Javier Rubio Ramiro, Senior Coach – Professor Chief Happiness Officer w BIG Bienestar Przyszłość pracy i praca przyszłości: czy będziemy mieli takie same szanse, aby poczuć się szczęśliwym w pracy? Podstawowe pytanie: jak będziemy pracować i jak to wpłynie na nasze poczucie szczęścia w pracy? Spotkasz Javiera 26 i 27 września w Warszawie!

☀️ 🥥 ☀️

Spain will be represented at International Happiness At Work Summit by Javier Rubio Ramiro, Senior Coach – Professor Chief Happiness Officer at BIG Bienestar The future of work and the work of future: will we have the same chances to be happy at work? The main question is: how will we be working & how will it impact on our happiness at work. You will meet Javier on September 26 and 27 in Warsaw!

Sven Koble, założyciel BESK Group, reprezentuje Niemcy. Działa zgodnie z prostym przekonaniem, że razem możemy zbudować szczęśliwsze jutro. Svena spotkasz 26.09.2019 w Warszawie!

Sven Koble, założyciel BESK Group, reprezentuje Niemcy. Działa zgodnie z prostym przekonaniem, że razem możemy zbudować szczęśliwsze jutro. Zawsze jest więcej wyzwań i problemów do rozwiązania. Jako lider w biznesie, który angażuje się w społeczności, słucha i koncentruje się na dawaniu jak najwięcej, aby inspirować zespoły i osoby w ciągle zmieniającym się środowisku pracy. Spotkasz Svena 26.09.2019 w Warszawie!

☀️ 🥥 ☀️

Founder of BESK Group represents Germany He acts on a simple belief that we can build a happier tomorrow, together. There are always more challenges to solve, more issues to overcome, and more relations to work on. As a leader in a business which is involved in communities, he listens and focuses on giving the most to inspire teams and individuals in the ever-changing work environment. You will meet Sven on September 26.09.2019 in Warsaw during InternationalHappinessAtWorkSummit

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu