25 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99), implementujący do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) m.in. w obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa (art. 23-24 RED II),  gwarancji pochodzenia (art. 19 RED II), a także partnerskiego handlu energią (art. 21 RED II). Aktualnie projekt ten trafił pod obrady Sejmu.

Projekt pobrać można pod linkiem: Nowelizacja ustawy o OZE 2023 UC99

Projekt przewiduje szereg rozwiązań, stanowiących odpowiedź na potrzeby uczestników rynku, sygnalizowane w toku szeroko zakrojonego procesu konsultacji publicznych, w ramach którego zgłoszono bezprecedensową liczbę uwag. 

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium poświęconemu przedmiotowej nowelizacji:

Systemy wsparcia w nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2023

– nowe szanse i wyzwania

13 czerwca 2023 I Warszawa & online

Podczas spotkania szczegółowo przybliżymy zakres projektowanych przepisów, ich cel, a także skutki nowych rozwiązań prawnych dla obecnych oraz przyszłych beneficjentów systemów wsparcia dedykowanych instalacjom odnawialnych źródeł energii.

Projekt ma charakter niezwykle złożony, odznacza się wysokim stopniem skomplikowania, a nadto, obok wprowadzenia szeregu całkowicie nowych rozwiązań, modyfikuje obowiązujące regulacje dotyczące systemów wsparcia – aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP.

 

W projekcie proponuje się wprowadzenie nowych regulacji m.in. w zakresie:

➡ zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu biometanu, w tym instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu w instalacjach OZE

➡ klastrów energii,

➡ warunków oraz zasad modernizacji instalacji OZE,

➡ hybrydowych instalacji OZE,

a także

➡ wsparcia operacyjnego.

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

I część seminarium

 

✅ Przedmiot, zakres i cel nowelizacji – kierunkowe omówienie kluczowych zmian

 • nowe formy wsparcia – wsparcie modernizacyjne i operacyjne – istota zmian,
 • zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu i biometanu – rejestr wytwórców biogazu,
 • klastry energii – nowe funkcje, cele i organizacja – projektowany system ulg,
 • gwarancje pochodzenia – nowe rodzaje i nośniki energii – zmiany w obszarze procedury uzyskiwania oraz obrotu gwarancjami pochodzenia,
 • istota i cel partnerskiego handlu energią ze źródeł odnawialnych – zmiany przepisów ustawy – Prawo energetyczne,
 • nowe moce aukcyjne – „II faza wsparcia” – zmiany w przepisach ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;

✅ Nowe i zmodyfikowane definicje legalne, w tym m.in. definicje

 • biometanu, ciepła i chłodu,
 • energii otoczenia,
 • hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, instalacji odnawialnego źródła energii oraz odnawialnego źródła energii,
 • klastra energii,
 • mocy zainstalowanej elektrycznej,
 • wodoru odnawialnego,
 • procesu modernizacji;
 • referencyjnej ceny operacyjnej;
11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:20

II część seminarium

 

✅ Modyfikacje art. 39 i art. 39a ustawy OZE

 • regulacje „pomocowe” dotyczące instalacji zmodernizowanych,
 • rodzaje pomocy inwestycyjnej podlegające zakazowi kumulacji,
 • przepisy doprecyzowujące definicję „ceny skorygowanej”, „nowej ceny skorygowanej”, a także terminów ich obowiązywania;

 

✅ System wsparcia dla instalacji zmodernizowanych – systemy FIT/FIP – aukcje

 • cel systemu – krąg potencjalnych beneficjentów – technologie,
 • zakres regulacji wspólnych dla systemów FIT/FIP oraz systemu aukcyjnego:
  – rozpoczęcie i zakończenie modernizacji – definicje legalne – uprawnienia beneficjenta systemu,
  – wymagania w obszarze dokumentacji
  – funkcje organów budowlanych oraz jednostek posiadających akredytację PCA
  – kryteria modernizacji instalacji OZE
  – technologie uprawnione
  – nowy katalog kosztów kwalifikowanych
  – metodyka ustalania udziału poniesionych i udokumentowanych nakładów inwestycyjnych w kosztach kwalifikowanych – analiza zmiennych wzoru – regulacyjny poziom wsparcia,
 • zasady udziału instalacji zmodernizowanych w systemach FIT/FIP – regulacje szczegółowe – poziom wsparcia – zasady korekty wysokości wsparcia – okres wsparcia – obliczanie stałej ceny zakupu,
 • aukcje dla instalacji zmodernizowanych – zasady udziału – przebieg sesji – rozstrzygnięcie – regulacje szczegółowe poziom wsparcia – zasady korekty wysokości wsparcia – okres wsparcia – zasady obliczania ceny sprzedaży energii elektrycznej;

✅ Wsparcie operacyjne – systemy FIT/FIP – aukcje na wsparcie operacyjne

 • systemy FIT/FIP:

– krąg podmiotów uprawnionych

– deklaracja na wsparcie operacyjne – zasady składania – elementy konieczne – dopuszczalny zakres zmiany deklaracji – skutki modyfikacji

– zasady obliczania stałej ceny zakupu – referencyjna cena operacyjna – zakres regulacji wspólnych z aukcyjnym wsparciem operacyjnym

– warunki ograniczenia wsparcia operacyjnego

– okres wsparcia – zasady pokrywania ujemnego salda,

 • system aukcyjny:

– zasady wejścia do operacyjnego systemu wsparcia

– katalog potencjalnych beneficjentów – rodzaje technologii

– zasady określania ilości i wartości energii elektrycznej podlegającej wsparciu operacyjnemu

– referencyjna cena operacyjna – obowiązek weryfikacji LCOE

– aukcje na wsparcie operacyjne – zasady organizacji, przeprowadzania i rozstrzygania

– okres wsparcia – zasady pokrywania ujemnego salda

– referencyjna cena operacyjna – zasady ustalania

– przedmiot zobowiązania – zakres obowiązków informacyjnych wytwórcy;

✅ System wsparcia biometanu – mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie biometanu w instalacjach OZE

 • cel i zakres regulacji:

– krąg potencjalnych beneficjentów

– przesłanki wejścia do systemu

– charakter uprawnień

– cena referencyjna biometanu – zasady jej kształtowania

– okres wsparcia,

 • system „FIP” dla instalacji wytwarzających biometan:

– uwarunkowania formalnoprawne – elementy deklaracji o zamiarze sprzedaży biometanu wprowadzonego do sieci gazowej – przebieg procedury aplikacyjnej

– obowiązek kumulacji pomocy inwestycyjnej – metodyka ustalania wartości pomocy

– cena skorygowana

– przesłanki odmowy wydania zaświadczenia o możliwości sprzedaży wytworzonego biometanu wprowadzonego do sieci gazowej

– prawo do pokrycia ujemnego salda – zasady wnioskowania

– obowiązki informacyjne i sprawozdawcze – sankcje karne;

13:20 - 13:40

Przerwa

13:40 - 15:40

III część seminarium

 

✅ Katalog regulacji doprecyzowujących i porządkujących

 • moc zainstalowana instalacji OZE w systemach FIT/FIP – modyfikacje podmiotowe – skutki zmiany parametru mocy zainstalowanej w kontekście uprawnień beneficjentów tych systemów,
 • wymogi stawiane energii elektrycznej wytwarzanej z paliw z biomasy – art. 129 ust. 4 ustawy OZE,
 • hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii, jako instalacje „istniejące” i „nowe” – „referencyjny wolumen sprzedaży energii elektrycznej” – metodyka obliczania ceny referencyjnej – analiza zmiennych wzoru,
 • modyfikacje treści oferty aukcyjnej,
 • zmiany w obrębie warunków oraz dopuszczalności aktualizacji oferty aukcyjnej – warunki wielokrotnej aktualizacji oferty,
 • zasady zwrotu zabezpieczeń aukcyjnych,
 • rozpoczęcie sprzedaży w systemie aukcyjnym, rozpoczęcie sprzedaży w systemach FIT/FIP – konstrukcja „uznania zobowiązania za zrealizowane – uwarunkowania regulacyjne,
 • zmiany w procedurze uzyskiwania zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji,

✅ Katalog regulacji doprecyzowujących i porządkujących c.d.

 

 • modyfikacje art. 92 i art. 93 ustawy OZE:

– doprecyzowanie zasad rozliczeń ujemnego salda w przypadku instalacji wyposażonych w magazyn energii elektrycznej

– obowiązki informacyjne instalacji zmodernizowanych – zasady korekty ujemnego salda

– nowe zasady rozliczeń instalacji o mocy < 500 kW

– obowiązek zwrotu dodatniego ujemnego salda, a nowe formy wsparcia – wsparcie modernizacyjne i operacyjne

– nowe obowiązki informacyjne operatora rozliczeń energii odnawialnej,

 • nowy katalog uprawnień kontrolnych Prezesa URE,
 • zmiany w obrębie przepisów sankcyjnych:

– nowe i zmodyfikowane przepisy karne

– zmiana sposobu ustalania kary pieniężnej z tytułu braku sprzedaży w systemie aukcyjnym zadeklarowanego wolumenu energii elektrycznej

– podstawa miarkowania wysokości kary – realizacja obowiązków
w zakresie umarzania świadectw pochodzenia – pojęcie „ostatniego ustalonego przychodu”;

 

✅ Zmiany w obrębie delegacji ustawowych – nowy zakres niezbędnych aktów wykonawczych – terminy ich wydania;

 

✅ Przepisy przejściowe i intertemporalne, klauzula zawieszająca – nowe formy wsparcia;

Prowadząca

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Partnerzy

Współorganizator

powermeetings.eu

Współorganizator

Industry-Events.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1390 1590 Systemy wsparcia w nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2023 Online: 1 390,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 490,00 przy zgłoszeniu do 9.06.2023 Stacjonarnie: 1 590,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 690,00 przy zgłoszeniu do 9.06.2023
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Online: 1 490,00 1 390,00 PLN + VAT cena przy zgłoszeniu do 9.06.2023

           Stacjonarnie:1 690,00 1 590,00 PLN + VAT cena przy zgłoszeniu do 9.06.2023

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, stacjonarnie: dodatkowo wyżywienie typu przerwa kawowa i lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy industry-events.eu/powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi ona zostać zaakceptowana.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty industry-events.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie  przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  seminarium odbędzie się hybrydowo:

  stacjonarnie w Warszawie

  oraz 

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Systemy wsparcia w nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2023

  Jesteś zainteresowany tematem zmian w ustawie o OZE
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane