Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji cieszącego się dużym zainteresowaniem seminarium:

 

MAGAZYNY ENERGII

– usługi regulacyjne, rynek mocy, OZE, proces inwestycyjny

6 czerwca 2023 I Warszawa & online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

Magazyny energii w obecnym stanie prawnym

 • Stosowane definicje
 • Przyłączenie do sieci magazynu energii elektrycznej:

– Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

– Analiza wpływu na sieć

– Zaliczki i opłaty

– Odmowa wydania warunków przyłączenia

 • Opłaty sieciowe
 • Koncesja na magazynowanie
 • Rejestr magazynów energii
 • Magazyny energii współpracujące z OZE

 

Magazyny energii – planowane zmiany

 • Agregacja
 • Magazyny energii jako zintegrowany element sieci
 • Świadczenie usług regulacyjnych na rzecz operatorów
11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:20

Magazyny energii w ustawie o odnawialnych źródłach energii

 • Kluczowe definicje legalne
 • Magazyn energii elektrycznej jako fakultatywny element instalacji odnawialnego źródła energii
 • Magazyn energii jako element obowiązkowy hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii – wymogi formalne, konstrukcja, funkcja
 • Magazyny energii a klastry i spółdzielnie energetyczne
 • Systemy wsparcia, a wymogi w zakresie opomiarowania magazynów energii
 • Magazynowanie energii elektrycznej a prawo do pokrycia ujemnego salda
 • Magazyny energii a system ulg i benefitów dla członków klastra energii
 • Magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na rzecz operatora
 • Dotychczasowe doświadczenia regulacyjne, stanowiska i komunikaty Regulatora

Redysponowanie instalacji odnawialnego źródła energii oraz magazynów energii elektrycznej – projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74)

 • Polecenie wyłączenia jednostki wytwórczej, polecenie zmniejszenia mocy wytwarzanej przez jednostkę wytwórczą, polecenie wyłączenia magazynu energii elektrycznej lub zmiany mocy pobieranej lub wprowadzanej przez magazyn – projektowany art. 9c ust. 7a – 7n ustawy – Prawo energetyczne:

– uprawnienia i obowiązki operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

– uprawnienia i obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

– cel procedowanych rozwiązań

– warunki uzasadniające wydanie polecenia

– sposób obliczania oraz wypłaty rekompensaty finansowej

 • Skutki redysponowania dla:

– obowiązku rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w aukcyjnym systemie wsparcia – warunki „uznania obowiązku za zrealizowany”

– rozliczenia wolumenu energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w aukcyjnym systemie wsparcia – projektowane zmiany brzmienia art. 83 ust. 2 ustawy OZE

 • System redysponowania – obowiązki informacyjne Zarządcy Rozliczeń S.A. – Prezesa URE – operatorów systemu elektroenergetycznego – wytwórców:

– zasady i terminy przekazywania danych na potrzeby wyznaczania jednostkowych kosztów wynikających z poleceń oraz rozliczeń za energię zredukowaną

– zakres danych podlegających przekazaniu OSD/OSP

– obowiązek aktualizacji danych

– dane podlegające zgłoszeniu przez wytwórcę – skutki niedopełnienia obowiązku – czynności OSE podejmowane w wyniku zgłoszenia

13:20 - 14:00

Przerwa

14:00 - 15:30

Magazyny energii w rynku mocy

 • Ogólne zasady uczestnictwa
 • Certyfikacja i aukcja
 • Okres wsparcia
 • Umowa mocowa
 • Wynagrodzenie
 • Odpowiedzialność

 

Magazyny energii – proces inwestycyjny

 • Decyzja środowiskowa
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Pozwolenie na budowę

Prowadzący

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Sara Radzicka-Tolwaj

Sara Radzicka-Tolwaj

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.

Sara Radzicka-Tolwaj

Sara Radzicka-Tolwaj

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.

Od 2016 roku doradza podmiotom z sektora energetyki i gazownictwa w kwestiach regulacyjnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie energetycznym.

Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów wymagających złożonej analizy, w tym z obszaru rynku mocy, unbundlingu, odnawialnych źródeł energii oraz prawa unijnego.

Doradza na rzecz podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej m.in. w zakresie wydawania warunków przyłączenia, wypełniania obowiązków ustawowych przez OSD oraz obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa URE.

Bierze czynny udział w sporządzaniu i opiniowaniu umów dla podmiotów z branży elektroenergetycznej i gazowej. Przygotowuje m.in. propozycje zmian legislacyjnych dla największych spółek elektroenergetycznych w kraju. Przeprowadza badania due diligence projektów fotowoltaicznych i wiatrowych. Wspiera podmioty zainteresowane wejściem na rynek magazynowania energii czy wytwarzania biometanu.

Klienci cenią sobie jej pragmatyczne podejście do proponowanych rozwiązań, które uwzględnia zarówno specyfikę ich biznesu, jak również branży, w której działają.

Wojciech Korga

Wojciech Korga

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird

Wojciech Korga

Wojciech Korga

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2013 roku. Jest radcą prawnym z ponad ośmioletnim doświadczeniem w obsłudze firm z branży energetycznej, w tym jednej z największych spółek energetycznych w Polsce oraz naczelnego organu administracji publicznej.

Specjalizuje się w doradztwie prawno-regulacyjnym z obszarów prawa energetycznego, handlu i dystrybucji energii elektrycznej, tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia prawnego przy realizacji liniowych inwestycji elektroenergetycznych o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego. Brał udział w tworzeniu aktów prawnych kształtujących prawa i obowiązki przedsiębiorców z branży energetycznej i paliwowej.

Zajmował się analizą środowiska prawnego w zakresie praw przedsiębiorców paliwowych w kontekście prowadzonych w oparciu o przepisy Traktatu Karty Energetycznej postępowań arbitrażowych.

Partnerzy

Współorganizator

Industry-Events.eu

Współorganizator

powermeetings.eu

Partner Merytoryczny

Bird & Bird

Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną posiadającą 30 biur w 21 krajach świata. Polskie biuro Bird & Bird reprezentuje blisko 100 prawników o szerokim zakresie specjalizacji, obejmującym m.in.: prawo energetyczne, nieruchomości, fuzje i przejęcia, venture capital, prawo handlowe, prawo bankowe i ubezpieczeń prawo nowych technologii, prawo pracy, prawo własność intelektualną i znaki towarowe, postępowania sądowe i arbitrażowe czy ochrony konkurencji. Nasze doświadczenie doceniają klienci, jak i prestiżowe rankingi takie jak Chambers Europe, Legal 500 czy IFLR1000. Pracujemy dla spółek z wielu sektorów gospodarki, w tym branży energetycznej, nieruchomościowej czy finansowej. Doradzamy w zakresie corporate governance i compliance, nowych regulacji, w tym RODO, MIFID II i PSD2, przeprowadzamy audyty dokumentów korporacyjnych i przetwarzania danych, doradzamy w zakresie best practice dla zarządów i rad nadzorczych.

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1490 1690 Magazyny energii – czerwiec 2023 Online: 1 490,00 PLN + VAT Stacjonarnie: 1 690,00 PLN + VAT
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Online: 1 490,00 PLN + VAT

           Stacjonarnie: 1 690,00 PLN + VAT 

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, stacjonarnie: dodatkowo wyżywienie typu przerwa kawowa i lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy industry-events.eu/powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi ona zostać zaakceptowana.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty industry-events.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie  przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się hybrydwow:

  stacjonarnie w Warszawie

  oraz 

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Magazyny energii – czerwiec 2023

  Jesteś zainteresowany tematem magazynów energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane