Skuteczny udział w szeroko pojętych systemach wsparcia wymaga od podmiotów aplikujących wiedzy w obszarze zasady udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności zasad kumulacji pomocy, a co z tym związane ustalania oraz ewentualnej aktualizacji jej wartości. Zagadnienia te niejednokrotnie wywołują szereg wątpliwości po stronie uczestników rynku. Chcąc przybliżyć Państwu istotę i problematykę pomocy publicznej przewidzianej w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii – systemy FIT/FIP, system aukcyjny –  a także wyjaśnić kluczowe zagadnienia związane z zasadami uczestnictwa w tych systemach, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

 

POMOC PUBLICZNA W USTAWIE O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

 – formy, zasady udzielania, reguły ustalania wartości pomocy publicznej oraz zasady jej aktualizacji

które odbędzie się w Warszawie, w dniu 13 czerwca  2019 r.

Spotkanie poświęcone zostanie m.in.:

 • omówieniu wspólnotowych zasad związanych z udzielaniem i kumulacją pomocy publicznej,
 • zdefiniowaniu kręgu potencjalnych beneficjentów systemów wsparcia przewidzianych w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • warunkom migracji z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP,
 • zasadom ustalania wartości pomocy publicznej, ceny skorygowanej oraz „nowej” ceny skorygowanej
 • zasadom rozliczeń ujemnego salda, w tym zasadom dedykowanym instalacjom odnawialnego źródła energii wytwarzającym energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji,
 • regułom rozliczeń nienależnie wypłaconej (otrzymanej) pomocy publicznej oraz rodzajom potencjalnych rozstrzygnięć Prezesa URE w tym zakresie i ich wykonalności
 • obowiązkom informacyjnym/sprawozdawczym uczestników systemów wsparcia związanym
  z aktualizacją wartości otrzymanej pomocy publicznej.

Prelegentka przedstawi również ostatnie zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, dokonane ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ich skutki w obszarze systemów wsparcia OZE, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • nowej struktury cen referencyjnych
 • kwalifikacji jednostek OZE-CHP
 • nowego rodzaju uprawnień, dedykowanych dotychczasowym beneficjentom systemów wsparcia, polegającego na możliwości zmiany kwalifikacji danej instalacji odnawialnego źródła energii OZE-CHP, skutkującej uzyskaniem wyższej ceny referencyjnej w ramach rozstrzygniętych już aukcji oraz pozytywnie zweryfikowanych deklaracji w systemach FIT/FIP.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Formy pomocy publicznej przewidziane w ustawie o odnawialnych źródłach energii

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

II. System aukcyjny jako pomoc publiczna

 

III. Systemy FIT/FIP jako pomoc publiczna

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

IV. Zakres czynności kontrolnych Prezesa URE

 

V. Modyfikacje systemów wsparcia wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

 

VI. Podsumowanie zajęć

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Patronat Medialny

Eco-News.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1190 Pomoc publiczna w ustawie o OZE
  • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
   1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31 maja 2019

            1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 czerwca 2019

  • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
  • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Al. Jerozolimskie 27

  Warszawa

  Kontakt

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY