Skuteczny udział w szeroko pojętych systemach wsparcia wymaga od podmiotów aplikujących wiedzy w obszarze zasady udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności zasad kumulacji pomocy, a co z tym związane ustalania oraz ewentualnej aktualizacji jej wartości. Zagadnienia te niejednokrotnie wywołują szereg wątpliwości po stronie uczestników rynku. Chcąc przybliżyć Państwu istotę i problematykę pomocy publicznej przewidzianej w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii – systemy FIT/FIP, system aukcyjny –  a także wyjaśnić kluczowe zagadnienia związane z zasadami uczestnictwa w tych systemach, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

 

POMOC PUBLICZNA W USTAWIE O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

 – formy, zasady udzielania, reguły ustalania wartości pomocy publicznej oraz zasady jej aktualizacji

które odbędzie się w Warszawie, w dniu 13 czerwca  2019 r.

Spotkanie poświęcone zostanie m.in.:

 • omówieniu wspólnotowych zasad związanych z udzielaniem i kumulacją pomocy publicznej,
 • zdefiniowaniu kręgu potencjalnych beneficjentów systemów wsparcia przewidzianych w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • warunkom migracji z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP,
 • zasadom ustalania wartości pomocy publicznej, ceny skorygowanej oraz „nowej” ceny skorygowanej
 • zasadom rozliczeń ujemnego salda, w tym zasadom dedykowanym instalacjom odnawialnego źródła energii wytwarzającym energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji,
 • regułom rozliczeń nienależnie wypłaconej (otrzymanej) pomocy publicznej oraz rodzajom potencjalnych rozstrzygnięć Prezesa URE w tym zakresie i ich wykonalności
 • obowiązkom informacyjnym/sprawozdawczym uczestników systemów wsparcia związanym
  z aktualizacją wartości otrzymanej pomocy publicznej.

Prelegentka przedstawi również ostatnie zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, dokonane ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ich skutki w obszarze systemów wsparcia OZE, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • nowej struktury cen referencyjnych
 • kwalifikacji jednostek OZE-CHP
 • nowego rodzaju uprawnień, dedykowanych dotychczasowym beneficjentom systemów wsparcia, polegającego na możliwości zmiany kwalifikacji danej instalacji odnawialnego źródła energii OZE-CHP, skutkującej uzyskaniem wyższej ceny referencyjnej w ramach rozstrzygniętych już aukcji oraz pozytywnie zweryfikowanych deklaracji w systemach FIT/FIP.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Formy pomocy publicznej przewidziane w ustawie o odnawialnych źródłach energii

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

II. System aukcyjny jako pomoc publiczna

 

III. Systemy FIT/FIP jako pomoc publiczna

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

IV. Zakres czynności kontrolnych Prezesa URE

 

V. Modyfikacje systemów wsparcia wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

 

VI. Podsumowanie zajęć

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Patronat Medialny

Eco-News.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług
2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
3
4
5
6
7
8

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 Pomoc publiczna w ustawie o OZE
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31 maja 2019

          1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 czerwca 2019

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Al. Jerozolimskie 27

Warszawa

Aleje Jerozolimskie, kamienica nr 27. Wzniesiona dla Zygmunta Regelmana wg projektu znakomitego architekta Stefana Szyllera w roku 1893. Stefan Szyller projektował głównie w Warszawie, jest autorem projektów około stu kamienic oraz licznych kościołów, a m.in. Bramy Głównej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Kamienica Regelmana jest to jedyna zachowana kamienica sprzed II Wojny Światowej na odcinku pomiędzy ul. Marszałkowską i ul. Kruczą. W trakcie powojennej odbudowy miasta uproszczono detale zdobiące elewację oraz zlikwidowano balkony. Do 1971 wysiedlono wszystkich mieszkańców, a następnie rozebrano oficyny. Pierwotnie trzypiętrowa, dwupiętrowa nadbudowa dobudowana w latach 1978-1980, aby dostosować wysokość kamienicy do otaczających ją budynków.

Pięknie wyremontowana w roku 2015. Kilkakrotnie zmieniała właścicieli – aktualnie jest własnością Alior Bank.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY